SUIKERRAFFINADERIJ
DE BRANTSPUIT (pakhuizen ,,Het Suikervat,, en ,,Willemstad,,)
Kalkhaven
(Rens)

 
Kadaster 1832, met:
E33=Jacob van der Elst (huis)
E34=Jacob van der Elst (pakhuis) = TERUW ACKER
E35=Jacob van der Elst (huis/pakhuis)
E36=Jacob van der Elst (pakhuis) = HET SUIKERVAT
E37=Jacob van der Elst (huis en erf)
E38=Jacob van der Elst (pakhuis) = WILLEMSTAD

SUIKERRAFFINADERIJ ,,DE BRANTSPUIT,, KALKHAVEN
Deze suikerraffinaderij moet in ca 1737 zijn opgericht door JAN RENS SR dan is hij lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht. (In het kohier van de 10e penning te Dordrecht uit 1731 komt de raffinaderij nog niet voor).
Eigenaren waren:

ca 1737/1751

JAN RENS SR (geb: ca 1710/overl: tussen 1746/1751 Dordrecht) Hij tr R.K. met Maria Blondel uit Rotterdam. In 1746 staat hij op de lijst van inkomens in klasse 4 als suikerraffinadeur aan de Kalkhaven

1751/1769
WEDUWE JAN RENS SR

1769/1775
* PAULUS RUBEN VAN HOVEN
, Ged: 6-12-1748 te Dordrecht z.v. Ruben van Hoven koopman te Dordrecht (woonde in 1731 naast de suikerraffinaderij ,,Stockholm,, ) en Johanna van Dongen (zij hertrouwt in 1759 te Dordrecht met Dominee Johannes Kisselius uit Dordrecht). Hij trouwt op 14-5-1772 te Dordrecht met ANNA VAN SWINDREGT Jonge dochter van Rotterdam
* ANNA VAN SWYNDREGT
Jonge dochter van Rotterdam
* CORNELIS VERLEE
Ged: 4-4-1731 te Dordrecht z.v. Jacob Verlee uit Suermondt (tr in 1730 Waalse kerk te Dordrecht) met Huybertha v/d Meyden Simons uit Brakel/ wonen aan de Haven.

1775/1811
* JOHANNES VAN DER ELST (1752/na 1817 Dordrecht) z.v. Jacob v/d Elst (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Sya Kleyn
Hij tr 1e in 1782 te Dordrecht met Helena Ouboter (1752 Simonshaven/ 1793 Dordrecht) d.v. Ds. Barthelomeus Ouboter en Anna Petronella Bruyn
Hij tr 2e 1794 te Dordrecht met Soeta Anna Beudt (1760/1831 Dordrecht) d.v. Francis Beudt en Maria v Ruyven
In 1811 is hij ook brander en distilleur en eigenaar van ,,De Ooievaar,, in de Voorstraat samen met Willem Hordijk en Mattheus van Meeteren
* JACOB VAN DER ELST (1783 Dordrecht) z.v. Johannes v/d Elst en Helena Ouboter
* BARTHELOMEUS VAN DER ELST (1789/1861 Dordrecht) z.v. Johannes v/d Elst en Helena Ouboter (Heer van Bleskengraaf)

Eigenaren:

na 1731/voor 1740 16-03-1759 Jan Rens (en weduwe Anna Heijnen)
16-03-1759 06-12-1768 Francois Rens Janszn
06-12-1768   Paulus Ruben van Hoven (3/4)
Jan Hendrik Scheffer (1/4)
  05-10-1775 Paulus Ruben van Hoven, en Anna van Zwijndregt (2/3 deel)
Cornelis Verlee (1/3 deel)
05-10-1775   Johannes van der Elst Jacobsz,

- (1720) 9.813 folio 47vs (9-8-1720)
Actum uts.
Dat voor ons quam Jan Niehot, Schiptimmerman vendidit aan en ten behoeve van Jan Rens, Coopman binnen dese stad
Een huijs en Erve met een kapmeulentie sijnde een plank huijsie staande ende gelegen op de Kalkhaven agter den Runmolen ende dat met x.a volgens x.a Bekende daarvan voldaan en betaalt te sijn met een Somme van vier hondert vijff en twintig gulden gereet ende contant gelt, Belovende x.a In oirconde x.a.

5.40 Het Kapmolentje
Soort: Kleine wipmolen
Functie: Schorsmolen
Ligging: Buiten Kalkhaven
Gebouwd: 1659
Gesloopt: >1715/1783
Eigenaren: 1659 François de Pree

François de Pree kreeg op 18 oktober 1659 toestemming van het stadsbestuur om een Kapmolen te mogen bouwen. Een geschikte plaats was op het eilandje aan de in 1655 gegraven Kalkhaven. Verschillende plattegronden van Dordrecht laten het kapmolentje zien. Zoals op de kaart die Mattheus van Nispen in 1673 maakte en waarvan Mattheus de Vries een bijna gelijke kopie maakte in 1720. Met als enig verschil dat De Vries op het eilandje verdere bebouwing laat zien. Ook de kaart van Romeyn de Hooghe laat rond 1676 de Kapmolen zien. Mattheus van Nispen tekende in 1698 het molentje aan de uiterste punt van de Kalkhaven anders en veel kleiner dan de naast gelegen grote achtkante bovenkruier De Eikenboom, die dienst deed als run en trasmolen. Hieruit zou je op kunnen maken dat het Kapmolentje een kleine wipmolen was. Zeer waarschijnlijk deed het dienst als schorsmolentje en werkte het ter voorbereiding of assistentie van De Eikenboom. Wisselingen van eigenaar werden niet gevonden. Wel kwam de molen veelvuldig voor als plaatsbepaling of belending in akten betreffende nabij gelegen onroerend goed. Zoals onder andere in 1663 als Hendrick van Pothuysen een erf gebruikt omtrent de ‘Capmolen staende opte Nieuwe Calckhaven tottet stellen van pannen’. Of als er een nieuwe draaiboom wordt aanbesteed op de Kalkhaven bij ‘het Capmolentje en het slaan van enige palen en verdere reparatie door de stad. In 1713 werd een ‘plancke huijsie’ verkocht op de Kalkhaven achter de runmolen en een ‘kapmeulentie. Wanneer precies het Kapmolentje is gesloopt is niet met zekerheid te zeggen. In 1715 gaf Jan de Hort te kennen geeft dat hij met zijn vrouw en vier kinderen woont in het huisje waar ‘voor desen het Capmolentje heeft gestaan’. Dit huisje is erg vervallen en zou met meer wind omvallen, hij zou het graag repareren, waarvoor hij ook toestemming kreeg. In 1721 verscheen Jan Rens voor het stadsbestuur ‘als behoorende het huijsje aent Capmolentie’ hij kreeg van het stadsbestuur bericht om dit zelfde huis te ‘removeren’ omdat de grond opgehoogd diende te worden. Hij kon zijn huisje ook verhogen, tevens werd verwezen naar de afspraak die gemaakt werd over dit huis in 1715. Dit betreft hetzelfde huisje waarin voornoemde De Hort woonde en waaruit zou blijken dat het molentje weg is. Maar volgens de akte uit 1721 zou het molentje er nog wel zijn geweest. Ook later dat jaar vroeg Jan Rens toestemming om het erf dat hij heeft ‘aen het Capmolentje’ hetwelk hij gebruikt om as op te leggen, graag in eigendom zou willen hebben. Hij kreeg toestemming en mocht daarop ook twee huisjes zetten. Ook bij de aanbestedingen in 1758 werd melding gemaakt over de molen bij, ‘het repareren van de houten beschoeiingen langs de rivier, beginnende van den hoek bij het secreet staende ten eijnde van het Capmolentje naar den molen van Jacob van Dongen’(De Eikenboom). De laatste keer dat de molen als plaatsbepaling of belending werd gevonden was in 1783 toen Dirk en Pieter van Beest een ‘werf met betimmering aan ’t zogenaamde Kapmolentje buiten de Kalkhaven’ verkochten aan Hermanus van Beest die later De Eikenboom in eigendom had. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de molen rond 1715 was gesloopt en dat deze nog jarenlang, als de toen voor iedereen bekende plek, als plaatsbepaling heeft gediend.
[BRON: Jaarboek Oud-Dordrecht 2008: Draaiende wieken, stappende paarden; Molens op het Eiland van Dordrecht]
RUNMOLEN (achter de huizen Prinsenstraat (bij Grote Kalkstraat; Keizershof(skade))
* 9.778 folio 128v 9-7-1652
Actum den ix Julij 1652
Dat voor ons quam Francois REES Coopman borger deser stede getrouwt hebbende Maria Absouw soo voor hem selven ende in dese verlangende de verdere kinderen ende erfgen van wijlen d heer Dirck Jacobs Absouw sijnen schoonbroeders ende schoonsuster die hij in dese belooft te houden als hem selven VENDIDIT inde voors qualiteijt Pieter BLOCK, wijncooper mede borger deser stede
Domum cum suis staende ende gelegen buijten de Vuijlpoort genaempt DEN RUNMOLEN tusschen den huijse van Martinus de Gorter aen d eene ende den huijse van wed van Dirck Crijnen Nobel aen d andere zijde, ende dat met soodanige vrijdommen servituijten ende gerechtigheden van … ende andere sulcx als t selve huijs ende erve is staande ….
* 9.781 folio 55 6-9-1657
Dat voor ons quam Pieter BLOCK wijncooper borger deser stede, deselve bekende wel ende deugdelijk schuldig te wesen Agniethen Hendrix de weduwe wijlen Jacob Dircx .. er, de somme van f 200 car gul tot xx stuivers der gul, spruijtende uijt saecke en …. VERBINDENDE Een huijs en erve met sijnen toebehooren staende ende gelegen buijten de Vuijlpoort genaempt den RUNMOLEN tusschen den huijse van Martinus de Gorter aen de eene en den huijse van wed van Dirk Crijnen Nobel aen d ander zijde, ende voorst zij persoon ende …..
KANTLIJN Comp Agnietgen Hendn dr ende overleden aen Pr. BLOCK…mede ge.. originele brieve …august 1661.
* 9.809 folio 50 (..-..-1713)
Geertruij Jansz wed van Cent Davidse van Ouland -> Jac Michot, schiptimmerman
Een huis en erve sijnde een planke huijsje st/gel. op de Kalkhaven agter den Runmolen (f 100)

Genoemd als belending:
- (1734) Actum den 9en November 1734.
Dat voor ons kwam Arij de Jager, schipper in dienst vande Geoctroijeerde Oostindische Compagnie deser Lande en borger deser Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve aan Bartholomeus van Moerkerken, borger deser stad
een geheel huijs en Erve staande ende gelegen op de Kalkhaven teijnde de Kalkstraat binnen dese stadt, belent 't pakhuijs vande Heer Mr Hendrik Braats Heere van Spijkenisse etc schepe in wo..e(?) en inden Raad deser stad aende eene, ende het huijs van RENS aande andere zijde, ende dat met alle sodanige Vrijdommen Servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors huijs is hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twee duijsent en vier hondert guldens [f 2.400] ende nog tot Rantsoen sestig guldens ende sulx te samen f 2460-0-0 gereet ende contant gelt, belovende den Comp 't voors huijs en erve te sulle waren ende Vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als naar regten in oirconde xa.
[bron: SAD 9-817 folio 214vs]

Vermelding van het pakhuis aan de Keizershof:
- (1740) 9.819 folio 185vs (3-5-1740)
Dat voor ons kwamen Jan de VISSER Nicolaesz, ende Bartholomeus van der Star, Notaris bijde woonende binnen dese Stad, als Excuteurs van den testamente van wijlen Jan de Visser Jansz ende Geertruijd Aartse Vaak in haar leven egte lieden, gewoont hebbende ende overleden binnen dese stad, en verclaerde de Comparanten in due qualiteit vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van Ida Bootsman wed wijle Christiaen Meloen, Coopvrouw mede woonende binnen dese Stadt
Een geheel huijs en Erff van outs genaampt DEN HULK staande ende gelegen inde Princestraat buijten de Vuijlpoort binnen dese stad, belent 't huijs vande Heer Anthonij van Asperen aende eene en 't huijs van Huibert Kuijper aande andere zijde en dit met sodanige Vrijdommen Servituten ende geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders…. F 3200
    + 
9.819 folio 186 (3-5-1740)
Deselve cederen nog in hare qualitijt aan Jan Rens, Coopman en Suijker Raffinadeur binnen dese Stad
Een geheel huijs en Erff staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent het huijs en Houtthuijn van Simon Smiths aan de eene en het huijs en erff van de wed Johan den Bandt aan de andere zijde en dat met alle sodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden… f 560,-

Verkoop van pakhuis aan Kalkhaven:
- (1745) 9-821 folio 96 (21-09-1745)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Isaacq Spaan Coopman binnen dese stad als last en Procuratie hebbende van Vrouwe Margarita Eelbo wed wijle de Heer mr. Hendrik Braats, Heere van Spijkenis, Hekelingen Vriesland Nieuwbijerland etc in sijn Edh leve in den Oud-Raad deser stad etc, volgens deselve procuratie daervan sijnde gepasseert voorden Notaris Huijbert van Wetten en seekere getuijgen binnen dese stadt residerende in dato den 20 september 1745 ons schepenen verthoont; ende verclaerde den comparant in die qualitijt te cederen transporteeren ende in volen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Adriaan Kersse, Coopman binnen dese stad.
Een Pakhuijs en Erff staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad genaamt den TERUW ACKER, belent het Huijs en Pakhuijs vanden kooper aande eene, en het huijs van Barth. van Moerkerken aande andere zijde, ende dat met sodanige Vrijdommen Servituijten ende geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors. Pakhuijs en Erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daervan sijnde, bekennende den Comparant wegens sijn voors principaal vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twee duisjent seven hondert en twintig guldens gereet ende contant gelt, Belovende den Comparant wegens sijn voors principaal het voors Pakhuijs en Erff te sulle waren ende Vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten, in oirconde xa.

- (1759) 9-826 f 157vs/158 (16 maart 1759)
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster geswore clercq ter secretarie deser stad als last en procuratie hebbende van Juffrouw Anna Heijnen wed en boedelhoudster van wijle de heer Jan RENS, woonende binnen dese stad, volgens deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Gerardus Verveer en seeker getuijgen binnen dese stad, resideerende in dato den 15 Maart 1759 ons scheepenen verthoont ende verclaert den comparant in die qualitijt te cedeeren transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van de heer Francois RENS Janszn Coopman binnen dese stad
Een Raffinaderije met alle desselfs vaste gereedschappen en verder wat daerin aart en nagelvast is, staande en gelgen op de Kalkhaven, binnen dese stad tusschen het woonhuijs van sijn comp principaal aan de eene ende het huijs van Bartholomeus van Moerkerken aan de andere zijde en dat sodanige Vrijdommen, servituijten en geregtigheden, so van Muijren, goten, ligten, waterloopen als anders als de voors Raffinaderije hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnden, bekennende den comparant wegens sijn voors principaal van de kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning met den eersten ende dat met een somma van f 4000 gereet en contant gelt; bij sijn comparants principaal bereijds ondfangen, Belovende den comparant in sijne voors qualitijt de voors Raffinaderij te sullen waren en vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn principaale persoon en goederen present en toecomende, deselve stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten end eRegteren in oirconde xa. (get) A.H. Onderwater

Verkoop van het pakhuis aan de Keizershof:
- (1759) 9-826 folio 158 (16 maart 1759)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster geswore clercq ter secretarie deser stad als last en procuratie hebbende van Juffrouw Anna Heijnen wed en boedelhoudster van wijle de heer Jan RENS, woonende binnen dese stad, volgens deselve procuratie gepasseert voor den Notaris Gerardus Verveer en seeker getuijgen binnen dese stad, resideerende in dato den 15 Maart 1759 ons scheepenen verthoont ende verclaert den comparant in die qualitijt te cedeeren transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van de heer Francois RENS Janszn Coopman binnen dese stad
Een Pakhuijs en Erff staande en gelege op de Kalkhaven binnen dese stad, belent het huijs van de Heer Simon Smith aende eenen ende 't huijs van Juffrouw de wed de Heer Jan den Bandt aande andere zijde, ende dat met sodanige Vrijdommen Servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterlopen als anders als het voors Pakhuijs en Erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daervan sijnden bekennende den comparant wegens sijn voors principaal vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn den laasten penning metten eersten, ende dat met een Somma van Vijffhondert guldens gereet ende contant gelt, bij sijn Comparants principaal bereijds ondfangen, belovende den Comaprant wegens sijn voors principaal het voors Pakhuijs en Erve te sulle waren en Vrijen als een vrij goet, van allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn principaal persoon ende goederen present en toecomende deselve stellende ten bedwange van allen Heeren Hoven Regten ende Regteren In oirconde.

Genoemd als belending:
- (1767) Actum den 11 September 1767.
Dat voor ons kwamen Pieter van Moerkerken en Hendrik van Moerkerken, beide wonende binnen dese stad in qualiteit als executeurs van den testament van wijlen haaren vader Bart van Moerkerken, en verklaarden de comparanten in die qualiteit vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteren en in vollen vrijen eijgendom voer te dragen aan en ten behoeve van Isaac van Beest, coopman binnen dese stad
Een geheel Huijs en Erve, met desselfs annexe Pakhuijsen, staande en gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, van agter uijtkomende aan den BOM, belent de Raffinaderije vande weduwe Rens aande eene en het Pakhuijs van Adriaan Kersse aande andere zijde en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muuren, goten, ligten, waterloopen als....

- (1768) 9-829 folio 204v-205 (6-12-1768)
Dat voor ins kwam Jan Rens, koopman binnen deze stad, als generale last en procuratie hebbende van zijne moeder Anna Heijnen weduwe Jan Rens volgens dezelve Procuratie daarvan zijnde gepasseert voor den Notaris Pieter van Well en zekere getuigen binnen dese stad residerend van dato den 30 October 1759 ons Schepenen vertoont, denwelke verklaarde in die qualiteit te cederen transporteren ende in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Paulus Ruben van Hoven voor 3/4 en Jan Hendrik Scheffer voor 1/4
Een Huis en Erve staande en de gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, belent de Raffinaderij op heden aan de voorn kopers getransporteert aan de eene, ende gangh waar in de huisen van Anthonij Stratenus en Adriaan van Loon uitkome aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden, zo van muuren, goten, ligten waterlopen als anders, als het voors. huis en Erve hebbende ende lijdende is, volgens de oude breiven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comparant van wegen zijn principale van de kooppenningen van dien voldaan en betaal te zijn met vijfduizend guldens [f 5.000] ofte met het verlijdne vande volgende Custingbrief van gelijke vijffduizend guldens, belovende den comparant van wegen zijn princiapale het voors. huis en Erve te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten In Oirconde.

- (1768) 9-829 folio 205/205vs (6-12-1768) - akte is doorgestreept
Actum den uts.
Dat voor ons kwamen Paulus Ruben van Hoven, als door brieve van veniam aetatis mondig geworden zijnde, en Jan Hendrik Scheffer, dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Anna Heijnen weduwe Jan Rens, wonende binnen deze stad, te weten den eersten comparant voor 3/4 en den tweden comparant voor 1/4 een Somma van vijfduizend guldens, van XX st(uivers) 't stuk zijnde de volle kooppenningen van een geheel huis en Erve staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen deze stad, belent de Raffinaderij op heden aan deselve getransporteert aan de eene, ende gang waar in de huisen van Anthonij Stratenis, en Adriaan van Loon uitkomen aan de andere zijde, op heden van wegen de voors. Anna Heijnen wed. Jan Rens aan de comparanten getransporteert, belovende de comparanten de voors. vijffduizend guldens, aan de voors. Anna Heijnen wed. Jan Rens ofte haar regtverkrijgende weder te zullen aflossen en voldoen, te weten op den 6 december 1771 f 500 en dan vevrolgens Jaarlijks gelijke f 500 tot de volle voldoeninge toe, en inmiddels daar van jaarlijks betalende intrest tegen 4 per cento, ingaande denzelven intrest met huiden dato dezes, en zullende mede geduuren tot de volle voldoeninge van't voors capitaal toe, daar voren verklaarde de comparanten specialijk te verbinden het voors huis en erf, en voorts generalijk hunnen Perzonen ende goederen deselve stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten ende Regteren In Oirconde xa.
KANTLIJN: ter secretarie geexhibeert de francijne brief met de volgende q(uitan)tie ..kooppenn .. de omme staande .. met de onbe...(?) .. daar op verlopen in dato deses ontvangen ... den 25 april ....geroijeert den 26 Octob 1775;

- (1768) 9-829 folio 205vs/206 (6-12-1768) 
Actum uts.
Dat voor ons kwamen Jan Rens, en Everhardt van de Wall kooplieden binnen deze stad, in qualiteit als Executeus van den boedel van wijlen Francois Rens, in leve koopman alhier, dewelke verklaarde verkogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Paulus Ruben van Hoven voor 3/4 en Jan Hendrik Scheffer voor 1/4
* Een Raffinaderij met al wat daar in aart en nagelvast is, staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen den Stad, het huis en Erve op heden aan dezelve getransporteerd aan de eene, en 't huis van Isaac van Beest aan de andere zijde
* en nog een Pakhuis staande mede op de Kalkhaven aan de zuidzijde binnen deze stad [=KEIZERSHOF(SKADE)/achter de huizen Prinsenstraat], belent 't huis van de Erve Jufvr de wed den Bandt aan de eene, en dat van Simon Smits aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden, zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als de voors. Raffinaderij en pakhuis hebbende ende lijdende zijn volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende de comparanten van de kooppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn met thien duisend guldens ofte wel met het verlijden van de volgende Custingbrief van gelijke thien duisend guldens, belovende de comparanten de voors Raffinaderij en Pakhuis te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband van den boedel van wijlen den voors. Francois Rens, In Oirconde xa

- (1768) 9-829 folio 206/206vs (6-12-1768) - akte is doorgestreept
Actum uts. (Custingbrief]
Dat voor ons kwamen Paulus Ruben van Hoven, als door brieve van veniam aetatis mondig geworden zijnde, en Jan Hendrik Scheffer dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Jan Rens en Everhardt van de Wall, Kooplieden binnen deze stad, in qualiteit als Executeurs van den boedel van wijlen Francois Rens, in leve koopman alhier, te weten den eersten Comparant voor 3/4 en den tweden comparant voor 1/4 een Somma van thien duisend guldens van XX stuivers 't stuk zijnde de volle kooppenningen van een Raffinaderij met al wat daar in aart en nagelvast is, staande ende gelegen op de Kalkhaven binnen dese stad, het woonhuis op heden aan de comparanten getransporteert aan de eene, en 't huis van Isaac van Beest aan de andere zijde, en van een Pakhuis staande ende gelegen mede op de Kalkhaven aan de zuidzijde binnen dese stad, belent het huis van de Erve Jufvr de wed den Bandt aan de eene, en dat van Simon Smits aan de andere zijde, op heden door de voorn: Jan Rens en Everhardt van de Wall in hunne qualiteit aan de comparanten getransporteert, belovende de comparanten de voors thien duisend guldens aan de voors. Jan Rens en Everhardt van de Wall in hunne qualiteit ofte hun regt verkrijgende, weder te zullen aflossen en voldoen te weten op den 6 december 1771 een duisend guldens en dan vervolgens jaarlijx gelijke f 1000 tot de volle voldoeninge toe, en inmiddels daar van jaarlijx betalenden intrest tegen 3 1/2 percents, ingaande den zelven intrest met huiden dato dezes, en zullende mede geduuren tot de volle voldoeninge van 't voors gehele Capitaal toe, daar voren verklaarden de comparanten specialijk te verbinden de voors Raffinaderij en Pakhuis, en voorts generalijk hunne perzonen en geoderen, dezelve stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten ende Regteren. In oirconde xa.
KANTLIJN: ....... 25 april 1775 (was get) .. gecusteert den 26 Octob 1775

Vermelding van het pakhuis aan de Keizershof:
- (1771) transport akte 9-830 folio 186 (15-1-1771)
Dat voor ons kwam Simon Smith wonende binnen deze stad dewelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Van der Schoor en de Raat, Kooplieden binnen deze Stad
Een Huis en Erf staande ende gelegen op de Kalkhaven bij 't Kalkhok binnen deze stad, belent den Houttuin van de Kopers aan de eene en 't Pakhuis van Van Hoven en Scheffer aan den andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen servituten ende geregtigheden.. f 1300

- (1775) De Notarissen en Procureurs Bax en van der Horst, en de Notaris Mr. Coenraad Brender à Brandis zullen... dne 3 Julij dezes Jaars 1775, in 't Venduhuys De Gouden Moolen te Dordrecht des morgens ten elf uuren precys, veilen....een extraoridinaire groote, hegte, sterke en zeer wel ... SUYKER RAFFINADERY, in den Jaare 1735 nieuw opgetimmerd, met beschooten Daken en loode Vorsten, item .... met de volgende gereedschappen,bestaand in twee groote Ziedpannen met hunne Voorzetsels .... een kopre Klaarketel, ene gemetzelde Kalkbak, .. een houte vormbak, drie houte aardebakken, een fyne syrooppyp en groote kopere kraan, .... staande dezelve raffinaderij en gevolgen aan de KALKHAVEN te Dordrecht voorn.
[Leydse Courant, 30/06/1775; p. 2/2]

- (1775) 9.832 5-10-1775 (folio 188vs/189)
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster eerste Clercq ter secretarie dezer stad als bij procuratie gepasseert voor den notaris Leendert van der Horst en zekere getuigen binnen dese stad residerende in dato den 4 deser gesubstitueerde van Ds Johannes Kisselius kanunnik van het Kapittel ten Dom te Utrecht, en Johanna van Dungen, Egteluiden wonende alhier, als bij procuratie met magt van Substitutie den 29 mei 1775 voor voorn Notaris en getuigen verleden gevolmagtigd door Paulus Ruben van Hoven, en Anna van Zwijndregt mede wonende binnen deze stad, Eigenaars voor twee derde parten beide ons schepenen vertoont, en Cornelis Verlee al mede wonende binnen dese Stad, Eigenaar voor een of het laatste derde part van na te melden Panden, dewelke verklaarde zo in voors qualiteit, als den twede Compt in zijn privé te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Johannes van der Elst Jacobsz, insgelijk wonende binnen dese stad,
Een Suiker Raffenarij met alle 't geene daar in aart en nagelvast is, en gevolgen van dien, dan geene losse gereetschappen, staande en gelegen op of aan de Kalkhaven binnen deze stad, naast 't huis van Isaac van Beest aan de eene en natemelde woonhuis aan de andere zijde;
Een woonhuis en erf naast voorgemelde Raffinarij aan de eene en zekere gemene uitgang aan de andere zijde
En nog een Pakhuis en erf met twee hoog zolders staande en gelegen op of aan de Kalkhaven binnen dese stad, naast 't huis van Frank van der Schoor aan de eene, en dat Anthonij de Raad aan de andere zijde, en dat met zodanig vrijdommen servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen, als anders als 't voors getansporteerde hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde bekennende de Compt in qualiteit, als Privé van de Kooppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn te weten voor de Raffinarij en woonhuis met een Somma van f 10.100 en over een halven stuiver rantsoen f 250 thien stuivers en voor 't pakhuis met een Somma van f 910 en tot rantsoen als voren, f 22 5 cent en dus te samen met f 11.285:5 en daat bij, of met bij de koop der Raffinarij de Brandspuit, alsmede alzulk aandeel of regt, als de verkopers in en aan 't brand Contract met Raffinadeurs hebben, geschikt Eens op twee duisent bijff hondert sestien guldens nege stuivers, alles gereet en contant gelt, belovende de Compt 't voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen als een vrij goet  van allen Kommer ande aanthaal onder verband van des eerste Comparants gesubstitueerde principalen persoonen en goederen en de persoon en goederen van den tweden Comparant als na Regten. In Oirconde.
+
(doorgestreepte akte)

- Quotisatie ca 1800 (SAD 4-374) <--- met oude wijk- en huisnummers!

J. v.d. Elst, D0120, klasse 14, belasting =  450-0-0
J. van der Elst, D0185, klasse 28, belasting = 70-0-0

- Quotisatie ca 1808 (SAD 4-375)

B032 rafinaderij
B046 rafinaderij
B127/129 rafinaderijen
B281/282 rafinaderij & pakhuis
B284/285 rafinaderij & Stal
B297/298 rafinaderij & pakhuis
C0163 rafinaderij
D0151/152 rafinaderijen
D0793 rafinaderij

DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : wed. Johannes van der (geb. Anna Soet Beudt) Elst
Woonplaats : D0290 geheel
Beroep : rentenierster
Belasting : 425
Folionummer : 14
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Jacob van der Elst
Woonplaats : D0116 geheel
Beroep : negociant
Belasting : 500
Folionummer : 06
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375


- (1808) borgtocht
* Wij Schepenen der Stad Dordrecht en vande Merwede Certificeeren bij dezen, dat voor ons gekomen en gecompareerd is 
De Heer Johannes van der Elst, Suikerraffinadeur en Koopman binnen deze Stad, dewelke verklaard zich onder behoorlijke renuntiatie vande Benefitien ordinus et Excussionis, te stellen Borge ter Somma van Twintig Duijzend Guldens [f 20.000], voor de Admninistratie van den Heer François Beudt in qualiteit als ontvanger van de s Gemenelands middelen over de Stad Brielle, in den quartiere vandien, over den jare 1806, en dat Zo ten behoeve van het voormalig gedeporteerd Bestuur van Holland, of zodanig Collegie als het Zelve heeft ver...(?) als tot Securiteit vande Particuliere Ingezetenen van dit Koningrijk, die hunne penningen ten voorschreve Comptoire reeds gecrediteerd hebben, of namaals crediteuren zullen, zouden dat daar van behoorlijke rentebrieven of geaggreëerden obligatien, of verbanden zouden worden gepocheerd, omme ter voors. Somma van Twintig Duijzend Guldens in te staan en alle gebreken, dewelken t eniger tijd aan den voorn. ontvanger zouden mogen komen te gebeuren, uit wat Zaken zulks ook zoude mogen zijn, ten allen tijden als eigen schuld opleggen en betalen.Tot nakominge van 't gene voors. staat verbind hij Comparant zijn persoon en goederen roerende en onroerende, zo hebbende als toekomende gene vandien uitgezondert, dezelven subjecteerende ter dispositie van rigoureuse Letteren, Executoriaal bij de Staten van Holland tot innige van des Geme Lands Penningen gearresteerd en voorts ten zelve de quarde hem onderwerpende aan de Indicative van den Heer Land-Drost en Assessoren van het Departement Maasland.
En verklaren wij Schepen voornoemd, dat bij goede onderrichtinge, zodanig, dat wij daaar mede genoegen zoude nemen, aan ons is gebleken, dat voors Borge genoegzaam gegoed is, door de voorschreve Borgtogt te kunnen Praesteeren.
In oirconde 't zegel dezer Stad hierop gedrukt, den 25 Februarij 1808.
    (get) J. de Jongh van Son, De Roo van Westmaas;
* Wij Schepenen der Stad Dordrecht en vande Merwede Certificeeren bij dezen, dat voor ons gekomen en gecompareerd is 
De Heer Johannes van der Elst, Suikerraffinadeur en Koopman binnen deze Stad, dewelke verklaard zich zelve onder afstand van 't Beneficie ordinis Excussionis mede brengende dat de Principale debiteur eerst zoude moeten worden uitgewonnen, alvorens man op de Borge vermag te komen te stellen tot Borge als zaakweldige of zelfs schuldige voor de Heer Françous BEUDT wonende te Brielle ten behoeve entot securiteit van den Heer Landdrost van het Departement Maasland, endat voor alle zodanige Penningen tot de Somma van Tien Duizend Guldens [f 10.000] als hij voornoemde François BEUDT in qualiteit als Commissaris ter regeling en introductie tot het werk der verponding inhet eerste arrondissement van het ressort Brielle belast met de perceptie der vervroegde betaling vande verponding over 1808, gearresteerd bij de wet van 14 April 1808 aan den Landen maar eenigzints zoude mogen schuldig blijven en ten agteren komen, niets uitgezonderd, belovende heij Heer Comparant, als den dezelve Penningen ter bovengemelde Somme op de eerste aanmaningen als eigen schuld te zullen opleggen en betalen daar voor verbindende zijn Persoon en goederen die onderwerpende en stellende ten bedwange van allen Rechten en Rechteren en bij namen den Hove van Justitie van Holland en kamer Juditieel der stad Dordrecht en van de Merwede.
En verklaren wij Schepenen voornoemd, dat bij goede onderrichtinge, zodanig, dat wij daar mede genoegen zouden neemen aan ons is gebleken dat voors. Borge genoegzaam gegoed is, om de voorschreve Borgtogt te kunnen Praesteeren.
In kennisse ter waerheid deze door onzen Secretaris getekend den 2 junij 1808.
   (get) C. van Someren Brand, De Roo van Westmaas;
[bron: stadsarchief Dordrecht 4-114]

- (1809) borgtocht
Wij Schepenen der Stad Dordrecht en vande Merwede Certificeeren bij dezen, dat voor ons gekomen en gecompareerd is 
De Heer Jacob van der Elst, Suiker Raffinadeur en Koopman binnen deze Stad, dewelke verklaarde zich zelve, onder afstand van 't beneficie ordinis Excussionis mede brengende, dat de Principale debiteur eerst zoude moeten worden uitgewonnen alvorens men op de Borg als zaakweldige, ofzelf schuldige voor de Heer François BEUDT, wonende te Brielle, ten behoeven van tot Securiteit van het Koningrijk Holland, en dat voor alle zodanigen Penningen tot de Somma van Tien Duizend Guldens [f 10.000] als hij voornoemden François BEUDT in qualiteit als gecommmitteerde ter regeling en introductie tot het werk der verponding, in het eerste arrondissement van het ressort Brielle, belast met de Perceptie voor de vervroegde termijn van betaling over de verponding bij anticipatie en de tiende verhoging over 1809, aan den lande waar enigsints zouden mogen schuldig blijven en ten agteren komen, niets uitgezondert belovende hij Heer Comparant als dan dezelve penningen als eigen schuld, op de eerste aanmaning te voldoen, en betalen daarvoor verbindende zijn persoon en goederen die onderwerpende en stellende ten bedwange van alle rechten en Rechteren en bij namen den Hove van Justitie van Holland en Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en vande Merwede.
En verklaren wij Schepenen voornoemd dat bij goede onderrigtinge zodanig dat wij daar mede genoegen zoude nemen aan ons is gebleken dat voors. Borge genoegzaam gegoed is, om de voorschreve Borgtogt te kunnen Praesteeren en naarkomen.
In kennisse der waarheid deze door onzen Secretaris getekend den 26 van Oogstmaand 1809.
   (get) P. Emaus de Micault, v. Ourijk;
[bron: stadsarchief Dordrecht 4-114]

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]


- (1810) borgtocht
Wij Schepenen der Stad Dordrecht en vande Merwede Certificeeren bij dezen, dat voor ons gekomen en gecompareerd is 
De Heer Jacob van der Elst, Suiker Raffinadeur en Koopman binnen deze Stad, dewelke verklaarde zich zelve, onder afstand van 't beneficie ordinis Excussionis mede brengende, dat de Principale debiteur eerst zoude moeten worden uitgewonnen alvorens men op de Borg vermag te komen, te stellen tot borge als Zaakweldige of zelf schuldigen voor de Heer Francois BEUDT wonende te Brielle ten behoeve en tot Securiteit van het Koningrijk Holland, en dat voor alle zodanigen Penningen tot de Somma van Tien Duizend Guldens [f 10.000] als hij voornoemden François BEUDT in qualiteit als gecommmitteerde ter regeling en introductie tot het werk der verponding, in het eerste arrondissement van het ressort Brielle, belast met de Perceptie voor de vervroegde betaling over de verponding en tienden verhoging over 1810 aan den lande waar enigsints zoude mogen schuldig blijven en ten agteren komen, niets uitgezondert belovende hij Heer Comparant als dan dezelve penningen als eigen schuld, op de eerste aanmaning te voldoen, en betalen daarvoor verbindende zijn zijn persoon en goederen die onderwerpende en stellende ten bedwange van alle rechten en Rechteren en bij namen den Hove 
van Justitie van Holland en Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en vande Merwede.
En verklaren wij Schepenen voornoemd dat bij goede onderrigtinge zodanig dat wij daar mede genoegen zoude nemen aan ons is gebleken dat voors. Borge genoegzaam gegoed is, om de voorschreve Borgtogt te kunnen Presteeren en naarkomen.
In kennisse der waarheid deze door onzen Secretaris getekend den 17 van Grasmaand 1810.
     (get) C. van Someren Brand, De Roo van Westmaas;
[bron: stadsarchief Dordrecht 4-114]

- (1839) PUBLIEKE VERKOOPING VAN PATENTOLIEFABRIEK-GEREEDSCHAPPEN EN VAATWERK.
Ten overstaan van den Notaris SCHULTZ VAN HAEGEN, door de Stads Vendumeesters DE HART en ROEST, aan het pakhuis geteekend D 151, staande aan de Kalkhaven, te Dordrecht, op Dingsdag den 7 Mei 1839, des namiddags 3 ure, bestaande in een Oliepers, Olietobben, Oliematen en tregters, Draai- en Filtreerkuipen, groote Schalen en Balans, diverse stukken Gewigt, Wijn- en Kruiwagens, Takels, Bok en Haken, Ladders, Trap, Tonnen en Vaatwerk, alsmede eenig Houtwerk voor Suikerkisten, Kagchels en Pijpen, en meer andere Goederen.
Zijnde alles op gemelde dag, van des voormiddags negen tot twaalf ure voor een ieder te zien. 
    Zegt het voort.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-04-30_002.pdf]

- (1832) kadastrale legger 404 Gebroeders van der Elst, Dordrecht
1. C158 (G30) huis en erf
2. C161 (G38) huis
3. C163 (G35) suikerraffinaderij
4. - (G36) huis
5. 452 (G766) werkplaats


- (1832) kadastrale legger 405 Jacob van der Elst, burgemeester, Dordrecht
30. D152 (E36) pakhuis
31. - (E37) huis en erf
32. D151 (E38) pakhuis en erf
33. D116 (E46) huis en erf
34. D115 (E47) pakhuis en erf
35. D148 (E99) pakhuis
36. A375 (F285) huis
37. A383 (F281) huis en erf
38. C1234 (H1306) huis en erf

- (1832) kadastrale legger 2621 Francois van der Elst, Dordrecht
6. D150 (E35) huis/pakhuis
7. - (E36) pakhuis
8. - (E37) huis en erf
9. - (E38) pakhuis en erf
10. - (E99) pakhuis

- (1832) kadastrale legger 2717 kinderen Jacob van der Elst, Dordrecht
1. D153 (E35) huis/pakhuis 2621-06 | 2765-4
2. - (E36) pakhuis               2621-07 | 2764-2
3. - (E37) huis en erf           2621-08 | 2764-3
4. - (E38) pakhuis en erf     2621-09 | 2764-1
5.- (E99) pakhuis                2621-10 | 2767-3

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis


De huizen in de buurt van deze suikerraffinaderij
.

             
1734 (pakhuis van de heer Mr Hendrik Braats) Arij de Jager => Bartholomeus van Moerkerken (huis van Rens)      
1745 Margarita Eelbo wed Braats =>  Adriaan Kersse (Teruw Acker) (Barth. van Moerkerken )        
1767 (pakhuis van Adriaan Kersse) Bart van Moerkerken => Isaac van Beest (raffinaderije van de weduwe Rens)      
1775   Isaac van Beest (suikerraffinaderij en huis)
Paulus Ruben van Hoven+Anna van Zwijndregt (2/3) - Cornelis Verlee (1/3) => Johannes van der Elst Jacobsz
(huis naast gang)    
quotisatie
1812-1814
(bewoner)
D154
Nicolaas Tak
zijlmaker
D153
Jacob Barendrecht
tapper
D0151/152
raffinaderijen
D150
pakhuis
D149
- wed. Pieter Zwart, tapster
- Simon de Rooij, arbeider
- Andries Vugt
kadaster
1832
(eigenaar)
D154 (E33)
huis
Jacob van der Elst
(E34)
pakhuis Jacob van der Elst
D153 (E35)
huis/pakhuis Jacob van der Elst
D151
(E36)
pakhuis Jacob van der Elst
suikervat
D152 (E37)
huis
Jacob van der Elst
D151 (E38) pakhuis Jacob van der Elst

willemstad
D150 (E39)
pakhuis 
Johannes Jansse
D149 (E40)
huis
Bastiaan van Balkom
             

- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F

Naam : Nicolaas Tak
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0158
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 08
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

D0151 blokmakerswinkel 
D0152 Sijbert van der Meulen biljet
D0153 Pieter de Vries biljet
D0154 pakhuis 
D0155 raffinaderij 
D0156 Pieter Plukhooij biljet
D0157 pakhuis 
D0158 Nicolaas Tak biljet
D0159 geschlote huis

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Nicolaas Tak
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0158
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

D0151 blokmakerswinkel 
D0152 Sijbert van der Meulen biljet
D0153 Pieter de Vries biljet
D0154 pakhuis 
D0155 raffinaderij 
D0156 Pieter Plukhooij biljet
D0157 pakhuis 
D0158 Nicolaas Tak biljet
D0159 Jacob van Dorscher biljet
D0160 Hendrik Lipies biljet

- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Kalkhaven D0158
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: pakhuis
Folionummer en bron: 12 van archiefstuk SAD 5-897

Keizershof D0145 de wed.e P. Zwart
Kalkhaven D0146 Gillis Engels
Kalkhaven D0147 H. Romijn
Kalkhaven D0147 Grietje Mens
Kalkhaven D0148/0149/0150/0151 - pakhuizen
Kalkhaven D0152 Joh.s Smits
Kalkhaven D0153 de wed.e P. Plukhoij
Kalkhaven D0154 - pakhuis
Kalkhaven D0155 - suiker raffinaderij
Kalkhaven D0156 - suiker raffinaderij
Kalkhaven D0157 - pakhuis
Kalkhaven D0158 - pakhuis
Kalkhaven D0159 Jacob van Dorser
Kalkhaven D0159 Jacoba Margaretha Hoes
Kalkhaven D0159 Jenneke van den Heuvel
Kalkhaven D0160 - loots
Buiten de Vuilpoort D0160 1/2 - fictualij magazijn

- [1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Nicolaas Tak
Woonplaats : D0154 geheel
Beroep : zijlmaker
Belasting (of huurwaarde?): 90
Folionummer : 08
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

D0150 - - pakhuis -
D0151/152 - - rafinaderijen -
D0153 geheel Jacob Barendrecht tapper
D0154 geheel Nicolaas Tak zijlmaker
D0155 geheel Jacob van Dorser negociant
D0156/157/158 - - pakhuizen -
D0159 geheel Hendrik Kuipers negociant
D0159 geheel Jan Antonij de Fockert -

- [1826] Datering 20-12-1826 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend Straatnaam prinsenstraat
Folionummer 151 Aktenummer 7
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk d 118, d 150, van oldenbarneveld genoemd witte tullingh
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 7
Koper johannes janse, koopman
Verkoper johan gerhard van oldenbarneveld, particulier

- [1827] Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1496
Afschrijvingen: 18 Julij f 6,93
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Joh.s van Lexmond (wonende in wijk D0154)
is schuldig: Als: teekenmeester, 11B
Bedrag der regten in hoofdsom: 5,50
26 opcenten: 1,43
Folionummer: 300
+
Artikelnummer: 1497
Afschrijvingen: 10 Sept f 10,71
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Gt. van Kooten (wonende in wijk D0154)
is schuldig: Als: zeilmaker ben. 9 kn., 13A f 6 / winkelier ben. f 300, f 2,50
Bedrag der regten in hoofdsom: 8,50
26 opcenten: 2,21
Folionummer: 300
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

SECTIE E33/34 (later E587) aan den Bomkade (en Binnen Kalkhaven)

- [kadaster] sectie E
E33                                     - 2171 (zie no. 587)
E34                                     - 2171 (zie no. 587)
E587 (dienstjaar 1868)   - 2171, 5273, 4683, 9043, 9179, 8784, 11733, 18772, 23657 (33,34)
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_123_01.pdf]

- [ legger 405] Jacob van der Elst, burgemeester, Dordrecht.
1. buitengronden (A242)
2. Noordpolder (B380)
3. ...-
27. D154 (E33) huis, 1386/1836, ... | 2171-1
28. ... (E34) pakhuis, 1386/1836, ... | 2171-2
29. D153 (E35) pakhuis
30. D152 (E36) pakhuis
31. .... (E37) huis
32. D151 (E38) pakhuis & erf 
33. D116 (E46) huis & erf
34. D115 (D47) pakhuis & erf
35. D148 (E99) pakhuis
36. A375 (F280) huis
37. A383 (F281) huis en erf
38. C1234 (H1306) huis en erf
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_037_09.pdf]

- [ legger 2171] Gerrit van Kooten, zeilmaker, Dordrecht (Ida van Peurseum weduwe Gerrit van Kooten en verdere erfgenamen van bovenstaande).
1. D154 (E33) huis, verbouw 1868, 405-27 | 2171-6
2. ... (E34) pakhuis, verbouw 1868, 405-28 | 2171-6
3. .. (E130)
4. .. (E100) pakhuis, scheiding 1868
5. D763 (H132) huis en erf, verkoop ca 1868
6. D154 (E587) huis en zeilmakerij, scheiding 1868, 2171-1+2 | 5273-2
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_041_07.pdf]

- [ legger 5273] Gerardus Willem van Kooten, zeilmaker, koopman (Dordrecht).
1. D154 (E130) pakhuis, dj 1873 verkoop, 2171-4 | 3358-10
2. D154 (E587) huis en zeilmakerij, dj 1873 verkoop, 2171-6 | 4683-6
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_047_07.pdf]

-[legger 4683] Johannes Lambertus van Ooijen, kantoorbediende (Dordrecht).
1 een gedeelte van C1288
2. E139 (C1351)
3. E139 (C1602)
6. E139(193) (C1602) huis en erf
7. D154 (E587) huis en zeilmakerij, 4683-7 | ....
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_046_03.pdf]

-[legger 9043] Lambertus Hendrikus van Oijen (en cons.), commissionair in granen + Willem Bastiaan Cornelis van Oijen.
1. den Bom (E587) huis en zeilmakerij, 1897 dj 1898 ged slooping en verbouw, 4683-8 | 9043-2 
2. den Bom (E587) huis en tuin, 1898 dj 1904 scheiding 9043-1 | 9179-6
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_138_04.pdf]

- [legger 9179] Willem Bastiaan Cornelis van Oijen, commissionair in granen (Dordrecht).
1. Voorstraat (E303) huis
2. Voorstraat (E304) huis
3. Korte Breestraat (H2067) huis
4. Raamstraat (H287) huis, gebouw en erf
5. Keizershof (E36) pakhuis, dj 1911 verkoop 9037-1 | 11652-1
6. den Bom (E587) huis en tuin, dj 1911 verkoop 9037-2 | 8784-22
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_139_01.pdf]

- [legger 8784] Karel Marang, agent eener assurantie maatschappij, practizijn (Dordrecht).
1. Knolhaven (F1705)
2. Vleeschhouwerstraat (F450)
3. Knolhaven (F1795)
...13. (vervolg op folio 14)

- [legger 11733] Cornelis Heemskerk, predikant vd. Ned. Herv. Gemeente (Dordrecht).
1. den Bom (E587) huis en tuin, dj 1934 verkoop, 8784-22 | 18772-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_059_03.pdf]

- [legger 18772] Adriaan de Langen, expediteur, Bomkade 11 (Dordrecht), wedr Johanna Maria Goudriaan (dj 1947 scheiding st 73/338 deel 999/105).
1. Bomkade (E587) huis en tuin, dj 1952 scheiding 11733-1 | 23657-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_079_05.pdf]

- [legger 23657] Jurrie de Lange, expediteur, Bomkade 10 (Dordrecht/Krimpen ad Lek).
1. Bomkade (E587) 1952 dj 1970 verkoop, 18772-1 | 30970-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_093_04.pdf]

- kadastrale legger 4513 Adriana Dina Vriesendorp, minderjarig, Dordrecht
1. D152 (E36) pakhuis verkoop 4302-1 | 5134-7
2. (E37) huis en erf verkoop 4302-2 | 5671-1
3. D151 (E555) pakhuis en erf verkoop 4302-3 | 5672-1

- [1870] OPENBARE VERKOOPING (notaris S. van Dorsser)
[No. 1] een dubbel pakhuis en erf, van 4 hoog zolders, genaamd WILLEMSTAD, aan de Kalkhaven en strekkende tot en uitkomende aan de Bomkade get. D 151 kad sectie E 555 gedeeltelijke. Bevattende: beneden: kantoor met marmeren schoorsteen  en spreekkamer, beide gestukadoord en van kasten voorzien, en voorts een zeer ruim pakhuis en boven: vijf verschillende zolders en vliering. Verhuurd aan de Firma van Nievervaart, Heytink & Co tot ult jan. 1871 voor f 200 s jaars/
[No. 2] een pakhuis en erf aan de Bomkade get D 151 kad sectie E 555 gedeeltelijke. Verhuurd aan C. Brand.
[No. 3] Een huis en erf met binnenplaats aan de Bomkade get D152 kad sectie E 37.
[No. 4] een pakhuis en erf van 3 hoog zolders genaamd HET SUIKERVAT aan de Kalkhaven get D151 kad sectie E 36 groot 96 v.a. Verhuurd de vloer aan G.W. van Kooten Gz en graanzolders aan firma W.M. en J. Roodenburg.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-09-18+19_004.pdf]

- [NUMMER VIER] Een pakhuis en erf genaamd HET SUIKERVAT met drie zolders, en erf te Dordrecht aan de Korte Kalkhaven nummer 5, die perceelsgewijzen kadastrale legger dier gemeente bekend in Sectie E nummer 36 groot 96 c.a.
Het benedengedeelte van dit pand is in eigen gebruik geweest terwijl de zolders en de vliering zijn verhuurd aan de firma V. Thierens tot 1 juli 1896 voor d 160 per jaar. Aangeslagen in de grondbelasting voor 1895 tot f 17,46 cents
[bron: Erfgoedcentrum Diep 20-2147 akte 363]

- [1900] (notaris K. Hoogeveen)
1. vier zolders hoog PAKHUIS met kantoor waarin brandkluis genaamd DE WILLEMSTAD aan de Korte Kalkhaven 3 en uitkomende aan de Bomkade (E599), vennootschap de Arend voorheen Van Nievervaart & Heijtink & Co detailhandel in lijn raap en patentolie uitgeoefend; 
2. ijzeren oliebakken, olievaten en ander vaatwerk....;
[bron: Dordrechtsche courant 22-10-1900]

- [1921] (notaris J. Bax te Dordrecht, Wijnstraat 116)
verkooping PAKHUIS genaamd WILLEMSTAD aan de Korte Kalkhaven 1-3, uitkomende aan de Bomkade 7-8 (E 599), parterre en vijf zolders verhuurd tot 1 aug 1921;
[bron: Dordrechtsche courant, 15-6-1921]

- [1921] (notaris J. Bax) 22/29 juni 1921 PAKHUIS genaamd 'WILLEMSTAD' staande te Dordrecht aan de Korte Kalkhaven uitkomende aan de BOMKADE. Dit kapitale zeer gunstig voor en achter aan diep vaarwater gelegen koopmanspand bevat watervrije parterre met betonvloer en vier verdiepingen, verdeeld in 7 zolders met veel draagkracht (ca 1500 m2);
[bron: NRC 1921-06-18-2-10 ]

(c) Dordrecht EvD / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009, maart 2011.