SUIKERRAFFINADERIJ
van Kisselius (later De Groot)

Eigenaren:

  02-12-1751 Eva Bussels wed Maarte Veen
02-12-1751 10-5-1759 (1/2) Balthazar vanden Broek
(1/2) Martinus den Oude(verkoopt zijn helft aan gebrs. Kisselius)
10-5-1759 18-11-1762 (1/2) Balthazar vanden Broek (verkoopt kwart deel aan Van Ourijk)
(1/2) Johannes en Anthonij Kisselius
18-11-1762   (1/4) Balthazar vanden Broek
(1/2) Johannes en Anthonij Kisselius
(1/4) Hendrik van Ourijk
     
  02-06-1772 (3/4) Isaac Kisselius, Johannis Kisselius en Anthonij Kisselius
(1/4) Hendrik van Ourijk (verkoopt kwart deel aan gebrs. Kisselius)
02-06-1772   Isaac Kisselius, Johannis Kisselius en Anthonij Kisselius

(op 24-7-1777)

(wed Dr Johannes Kisselius en Anthonij Kisselius)

(op 13-4-1797)

(Anthonij Kisselius)

(aug 1836)

(suikerraffinaderij in de Wijnstraat met de handel in suiker en stroop verenigd)(A. Kisselius & Zoon)

(vanaf 1-2-1851)

(Jan de Groot onder de firma A. Kisselius & Zn)

(1-6-1860 - 31-12-1861)

(Jan, Adrianus en D.C. de Groot onder de firma Gebrs. de Groot)

(1-1-1862 - 1-7-1863)

(Jan de Groot en D.C. de Groot onder de firma Gebrs. de Groot)

(vanaf 1-7-1863)

(D.C. de Groot onder de firma Gebrs. de Groot)

 

SUIKERRAFFINADERIJ ,,WIJNSTRAAT T/O DE GRAVESTRAAT,, ANNO 1708
(Nu wijnstraat 134)

Deze suikerraffinaderij wordt genoemd door archivaris J.J. v Dalen te Dordrecht. In 1708 richten de broers JOCHEM en DIRCK VAN STOCK Lutherse suikerraffinadeurs uit Wesel die zich in ca 1700 in Dordrecht vestigen.
In het kohier van de 10e penning te Dordrecht uit 1731:
- Op Wijnstraat nr 3 /staat de suikerraffinaderij van de FIRMA WED DIRCK VAN STOCK EN ZN (een huis geheel als raffinaderij gebruikt aan de havenkant)
- Op Wijnstraat nr 1 woont Johannes v Stock
- Op Wijnstraat 2 woont de weduwe Dirck v Stock
Eigenaren waren:
1708/1731
* JOCHEM VAN STOCK (ca 1680 Wesel/Dtsl/Luth) tr Luthers in 1709 te Dordrecht met Clara Jacoba v Riedt uit Amsterdam. In 1702 lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht
* DIRCK VAN STOCK (ca 1675 Wesel/Dtsl/Luth /overl voor 1731 te Dordrecht) tr ? Kalckberner. In 1702 lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht

1731/1733
* WEDUWE DIRCK VAN STOCK
* JOHANNES VAN STOCK (ca 1700 Tiel/Luth) z.v. Dirck v Stock (suikerraffinadeur te Dordrecht). Hij tr Luthers in 1723 te Dordrecht met Cornelia Yssendorp ( ca 1700 Amsterdam), d.v. Hendrik Yssendorp (suikerraffinadeur te Dordrecht)

1733/1751
* JOAN HENDRIK SCHEFFER (ca 1700 Henfort/Dtsl/Luth) Hij tr Luthers in 1732 te Dordrecht met Catrina Moriaan
* PAULUS DEN BESTEN (1708 Dordrecht) z.v. Simon den Besten
* MAARTEN VEEN (ca 1680 /ca 1751Dordrecht) z.v. Jacob Veen Hij tr in 1706 te Dordrecht met Eva Bassels d.v. ? Bassels en Cornelia Michels

1751/1759
* BALTHASAR VAN DER BROEK (ca 1690 Dordrecht) z.v. Cornelis v/d Broeck (suikerbakker Grotekerksbuurt te Dordrecht)
* MARTINUS DEN OUDEN ( ca 1705 Engelen) z.v. Cornelis den Ouden Hij woont bij de Wijnbrug tr 1e in 1731 te Dordrecht met Cornelia v Heck/ tr 2 in 1741 te Dordrecht met Johanna v Kamen(Kaan) weduwe v J.J. Kemp

1759
* BALTHASAR VAN DER BROEK
* ISAAC KISSELIUS (1722 Purmerend) z.v. Ds.Antonie Kisselius (Luthers predikant te Dordrecht) en Anna Debora v Acklum(Akerkoogh)
(Suikerraffinadeur te Amsterdam/plantagehouder te Demarary /Br Guinee)
* Ds.JOHANNES KISSELIUS (1725/1776 Dordrecht) z.v. Ds. Antonie Kisselius en Anna Debora v Acklum/Hij tr Luthers in 1764 te Dordrecht met Johanna van Dongen(v Dungen) weduwe van Ruben van Hoven
* ANTONIE KISSELIUS (1730/1818 Dordrecht) z.v. Ds. Antonie Kisselius en Anna Debora v Acklum /Hij tr Luthers in 1764 te Dordrecht met Magdalena Johanna van Hoven, d.v. Ruben van Hoven en Johanna v Dongen

1776/1818
ANTONIE KISSELIUS

1818/1850
JOHANNES KISSELIUS
(1778/1850 Dordrecht) z.v. Antonie Kisselius en Magdalena Johanna van Hoven /Hij tr 1e Luthers in 1803 te Dordrecht met Jeanna Frederica Maria van Hoven (1776 Nijmegen/1804 Dordrecht), tr 2e in 1810 te Dordrecht met Hendrina Wilhelmina Rutgers (1782 Utrecht/1855 Elburg) d.v. Arend Rutgers
(In 1825 behoorde hij tot de 28 meest vermogende burgers te Dordrecht)
1 zoon Dr Anthonius Kisselius (1819) rector v/d latijnse school te Elburg tr in 1851 te Utrecht met Maria Bentink uit Amsterdam
.

Een ander huis in de Wijnstraat van Maarten Veen:
- SAD 9-816 folio 81vs (7-9-1730)
Actum den 7 September 1730.
Dat voor ons kwam Bartholomeus van Gelsdorp notaris en Procureur binnen dese Stadt als last en procuratie hebbende van de Heer Nathan Fockens Secretaris van 't Crijsgeregt tot Groeningen C:L: als eenige en universele Erffgenaam van wijlen desselve overleden Huijsvrouwe Juffr Anna Wendelina Sprinkhuijsen, volgens deselve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den nots Jacob Beudt en sekere getuijgen binnen dese stadt residerende in dato den 19 Augustus 1730 ons Schepenen geexhibeert Ende verklaarde den Comp.t in zijne voors q(ualitei)t te Transporteren Cederen en in Vollen Vrijen eijgendom overtedragen aan ende ten behoeve van Maarten Veen, Borger deser Stadt
Een huijs en erve bestaande in twee verschijde Wooningen, strekkende van voor van de Wijnstraat tot agter in de Palingstraat deser stadt, tusschen den huijse van de Heer en mr Francois van Bockhoven Raadsheer inden Hove van Holland aan d'eene ende Matthijs Hopman aan d 'andere zijde, Ende dat met alle zoodanige vrijdommen Servituten ende geregtigheden, soo van muiren, goten, ligten, waterloopen als anders als het voorz huijs en erve eenigsints hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en beschijden daar van zijnde, Bekennende den Compt in zijne qt vande Cooppeningen vandien voldaan ende betaalt te zijn den laatsten penningh metten eersten ende dat met een somma van een duijsend en vijftigh gulden, ende nog tot rantzoen 26 gl 5 st zulx te samen f 1076:5:0 gereet ende contant gelt, belovende hij Compt daar omme in qt voorz het voorz huisj en erve, te sullen vrijen ende waaren als een vrij goet van alle Commer ende aanthaal onder verband van zijn Compt Principaal persoon en verdere goederen geene exempt stellende deselve ten bedwange en executie van allen heeren, hoven, regtem ende regteren in oirconde;

- (1736) Datering 11-10-1736 Soort akte overdracht
Koper maarten veen, koopman
Verkoper paulus den beste, koopman / joost hendrik scheffer, koopman
Straatnaam wijnstraat
Buur hendrik de kievit / Abram pierol
Bedrag f 1000
Folionummer 124v
Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij de nieuwbrug gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818
+
- SAD 9-808 folio 124vs (11-10-1736)
Actum uts.
Dat voor ons kwamen Paulus den Beste, en Joost Hendrik Scheffer, Coopluijden, binnen dese Stad dewelke verclaaeden vercogt te hebben, dienvolgende te Cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten van Maarten Veen, mede Coopman, binnen dese Stad
Twee derde parten [2/3] in een huijsinge geapproprieert tot een Suijker Raffinaderij, staande inde Wijnstraat bij de Nieubrug binnen dese stad, belent het huijs van Hendrik de Kievit aande eene, en 't huijs van Abram Pierol aende andere zijde, wervan het resterende 1/3 part den kooper is competerende en dat met sodanige vrijdomment servituijten ende geregtigheden als de voors raffinaderije hebbende ende lijdende is, volgens de brieve en beschijden daervan sijnde, bekennende de Comp.en vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van een duijsent guldens [f 1.000] gereet ende Contant gelt, belovende de Comp.en de voors 2.3 parten te sullen waaren ende vrijen als een vrij goet, van allen kommer ende aenthaal onder verband als naer regten, in oirconde etc. (get.) J. van Brandwijk van Blokland, Ocker Replaer.

- (1751) SAD 9-823 folio 179vs (2-12-1751)
 Actum den 2 December 1751.
Dat voor ons kwam Eva Bussels wed en boedelhouster van wijle Maarte Veen in sijn leve Coopman binnen dese stad, dewelke verclaarde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Balthazar vanden Broeck ende Martinus den Oude, bijde woonende binnen dese stad
Een geheel Huijs en Erff geapproprieert tot een Suijker Raffinaderij staande ende gelegen in de Wijnstraat omtrent de Nieuwbrug binnen dese stad belent 't huijs van Hendrik Kivit aan de eene, en 't huijs vande wed Abram Pirool aande andere zijde, ende dat met sodanige Vrijdommen Servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors Huijs en Erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en beschijden daervan sijnde ende specialijk volgens acte van Koop gepasseert voorden Notaris Pieter van Gelsdorp ende seeckere getuijgen binnen dese Stad in dato den 27 October 1751 waertoe in dese wert gerefereert, bekennende de Compte vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laatsen penningh metten eerste ende dat met een Somma van f 4000 gereet en Contant gelt, Belovende de Comparante het voors Huijs en Erff te sulle waaren ende Vrijen als een vrij goet, van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten in oirconde etc.

I. Jacob Maertensen Veen (Visser), geb. voor ca. 1659, revierviscooper (1693), schipper (1699), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 28-7-1740 (Jacob Martens Veen aen het Groothooft, laet kindere na; een koest bove de ordinare), tr. ca. 1678 Pieternella Denijs van Roij, ged. Werkendam 20-9-1648, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 13-9-1707 (de vrou van Jacob Martense Veen, bij het Grode Hooft), dochter van Dionijs Lambertsz de Roij (van Rooij) en Arike (Eerike Eijkjen) Goverts van der Pijl.
Kinderen:
1. Maerten, ged. Dordrecht 3-2-1679.
2. Maarten Jacobs Veen, ged. Dordrecht 9-11-1681, zoon van Jacob Maartense en Petronella Denijs, volgt IIa..
3. Denijs, ged. Dordrecht 1-3-1684. [idem met 5 of 6 !]
4. Ermina, ged. Dordrecht 11-4-1686, verm. begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 11-8-1689 (het kint van Jacob Maertense Visser in de Schrevestraat), dochter van Jacob Maertensz Veen en Petronella Dionijsz.
5. NN, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 29-6-1690 ('t kint van Jacob Maertense Veen visser in de Schreverstraat).
6. NN, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 14-1-1713 ('t kint van Jacob Martense Veen bij het Grode Hooft).
7. Dirk Veen, ged. Dordrecht 30-6-1689, zoon van Jacob Meertensz NOOM en Pieternella Denijs, j.m. van Dordrecht (1711), belijdenis HI Ambacht 5-4-1708, overl. voor 1722, otr. Dordrecht 3-5-1711 (volgens att. van otr. van HI Ambacht), tr. HI Ambacht 17-5-1711 Berber/Barbara van der Sluijs, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 30-1-1689, belijdenis HI Ambacht 5-4-1708, j.d. van Henrik Ido Ambagt (1711), wed Dirk Veen van den Oostendam woont op de Kleijne Vismarct (1722), dochter van Arie Cornelis (sluiswachter/sluismeester aan de Oostendam) en Lena Henricks van der Heul; zij otr. (2) Dordrecht 9-7-1722 Jan Valkhoff (Valckenhof), wedn van Gorkum woont bij het Groothooft.

IIa. Maerten Jacobs Veen, ged. Dordrecht 9-11-1681, j.m. van Dordrecht woont omtrent ’t Groothooft geassisteerd met Jacob Veen desselfs vader, schipper (1713), viscooper (1714), coopman (1742/1751), begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 27-2-1749 graf 126 (hr Maarten Veen in de Wijnstraat/laat kinderen na met een koets boven 't ordinaire getal), otr/tr. Dordrecht 21-11/5-12-1706 Eva Bussels, ged. Dordrecht (NH) 5-11-1688, j.d. van Dordrecht woont in de Lommertstraet geassisteerd met Cornelia Backers desselfs moeder, overl. 17/18-2-1772, begr. (Augustijnenkerk) Dordrecht 25-2-1772 graf 126 (Eva Bussels wed Maarten Veen in de Wijnstraat/laat kindere na), dochter van Martinus Bussels en Cornelia Backers.
Kinderen:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 24-10-1707, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-11-1707 ('t kint van Maerte Jacob Veen aen het Grode Hooft).
2. Pieternella, ged. Dordrecht 30-9-1708, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 5-9-1711 ('t kint van Maerte Veen bij het Grodt Hooft, vader of moed. leeven).
3. Jacob, ged. Dordrecht 29-4-1714, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 14-11-1715 ('t kint van Maerten Veen bij het Groot Hooft, vader en moeder leven).
4. Martinus, ged. Dordrecht 28-9-1715, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 10-4-1716 ('t kint van Maerten Veen vader en moeder omtrent 't Groot Hooft in de Wijnstraat met folck).
5. Jacob, ged. Dordrecht 3-1-1717, begr. Dordrecht (Augustijnenkerk) 9-5-1748 (graf 126)(hr Jacob Veen in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug, laat kindere na, een koet boven ordinaire getal), jongman van Dordregt, otr. Dordrecht 15-2-1738 (attest. gegeven 2-3-1738) Ermina Mekeern, jongedogter van Gorinchem volgens attestatie van otr. van Gorinchem in dato 13-2-1738.
6. Cornelia, ged. Dordrecht 7-5-1719, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 9-11-1793 (Cornelia Veen wed Johannis Kramers op de Voorstraat Bij de Pels brug. laat kinderen na. Met twee koetsen extra. 3/4 uur luijen), otr. Dordrecht 17-10-1739 Johannes Kramers, ged. Dordrecht 24-8-1705, overl. na 1773/voor 1793.
7. Martinus, ged. Dordrecht 28-2-1721, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-10-1723 ('t kindt van Maarten Veen in de Wijnstraat beijde ouders leven).
8. Pieternella, ged. Dordrecht 28-8-1722, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 28-3-1735 (Pieternella Veen huijsvrou van Obbe Geeritse de Heer op de Boere Vismarkt bij 't Groothooft; laat een kind na, met de ordinare koets), tr. Obbe Gerritse de Heer.
9. Dirk, ged. Dordrecht 15-10-1723, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 25-10-1723 ('t kindt van Maarten Veen in de Wijnstraat wel genaamt Dirk beijde ouders leven).
10. Adam, ged. Dordrecht 21-12-1725.
11. Eva, ged. Dordrecht 21-12-1725, begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 15-8-1726 ('t kindt van Maarten Veen bij 't Groothooft in den Theeboom, beijde de ouders leeven; 't kint genaamt Eva).
12. Eva, ged. Dordrecht 17-6-1727.

- (1759) (10-5-1759) Actum uts.
Dat voor ons kwam Martinus den Oude, Borger deser Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren, transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
Johannes en Anthonij Kisselius, mede borgers deser stad,
de helft in een Zuijker Raffinaderije staande ende gelegen inde Wijnstraat bijde Nieubrug binnen dese stad, belent het huijs van Hendrik de Kievit aende eenen ende het huijs van Jan van Scheers aende andere zijde, waar van de wederhelft Competeert Balthazar vanden Broek, en dat met sodanige vrijdommen Servituijten en geregtigheden, so van muijren, goten, ligten, waterloopen als anders als de voors Raffinaderije hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van f 1000 gereet ende contant gelt, Belovende den Comp de voors halve Raffinaderije te sulle waaren ende vrijen als een vrij goet, van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten, in oirkonde;
[SAD 9-826 folio 267 en 268vs]

- Een Raffinaderij te Huur of te Koop, staande bij de Nieuwbrug te Dordrecht
[Leydse Courant, 07/01/1761; p. 2/2]

- SAD 9-827 18-11-1762
Dat voor ons kwam Balthazar vanden Broek, Raffinadeur binnen dese stad denwelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cedeeren transporteeren en in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan ten behoeve vande Heer Hendrik van Ourijk, Coopman binnen dese stad
Een vierde in een Zuijker Raffinaderije en annexe Woonhuijs met het gene daerin aart en nagelvast is, staande en gelegen op de Wijnstraat omtrent de Nieuwbrug binnen dese Stad belent met het huijs van Hendrik de Kievit aande eene ende het huijs van Jan van Scheers aande andere zijde, waervan de resterende 1/4 parten competeert den Heer kooper voor 1/4, en de helft aan Jan en Anthonij Kisselius en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van muijren goten ligten waterloopen als anders als de voors Raffinaderije en woonhuijs hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comparant van de kooppenningen vandien voldaan en de betaalt te sijn den laasten penning metten Eersten ende dat met een somma van f 500 gereet ende contant gelt, belovende den comparant het voors 1/4 part inde voors Raffinaderije en Huijs vrij te sullen waaren ende vrijen als een vrij goet, van aller kommer ende aanthaal onder verbant als na regten in oirconde etc (Mattheus Rees Gillisz). 

- (1772) Actum den 2 Junij 1772.
Dat voor ons kwam Hugo Kimijser borger alhier, als last en procuratie hebbende van Johannis Kisselius med doctor alhier in zijn prive, voor een vierde part, en nog als last en procuratie hebbende, (inhoudende de magt van Substitutie) van deszelfs broeder Isaac Kisselius zuiker Raffinadeur te Amsterdam, volgens dezelve procuratie op den 15 meij 1772 voor den notaris Everhardus Blaauwduif en getuigen te Amsterdam voornoemt gepasseert aan den Notaris Jan van der Star en getuigen op 't verlijden dezes geexhibeert, en eigelijks voor een vierde part als mede van Anthonij Kisselius wonende alhier in zijn privé voor een Vierde part, en zulx te Samen Eigenaren voor 3/4 parten in 't natemelden huis of Pakhuis, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Jan van der Star en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 29 Meij 1772 ons schepenen vertoont, denwelke verklaarden in die qualiteit te cederen, transporteren, ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
Hendrik van Ourijk, alhier woonagtig
Drie vierde parten en een Huis of Pakhuis, staande ende gelegen in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug aan de havenzijde binnen dese Stadt, belent 't huis van Isaac IJssendorp aan de eene, ende Raffinaderij van Van Meteren, en van Volkom aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden als het heeft en Subject is, en Speciaal zo als 't zelve op den 19 december 1765 voor Heeren Schepenen deser Stad is getransporteert, waar van 't resterende vierde part aan den koper is toebehorende, bekennende den Comparant in zijn qualiteit van de Kooppenningen vandien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 375, door dien dezelve bij zijn principalen voor 't passeeren des procuratie zelfs zijn ontvangen, belovende den Comparant de voors drie vierde parten in 't voorn HUIS OF PAKHUIS te zullen waaren ende vrijen, als een vrij goet van allen Kommer ende aanthaal onder verband van zijn principalen Perzoonen en goederen als na regten; In Oirkonde;
(N. Backus)
[SAD 9-831 fol 56-57v]
   +
Actum uts.
Dat voor ons kwam Hendrik van Ourijk, koopman binnen dese Stad, denwelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen, transporteren ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behove van
Dr Johannes Kisselius en Anthonij Kisselius, mede Kooplieden alhier
Een vierde in een Zuiker Raffinaderij en annexe woonhuis met het geene daar in aart en Nagelvast is, staande ende gelegen in de Wijnstraat, omtrent de Nieuwbrug binnen deze Stadt, belent 't huis van Hendrik de Kievit aan de eene, en 't huis van Jan van Scheers aan de andere zijde,
als mede een vierde in een geheel huis en Erve staande ende gelegen op de Nieuwbrug binnen dese Stadt, belent 't huis van de wed Steenbeek aan de eene en 't huis van David Hofmeijer aan de andere zijde,
waar van de resterende drie vierde parten zijn toebehorende aan de voorn Johannis en Anthonij Kisselius, mitsgrs aan Isaac Kisselius, en dat met zodanig vrijdommen, Servituten en geregtigheden, zo van muuren, goten, ligten, waterlopen, als anders, als 't voors getransporteerde hebbende ende lijdende zijn, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan ende betaalt te zijn met een Somma van f 600 gereet en contant gelt, belovende den Comparant 't voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; In Oirconde;
[SAD 9-831 fol 57v-58]

- (1772
20.81.1 (van der Star)
ona 1107 (1772) 58. contract van dissolutie van compagnieschap Anth. Kisselius en Hendrik van Ourijk;

- (1777) Actum den 24 Julij 1777.
Dat voor ons kwam Catharina van s Heerenberg wed en boedelhoudster van Hendrik de Kiewit wonende alhier, dewelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen transporteren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
Jan de Vries, Passementwerker, mede wonende alhier.
Een geheel huis en Erve staande en gelegen in de Wijnstraat, nabij den Nieuwbrug binnen dese Stad, belent het huis van Willem van den Burggraaf aan de eene, en de Raffinarij van de wed Dr Johannes Kisselius en Anthonij Kisselius aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors huis en erve hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, en Speciaal volgens de acte van Koop gepasseert voor den Notaris Leendert van der Horst en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 14 februarij 1777, bekennende de Comp.t van de Koppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 1900 gereet & contant gelt, belovende den Comparant 't voors huis en erve te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; In Oirconde;
[SAD 9-833 fol 201v]

- (1797) Actum uts [=13-4-1797]
Dat voor ons kwam den Burger Ottho van Nijmegen wonende alhier, als last en procuratie hebbende, van den Burger Jan de Vries Clerk bij de Administratie gesteld over de door de franschen geabandonneerde goederen van den vorst van Nassau wonende in den Hage volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseerd voor den Notaris Arnoldus van Beek en zekere getuigen in dne Hage resideerende in dato den 10 dezes ons Schepenen vertoond, denwelke verklaarde in die qualiteit te cedeeren transporteren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
den Burger Anthonij Kisselius, wonende alhier,
Een geheel huis en Erve staande ende gelegen in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug aan de Havenzijde binnen des Stad, belent de Raffinarij van den koper aan de eene en 't huis van Gerrit Gregoor aan de andere zijde gen.t N. 51 B nog door zijn principale huisvrouw bewoond, en bewoond moetende worden tot primo meij aanstaande
en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders als 't voors Huis en Erve hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comparant in qualité voors van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van f 1975 geret en Contant geld, belovende den Comparant in qualité voors 't voors Huis en Erve te zullen waaren ende vrijen als een vrij goed van allen kommer ende anathaal onder verband van zijn Principaal Perzoon en goederen als na Regten. In Oirconde
    (de Iongh van Son, M. Westerouen van Meeteren)
[SAD 9-842 fol 106]

* ona 1168 (1799)
8-9-1799 no 52 koopconditie huis Nieuwbrug wed David Hofmeijer -> Anth Kisselius;
[SAD, index 20.86 notaris P.J. van Steenbergen]

- (1802) (8-7-1802) wijk B nr 50
[Stadsarchief Dordrecht 6-577]

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]


- (1812) Aan den Heer maire der Stad Dordrecht, Arrondissement Dordrecht, Departement der Monde van de Maas. Geven reverentelijk te kennen de ondergetekenden Kisselius & Rens, woonende binnen deze Stad.
Dat het voor hun Supplianten als fabrikanten van Suiker uit den Mangelwortel, van het grootste belang is, ja volstrekt vereischt wordt, om achter de Raffinaderij van A. Kisselius & Zn Wijnstraat Lettre B No. 50 oud & No. 46 nieuw, het aldaar op steekschooren getimmerde plat of of Plankier over de Nieuwbrugshaven te mogen verlengen, ter breedte van gemelde Raffinaderij, als mede tegen hun achtergevel te mogen plaatsen een draaijende Kraan, ten einde daarmede op en van dit Plankier, te kunnen laden en lossen; alles ten dienste der door hen opgerigte fabriek van Mangel Suiker.
Weshalve zij Supllianten zich wenden tot u Mijnheer den Maire, in de billijke verwagting, hierop, om de daarbij aangevoerde reden, eene Spoedige en gunstige dispositie te erlangen.
  't welk doende etc
  Dordrecht, 3 Augustus 1812 (Kisselius en Rens
+
Aan den Heer maire der Stad Dordt
Wel Ed Gestr Heer!
Na behoorlijk onderzoek gedaan te hebben, op het indesen Requeste gem(el)de versoek, En daar over met de geburen van den Supl. gesproken te hebben, zoo is onderget. gebleeken dat het versoek in dezen gedaan zoude kunnen werden geaccord.t onder de volgende bepalingen dat het Nieuw te maken Plankier niet verder als het oude zijnde vier en veertig duimen over de haaven zal mogen uit Springen, en de daar op te stellen Balustrade niet hoger als dertig duimen zal mogen gesteld werden dat den Kraanpaal tegens den agtergevel van gem(el)d Raffinarij zal moeten geplaatst werden en wel onder dese Conditie dat wanneer de Kraan zal gebruikt zijn, den zelven plat tegen den gevel zal gedraaijd en vastgesteld werden. Dat verder dese Timmeragie zal geschieden onder directie der Stadsfabrijk.
Hier mede vermenden aan U Wel Ed Gestr Intentie gedaan te hebben, zoo neemd den onderget. de vrijheid wanneer U Wel Ed bovenstaand advis zal goedkeuren qualificatie te verzoeken ten einde de dispositie en den Supll te doen geworden.
Hebben verder d Eer met waere Hoog Achting te bleiven
   U Wel Ed Gestr (Jan Hordijk)
  11 Aug 1812
[geaccordeert De Roover Westmaas, Maire]
[Stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnr 358]

- (1836) De ondergeteekende, eene PATENT-OLIE-FABRIEK opgerigt hebbende, maken bekend, dat zij den koop, zoo van Raap als Patent-Olie, van nu af, in het Lokaal hunner Suiker-Raffinaderij, in de Wijnstraat, met den handel in Suiker en Stroop hebben vereenigd; weshalve zij zich, ook voor hun nieuw Fabricaat, zoo wel aan hunne vroege handelbetrekkingen, als aan andere aanbevelen.
  Dordrecht, den 24 Augustus 1836.
   A. KISSELIUS & ZOON
[http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-08-27_002.pdf]

- Door notaris Huibert Struyk zal bij veiling op Zaturdag den 24 april 1841 en bij afslag op zaturdag den 1 mei 1841 beide des avonds ten 8 ure, te Dordrecht in het logement BELLEVUE bij het groothoofd worden verkocht:
* Een aanzienlijk Heerenhuis en erf, bevattende ruime, gedeeltelijk met marmer belegen gang; groote behangen en geplafoneerde zijkamer, onderscheiden behangen en onbehangen Boven- en Beneden-kamers, meiden- mangel- en provisie-kamers, ruime keuken met Havenpomp, Fournuis en kasten, kelder, binnenplaats, groote Voor- en Achterkelders en vliering en wat verder in een wel ignerigt huis vereischt wordt. Staande en gelegen te Dordrecht in de WIJNSTRAAT en van achteren uitkomende aan de haven en aldaar een aangenaam uitzigt hebbende over de haven en Nieuwbrug geteekend B 33 kadaster F 856;
* Een ruim hecht en sterk GEBOUW met daarnevens staand PAKHUIS en ERF, vroeger tot eene Suikerrafinaderij gediend hebbende en daarna ingerigt geweest tot eene Schuimsiroopkokerij, bevattende het Gebouw vier hoog ruime zolders en vliering, staande en gelegen te Dordrecht in de Wijnstraat naast het voorgaande perceel, en strekkende tot en uitkomende aan dehaven, geteekend B 32, kadaster sectie F 847 en 858.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-04-22_002.pdf]

- Bij onderhandsche acte geteekend te Dordrecht den 28 Januarij 1851, ten zelven dag geregistreerd, en op heden ingeschreven ter Griffie van de Arrondissements-Regtbank te Dordrecht, is tusschen Vrouwe ARENDINA WILHELMINA RUTGERS, wonende te Dordrecht, weduwe van den Heer JOHANNES KISSELIUS, gewoond hebbende en den 30 December 1850 te Dordrecht overleden, zoo voor zich als Gemagtigde van den Heer ANTONIUS KISSELIUS, wonende te Elburg, eenig nagelaten Kind van wijlen gemelden Heer JOHANNES KISSELIUS, door hem bij zijne nagelatene Weduwe in huwelijk verwekt - ter eenre,
En den Heer JAN DE GROOT, mede wonende te Dordrecht, ter andere zijde, - overeengekomen:
Dat de de PATENTOLIE-FABRIJK en de HANDEL in SUIKER en SIROOP, welke door nu wijlen voormelden Heer JOHANNES KISSELIUS te Dordrecht zijn gedreven onder de Firma van A. KISSELIUS & ZOON met 1 Februarij 1851 zullen ophouden te loopen voor rekening der nagelatene Weduwe en Erfgenamen van genoemden Heer J. KISSELIUS en van dien tijd door voornoemden Heer JAN DE GROOT alleen, voor zijne rekening zullen worden voortgezet - alsmede dat gezegde heer JAN DE GROOT zoowel ter uitoefening van de PATENTOLIE-FABRIJK en van den HANDEL in SUIKER en SIROOP als van andere zaken de voorschreven Firma van A. KISSELIUS & ZOON, zal mogen aanhouden.
       Dordrecht, den 29 Januarij 1851.
   +
De PATENTOLIE-FABRIJK en van den HANDEL in SUIKER en SIROOP door nu wijlen den Heer J. KISSELIUS onder de Firma van A. KISSELIUS & ZOON te Dordrecht gedreven, overeenkomstig bovenstaande Advertentie, met 1 Februarij 1851 ophoudende te loopen voor rekening van de Weduwe en Erven van den Heer J. KISSELIUS, en van dien tijd af onder dezelfde firma voortgezet wordende door den ondergeteekenden JAN DE GROOT, - zoo bedankt de eerst ondergeteekende voor het vertrouwen, hetwelk sedert zoo vele jaren in de voorschreven Firma is gesteld geworden en beveelt zij den opvolger in voormelde Zaken zoo veel mogelijk den begunstigers der voorschreven Firma aan; terwijl de tweede ondergeteekende mede de vrijheid neemt zich voor de als voren door hem overgenomen Fabrijk en Handel beleefdelijk aan te bevelen, onder belofte eener prompte en civiele uitvoering der commissien, waarmede men hem zoude willen vereeren.
  Dordrecht, den 29 Januarij 1851.
  A.W. Rutgers wed J. Kisselius
  Jan de Groot

[http://files.archieven.nl/46/f/569.57/Dordrechtse_Courant_1851-01-30_002.pdf]

- De PATENT-OLIE-FABRIJK en den Handel in SUIKER en SIROOP, door nu wijlen den heer JAN DE GROOT, onder de Firma van A. KISSELIUS & ZOON te Dordrecht gedreven, op heden ophoudende voor rekening van zijne Weduwe en Erven te loopen, en na heden door zijne Zonen, de Ondergeteekenden JAN - ADRIANUS - en DIRK CORNELIS DE GROOT, onder de Firma van Gebr. DE GROOT voortgezet wordenden, - zoo bedankt de eerste Ondergeteekende voor het vertrouwen in de voormelde Firma gesteld, en beveelt zij hare Zonen den begunstigers dervoormelde Firma aan; terwijl de laatste drie Ondergeteekenden de vrijheid nemen zich voor hunne nieuwe Firma beleefdelijk aan te bevelen; belovende om, even als zij de zaken van hunnen Vader hebben waargemomen, te zullen voortgaan met eene prompte en civiele uitvoering der Commissien,w aarmede men hen zal willen vereeren.
Dordrecht, 31 mei 1860.
  Wed. J. de Groot, Immerzeel
  J. de Groot
  A. de Groot
  D.C. de Groot

   +
Bij akte den 31 mei 1860 voor den Notaris S. VAN DORSSER, te Dordrecht, verleden en op heden bij uittrreksel ingeschreven ter Griffie van de Arrondissements-Regtbank te Dordrecht, - is tusschen de Heeren JAN DE GROOT, ADRIANUS DE GROOT en DIRK CORNELIS DE GROOT, te Dordrecht, aangegaan eene Vennootschap, ten onderwerp hebbende de PATENT-OLIE-FABRIJK en den Handel in OLIE, SUIKER en SIROOP en in zoodanige andere Artikelen als nader zullen worden goedgevonden, onder de Firma van Gebr. DE GROOT, gevestigd te Dordrecht, voor den tijd van Vijf Jaren, ingaande 1-6-1860 en eindigende den laatsten Mei 1865; onder bepaling, dat bijaldien geen der Vennooten een jaar voor het einde van dat tijdvak de Vennootschap schriftelijk zal hebben opgezegd, - deze, na het einde van dat tijdvak, gerekend zal worden, voor Vijf jaren te zijn verlengd, en deze verlenging telkens weder voor Vijf jaren zal plaats grijpen, wanneer de voormelde opzegging door geen der Vennooten, één jaar voor het einde van een Vijfjarif tijdvak zal zijn geschied. - ieder der Vennooten heeft de Handteekening der Firma, doch alleen voor de handelingen de Zaken der Vennmootschap betreffende, terwijl het drijven van Handel op Tijd, het aankopen van Onroerende Goederen, het aangaan van Borgtogten en het opnemen van Gelden, neit zal kunnen geschieden dan onder de bijzondere Handteekening van al de Vennooten.
      Dordrecht, den 1 Junij 1860.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.66/Dordrechtse_Courant_1860-06-02_004.pdf]

- Bij Akte den 15 Januarij 1862, voor den Notaris S. VAn DORSSER te Dordrecht verleden, is tusschen de Heeren JAN - ADRIANUS - en DIRK CORBELIS DE GROOT, te Dordrecht, overeengekomen:
dat de Heer ADRIANUS DE GROOT, met den 31 December 1861, ophoudt Lid te zijn der Vennootschap, ten onderwerp hebbende de Patent-Olie-Fabriek en den Handel in Olie, Suiker en Siroop, en in zoodanige andere Artikelen als zouden worden overeengekomen, welke onder de Firma van Gebr. de groot, tusschen hen is aangegaan voor vijf jaren, aangevangen 1 Junij 1860, bij Akte den 31 mei 1860 voor gemelden Notaris VAN DORSSER verleden, en dat mitsdien op 31 December 1861 de tusschen hen bestaan hebbende Vennootschap, ten aanzien van den Heer ADRIANUS DE GROOT, is geeindigd; alsmede dat de Heeren Jan - en Dirk Cornelis de Groot, de voorschreven Zaken, onder dezelfde Firma zullen voortzetten; geschiedende deze voortzetting op de voorwaarden, vervat in de Akte van 31 mei 1860 (welke zijn bekend gemaakt in de Staats Courant en in de Dordrechstche Courant van 2 Junij 1860) alleen met deze wijziging; dat de Vennootschap wordt aangegaan voor één Jaar, ingegaan 1 Januarij en zullende eindigen 31 December 1862, onder bepaling, dat, bijaldien geen der Vennooten voor 1 October 1862 de Vennootschap schriftelijk zal hebben opgezegd, deze na het einde van dat jaar voor Drie Jaren zal zijn verlengd; en deze verlenging op gelijke wijze telkens weder voor Drie jaren zal plaats grijpen, wanneer de voormelde opzegging door geen der Vennooten zes maanden voor het einde van een driejarig tijdvak zal zijn geschied.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.68/Dordrechtse_Courant_1862-01-16_002.pdf]

- PETROLEUM. GAZ-OLIE 1e Kwaliteit.
In het groot en klein, tot civielen prijs te bekomen in de Patentolie-Fabriek van Gebr. de Groot in de Wijnstraat, hoek Nieuwbrug te Dordrecht.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-03-28_004.pdf]

- Bij Acte, den 11 Julij 1863 voor den Notaris S. VAN DORSSER te Dordrecht verleden, en op heden ingeschreven ter Griffie van de Arrondissments'rechtbank aldaar, is de Vennootschap ten onderwerp hebbende de PATENTOLIE-FABRIEK en den HANDEL in Olie, Suiker en Siroop, onder de firma van GEBR. DE GROOT, tusschen de ondergeteekenden Jan de Groot en Dirk Cornelis de Groot, te Dordrecht, aangegaan bij twee Acten den 1 Junij 1860 en den 15 Januarij 1862, voor gemelden Notaris VAN DORSSER verleden, met den 1 Julij 1863 ontbonden, en tevens bepaald, dat die zaken van dien dag af, door den ondergeteekende DIRK CORNELIS DE GROOT voor zijne rekening alleen, onder dezelfde firma, worden voortgezet, en dat de winstten en verlizen dier zaken, van den eersten dezer af, geheel en alleen ten zijnen behoeve en voor zijne rekening zullen zijn.
De likwidatie zal door den ondergeteekende DIRK CORNELIS DE GROOT onder de handteekening der firma geschieden.
   Dordrecht, 13 Julij 1863. Jan de Groot, D.C. de Groot.
  +
Blijkens bovenstaande bekendmaking, de Vennootschap onder de firma van GEBR. DE GROOT tusschen mij en mijnen Broeder Jan de Groot bestaan hebbende en op 1 Julij jl ontbonden, van dien dag onder dezelfde firma voortzettende, neem ik de vrijheid mij daartoe op nieuw aan mijne geëerde begunstigers en Stadgenooten aan te bevelen.
   Dordrecht, 13 Julij 1863. D.C. de Groot.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-07-14_004.pdf]

- GEB.s DE GROOT
Blijven zich steeds voortdurend beleefdelijk aanbevelen tot het leveren van SUIKER en SIROOP.
OUD FABRICAAT.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-05-15+16_004.pdf]

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

Adresboeken na 1854 tot 1879:

adresboek 1855
Kisselius en Zoon, firma A. [Fabriekanten] In patent-olie
Kisselius en Zn., firma A., kantoor fabriek, Wijnstraat B46, patentoliefabriekant, handel in suiker en siroop
adresboek 1857
Kisselius en Zoon, A., Wijnstraat, Suikerraffinadeurs
Kisselius, A., Wijnstraat, Olieslagers en Oliehandelaars
adresboek 1860
Kisselius en Zoon, Firma A., Wijk B Wijnstraat No. 46, patentoliefabriekant
adresboek 1865
Groot, Firma Gebr. de, Wijk B Wijnstraat No. 46, patentolie-fabrikant
adresboek 1868
Groot, Firma Gebr. de, Wijk B Wijnstraat No. 46, patentolie-fabriekant, koopman
adresboek 1873
Groot, Firma Gebrs. de, Wijk B Wijnstraat No. 46, patentolie-fabriekant, koopman
Groot, Gebrs. de [Fabriekanten; patenolie]
adresboek 1879
Groot, Firma Gebr. de, Wijk B Wijnstraat No. 46, [Pakhuis en Kantoor] patentoliefabr. en koopman
Groot, Gebr. de [Kooplieden]
Groot, Gebr. de [Winkeliers in Olie]
Groot, Gebrs. de [Patentoliefabrikanten]

(c) Dordrecht EvD 2009 en september 2011 / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.