SUIKERRAFFINADERIJ
MARIENBORNSTRAAT 

- 9.835 8-11-1781 (folio 250vs/251)
(akte is doorgestreept)
Actum den 8 November 1781.
Dat voor ons kwam Dirk Willem Nibbelink, als last en procuratie hebbende van Alida Amelia Kever weduwe en boedelhoudster van Dirk Huibert van VLIET wonende alhier zo in haar privé, en als moeder en voogdesse van haren minderjarigen zoon Jan Clement van VLIET volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Jan van den Star en zekere getuigen binnen dese Stadt, residerende, in dato den 5 dezer, ons Schepenen vertoont denwelk verklaarden de in qualiteit te Cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Thomas BAARS, zeijlmaker alhier
De helft en twee woningen geapproprieert tot een Zuiker Raffinarij met deszelfs vaste gereedschappen staande en gelegen in de MARIENBORNSTRAAT binnen dese Stad, belent 't huis van Dirk Roos aan de eene en t agsterste gedeelte van t huis bewoont bij Barent Spanbroek aan de andere zijde, en dat met zodanig vrijdommen servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen, als anders als t voors getransporteerde hebbende ende lijdens is, volgens de oude brieven en bescheiden ..... f 500 en wegesn een halven stuiver per guldeen Rantsoen f 12 tien stuivers en ...In oirconde.
+
(akte is doorgestreept) Actum uts.
Dat voor ons kwam Jacobus Johannes Schrijver als last en procuratie hebbende van Johanna Relin huisvrouw van Johan Adam Schaarman woonende binnen dese Stad, hier toe gequalificeert blijkens appointement van de Kamere Judicieel deser stad, in dato 12 april 1781 geadsisteert met Leendert vander Horst, Notaris alhier als blijkens dezelve appointement haren gestelden Curator, ons schepenen vertoont, denwelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van THOMAS BAARS zijlmaker binnen dese Stad
de helft in twee woningen geapproprieert tot een Suiker Raffinarij met de helfs vaste gereedschappen staande en gelegen in de Marienbornstraat binnen dese stad, belent t huis van Dirk Roos aan de eene en t agterste gedeelte van t huis bewoond bij Barent Spaubroek aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen ...etc, bekkenden den Comp in qualite voors van de Kooppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 500...etc.
+
9.835 13-11-1781 (folio 254vs/255)
Dat voor ons kwamen Dirk Willem Nibbelink, als last en procuratie hebbende van Alida Amelia Kever weduwe en beodelhoudster van Dirk Huibert van VLIET wonende alhier zo in haar privé, en als moeder en voogdesse van haren minderjarigen zoon Jan Clement van VLIET volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Jan van den Star en zekere getuigen binnen dese Stadt, residerende, in dato den 5 dezer, 
en Jacobus Johannes Schrijver als last en procuratie hebbende van Johanna Relin huisvrouw van Johan Adam Schaarman woonende binnen dese Stad, hier toe gequalificeert blijkens appointement van de Kamere Judicieel deser stad, in dato 12 april 1781 geadsisteert met Leendert vander Horst, Notaris alhier als blijkens dezelve appointement haren gestelden Curator, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepaassert voor den notaris Leendert van der Horst en zekere getuigen binnen de stad residerende ind ato den 5 dezer, ons Schepenen vertoont En verklaarde den Eerste comparant in zijn voors qualiteit voor een derde te Cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Thomas BAARS, zeilmaker alhier
twee woningen geapproprieert tot een Zuiker Raffinarij met deszelfs vaste gereedschappen staande en gelegen in de MARIENBORNSTRAAT binnen dese Stad, belent 't huis van Dirk Roos aan de eene en t agsterste gedeelte van t huis bewoont bij Barent Spanbroek aan de andere zijde, en dat met zodanig vrijdommen servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen, als anders als t voors getransporteerde hebbende ende lijdens is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde bekkende den Eerste Comp in voors qualiteit van de kooppeningen van dien voldaan en ebtaalt te zijn met een Somma van f 666 dertien stuivers en ses penn en wegens een halven stuiver per gulden Rantsoen f 16 dertien stuivers en ses penn en dus te samen met 683:6:12 en den twede Comp in zijne voors qualitet met 333 zes stuivers en toen penn ...In oirconde.

- 9.838 28-4-1785 (folio 58)
Actum den 28 April 1785
Dat vor ons kwam Thomas Baars, houtkoper wonende onder de Merwede, denwelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Jan PAPENHUIZEN, Carel Willem BOONEN en Hendrik BOONEN, wonende alhier te zamen handelende op naam van Gebroeders BOONEN en PAPENHUIZEN
Twee woningen geapproprieert geweest tot een Suikerrafinaderij, met allen 't geene daar in aart en nagelvast is, staande en gelegen in de Marienbornstraat binnen dese stad belent 't huis van Dirk ROOS aan de eene, en t agterste gedeelte van t huis van Johan Kemp aan de andere zijde den 13 november 1781 voor Heeren Schepenen deze stad aan hem overgedragen en dat met zodanige vrijdommen, sevituten en geregtigheden zo van muuren, oten, ligten, waterlopen als anders als de voors woningen hebbende ende lijdende zijn, volgens de odue brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende dne Comp van de kooppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 1.200 gereet en contant gelt, belovende den Comp de voors woningen te zullen waarden en vrijen als een vrij goet van allen kommer en de aanthaal onder verband als na regten. in oirconde.

- Den Notaris JAN VAN DER STAR, als hier toe by de Camere Justitieel der Stad Dordrecht en van de Merwede geauthoriseert, adverteert dat hy op den 10e December 1800, ten overstaan van Commissarissen der Desolate Boedels binnen voorn Stad sal doen Reekening en Verantwoording der verkogte RAFFINADERIJE en GEREEDSCHAPPEN der geweese Societydt VAN SCHAARMAN en VAN VLIEDT, En dat die geene dewelke eenige presensien mogte hebben ten lasten de geweese Compagnieschap Van Schaar, Van Vliedt & Comp, off ietwes aan dezelve mogte schuldig weezen, henlieden inmiddels vervoegen ten Comptoire van de Notarissen Van der Star, binnen Dordrecht, en dat na 't sluyten van voormelte Reekening, de overschietende Penningen zullen werden gebragt, in de Consignatie van voorn Stad, om onder de Respective Crediteuren daar toe geregtigd, te werden gedistribueert.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.6/Dordrechtse_Courant_1800-12-09_002.pdf]


- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

(c) Dordrecht EvD / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.