SUIKERRAFFINADERIJ
van Van Meeteren (en Van Volkom)
(periode: voor 1766-na 1807)
(nu: Wijnstraat 138-140)


SUIKERRAFFINADERIJ ,,WIJNSTRAAT /BIJ DE NIEUWBRUG,, ANNO 1731
VAN YSSENDORP/VAN MEETEREN

Deze suikerraffinaderij werd opgericht in 1731 door HENDRIK VAN YSSENDORP suikerraffinadeur uit Amsterdam samen met zijn zoon ISAAC VAN YSSENDORP. Na het overlijden in 1751 van Hendrik v Yssendorp wordt de nalatenschap geregeld door notaris Pieter Geluk in Amsterdam tussen Isaac van Yssendorp en zijn twee broers in Amsterdam.
Eigenaren waren:
1731/1751
* HENDRIK VAN YSSENDORP (overl: 1751 Dordrecht) Lutherse suikerraffinadeur uit Amsterdam
* ISAAC VAN YSSENDORP (ca 1705 Amsterdam/na 1772 Dordrecht) z.v. Hendrik v Yssendorp(suikerraffinadeur te Dordrecht)
Hij tr Luthers in 1735 te Dordrecht met Sara Dorothea v Broekhuysen (1719 Dordrecht) d.v. Barent v Broekhuysen (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Sara Lockerman/zij woont over de lange Houten Brug

1751/1757
ISAAC VAN YSSENDORP

1757/1766
ARNOLDUS BACKER (1736 Dordrecht/1766 verdronken op zee bij dikke mist) z.v. Hilmar Backer (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Maria Elselina Bomers/Hij was ongehuwd

1766/1772
* JOAN HENDRIK SCHEFFER (ca 1705 Henfort/Dtsl/Luth/na 1772 Dordrecht) Hij t Luthers in 1732 te Dordrecht met Catrina Moriaan
* PIETER VAN VOLKOM Koopman uit Dordrecht

1772/1786
* PIETER VAN VOLKOM Koopman uit Dordrecht
* MATTHEUS VAN MEETEREN (ca 1710 Geldermalsen/31-12-1790 Dordrecht z.v. Gijsbert v Meeteren en Dirkje v Buren
Hij tr in 1739 te Dordrecht met Susanna Wilhelmina van Westerhoven /Westerouwen (1711/1753 Dordrecht) d.v. Nicolaas van Westerhoven en Elisabeth Waalpot. Op 10-2-1739 wordt hij burger van Dordrecht en in 1737 is hij lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht. Op 16-8- 1786 draagt hij zijn aandeel in de suikerraffinaderij over aan zijn zoons Dirk Wilhelmus en Jan Hendrik. (archief 1311/ notaris B v/d Star /Firma van Meeteren en Co)

1786/18O7
* CRISTOFFEL VAN DEN BRINK
Uit Westfalen woont bij de Nieuwbrug /Hij tr Luthers in 1769 te Dordrecht met Maggel Cornelisse uit Maastricht d.v. Hendrik Cornelisse en Maggel Schuurman /zij woont aan de Wolwevershaven
* DIRK WILHELMUS VAN MEETEREN (1745 Dordrecht) z.v. Mattheus v Meeteren (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Susanna W. v Westerhoven/Hij tr in 1773 te Dordrecht met Antonnetta Kouwen (ca 1750 Dordrecht) d.v. Willem Kouwen en Teuntje v Muyen/Zij woont aan de Wolwevershaven
* JAN HENDRIK VAN MEETEREN (1751 Dordrecht/1838 Amsterdam) z.v. Mattheus v Meeteren (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Susanna w. v Westerhoven. Hij tr 1 in 1787 te Dordrecht met Agatha van Wageningen (1756/ 1788 Dordrecht) d.v. Dr Jacob v Wageningen en A.C. de Bruyn
Hij tr 2e in 1791 te Dordrecht met Clara Constance Brouwer d.v. Prof Petrus Brouwer
( De Gebr v Meeteren kopen op 31-5-1803 voor f 12.100,- de suikerraffinaderij ,,Den Toelast,, in de Wijnstraat/ ORA archief 9/1292 SAD)

1807/1811
* DIRK WILHELMUS VAN MEETEREN
* JAN HENDRIK VAN MEETEREN
* MATTHEUS VAN MEETEREN NICZ (1768 Dordrecht) z.v. Nicolaas v Meeteren en Aletta Vriesendorp. In 1811 is hij suikerraffinadeur /brander en mouter
In 1811 gaat de Firma van Meeteren op in de Firma Hordijk/van der Elst en van Meeteren

1811

FIRMA HORDIJK /VAN DER ELST EN VAN MEETEREN
Branderijen/Distileerders/Brouwerijen en Moutmolen
Door familie banden met elkaar verbonden waren de families Hordijk /v/d Elst en van Meeteren eigenaar geworden van de branderij en distilleerderij ,,DE OOIEVAAR,, aan de Voorstraat te Dordrecht. In 1815 diende de familie een verzoek in voor de bouw van een moutmolen aan de Noordendijk bestemd voor het malen van Rogge en Mout.

Eigenaren:

    Hendrik Issendorp (overl. ca 1751)
    Isak Issendorp (geerfd 1751)
    Arnoldus Bakker
  31-07-1766 Jan Backer
31-07-1766   Pieter van Volkom (verkoopt 1/4 in 1768 aan J.H. Vries)
Jan Hendrik Scheffer
     

(op 3-4-1772)

(raffinaderij Van Meteren en van Volkom)

(op 2-6-1772)

(raffinaderij Van Meteren en van Volkom)
     
05-10-1780   (1/8) Dirk Wilhelmus van Meeteren

(op 5-10-1780)

(raffinaderij Van Meeteren en Comp)
     
  17-02-1786 (12/16) Mattheus van Meeteren
(4/16)
17-02-1786   (4/16) Mattheus van Meeteren
(5/16) Dirk Wilhelmus van Meeteren
(7/16) Jan Hendrik van Meeteren
     

- (1745) Een ander bezit:
9-820 folio 147vs (7-2-1743)
Actum den 7 Februarij 1743.
Dat voor ons kwam Helmer Backer borger deser Stad dewelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cederen transportereen ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Catharijna Muts, Borgeresse deser stad.
een geheel huijs en erff staande en gelegen op de Nieuwbrug aan de landsijde binnen dese stad, belent het huijs van Maaijke van Asperen wed Arnoldus de Hart aende eene, ende de appelhave aende andere zijde, en dat met sodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden so van ......etc.....een somma van f 430......in oirconde;

- (1757) 9-826 folio 5 (08-02-1757; hypotheek)
Actum den 8en Februarij 1757.
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster geswoore clercq ter Secretarie, als last en procuratie hebbende van Isaak Issendorp, woonende binnen dese stad, volgens dezelve procuratie gepasseert voor den Notaris Anthonij Bax en seekere getuijgen binnen dese stad residerende in dato den eersten Februarij 1757 ons scheepenen verthoont, ende verclaerden den Comparant wegens sijn voors principaal wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van de Jufrouwen Maria Morks en Willemina Morks woonende binnen dese stad een Somma van f 3000 caroli guldens van xx stuijvers het stuk spruijtende ter sake van deugdelijk geleende en aangetelden gelden bij sijn Comparants principaal bereijds ten sijnen genoege genoten en ontfangen renunheerende mitsdoen de Exceptie van niet ontfangen gelde, belovende den Comparant wegens sijn voors principaal de voors f 3000 aende voors Juffr. Maria en Willemina Morks ofte haar regtverkrijgende weder te sullen restitueren en voldoen vijff jaaren naar dato deses onde bij continuatie een jaar daar aan, ende jaarlijke op den vervaldag precies te sule betalen intrest te rekenen tegens 4 percento in t jaar, ingaende denselven intrest met huijden dato deses en sullende geduren tot de volle en Effectueele voldoeninge van het voors capitaal toe, blijvende partijen wedersijts gehouden sijn ingeval van opeijsschinge ofte aflossinge den anderen ten minsten 4 maanden voor de Expiratie van voors 5 jaaren, en bij vervolg mede ten minsten 4 maanden voor t eijndigen van ieder jaar oft elken jaarlijkse verschijndag behoorlijke op, off aansegginge te doen, en behoudens egter de volcome magt en vrijheijd aan sijn comparants principaal omme 't sij loopende devoors. 5 jaaren off bij vervolg wanneer 't voors. capiraal off t restant vandien inder tijt, aan hem niet opgesegt is, en sulx hem gelievende ten jaarlijkse veervaldagen nevens de Interessen mits die prompt ten verschijndage betaalt werdende, hondert guldens off meeder van t capitaal aff te moge elggen, daer voren verclaerde den comp.t. specialijk te verbinden sijn principaale BLOCK, bestaand in vier Perceelen en Erven, als Woonhuijs, Zuijker Raffinaderije, en Pakhuijsen, alle nevens en aan den anderen staande en gelegen inde Wijnstraat ontrent de Nieuwbrugh binnen dese Stad, tusschen het huijs van Franchois en Maaijke vander Heijst aende eene, en 't huijs van Nicolaas Noteman aan de andere zijde, met alle het geent daerin aart en Nagelvast is, sijn comp. principae toebehoorende, en aan hem ingevolge acte van dato 2 Maart 1751 voor den Notaris Pieter Geluk te Amsterdam residerende en getuijgen verlede door sijne twee broeders en mede Erffgenamen van wijle hunnen vader de Heer Hendrik Issendorp uijt desselfs nalatenschap toegevoegt en overgegeven waertoe gerefereert werd, ende voors generalijk sijn Comparants principale persoon ende geoderen present toecomende deselve stellende ten bedwange van allen heeren Hoven, regten ende Regteren. Te Vreden sijnde den Comparant en overgevende bij dese omme sijn voors principaal inden inhoude ende tot naarcominge deses voor de Hoogen Raade en Hove van Holland mits gaders voor de CVamere Juditieel deser stad vrijwillig ten sijnen kosten te doen en lare condemneeren ten dieneijnde constitueerende en onwederroepelijk procuratie gevende bij dese Johannes Jacobus van Rheenen, Jacob Spruijt, Herman van Hessel, Hugo van Son en Paulus Hoijer van Brakel, alle procureurs voor opgemelten Hooge Rade en Hove van Holland, Item Huijbert van Wetten, Pieter van Gelsdorp, Pieter van Well, Jan van der Star en Sibertus vander Bank, alle Procureurs voor gemlde Camere te samen en ieder van hen in t bijsonder, so omme de condemnatie te versoeken als daerinne te consenteren resp met belofte van approbatie ratificatie en onder vebrand als voren in oirconde;
* (kantlijn) Compareerde ter Secretarie Anthonij Meloen, en exhibeerde de navolgende quitantie. Also door de Hr A. Veldhoven aan ons onderges voor Recke(ning) van de hr Isack Issendorp is afgelost een S(omm)a van 600 gl in mindering van eenn resterend capit(aal) van 1200 gl als wijlen sijnen lasten hebben volgens custingbrieff daervan sijnde, gevestigt op zijn woonhuijs en twee pakhuijsenstaande over de Gravestraat, soo consenseeren wij dat gem somme ten prothocolle ter Secretarie werde afgeschreven en het pakhuijs aen Anthonij Meloen verkogt en getransporteerd van het verband werden ontslage als houdende de overige ses hondert gulde gevestigt op het Woonhuijs en pakhuijs, Dordt 9 Maart 1764 (was get) Maria Morks en Herm.t van der Star;
Is .. den 10 Maart 1764 is geexhibeert ...(?)...etc den 28 febr 1766;
* (briefje) Alzoo door dHr A. Veldhoven aen ons onderget, voor reeckening van d  Hr Isack Issendorp is afgelost een Somma van f 600 in mindering van een resteerend capitaal van f 1200 als wij ten sijnen lasten hebben volgens custing brieff daer van sijnde gevestigt op sijn woonhuijs en twee pakhuijsen staende over de Gravestraet soo consenteeren wij dat gemelde Somma ten prothocollen ter Secretarie werde afgeschieden, en het pakhuijs aen Anthonij Meloen verkogt, en getransporteert van het verband werde ontslagen, als houdende de overige f 600 gevestigt op het woonhuijs en pakhuijs
Dordt 9 maert 1764 (Maria Morks, Herm van der Star)

- (1766)Actum den 31 Julij 1766.
Dat voor ons kwam de Heer Jacob vander Elst, koopman binnen deze Stad als last en procuratie hebbende vande Heer Jan Backer, mede koopman alhier, sijnde de eenige geinstitueerde Erffgenaam van wijle sijnen Broeder de Heer Arnoldus Bakker in leve mede koopman alhier, volgens deselve procuratie daarvan sijnde gepasseert voorden Notaris Pieter van Gelsdorp en seekere getuijgen binnen deze stad residerende, in dato den 14 Junij 1766 ons scheepenen verthoont, ende verclaarde den comparant in die qualitijt te cedeeren transporteren ende in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van
de Heeren Pieter van Volkom en Jan Hendrik Scheffer, Raffinadeurs binnen dese Stad
Een geheele Suijker Raffinaderije met de daarin zijnde vaste gereedschappen, staande inde Wijnstraat nabij de Nieuwbrug binnen dese stad, belent het Huijs van Maaijke vander Heijst aande eene en het Pakhuijs vande Heeren Kisselius en Van Ourijck aande andere zijde,
en dat met sodanige Vrijdommen, servituijten en geregtigheden soo van muijren, goten, ligten, waterloopen, als anders als de voors Raffinaderij hebbende en lijdende is volgens de oude broeven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den Comparant wegens sijn voors principaal vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn met een Somma van f 3.500 gereet en contant gelt, belovende den Comparant in sijne qualitijt de voors Zuijker Raffinaderij te sulle waren en vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband van zijn principaale persoon en goederen dezelve stellende ten bedwange van allen Heeren Hoven Regten ende regteren, in oirconde Xc;
[SAD 9-829 fol 41]

I. Lucas Jansz van Volckom, tr. Ann KorthalsCorthals.
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 23-11-1689.
2. Jacob, ged. Dordrecht 14-4-1694.
3. Anna, ged. Dordrecht 7-12-1698.
4. Anna, ged. Dordrecht 31-8-1703.

II. Jacob van Volkom, jongman van Dordregt, woont bij den Heermanshuijstraet geassisteert met Luijcas van Volkom sijn vader, otr/tr. Dordrecht 26-4-1716 (tr 10/5) Rachel/Ragel Spruijt, jongedogter van Dordregt woont bij de Vuijlpoort geassisteert met Pieter Spruijt haer vader.
Kinderen:
1. Anna ,ged. Dordrecht 16-6-1717.
2. Pieter, ged. Dordrecht 20-11-1718.
3. Anna ,ged. Dordrecht 25-12-1720.
4. Lucas, ged. Dordrecht 11-11-1724.
5. Jacob, ged. Dordrecht 24-10-1727.
6. Jenneke, ged. Dordrecht 14-8-1729.
7. Jacob, ged. Dordrecht 20-2-1732.

III Pieter van Volkom, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 15-2-1786 (Pieter van Volckum 2 koetsen extra op de Groenmart, ongehouwd).

- (1768) Actum den 19 April 1768.
Dat voor ons kwam Pieter van Volkom, Raffinadeur binnen dese stad denwelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te cederen ttransporteren ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van de ....(?) mede Compag....(?) Johan Hendrik Vries,
(1/4) de helfte in de helfte wel een vierde gedeelte van een gehele Suiker Raffinaderij met de daar in zijnde vaste gereedschappen staande in de Wijnstraat na bij de Nieuwbrug binnen dese stad, belend het huis van Jufvrouw Maaijke van der Heijst aan de eene en het Pakhuijs van de heeren Kisselius en van Ourijck aande andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders als de voors raffinaderije hebbende ende lijdens is volgens de oude brieven en beshceiden daar van zijnde bekennden den comparant aan de kooppenningen van dien voldaan te zijn, met dat den koper alhier mede Compareerende verklaarde tot zijnen lasten te nemen de helft uit restant van een hypotheekbrief nog groot in 't geheel f 1750 guldens op den 31 maart 1767 ten behoeve van de weled Heer M. Willem Bartholomeus van den Santheuvel voor Heeren Schepenen deze stad gepasseert en zulx Somma van f 875 guldens lopende jegens den intrest a 3 1/3  perc. als mede met het Passeren van de volgende Custingbrief ter Somma van f 625 en zulx met een Somma van f 1500 belvoende den Comparant het voors 1/4 in de bovengem rafinarij te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; In oirkonde;
[bron: SAD 9-829 fol 153 (19-4-1768)]

- (1772) Actum uts [=3-4-1772]
Dat voor ons kwam de Heer Hendrik van Ourijk, koopman en in den veertigen dezer Stad, denwelke verklaarde verkogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen en ten behoeve van
Pieter van Volkom voor een vierde part
Mattheus van Meeteren voor drie agtste
als mede aan Dirk Wilhelmus van Meeteren voor een vierde part
mitsgrs aan Christoffel van den Brink voor een agtste, en zulx te zamen
Een geheel Huis en Erve, geapproprieert tot een Pakhuis staande en gelegen in de Wijnstraat aan de havenzijde binnen deze Stadt, belent met de huizinge van Isaac Isendorp aan de eene, en de Raffinaderij van Van Meteren en Van Volkom aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen, Servituten en geregtigheden.....etc.....een Somma van f 1.490 en nog ot randzoen f 37 en 5 stuivers....;
[SAD 9-831 folio 153vs-154]

- (1772) Actum den 2 Junij 1772.
Dat voor ons kwam Hugo Kimijser borger alhier, als last en procuratie hebbende van Johannis Kisselius med doctor alhier in zijn prive, voor een vierde part, en nog als last en procuratie hebbende, (inhoudende de magt van Substitutie) van deszelfs broeder Isaac Kisselius zuiker Raffinadeur te Amsterdam, volgens dezelve procuratie op den 15 meij 1772 voor den notaris Everhardus Blaauwduif en getuigen te Amsterdam voornoemt gepasseert aan den Notaris Jan van der Star en getuigen op 't verlijden dezes geexhibeert, en eigelijks voor een vierde part als mede van Anthonij Kisselius wonende alhier in zijn  privé voor een Vierde part, en zulx te Samen Eigenaren voor 3/4 parten in 't natemelden huis of Pakhuis, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den Notaris Jan van der Star en zekere getuigen binnen dese Stad residerende in dato den 29 Meij 1772 ons schepenen vertoont, denwelke verklaarden in die qualiteit te cederen, transporteren, ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
Hendrik van Ourijk, alhier woonagtig
Drie vierde parten en een Huis of Pakhuis, staande ende gelegen in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug aan de havenzijde binnen dese Stadt, belent 't huis van Isaac IJssendorp aan de eene, ende Raffinaderij van Van Meteren, en van Volkom aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden als het heeft en Subject is, en Speciaal zo als 't zelve op den 19 december 1765 voor Heeren Schepenen deser Stad is getransporteert, waar van 't resterende vierde part aan den koper is toebehorende, bekennende den Comparant in zijn qualiteit van de Kooppenningen vandien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 375, door dien dezelve bij zijn principalen voor 't passeeren des procuratie zelfs zijn ontvangen, belovende den Comparant de voors drie vierde parten in 't voorn HUIS OF PAKHUIS te zullen waaren ende vrijen, als een vrij goet van allen Kommer ende aanthaal onder verband van zijn principalen Perzoonen en goederen als na regten; In Oirkonde;
(N. Backus)
[SAD 9-831 fol 56-57v]

- (1780) De COMPAGNIESCHAP der SUYKER RAFFINADERY binnen Dordrecht gecanteerd hebbende ten Naam van Van Volkom, Van Meeteren en Comp, met den 31 Julij eerstkomende, komende te cesseere, zoo worden alle, die van voorzeyde Compagnieschap iets te pretendeeren hebben, verzogt zig te addresseeren zoo bovengemelde Tijd; als mede, die iets aan dezelve Compagnieschap verschuldigd zijn, op zijn Tyd, de betaaling te doen aan VAN MEETEREN en COMP, door wien gemelde Compagnieschap is overgenomen en gecontinueerd word.
[Middelburgsche courant 18-07-1780]

- (1780) Actum den 5 October 1780.
Dat voor ons Kwam Pieter van Volkom, borger alhier, denwelke verklaarde verkogt te hebben, dienvolgende te Cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van
Dirk Wilhelmus van Meeteren
Een agtste in een huis geapproprieert tot een Zuiker Raffinaderij, met zijn vaste gereedschappen, staande in de Wijnstraat binnen deze Stad, belent 't huis van den Koper aan de eene, en 't volgende aan de andere zijde
als mede nog een agtste in een pakhuis staande als voren, belent de voors RAFFINADERIJ aan de eene, en 't huis van Meloen en Comp aan de andere zijde
en dat met zodanige vrijdommen Servituten en geregtigheden, zo van mnuuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voorn getransporteerde hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven, en bescheiden daarvan zijnde, belennende den Comp van de kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van f 1.125 guldens gereet en Contant gelt, belovende den Comp voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen, als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; In oirconde &c;
[SAD 9-835 folio 88, 88v]
    +
Actum uts.
Denzelve cedeert nog aan en ten behoeve van
Mattheus van Meeteren,
Een agtste in een Pakhuis staande en gelegen in de Wijnstraat binnen dese Stad, belent de Raffinaderij jegenswoordig toebehorende Van Meeteren en Comp aan de eene, en 't huis van Meloen & Comp aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen Servituten en geregtigheden, zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voorn getransporteerde hebebnde ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comp van de kooppenningen vandien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 375 guldens gereet en Contant gelt, belovende den Comp voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen, als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; In oirconde &c;
[SAD 9-835 folio 88v, 89]
    +
Actum uts.
Denzelve cedeert nog aan en ten behoeve van
Christoffel van den Brink
Een agtste in een huis geapproprieert tot een Zuiker Raffinaderij, met zijn vaste gereedschappen, staande en gelegen in de Wijnstraat binnen dese Stad, belend 't huis van Dirk Wilhelmus van Meeteren aan de eene en 't pakhuis jegenswoordig toebehorende Van Meeteren & Comp aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen Servituten en geregtigheden, zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voorn getransporteerde hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comp van de kooppenningen vandien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 750 guldens gereet en Contant gelt, belovende den Comp voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen, als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; In oirconde &c;
[SAD 9-835 folio 89]

- (1786) Op huiden den 20 februarij 1786 is geexhibeert de volgenden donatien om te werden geregistreerd.
Op Heeden den 17 februarij 1786 Compareerden voor mij Leendert van der Horst, bij den Hoven van Holland geadmitteert Notaris in Dordrecht residerende, in de presentie van de naargenoemde Getuijgen,
De Heer Mattheus van Meeteren, Koopman binnen des Stad
Dewelke verklaarde bij deese Donatie inter vivos, onwederroepelijk te schenken en donateeren
aan desselvs zoon de Heer Dirk Wilhelmus van Meeteren, vijff zestiende parten
en aan desselvs zoon de Heer Jan Hendrik van Meeteren zeven zestiende parten
* in een Huijs geapproprieert tot een Suijker Raffinaderije met zijne vaste Gereedschappen, staande in de Wijnstraat na bij de Nieuwbrug het huijs van den voorn Heer Dirk Wilhelmus van Meeteren aan d eene en het volgende Pakhuijs aan d'andere zijde
* Item Nog aan denzelve sijnen zoon Dirk Wilhelmus van Meeteren 1/16 part en aan zijn voorn zoon Jan Hendrik van Meeteren 7/16 parten in een pakhuijs staande als boven, belend de selve Raffinarije aan d eene en het huijs van de Heer Arij Meloen aan d andere zijde
Compareeden mede voor mij Notaris in presentie van de nagenoemde getuijgen voorn Heeren Dirk Wilhelmus van Meeteren en Jan Hendrik van Meeteren, dewelke verklaaren voorn Giften zo als deselve hiervoren aan iederzijn gedaan danckelijk te accepteren.
Aldus gepasseerd te Dordrecht ter presentie van Christiaan Meloen en Bastiaan Plukhooij als getuijgen
(was get) Leendert van der Horst, Notar Publiq.
[SAD 9-838 folio 163v, 164]

- (1791) Anthonij Bax, proc en Pieter Papillon gezworen klerk, curators insolvente boedel Francois Meloen Anthzn => Dirk Willem van Meeteren ¼, Jan Hendrik van Meeteren ¼, Matth Westerouwen van Meeteren 2/4
Een stalling en erf st en gel in de Wijnstraat aan de havenzijde over de Gravestraat belent het huis van broodbakker Noteman en dat van Arij en Jan Meloen (f 2390)
[SAD 9-840, folio 168vo (22-9-1791)]

- (1803) Actum den 30 Junij 1803.
Dat voor ons kwam Bernardus van den Brink wonende alhier, in qualiteit als bij testament door wijlen zijnen vader Christoffel van den Brink op den 8 Januarij 1803 voor den Notaris Jan van der Star en getuigen binnen dezen Stad gepasseerd, aan gesteld tot Executeur in deszelfs Boedel, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeven van
Dirk Wilhelmus van Meeteren Koopman binnen deze Stad,
* Een Zestiende part, in Twee Huizen en Erven geapproprieert tot een Suiker Raffinaderije en Pakhuis, in de Wijnstraat binnen dese Stad, getekend B 34 en 35 als mede een zestiende part aan ijder, in alle de vaste en losse gereedschappen
en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden, als voors Panden, ofte voors aandelen in dezelve hebbende en lijdende zijn, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, Bekennende de Comparant, in voors qualiteit van de Kooppenningen van ieder een zestiende part voldaan en betaald te zijn met f 562 en tien stuivers en dus van beide te samen met f 1.125 guldens gereet en Contant geld; Belovende de Comparant in qualité voors(chreven) de voors. twee zestiende parten te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen kommer en anathaal onder verband van den Boedel en nalatenschap van wijlen voormelden Christoffel van den Brink als naar rechten. In Oirconde &c;
(Joh. den Bandt, Brandeler)
[SAD 9-843 folio 359]

- (1807) Actum den uts [=26-2-1807]
Dat voor ons kwam Pieter Papillon, Eerste klerk ter Secretarie dezer Stad als last en Procuratue hebbende van den Heer Jan Hendrik van Meeteren wonende binnen dese stad, ingevolge Procuratie den 24 dezer voor den Notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen en getuigen verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteen en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van
den Heer Mr Matthijs Beelaerts, wonende binnen dese Stad
Een Huis en Erve met een Pakhuis staande en gelegen in de Wijnstraat binnen dese Stad getekend B92 en 93, belent het huis van Van der Kaa aan de eene en dat van de weduwe de Zwart aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden zo van Muren, goten, lichten, waterlopen, als anders, als 't voors(chreven) Huis, Erf en pakhuis hebbende en lijdende is volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde. Bekennende de Comparant in voors qualiteit van de kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 15.000 gereed en contant geld, bij zijnen volmagtiger zelve ontvangen En bellofde de Comparant in voroschreven qualiteit het voors Huis, Erf en pakhuis te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen kommer en aanthaal onder verband als naar Rechten. In Oirconde &c;
[SAD 9-844 folio 388vs, 389]
  +
Actum den uts [=26-2-1807]
Dezelve cedeert nog in voors qualiteit aan en ten behoeve van
De Heer Mattheus van Meeteren DWzn, wonende binnen dese Stad deszelfs
* De Meleoratie van Een Tuin, met opstand, staande en gelegen aan de Walenvest binnen deze stad, getekend A 563 belent de tuin van den Heer HERING aan de eene en die van den Heer LACOSTE aan de andere zijde
* En nog een vierde part in een Suiker Raffinaderij, staande en gelegen nabij de Nieuwbrug binnen dese Stad, in de Wijnstraat getekend B 34 & 35, belent met 't huis van de wed D.W. van Meeteren aan de eene en dat van J. Meloen aan de andere zijde
en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden, zo van Muren, Goten, lichten, waterlopen als anders, als 't voors getransporteerde hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde; Bekennende de Comparant in voors qualiteit van de Kooppenningen van de voors Tuin voldaan en betaald te zijn met f 2000, van die van 't vierde part in voors RAFFINADERIJ met f 500 en dus van beide te samen f 2500 gereed en contant geld, bij den Comparant volmagtiger reeds ontvangen. En beloofde de Comparant,  in de voors qualiteit het voorn getransporteerde te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen kommer en aanthaal onder verband als naar Rechten. In Oirconde &c;
[SAD 9-844 folio 389, 389vs]
    +
Actum uts. [=26-2-1807]
Dezelve cedeert nog in voors qualiteit aan en ten behoeve van
Mejuffrouw de weduwe Dirk Wilhelmus van Meeteren, wonende binnen deze Stad
Een vierde in Een Suiker Raffinaderij staande en gelegen nabij de Nieuwbrug, in de Wijnstraat binnen dese Stad getekend B 34-35, belent het huis van de koperesse aan de eene en dat van J. Meloen aan de andere zijde
en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden, zo van Muren, Goten, lichten, waterlopen als anders, als 't voors getransporteerde hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde; Bekende de Comparant in voors qualiteit van de Kooppenningen vandien voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 500 gereed en contant geld, bij den Comparant volmagtiger reeds ontvangen. En beloofde de Comparant,  in de voors qualiteit het voorn getransporteerde te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen kommer en aanthaal onder verband als naar Rechten. In Oirconde &c;
[SAD 9-844 folio 389vs, 390]

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]

- (1830) Wijnstraat Wijk B nr 32: pakhuis.

Raffinaderijen te Dordrecht (1832).

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis


De huizen in de buurt van deze suikerraffinaderij.

                 
1766   (pakhuis)
Kisselius /
van Ourijk
Bakker - > Pieter van Volkom en Jan Hendrik Scheffer Maaijke vander Heijst        
1772 Isaac IJssendorp Kisselius -> Hendrik van Ourijk (3/4) Raffinaderij van Van Meteren en van Volkom          
1780 Meloen en Comp (pakhuis) Volkom  -> van Meeteren (1/8) (huis/suikerraff)
Volkom  -> vd Brink / van Meeteren (3/8)
Dirk Wilhelmus van Meeteren        
1786 Arij Meloen (pakhuis) van Meeteren -> van Meeteren (huis/suikerraff)
van Meeteren -> van Meeteren
Dirk Wilhelmus van Meeteren        
oud nummer   B34 B35          
1803     vd Brink -> van Meeteren          
1807   J. Meloen JH van M -> (1/4) weduwe Dirk Wilhelmus vM
(1/4) M. van Meeteren
weduwe Dirk Wilhelmus van Meeteren        
1820           jacob de voogd -> cornelis vd matten    
1825           cornelis van den matten -> pieter bisschop    
1829   Jan Meloen->Hendrik Weijmans            
1832 huis/pakhuis B30 (kad F 860)
Huibert Scheepbouwer
huis B31 (kad F 859)
Hendrik Weijmans
pakhuis B32 (kad F 858)
Erven Antoinetta Kouwens weduwe Willem van Meeteren
huis B33 (kad F 856/857)
Erven Antoinetta Kouwens weduwe Willem van Meeteren
B34 (kad F 851)
Herbert Brons
B35 (kad F 852)
Pieter Bisschop
B36 (kad F 853)
Pieter Bisschop
B37 (kad F 854)
Marinus van der Houten

- Datering 06-05-1820 Soort akte overdracht
Koper cornelis van der matten, blikslager
Verkoper jacob de voogd, rentenier
Straatnaam nieuwbrug
Folionummer 15 Aktenummer 6
Bijzonderheden wijk b 35
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 07-12-1825 Soort akte overdracht
Koper pieter bisschop, schipper
Verkoper cornelis van den matten, blikslager
Straatnaam nieuwbrug
Folionummer 118 Aktenummer 5
Bijzonderheden wijk b 35
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 08-07-1829 Soort akte overdracht
Koper hendrik weijmans, commies
Verkoper jan meloen, huisbaas
Plaatsnaam Dordrecht Straatnaam wijnstraat
Folionummer 186 Aktenummer 1
Bijzonderheden wijk b 31
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 26-05-1831 Soort akte overdracht
Koper jan hendrik beddigs, brandewijnbrander
Verkoper huibert scheepbouwer, huisbaas
Straatnaam wijnstraat
Folionummer 216 Aktenummer 3
Bijzonderheden wijk b 30
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

Pakhuis Beelaerts:

                 
                 
oud nummer B96 B96 B95 B94 B93 B92 B91 B90
1809     erven van der Heije Jacob van der Kaa
=> Arie Impelmans
Mr Beelaerts      
1832 huis B84 (kad F803)
Johannes de Groot of erven
huis B83 (kad F804)
Pieter van Heumen
huis B82 (kad F805)
Everhardus Monté
huis B81 (kad F806)
erven Arie Impelmans
pakhuis B80 (kad F807)
Matthijs Beelaerts,
vrederegter
huis B79 (kad F809)
Willem Otto van Nijmegen
werkplaats B78 (kad F810)
Willem Otto van Nijmegen
huis B77 (kad F811)
Johanna Clara Geertruida Busch wed. Johan Christoffel Schum

-  (no. 136) 5 herfstmaand 1809
Jan Willem van Steenbergen, notaris als last en procuratie Jacob van der Kaa => Arie Impelmans.
Een geheel Huis en Erve st./gel. in de Wijnstraat bij het Groothooft uitkomende aan den Mattenstijger B 94 - 81, belend 't pakhuis van Heer Mr Beelaerts aan de ene en 't huis van de erven van der Heije aan andere, involge het zelve huis en erf op den 24 hooimaand 1800 door executeurs in de boedel van wijlen Rebekka Jacoba de Vos wed Francois Krevel aan den comp. is overgedragen (f 800,-)
[SAD 9-846 folio 753]