SUIKERRAFFINADERIJ
(Lage Bakstraat; bij de molen De Nieuwe Eendragt (Voetboog))
Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker / later A. Meeus

(Gegevens van de ,, Dordtse Suikerfabriek,, / archief 124/ 69 t/m 75 / Familie Blusse v Oud Alblas / rederij Blusse van Oud Alblas /
o.a.oprichtings akte 1861 /inrichting v/d fabriek/notulen en journaal vanaf 1861
)

 

,,DE DORDTSE SUIKERFABRIEK /DORDRECHTSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BEETWORTELSUIKER,, ANNO 1861 
na 1864 DE FIRMA ADOLPH MEEUWS & CO


Op 12-4-1861 werd te Dordrecht ,,De Dordrechtsche Maatschappij voor Beetwortelsuiker,, opgericht In 1860 hadden enkele kooplieden uit Dordrecht /aannemers uit Sliedrecht en reder Mr. Adolph Blusse en de bankier Otto de Kat uit Dordrecht het iniatief genomen om een suikerfabriek voor beetwortelsuiker op te richten.
Zij hadden in 1860 voor de toekomstige lokatie van de suikerfabriek , de molen ,,DE NIEUWE EENDRACHT,, aan de Lage Bakstraat te Dordrecht gekocht voor f 9.900,- uit de failiete boedel van de scheepswerf van de scheepsbouwers Jan Schouten en zijn zoons Jan Schouten jr en Arnoldus Jan Schouten.
In april 1864 staat de ,,DORDTSE SUIKERFABRIEK,, gelegen aan de Oude Maas te koop.
Op 9-4-1864 wordt bij openbare verkoop de Dordtse Suikerfabriek verkocht voor f 80.000,- door H.B. Looman BZ uit Amsterdam in opdracht van de Rooms Katholieke uit Antwerpen afkomstige ADOLPH MEEUWS suikerfabrikant te Amsterdam.
In 1864 vestigd hij zich met zijn gezin te Dordrecht en gaat hij in de Wijnstraat wonen In 1870 werken er ca 130 man en er zijn klachten over de stank die de suikerfabriek van de firma Adolph Meeuw & co veroorzaakt en wordt de suikerfabriek verplaatst naar een oude vlasfabriek aan de s,Gravendeelse dijk.
In 1875 gaat Adolph Meeuws een vennootschap aan met Henri Joseph Binfeld suikerfabrikant te Rosendaal en Willem Laane bankier te Rosendaal met als doel:
Het kopen van beetwortelen en het telen ervan op te huren gronden.
Alsmede het fabriceren en raffineren van suiker en andere voortbrengselen van de beetwortel.
Onder de naam van Firma BINSFELD MEEUWS EN LAANE & CO met als standplaats Werkendam

In 1885 komt de dan 25 jarige Aloysius Maria Eugene Meeuws bij zijn vader in dienst hij had een opleiding van 5 jaar gevolgd als suikerfabrikant in Standaard / Antwerpen
in 1885 werd er een bond opgericht van beetwortelsuikfabrikanten die jaarlijks richtlijnen uitgaf voor de bietenprijs
In 1889 had de suikerfabriek ca 150 man in dienst en de jaarlijkse opbrengst van de suikerfabriek was middelmatig .
Wat niet verwonderlijk was omdat door de verbetering van het productieproces van beetwortelsuiker een overproductie was ontstaan.
Vanaf 1906 werden er door de Kamer van Koophandel te Dordrecht geen opgave van productie van de Dordtse suikerfabriek meer ontvangen
In 1912 sloot de DORDTSE SUIKERFABRIEK zijn poorten en kwam er een einde aan 300 jaar suikerraffinage en handel van suiker te Dordrecht

Eigenaren waren:
1861/1864
Directeur:
PAULUS ROELOF V/D MADE (ca 1827 te Zundert/1885 Dordrecht) Koopman te Dordrecht Commissarissen:
OTTO DE KAT / Bankier te Dordrecht
MR. ADOLPH BLUSSE /Reder te Dordrecht
JAN V HAAFTEN / Aannemer te Sliedrecht
ADRIAAN V HAAFTEN / Aannemer te Sliedrecht
WOUTER M.V HAAFTEN / Aannemer te Sliedrecht
ADRIAAN A. VISSER KORSTIAANZ / Aannemer te Sliedrecht
J.F. KOLKMAN
H.A. V/D WALL BAKE

1864/1912
FIRMA ADOLPH MEEUWS & CO
ADOLPH JOSEPH MEEUWS (geb: 25-10-1834 te Antwerpen) Hij tr Rooms katholiek in ca 1859 te Amsterdam met Eugenie Bertha Hendriks
(geb: 11-7-1838 te Amsterdam/overl: 12-1-1876 te Dordrecht) d.v.Johannes L. Hendriks en Maria G. Cramer
In 1864 is hij suikerfabrikant te Amsterdam /op 9-4-1864 koopt hij voor f 80.000,- de Dordtse Suikerfabriek
Op1-8-1864 vestigd hij zich met zijn gezin in de Wijnstraat te Dordrecht. In 1885 vertrekt hij uit Dordrecht naar Arnhem.
Kinderen te Amsterdam:
* ALOYSIUS MARIE EUGENE ADOLPH MEEUWS (geb: 25-5-1860 te Amsterdam)
Hij tr op 23-8-1888 te Dordrecht met Adriana Johanna Apolonia Penn
(geb: 1-5-1868 te Dordrecht ) d.v. Hubert J. Penn en Johanna Catharina v Barendrecht
Van 1880/1885 volgt hij te Standaard/Antwerpen de opleiding tot suikerfabrikant
In 1885 volgt hij als directeur van de Dordtse Suikerfabriek (de Firma Adolph Meeuws & Co) zijn vader op
In 1906 vertrekt hij met zijn gezin naar de Mauritskade 5 te Den Haag.
*
AUGUST STANISLAS MEEUWS (geb: 13-11-1861 te Amsterdam) Hij tr in 1892 te Dordrecht met Maria Smits


Eigenaren
:

 12-04-1861 1870 Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker (gekocht voor f 9.900)
 1870 ca 1906/1907 A.J.P.H. Meeus te Amsterdam (gebouwen in 1864 gekocht voor f 80.000)

- (1860) Publieke Verkoopingen te Dordrecht.
13 October.
[No. 1] Een Achtkanten WIND-HOUTZAAGMOLEN genaamd den Nieuwen Eendragt, en verdere gevolgen
[No. 2] Eene LOODS en ERF met twee daaraan belende HUIZEN en ERVEN
[No. 4] een OPEN ERF.
Gecombineerd verkocht voor f 9900 aan den heer W.M. van Haaften, voor de Maatschappij tot bereiding van beetwortelsuiker alhier.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.66/Dordrechtse_Courant_1860-10-16_002.pdf]

- (1861) Archiefbibliotheek
Statuten der Dordrechtsche maatschappij van beetwortelsuiker te Dordrecht, 1861
Titel Statuten der Dordrechtsche maatschappij van beetwortelsuiker te Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1861
Collatie 16 p. ; 24 cm.
Bijzonderheden Met: K.B. van 26 mrt. 1861, nr. 52.
boeknummer 23800

- (1861) Aan de FABRIEK van de Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortel-Suiker wordt een PORTIER gevraagd; liefst een gepasporteerd Onder-Officier of Militair. Adres aan het Kantoor der Maatschappij in de Bakstraat.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-03-21_002.pdf]

- (1861) Bij Acte den 12 April 1861, voor den te Dordrecht residerenden Notaris HUIBERT SCHUYTEN en getuigen verleden, is te Dordrecht opgerigt eene Naamlooze Vennootschap tot het VERVAARDIGEN en RAFFINEREN van SUIKER en verdere PRODUCTEN uit BEETWORTELS, met alles wat daaraan verbondne is, onder den naam van DORDRECHTSCHE MAATSCHAPPIJ VAN BEETWORTEL-SUIKER, zijnde de Statuten derzelve Vennootschap goedgekeurd bij Koninklijk belsuit van 26 Maart 1861, No 52 welk Besluit met de voornoemde Acte is geplaatst in de Staats-Couranten van 27, 28 en 29 April 1861 Nos 100 en 101. En wordt hiervan door Commissarissen en den Directeur der voornoemde Maatschappij aankondiging gedaan, ter voldoening aan Artikel 38 van het Wetboek van Koophandel. Voornoemde Maatschappij is in werking getreden met den dag dat de Koninklijke goedkeuring is verkregen.
   Dordrecht, 29 April 1861
   (Commissarissen) J. van Haaften, O.B. de Kat, A. van Haaften, J.F. Kolkman, W.M. van Haaften, H.A. van den Wall Bake, mr. A. Blussé, A.A. Visser Korstiaanszoon, P.R. van der Made (directeur);
[http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-04-30_002.pdf]

- (1861) TE KOOP Eene partij gebruikt STROO, nog dienstig voor stalgebruik en tot het maken van Mest; benevens eene aanzienlijke partij warme MESTSTOF, vooral geschikt voor Moesland. Te bevragen aan de BEETWORTEL-SUIKER-FABRIEK te Dubbeldam.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-12-19_004.pdf]

- (1862) Publieke Aanbesteding.
Op Woensdag den 28 Mei 1862, des morgens ten 10 ure, zal door het Bestuur der Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker, aan het Kantoor der Fabriek, Publiek edoch onderhands, worden uitbesteed:
Het AANPLEMPEN van Twee Balkgaten met aankleve van dien, waarvan Bestek en Teekening van af heden dagelijks, uitgenomen des Zondags, voor gegadigden ter inzage liggen op de Fabriek.
Aanwijzing zal plaats hebben op den dag der Aanbesteding, des morgens om 9 uur.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.68/Dordrechtse_Courant_1862-05-22_004.pdf]

- (1862) Aanbesteding van ENGELSCHE STEENKOLEN.
Op Maandag den 14 Julij 1862, ten behoeve van de DORDRECHTSCHE MAATSCHAPPIJ VAN BEETWORTEL-SUIKER als:
   12 à 13000 Nederl. Mudden geharpte of gezifte Newcastle steenkolen
   10 à 12000 Nederl. Mudden geharpte of gezifte Sunderlandsche steenkolen
De Voorwaarden liggen ter lezing ten Kantore van voornoemde Maatschappij.

[http://files.archieven.nl/46/f/569.68/Dordrechtse_Courant_1862-07-10_004.pdf]

- (1863) Te koop: twee hechte, sterke, goed onderhouden HOUTPONTEN en
Te huur:
(1) een pakhuis benevens ene erf staande aan de Hooge Bakstraat te Dordrecht
(2) een groote LOODS staande op het terrein van den Molen DE EENDRAGT en
(3) een groot BALKGAT gelegen aan gemelden Molen
Te bevragen ten kantore van de BEETWORTEL-SUIKER-FABRIEK.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-03-31_004.pdf]

- (1863) DORDRECHTSCHE MAATSCHAPPIJ VAN BEETWORTEL-SUIKER.
Aanbesteding van 600 Linnen SCHUIM-PERS-ZAKKEN en van de benoodigde PULP-MANDEN en PEEMANDEN. Alles per stuk. Modellen aan het Kantoor zigtbaar.
Belanghebbenden worden evrzocht prijs op te geven bij gesloten Biljetten aan de Fabriek, voor Vrijdag den 14 dezer.

[http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-08-11_002.pdf]

- (1864) TE KOOP BIJ INSCHRIJVING,
Eene groote Partij goed geconserveerd BLADRIET, liggende aan de Beetwortel-Suiker-Fabriek te Dubbeldam en aldaar dagelijks te bezigtigen. Inschrijvingsbiljetten voor de geheele Partij worden ingewacht aan de Fabriek tot Vrijdag 4 Maart, des namiddags te 1 ure.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.70/Dordrechtse_Courant_1864-03-01_004.pdf]

- (1864) BEETWORTELSUIKER-FABRIEK.
De Publieke Verkoop van De Dordrechtsche Beetwortelsuiker-Fabriek zal voortgang hebben, en nog in het laatst dezer maand Geveild worden.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.70/Dordrechtse_Courant_1864-03-15_002.pdf]

- (1864) OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Te Dordrecht, bij Veiling op Zaturdag 2 April 1864 en bij Afslag op Zaturdag 9 April daaraanvolgende, beide des voormiddags ten half twaalf, in het Logement de Gouden Leeuw aan de Prinsestraat, ten overstaan van den Notaris JAN JACOB BLUSSÉ junior van
De in den jare 1861 nieuw opgerigte en in volle werking zijnde
    BEETWORTELSUIKER-FABRIEK
Allergunstigst staand en gelegen in de Gemeente Dubbeldam nabij de Stad Dordrecht aan de Rivier de Merwede, belendende aan den Grooten Weg naar Willemsdorp, en zulks in Twee Perceelen, als:
[EERSTE PERCEEL] Een open ERF of GROND ter grootte van 22 Roeden 36 Ellen, Kadaster sectie A No, 45, 46, 47 en 48 gelegen aan vormelden Grooten Weg, tegenover de Fabriek en dienende tot berging van Beetwortels, belend ten Oosten den Staat der Nederlanden, ten westen gemelden weg, ten zuiden het erf van de Heeren Gips en Zoonen en ten noorden het Haventje.
De Grondlasten over 1864 bedragen f 1,55. Te aanvaarden 1 mei 1864.
[TWEEDE PERCEEL] De GEBOUWEN, behoorende tot en uitmakende de FABRIEK, geteekend C no 57, met derzelver LOODSEN, BERGPLAATSEN, enzoovoorts, kadaster sectie A No 1404 en 1429 t/m 1433 ingesloten, ter gezamenlijke inhoudsrootte van 46 roeden 60 ellen, liggende tegenover perceel 1 en aan de rivier.
De Grondlasten over 1864 bedragen f 595,38. Te aanvaarden 1 mei 1864. Betaaltijd 1 Julij 1864.
Na afzonderlijke afslag, zullen de voormelde perceelen gecombinnerd wordne opgehangen en afgeslagen.
Voormelde Fabriek is dagelijks te bezigitgen met consent-biljat van gemelden notaris BLUSSÉ.
Breeder bij Biljetten omschreven. Deze als ook nader onderrigt te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris Blusse te Dordrecht, aan het Maartensgat Letter A No 89.
[Dordrechtsche courant, 31-03-1864]

- (1864) Publieke Verkoopingen te Dordrecht.
AFSLAG 9 April
.
(1) open erf of grond in trekgeld f 2400 de heer Verhoeven alhier
(2) De GEBOUWEN der Fabriek van de Maatschappij van BEETWORTELSUIKER, staande en gelegen onder Dubbeldam, aan de Rivier de Oude Maas. In trekgeld f 65000 dezelfde.
De beide voorn perceelen gecombineerd gemijnd voor f 80.000 door den heer H.B. Looman Bz te Amsterdam voor en ten behoeve van den heer A.J.P.H. Meeus te Amsterdam.
[Dordrechtsche courant, 12-04-1864]

- (1865) [jaarlijks havengeld voor een vletpont]
15-02-1865 binnenvaart, no. 56 Meuzen & co, directeur van de beetwortelfabriek voor een vletpont over 1864/65, à 6 cent per ton, 10 Tonnen [per jaar], f 1,20
[folio 107, Stadsarchief Dordrecht 68a-13 havengeld 1864-1865 (boek H)]

- (1865) (akte 40) Den 6-3-1865 compareerde voor mij notaris Huibert Schuijten, notaris in het arrondissement Dordrecht, standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van Hendrik van OVERBEEK, en Christiaan de GROOT, klerken ten kantore van mij Notaris, beiden wonende te Dordrecht als aan mij Notaris bekend;
De Heer HERMANUS VAN SCHAAGEN, scheepsbouwmeester, wonende aan de Mijl gemeente Dubbeldam.
En de WelEdele Heer Adolphe Joseph Pierre Hubert MEEUS, suikerfabriekant, wonende te Dordrecht, mede lid en eenig teekenend deelgenoot der firma Adolphe Meeus & Cie, suikerfabriekanten, gevestigd in de gemeente Dubbeldam en als zoodanig over het nog loopend dienstjaar aanvraag om patent gedaan doch hetzelve nog niet bekomen hebbende. Zijnde beiden de Comparanten mij notaris bekend. En verklaarde de eerste comparant de Heer HERMANUS VAN SCHAAGEN; terwijl de tweede Comparant de WelEdele Heer Adolphe Joseph Pierre Hubert MEEUS verklaarde voor en ten behoeve van voornoemde firma Adolphe Meeus & Cie gekocht te hebben
[NUMMER EEN] het erfpachtsregt op een stuk grond ingerigt tot SCHEEPSTIMMERWERF gelegen onder de Mijl Crabbe en Nadort, daarna gemeente de Mijl thans gemeente Dubbeldam, buiten den dijk van den Zuidpolder van Dubbeldam beginnende of strekkende van den buitenkant van de kruin van voorschreven dijk tot aan de rivier; alsmede de eigendom van de voorschreven
grond aan elkander gebouwde VIJF HUIZEN benevens loods, verderen opstand en betimmeringen
thans op den perceelsgewijzen kadastrale legger der gemeente Dubbeldam voorkomende onder sectie H401, 402, 403, 623, en 622..etc.. 
[NUMMER TWEE] een nog den eigendom van een huis, door den verkooper gesticht op grond, in huur bezeten worden van de gemeente Dordrecht gelegen onder de gemeente Dubbeldam naast voorschreven erfpachtsgrond; welk huis op en perceelgewijze kad. legger der gem. Dubbeldam voorkomt onder sectie A1394.. (aangekomen mij notaris 5-7-1855)...etc.;
[BRON: SA Dordrecht, archief 20-1901 notarisakten]

- (1866)Toegangsnummer 5-985 Stukken betreffende de balkgaten gelegen onder Dordrecht en Dubbeldam (Datering 1866);
NB De balkgaten waren van de Maatschappij van beetwortelsuiker en werden onteigend voor de Staatsspoorwegen.

- (1867) BEETWORTELEN.
P.R. VAN DER MADE te DORDRECHT vraagt BEETWORTELEN per wigt te koopen en is genegen om een aanzienlijke partij goed LAND te huren voor het aantaande Saisoen, om met Beetwortelen te bezaaijen. Brieven franco.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-01-29_002.pdf]

- (1868) molen De Nieuwe Eendracht wordt door de Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker verkocht aan de Staat der Nederlanden (dep. Binn. Zaken, Staatsspoorwegen);
[Jaarboek Oud-Dordrecht 2008 molen, pagina 205]

- (1870) Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker.
Alle degenen, die iets te vorderen hebben van of nog verschuldigd zijn aan bovengenoemde in liquidatie zijnde Maatschappij, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen voor 15 Junij aanstaande, ten Kantore van de Kassiers der Maatschappij.
  Dordrecht, 3 Junij 1870. 
  OTTO DE KAT & ZN.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-06-04_002.pdf]

- (1871) (1-6-1871 buitenl. pasp.) Adolph Meeus (Belgie, Frankrijk).
[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3485 (envelop 2)]

- (1874) (vergad. 19-1-1874, nr 4) firma A. Meeus en Co;
[BRON: Stadsarchief Dordrecht 6-1608]

- (1875) Bij akte den 31 Julij 1875, ten overstaan van den Notaris L.P. RIETSTAP, te Rotterdam verleden, is tusschen de Heeren HENRI JOSEPH BINSFELD, suikerfabriekant te Rosendaal, ADOLPHE JOSEPH PIERRE HUBERT MEEUS, suikerfabriekant te Dordrecht, en WILLEM LAANE, bankier, te Rosendaal, als besturende Vennooten, en de Heeren N.N. als commanditaire Vennooten, aangegaan eene Vennootschap ten doel hebbende het koopen van Beetwortelen, en het telen er van op te hueren gronden, alsmede het fabriceren en raffineren van Suiker, en alle andere voortbrengslen van den Beetwortel.
De Vennootschap, welker zetel is gevestigd te Werkendam, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingegaan den eersten Junij 1875, en zullende eidigen ultimo mei 1900. Zij wordt gedreven onder de firma BINSVELD, MEEUS, LAANE & Co, tot het teekenen waarvan de drie besturende Vennooten eenig en alleen zijn geregtigd.
Zullende tot het bezigen der firma uitsluitend voor deze onderneming en niet voor handelingen daaraan vreemd, de handteekening van twee der besturende Vennooten, edoch tot opname van gelden en openen van crediet ten behoeve der Vennootschap, de handteekening van de drei besturende Vennooten wordne vereischt.
Geschiedende deze bekendmaking ingevolge art 28 van het Wetboek van Koophandel.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 11/08/1875; p. 3/4]

- (1880) Adolphe Meeuws, beetwortelsuikerfabr., steiger A. Meeus en Co, 's-Gravendeelschedijk, los- en laadsteiger;
[NOTULEN (envelop 1) vergadering 17-2-1880)]
[bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1619 (jaar 1880; twee enveloppen met de notulen + doos kladnotulen (jan-mrt 1880)]

- (1885) Begraafdatum: 17-12-1885
Naam : Paulus Roelof van der Made
Leeftijd (in jaren): 58, Veld : c, Rij : r, No. : 30
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917

- (1887) Collectie van keuren en verordeningen
Bekendmaking dat A.A. Drughorn vergunning heeft gevraagd voor de oprichting van een sigarendrogerij en Adolphe Meeus en co. voor de uitbreiding van de beetwortelsuikerfabriek aan de 's-Gravendeelsedijk.
Datering 27 april 1887
Archiefnummer 134 Collectie van keuren en verordeningen
Inventarisnummer 52 Pagina 60

- (1894) Openbare Verkooping te Dordrecht
ten overstaan van den Notaris G.C. HOOLMANS te 's Gravendeel, in het Nederlandsch Koffiehuis Zahn, bij Veiling en Afslag op Zaterdagen 17 en 24 Februarij 1894, des voormiddags 11 ure.
van eene zeer gunstig gesitueerde, weldoortimmerde en geheel volgens de eischen der industrie ingerichte, in volle werking zijnde BEETWORTEL-SUIKERFABRIEK met de daarbij staande en liggende goed ondehrouden GEBOUWEN, ERVEN en TERREINEN onder Dordrecht, te de Mijl, aan den 's Gravendeelschen dijk, te weten:
(1a) De voormelde SUIKERFABRIEK, geteekend 7, met deszelfs completen INVENTARIS (uitvoerig bij biljetten omschreven), bevattende voorts Directiekamer, Kantoor en magazijn, Smederij, Chemiekamer met 2 Kamers, Magazijntje en 2 Suikerzolders.
(1b) een dubbel huis getekend 9....
(1c) een portierswoning en beenzwartlokaal.....
--> verhuurd aan de Commanditaire Vennootschap onder de Firma ADOLPHE MEEUS & Co voor 20 jaren ingaande 28 Mei 1894 voor f 970,80 's jaars....
(1d) vijf huizen geteekend 11, 13, 15, 17 en 19 alsmede KALKOVEN en LOODS met het altoos durend recht van erfpacht op den onder- en bij getelegen grond, Kadaster Sectie K, Nos. 1359 tot en met 1364.....
(2) schuur of keer get. 12, erf en water, langs den grooten weg naar Willemsdorp, in het zoogenaamde Papegat, Kadaster Sectie K. No. 1415....
[Dordrechtsche courant, 15-2-1894]

- (1894) Collectie van keuren en verordeningen
Bekendmaking dat de firma Adolphe Meeus en co. vergunning heeft gevraagd voor de uitbreiding van haar beetwortelsuikerfabriek aan de 's-Gravendeelsedijk.
Datering 21 april 1894
Archiefnummer 134 Collectie van keuren en verordeningen
Inventarisnummer 52 Pagina 250

- (1896) schoorsteen omgewaaid Firma MEEUS en Co;
[bron: Dordrechtsche Courant 2 juli 1896 (SAD569-132)]

- Archiefbibliotheek
Ondernemerschap en vernieuwing : de Nederlandse bietsuikerindustrie, 1858-1919 / Bakker, 1989
Titel Ondernemerschap en vernieuwing : de Nederlandse bietsuikerindustrie, 1858-1919
Auteur M. Bakker
Impressum Amsterdam : NEHA, 1989
Collatie 302 p. : afbn. ; 24 cm.
Bijzonderheden Met grafn., lit.opgave en reg. - NEHA series III, deel 6. - Ook verschenen als proefschrift TU Eindhoven. - Bevat ook gegevens betr. de NV Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker te Dubbeldam, opgericht in 1861.
boeknummer 25031

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

Adresboeken na 1854:

(op de grond van Dubbeldam - niet in de Dordtse adresboeken)
Adresboek 1873
Meeus & Cie, A. [Fabriekanten; beetwortelsuiker]
Meeus & Cie, Firma Adolphe, Wijk E Rijksstraatweg No. 761, [Beetwortel Suikerfabriek] beetwortelsuikerfabriekant
Adresboek 1879
Meeus & Co., Firma Adolphe, Wijk E Rijks-Straatweg No. 761, [Beetwortelsuikerfabriek]
Meeus, A.J.P.H., Wijk B Wijnstraat No. 143, directeur beetwortelsuikerfabriek
Adresboek 1890
Meeus, Aug., beetwortelsuikerfabrikant, Voorstraat 280;
Meeus, Louis, beetwortelsuikerfabrikant, Prinsestraat 11;
Meeus & Co, Adolphe, beetwortelsuikerfabriek, 's-Gravendeelschedijk 7;
Adresboek 1899
Meeus, A.M.E.A.L., suikerfabrikant, Singel 277;
Meeus & Co, suikerfabrikant, 's-Gravendeelschedijk 7;
Meeuse, A., onderwijzer, Houttuinen 2;
Adresboek 1904
Meeus, A.M.E.A.L., suikerfabrikant, Singel 277;
Meeus & Co, suikerfabrikanten, 's-Gravendeelschedijk 7;
Adresboek 1906
Meeus, A.M.E.A.L., suikerfabrikant, Singel 277;
Meeus & Co, suikerfabrikanten, 's-Gravendeelschedijk 7;
Adresboek 1908
(geen A. Meeus & Co)

(c) Dordrecht 2009 (http://www.dordtenazoeker.nl).