SUIKERRAFFINADERIJ anno 1712
In den Raepkoeck (Voorstraat)

(Gegevens van de suikerraffinaderij ,,De Raapkoek,,/ archief 294 / 67 t/m 72 / Firma Vriesendorp & Onder de Linden
o.a. de statuten uit 1712 en balansen/inventarissen van de suikerraffinaderij van 1713 t/m 1728 / Stadsarchief te Dordrecht
)

 

SUIKERRAFFINADERIJ,,DE RAAPKOEK,, anno 1712
deze suikerraffinaderij op den Boom/Boomstraat / bij het Melkpoortje werd genoemd naar het huis ,,De Raapkoek,, die de oprichters Hendrik Vriesendorp en Adriaan Onder de Linden hadden gekocht van de graanhandelaar Anthony van Walraven te Dordrecht samen met het huis ,,De Wildeman,, voor f 3000,-om er een suikerraffinaderij in te vestigen.
In het archief 294/ nr 69 firma Vriesendorp/ SAD zijn de oprichtingsakte uit 1712 en de financiele overzichten van 1712 t/m 1728 van de suikerraffinaderij ,,De Raapkoek,, te vinden. Opgericht op 12-1-1712 eigenaren waren:
1712/1728
* HENDRIK VRIESENDORP / mr suikerbakker in 1701 uit Rotterdam (inleg f 4000,-) (ca 1670/Unna/Dtsl/Luth/1728 Dordrecht) z.v. Franz Vriesendorp tr 1712 met Aletta v Melanen
HENDRIK VRIESENDORP/HEINRICH FRIESENDORP
overl: op 24 februari 1728 te Dordrecht en begraven in de Grote kerk te Dordrecht
Hij leerde het vak van suikerbakker/suikerraffinadeur bij de Lutherse JOHAN VAN GEYSEL(GIESEL) suikerraffinadeur te Rotterdam. In 1641 koopt deze zijn suikerraffinaderij en winkel samen met Jacob Vosmaer voor f 12.000,- en het bijbehorende huis en erf voor f 3.000,- in West-Nieuwlant te Rotterdam van Dirck Reyerz van Beaumont suikerraffinadeur te Rotterdam en zoon van de 1e suikerraffinadeur in Rotterdam Reynier Maartens van Beaumont uit Dordrecht.
Contract bij notaris Jacob v Duyfhuysen te Rotterdam
HEINRICH FRIESENDORP jongeman uit Una komt voor 3 jaar in dienst van JOHAN V GEYSEL coopman en raffineerder
van Suyckeren. Hij zal hem leren brootsuycker te maken en later ook suyckercandij. Heinrich sal zijn meester als goede knecht dienen voor de ovens en de vuren zorgen en zijn verworven kennis doorgeven aan andere knechten. Verder krijgt hij kost en inwoning en ieder jaar een geld bedrag. De akte is opgesteld ten huize van JOHAN V GEYSEL in ,,DE GOUDE SWAEN,, aan de West Nieuwlant te Rotterdam.


* ADRIAAN ONDER DE LINDEN/ koopman te Dordrecht (inleg f 4000,-) (1684 Dordrecht) z.v. Simon Onder de Linden en Rachel v Eysden/tr 1713 met Antonia Verhoef uit Gorkum
met aandeel houders :
* Joan van Braam /drukker te Dordrecht (1677 Dordrecht) z.v. Willem Braam en Rachel v Eysden tr 1700 met Maria Verhoef uit Gorkum (halfbroer en zwager van Adriaan Onder de Linden)
* Adriaan Heckenhoeck/ koopman te Dordrecht
* Gijsbert v Aalst /koopman te Dordrecht

1728/1743

ADRIAAN ONDER DE LINDEN

1742/1754

ADRIAAN ONDER DE LINDEN
EGBERTUS VAN SWETH tr 1743 met Maria Lucia Bolk

1754/1777

8 firma,s van suikerraffinadeurs uit Dordrecht
* BACKER & V/D ELST (Hilmar Backer en Jacob v/d Elst)
* BALTUS & CO (Johannes Baltus)
* MEYER & V VOLKOM (Jacob Meyer sr en Pieter v Volkom)
* V/D BROEK & DEN OUDEN (Balthasar v/d Broek en Martinus den Ouden)
* RENS & V/D WALL (Jan Rens jr en Everhardus v/d Wall)
* WED WILLEM BRUYN EN ZN
* WED JAN RENS SR
* DE ERVEN FREDERIK WILKENS

1783/1803

* WED HILMAR BACKER (Margrieta van Galen)
* JACOB MEYER JR (1754/1803 Dordrecht/Luth) z.v. Jacob Meyer en Johanna Bimbergen tr 1e met Johanna Dam/tr 2e met Paulina Christina Hanius
* ISAAC DE KUYSER (1740 Dordrecht) z.v. Samuel de Kuyser en Johanna Morje
(akte verkoop in archief 9/1292/SAD)

1803/1812
* ADRIAAN STOOP
* WOUTER V RIJNDORP (uit Keulen) tr 1798 met Catharina H.Prinse
* SEBASTIAAN GIESSE (1779/1822 Dordrecht/Luth) z.v. Johan Jacob Giesse en Maria Dam tr 1812 met Maria Catharina Meyer Jacobsd

 

suiker11_raapkoek_01.jpg (56963 bytes) suiker11_raapkoek_02.jpg (71210 bytes)
afbeelding 1
Inventaris van het archief nr. 294 van de Firma S. Vriesendorp in het stadsarchief te Dordrecht
afbeelding 2
Inhoud van het archief v/d firma "Vriesendorp & onder de Linden" stukken betreffende de suikerraffinaderij "De Raapkoek" te Dordrecht 1712 tot 1728 (archief 294 SAD)

 

suiker11_raapkoek_03.jpg (175390 bytes) suiker11_raapkoek_04.jpg (177768 bytes) suiker11_raapkoek_05.jpg (208801 bytes)
suiker11_raapkoek_06.jpg (193728 bytes) suiker11_raapkoek_07.jpg (197871 bytes) suiker11_raapkoek_08.jpg (18510 bytes)
afbeelding 3 t/m 8
Contract v/d oprichting v/d suikerraffinaderij "De Raapkoek' te Dordrecht 27 januarij 1712 (archief 294/nr. 67 Fa. Vriesendorp & Onder de Linden) Stichting Familie Vriesendorp (Het originale contract is niet aanwezig in het archief) Wij ondergeschreve HENDRIK FRIESENDORP en ADRIAAN ONDER DE LINDEN bekkennen met malkander aangegaan een Contract van Societijd of Gemeenschap: een raffinaderije van suykeren (onder godes zegen en hulpe) binnen dese stad op te regten en dat voor den tijd van achtien jaren.

 

suiker11_raapkoek_09.jpg (198245 bytes) suiker11_raapkoek_10.jpg (204482 bytes) suiker11_raapkoek_11.jpg (105868 bytes)
afbeelding 9 t/m 11
Contract van een nieuw societijd voor de oprichting van de suikerraffinaderij "De Raapkoek' te Dordrecht op 20 augustus 1712. (archief 294/no. 67) De nieuwe leden en aandeelhouders zijn Hendrik Friesendorp Fransz mr suikerbakker, Adriaan Onder de Linden koopman te Dordrecht, Joannes van Braam boekdrukker te Dordrecht (halfbroer van Adriaan Onder de Linden), Adriaan Heckenhouck koopman te Dordrecht, Gijsbert van Aalst koopman te Dordrecht.

 

suiker11_raapkoek_12.jpg (201900 bytes) suiker11_raapkoek_13.jpg (194754 bytes) suiker11_raapkoek_14.jpg (112550 bytes) suiker11_raapkoek_15.jpg (155608 bytes)
afbeelding 12 t/m 13
Uit het grootboek van de raffinaderije genaamt Den Raapkoek anno 1728 1 juni 1714 (archief 294/nr 69 Firma Vriesendorp & Onder de Linden/SAD) Overzicht van de Debiteuren en Crediteuren
afbeelding 14t/m 15
Uit het grootboek van de raffinaderije genaamt Den Raapkoek anno 1728 1 juni 1714 (archief 294/nr 69 Firma Vriesendorp & Onder de Linden/SAD) Overzicht van de Debiteuren en Crediteuren n.a.v. het overlijden van Hendrik Vriesendorp op 24 februari 1728 en verkoop van zijn aandeel v.d suikerraffianderij aan Adriaan Onder de Linden.

 

suiker11_raapkoek_16.jpg (161211 bytes)
afbeelding 16
Uit het grootboek van de raffinaderije genaamt Den Raapkoek anno 1728 1 juni 1714 (archief 294/nr 69 Firma Vriesendorp & Onder de Linden/SAD)
Da Taxatie van de suikerraffinaderij gedaan in opdracht van Adriaan Onder de Lindne en de Voogden van de minderjarige Francina Vriesendorp (geboren in 1713) en Hendrik Vriesendorp (geboren in 1715) kinderen van Hendrik Vriesendorp overleden op 24 februari 1728 en Aletta Melanen.

* * *
EIGENAREN:

1712 1728 HENDRIK VRIESENDORP
ADRIAAN ONDER DE LINDEN
1728 1743 ADRIAAN ONDER DE LINDEN
1742 1754 ADRIAAN ONDER DE LINDEN
EGBERTUS VAN SWETH
1754 1777 Bakker, suikerraffinadeur + van der elst, suikerraffinadeur
Johannes Balthus, suikerraffinadeur
meijer, suikerraffinadeur + van Volkom, suikerraffinadeur
van der Broek, suikerraffinadeur + den ouden, suikerraffinadeur
Rens + v.d. Wall
willem bruijn (weduwe van), suikerraffinadeur
jan rens (weduwe van), suikerraffinadeur
Frederik wilkens (erfgenamen van), suikerraffinadeur 
     
     

- Hendrik Vriesendorp, Unna (Westfalen), koopman, mede-oprichter fa. Onder de Linden en Vriesendorp, suikerraffinaderij „in den Raepkoeck" te Dordrecht 1712, diaken 1716, ouderling Luth. Gem. ald. 1724, f 24, begr. ...
[Nederland's patriciaat? - Pagina 314 geredigeerd door Didericus Gijsbertus van Epen - 1939]

- Pagina 549
Onder de huizen van de Vennootschap, die later overgaan aan Onder de Linden, behoort het pakhuis „de Raapkoek" aan de Boomstraat te Dordrecht. „ Jan. ...
[De navorscher-Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en ...? 1901]

- (1712) SAD 9-808 folio 15vs (15 dec 1712)
Dat voor ons quam Capn Anthonij Walbeeck Coopman en borger deser stede ende Juffrouw Maria van Lairen, egte man ende vrouw Ende bekennen vercogt te hebben dienvolgende te cederen transporteren, ende in vollen vrijen eijgendom over te dragen aen Adriaen Onderdelinde ende Hendrick Vriesendorp, borger ende Inwoonder deser voorn Stad,
Een geheel Huijs en erve genaemt DEN RAEPKOECK met een packhuijs off wasserij daer agter en verdre toebehooren, appendentie en dependentie vandien, sodanig de comparant het selve jegenwoordig possideren, staende ende gelegen in de Voorstraet ontrent de Nieuwpoort binnen dese Stadt, tusschen den huijse van Pieter KNOCK aen d'eene, ende den huijse van Staes van Hoogstraeten aen d'andere sijde, en streckende tot agter jegens den huijse van Cornelis Nooteman staende ende gelegen inde Boomstraet binnen dese Stadt, ende dat met alle sodanige vrijdommen etc.
Bekenne van de voorn Coop, cessie ende transporten, .....
- SAD 9-808 folio 15vs (15 dec 1712)
Dat voor ons quam Adriaen Onderdelinde ende Hendrick Vriesendorp, borger ende Inwoonder deser Stadt, Ende bekennen gelijk sij bekennen bij desen, wel ende deugdelijck schuldig te wesen aen Capn Anthonij Walbeeck Coopman ende borger deser Stede Ende Maria van Lairen sijne huijsvrouwe een Somme van seventien hondert car. gulden, resulterende per reste vande Cooppenn: van een geheel huijs en erve genaemt den RAEPKOECK met een packhuijs of wasserij daer agter en verdren toebehooren, op huijden aen haer comparanten getransporteert belovende derhalven sij comparanten de voors Somme van 1700 guldens aff te leggen in twee termijnen namentlijk prima maert 1713 f 700 ende prima maert 1714 1000 guld 't elcken metten intrest vandien jegens vier ter een....;

- (1713) SAD 9-809 folio 26vs (17 mei 1713)
Actum den 17en Meij 1713.
Dat voor ons quam Mons. Jan Bos Baan Camerbewaarder binnen dese stad, vendidet aan Sr Frans der Moeij, coopman binnen dese stad 
Een geheel Huijs en Erve, met sijn toebehoore staande en gelegen in de Voorstraat tusschen het Nieuwpoortie en Boomstraat, belent den Huijse van(de) wed.e Gijsbert van Leusden aen d'eene ende 't huijs van Messr.s Adriaen Onder de Linde en Vriesendorp, aende andere zijde ende dat met etc volgens etc kent betaalt met twee duijsent vier Hondert veertig gul., soo......

- (1717) SAD 9-811 folio 48vs (19 juni 1717)
- Actum den 19 Junij 1717.
Dat voor ons quamen Casper Koebergh Coopman en borger deser stad, mitsgaders Henderik van Wel, als getrouwt hebbende Judith Coebergh ende Pieter Koffers in huwelijk hebbende Johanna Koebergh te samen kinderen en erffgenamen van wijlen Geertruij Roderkerken in haer leven wed.e wijlen Henderik Coeberg, ende nog als voogden over de nog minderjarige kinderen en mede Erffgen. van voorn Geertruij Roderkerke ....
- Actum uts. (19 juni 1717)
Deselve vercoopers cederen in q(aliteit) voors aen Sr. Onderdelinden en Vriesendorp
Een Packhuijs staende in de Nieuwkerkstraet binnen dese Stad, tusschen den huijse van de wed.e Beut aende eene ende het huijs vande wed.e van Aert Vervaart aende andere zijde, ende dat met etc volgens etc. kent betaelt met vijff hondert en vijfftigh gl: gereet en contant gelt. Belovende etc in oirkonde etc. 

- (1720) SAD 9-813 folio 1vs (10-1-1720).
Actum den 10 Jan 1720.
Dat voor ons quam Jacob Roscam, Maarten Veen, vendidet aan Mess.s Adriaan onder de Linde en Hendrik Vriessendorp, raffinadeurs
Een Huijs en Erve staande en gelegen voor in het Toornstraatie van outs genaampt HET MELK MEIJSIE, tusschen den Huijs van [-] aende eene, ende 't Huijs van(de) kinderen van Van der Burg aan(de) andere zijde, Ende dat met en(de) vol(daan) en(de) kent betaalt de Som(ma) van drie Hondert Vijff en twintigh gl, gereet en Contant gelt, Belovende etc in oirconde etc.

- (1726) SAD 9-814 folio 241vs (4 juli 1726)
Actum den 4en Julij 1726.
Dat voor ons quam Elisabeth de Jager wed.e Albert van Leusden, burgeresse deser Stad Ende verclaarde de Comp.te te transporteren en o(ver) te dragen aan Jacob Meertens, zoon van Pieter Meertens
Een Huijs en Erven met het agterhuijs en grutterij daar annex en gehorende, staande en gelegen ontrent de Boomstraat binnen des Stad na de sijde van(de) Ravier den Huijse van Franchois der Moeij aende eene en 't Huijs Jan en Hendrik de Haan aen(de) andere zijde, met soodanige vrijdommen, servituten geregtigheden soo van muiren goote ligte en waterlope las 't selve Huijs en Erve hebbende en subject is volgende d'oude brieve ende beschijden daar van sijnde. Bekennende den Comp.te daar van voldaan te sijn met drije duijsent gl. 't weese met duijsent gl gereet als met 't verlijde van(de) volgende Custingh brieff van 't twee duijsent gul., belovende de Comp.te 't voorsz getransporteerde te sullen waaren en vrijen als een vrij goed van allen kommer en aanthaal onder den verbande als voor regten; in oirconde etc. (get) A. Hallincg, P. Onderwater.
+
Den kooper bekent wel en deugdelijk schuldigh te sijn aan en ten behoeve van de verkooperesse een Som van tweed duijsent gl. tot xx ....

- (1731
* Wijk 04 Nummer 011 Boomstraat
Eigenaar: Adriaan Onderdelinde
pakhuis
Getaxeerd op: ƒ 0
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 12
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen:
In oude verp. samen met afgesplitst deel van 04010. In nieuwe verp. hoort dit bij raffinaderij (04013).
* Wijk 04 Nummer 013
Boomstraat-Melkpoortje Voorstraat
Eigenaar: Adriaan Onderdelinde
raffinaderij
Getaxeerd op: ƒ 400
Oude aanslag: ƒ 48-15
Nieuwe aanslag: ƒ 33-7
Opmerkingen:
Oude verp. bestaat uit drie delen: f 20, f 16.15 en f 12 (dit is 04011); de raffinaderij telt drie pannen.

- Datering 03-12-1754 Soort akte overdracht
Koper bakker, suikerraffinadeur
  johannes balthus, suikerraffinadeur
  van der broek, suikerraffinadeur
  willem bruijn (weduwe van), suikerraffinadeur
  van der elst, suikerraffinadeur
  meijer, suikerraffinadeur
  den ouden, suikerraffinadeur
  jan rens (weduwe van), suikerraffinadeur
  van volkom, suikerraffinadeur
  frederik wilkens (erfgenamen van), suikerraffinadeur
Verkoper adriaan onderdelinde, koopman / egbertus van den sweth, koopman
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object raapkoek en wildeman
Straatnaam voorstraat
Buur jacobus kokeel + frans der moey
Overige personen isaac monje, koopman
Bedrag f 850
Folionummer 67v Aktenummer 1 
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 825

- SAD 9-838 folio 174 (21-3-1786)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Joan Loekemeijer eenige nagelaten Zoon en Erfgenaam van Gerard Loekemeijer, denwelke verklaarde verkogt te hebben dienvolgende te Cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van Jacob Ruts, Koopman alhier
* de helft in een huis genaamt DEN RAAPKOEK geapproprieerd tot een Suiker raffinaderij, staande ende gelegen op de Voorstraat bij de Boomstraat binnen dese Stad, belent 't pakhuis van Jan van den Bos aan de eene, en 't pakhuis van Anthonij Stoel aan de andere zijde,
* alsmede de helft in een pakhuis staande ende gelegen in de Wijngaardstraat, en uitkomende aan het Nieuwkerkhoff mede alhier, belent 't huis van [..] van Keppel aan de eene, en 't huis van Adriaan van Helden aan de andere zijde,
en dat met zodanige vrijdommen, Servituten en geregtigheden zo van Muuren, Goten, ligten waterlopen als anders, als 't voors. huis, en pakhuis hebbende ende lijdende zijn, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Compt. van de kooppenningen vandien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 4.000 gereet & contant geld, belvoende den Compt. de helft in 't voors. huis en pakhuis te zullen waren ende vrijen als een vrij goed van allen Kommer ende Aanthaal onder verband als na Regten. In oirconde etc.
(get.) J.J. Perduijn.

- SAD 9-843 folio 323 (1-2-1803)
Actum den 1 Februarij 1803.
Dat voor ons kwam Petrus Joannes van Steenbergen Notaris te Dordrecht, als last en Procuratie hebbende van Anthonij Dermoeijen thans wonende in den Hage, ingevolge Procuratie den 14 Januarij 1803 voor den Notaris Hendrik Swaan en getuigen in den Hage verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeven van Stoop en van Rijndorp, kooplieden te Dordrecht
Een Huis en Erf, staande en gelegen op de Voorstraat tusschen de Boomstraat en Melkpoortje, binnen deze Stad, belent het huis en erf van den grutter Noteman aan de eene en de Suiker Raffinaderij van de Kopers aan de andere zijde, en zodanig het verders belent mogte wezen getekend C179
En dat met zodanige lijdende en heerschende Rechten als 't voors. pand maar eenigsints zijn onderworpen of hebbende, en voorts op zodanige conditien, als 't zelve Pand op den 8 Januarij 1803, door en ten overstaan van den Comparant als Notaris binnen Dordrecht is ver- en gekogt.
Bekennende de Comparant in voors. qualiteit van de Kooppenningen van dienvoldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 3.720 en wegens een halven Stuiver van de Gulden tot rantsoen f 93 en dus te samen f 3813 gereet en contant geld.
Belovende de Comparant in voors. qualiteit het voors. Huis en Erf te zullen waren en vrijen als een vrij goed, van allen kommer en aanthaal onder verband van zijn principaals persoon en goederen, als naar rechten. In Oirkonde etc.
(get.) Vrijthoff, H.U. Sterling.

- SAD 9-844 folio 435 (30-6-1807)
Actum den 30 Junij 1807.
Dat voor ons kwam de Heer Wouter van Rijndorp, Suiker Raffinadeur alhier, voor zijne firma van Stoop en van Rijndorp, dewelke verklaarde verkogt te hebben, dienvolgende te cedeeren transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van de Heeren Jacobus van Kamen Gzn en Sebastiaan Giesse, ijder een vierde part, in de volgende panden
* als eerstelijk in Een Suiker Raffinaderij genaamd de Raapkoek getekend C177 & 178 staande en gelegen op den Rietdijk tusschen de Boomstraat en het Nieuwpoortje te Dordrecht, belent met het volgende woonhuis aan de eene en dat van Anthonij Stoel aan de andere zijde
* ten tweede in Een Huis en Erve, staande en gelegen als voren, getekend C179, belent de gemelde Suiker Raffinaderij aan de eene en 't huis van Cornelis Noteman aan de andere zijde
* ten derden in Een Pakhuisje binnen deze Stad, op den hoek van de Wijngaardstraat getekend C524 en dus belent met dezelve Wijngaardstraat aan de eene, en t' huis van Frans van der Elst aan de andere zijde,
en da met zodanige vrijdommen servituten en geregtigheden, zoo van Muren, Goten, lichten, waterlopen, als anders, als de voors. Panden of wel de twee vierde parten in dezelve, hebben en lijdende zijn, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde;
Bekennende de Comparant voor zijne gemelde firma van de Kooppenningen van elk een vierde part voldaan en betaald te zijn met eene Somma van Een Duizend Vijf Honderd Guldens en dus van de beide vierde parten met f 3000 gereed en contant geld;
En beloofde de Comparant de voors. twee vierde parten in de voromelde panden te zullen waren en vrijen als een vrij goed van allen kommer en aanthaal onder verband van de geoderen, en inkomsten van zijne voormelde firma als naar Rechten. En is de quitantie der betaalde anticipatie op de verponding vertoond. In Oirconde etc.
(get.) C.A. v. Ourijk, C. van Someren Brand.

- SAD 9-945 folio 274 (17-11-1808)
Wij Cornelis van Someren Brand en Francois de Roo van Westmaas, Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede certificeren bij deze dat voor ons gecompareerd zijn
De Heeren Mr. Gerrard Johannes Jantzon, Caspar Anthonij van Ourijk en Mr. Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan voor hun zelven, en als vervangenden den Heer Mr. Anthonij Hoijnck van Papendrecht in qualiteit als bij de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht en van de Merwede aangestelde Curators in den Insolventen Boedel van Anthonij Balthazar Stoop dewelken verklaarde in dier qualiteit te cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeven van den heer Govert Cornelis Stoop, als associé van de firma van Stoop, van Rijndorp & Comp. alhier
Een vierde part in de volgende Panden, als:
* Eerstelijk in Een Suiker Raffinaderij genaamd de Raapkoek getekend C177 & 178, staande en gelegen op den Rietdijk tusschen de Boomstraat en het Nieuwpoortje te Dordrecht, belend met het volgende woonhuis aan de eene, en dat van Anthonij Stoel aan de andere zijde
* ten tweeden in Een Huis en Erve staande en gelegen als voren, getekend C179, belent de gemelde Suiker Raffinaderij aan de eene en 't huis van Cornelis Noteman aan de andere zijde
* ten derden Pakhuisje staande en gelegen in het Torenstraatje binnen dese Stad, op den hoek van de Wijngaardstraat getekend C524, en dat belent met dezelve Wijngaardstraat aan de eene, en 't huis van Frans van der Elst aan de andere zijde
En dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van Muren, Goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors. getransporteerde hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde.
Bekennende de Comparanten in voorz. qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met eene Somma van f 1500 gereed en contant geld; En zal van de voors. Koopenningen worden gedaan Rekening en daar over gedisponeerd zo als bevonden zal worden te behoren zijnde de quitantien der betaalde anticipatien op de verponding over de beide Termijnen van desen Jare 1808 vertoond. In oirconde etc.
(get.) C. van Someren Brand, De Roo van Westmaas.

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]

- SAD 9-847 folio 670 (24-11-1810).
Den 24 van Slagtmaand 1810.
Mrs. Simon de Jongh van Son & Hermanus Pieter Hoogh, Schepenen der Stad Dordrecht en van de Merwede, Certificeeren bij dezen, dat voor ons gekomen en gecompareerd is Wouter van Rijndorp, voor zijne firma van Stoop en van Rijndorp, wonende alhier dewelke verklaarde verkogt te hebben diensvolgende te cedeeren transporteeren en in vollen vrijen eigendom overte dragen aan en ten behoeve van Govert Cornelis Stoop, Jacobus van Kamen Gzn en Sebastiaan Giesse allen wonende binnen deze Stad,
* Een vier Part in Een Suiker Raffinaderij genaamd den Raapkoek, getekend oud C 177 & 178 en nieuw 163, staande en gelegen op den Rietdijk tusschen de Boomstraat en het nieuwe poortje, binnen deze Stad Dordrecht, belend met het volgende Huis aan de eene, en dat van Anthonij Stoel aan de andere zijde
* als mede Een vierde Part in Een Huis en Erf staande en gelegen als boven, belend voornoemden Raffinaderij aan de eene en 't huis van Cornelis Noteman aan den andere zijde get. oud C179 en nieuw 158
* En eindelijk nog een vierde Part in een Pakhuisje staande en gelegen in het Torenstraatje binnen voorn. Stad, belend den Wijngaardstraat aan de eene en het Huijs van Van den Berg aan de andere zijde get. oud C524 nieuw 452
en dat met zodanige vrijdommen servituten en gerechtigheden, zoo van Muuren, goten, Lichten; waterlopen als anders, als het voors. getransporteerde hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, Bekennende de Comp.ten voor zijne gemelde firma van de kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, van ieder van de gemelde Heeren met eene Somma van f 500 en dus te samen met f 1500 gereed en contant geld, Belovende de Comp.t voor zijne gemelde firma 't voors. getransporteerde te zullen waren en vrijen, als een vrij goed van allen Kommer en aanthaal onder verband als naar regten.
En zijn de quitantien der betaalden verponding en 10e verhoging over den Jare 1810 vertoond. In oirconde etc.
(get.) S. de Jongh van Son; H.P. Hoog.

Genoemd als belending 1811:
[No. 3] een ongemeen hegt sterk weldoortimmerden bijzonder wel ter neringstaande HUIS en ERVE, voorzien van ruime en spatieuse vertrekken, keuken, kelder, pomp en vele andere commoditeiten, en waar in zedert vele jaren met het beste succes de negotie en Winkel in Koffij, Thee en Kruidenierswaren is en nog wordt gedreven, staande en gelegen op de Voorstraat naast de Boomstraat belend dezelve Boomstraat aan de eene en de Raffinaderij van de Heeren Stoop en Van Rijndorp aan de andere zijde geteekend C 176 en 162.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.17/Dordrechtse_Courant_1811-07-04_004.pdf]

- Datering 21-10-1815
Soort akte overdracht
Koper van der elst (gebroeders), handelaar
Verkoper govert stoop, handelaar
Straatnaam voorstraat
Folionummer 72 Aktenummer 1
Bijzonderheden het betreft drie panden: wijk c 163, c 158, c 452
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2

- De Ondergeteekenden door aankoop Eigenaars geworden zijnde van de SUIKER-RAFFINADERIJ laatstelijk toebehoord hebbende aan de heeren STOOP en GIESSE, en gelegen nabij de Boomstraat binnen Dordrecht, adverteeren, dat, te beginnen met den 19 October 1815, zij zich in staat bevinden, in dezelve Raffinaderij, alle die genen, welke hun met hunnen Commissien gelieven te begunstigen, met alle soorten van Suikeren en Siroop ten civielstend te bedienen. 
GEBROEDERS VAN DER ELST.
[bron: Dordrechtsche courant, 19-10-1815] 

- Datering 23-01-1817 Soort akte overdracht
Koper van der elst (gebroeders), handelaar
Verkoper sebastiaan giessen, particulier
Straatnaam boomstraat
Folionummer 2 Aktenummer 4
Bijzonderheden wijk c 161
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3

Genoemd als belending 1824
:
- (Jacobus de Koning) 
(1) Een ongemeen groot, hecht, sterk en welgelegen Huis en erf, staande en gelegen op de Voorstraat te Dordrecht, tusschen de Boomstraat en het Melkpoortje, van achteren uitkomende aan het Bolwerk, geteekend C164-C180, geapproprieerd tot eene grutterij, dewelke daarin sedert onheugelijke jaren is geexerceerd, en alnog wordt gecontinueerd, voorzien van allerlei gemakken, zoo ter uitoefening derzelve Grutterij als ter bewoning benodigd, belend suikerraffinaderij van de heeren Gebroeders van der Elst aan de eene en het huis van Maaike Hofmeijer weduwe Cornelis Bijkerk aan de anderen zijde.
(2) Een hecht, sterk en welgelegen huis en erf staande en gelegen in de Grootekerksbuurt A142-A138, geapproprieerd tot eene ijzersmederij, belend het huis van den heer Pieter de Koning aan de eene en het erf van Lijdias Wesdijk aan de andeer zidje. Verhuurd aan Johannis Heijnen tot 1 nov. 1824 om f 100 s jaars.
(3) huis, schuur, braakkeet, zwingelkeet, drooghut en drooghuis in het volgerland van Meerdervoort, in den hoek bij den Vrouw Geelsweg, zijnde het huis get. M67...;
[bron: Dordrechtsche courant 6-5-1824]

Genoemd als belending 1831
:
- Publieke Vrijwillige Verkooping. Ten overstaan van Jacobus de Koning, openbaar notaris, residerende te Dordrecht, van: Een groot, hecht, sterk en welgelegen huis en erf, waarin sedert onheugelijke jaren de Grutters Affaire is uitgeoefend; bestaande in: een groot voorhuis, onderscheidene beneden- en bovenvertrekken, kelder, keuken en verdere gemakken, voorts in eene GRUTTERIJ, voorzien van uitmuntend goed Grutterswerk, eest, stalling voor vier paarden, ompen, en onderscheidene zolders tot berging van allerlei geoderen; vervolgens een open erf, met eene zeer geschikte bergplaats voor en achter den anderen, op de Voorstraat te Dordrecht tusschen de Boomstraat en het Melkpoortje, geteekend C 164, van achteren uitkomende aan het zoogenaamde Bolwerk, en hebbende al nog een uitgang buiten het melkpoortje en een in de Boomstraat, belend de Suiker-Raffinaderij van de Heeren Gebroeders Van der Elst aan de eene, en het huis van den Heer Gerrit Pulleman aan de andere zijde.....etc.;.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.37/Dordrechtse_Courant_1831-11-05_002.pdf]

- Op den 15 Mei 1839, des voormiddags ten elf ure precies, zal door den Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en Accijnzen, te Dordrecht, aan 's Rijks Entrepot DE RAAPKOEK, in de Boomstraat, ingevolge op hem verleende autorisatie, ten overstaan van den Heer Arrondissements-Inspecteur, publiek aldaar, Om Contact Geld, zonder eenige Onkosten, hoe ook genaamd, worden verkocht:  Een Schitschouw, met twee zwaarden, een roer, vier riemen, een mast, spiret, zeilen enz te bezigtigen een uur voor de verkooping.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-05-14_002.pdf]

- VERKOOPING van SUIKER-RAFFINADEURS GEREEDSCHAPPEN, op Woensdag den 30 September 1840, des voormiddags ten tien ure precies, aan de gewezen Suiker-Raffinaderij van H. SELIS EN COMP., op de Hoogenieuwstraat, te Dordrecht, door een Publiek Ambtenaar, OM CONTANT GELD, liggende gedeeltelijk alhier, en op de vierde zolder van het pakhuis de Raapkoek in de Boomstraat.
 Hetwelk kan bezigtigd worden den 28 en 29 September 1840, des voormiddags van 10 tot 12 ure, ed des namiddags van 2 tot 5 ure.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.46/Dordrechtse_Courant_1840-09-12_002.pdf]

- ...
[No. 4] Een ruim pakhuis en erf met 3 hoog zolders, naast het vorig perceel, kad G 1140 gedeeltelijk;
[No. 5] een ruim pakhuis en erf, met kantoor, 4 hoog zolders en beschoten dak, zijnde het grootste deel der gewezen raffinaderij De Raapkoek, te Dordrecht aan de Voorstraat C 163, kad G 1140 gedeeltelijk, strekkende van No 4 tot No. 6;
[No. 6] een ruim pakhuis met 4 hoog zolders en beschoten dak, zijnde het NIEUWE PAKHUIS, naast no. 5, kad G 1140 gedeeltelijk;
[Dordrechtse_Courant 9-12-1854]

- De PANDEN door den Notaris Mr. G.P.A. STRUYK te Dordrecht in het Koffyhuis van J. Zahn op den 10 dezer geveild en bestaande in:
[No. 1] een heerenhuis en erf te Dordrecht nabij de Boomstraat C 163a, kad G36, groot 1 R 2 el;
[No. 2] een heerenhuis en erf te Dordrecht aan de Boomstraat in den hoek van het Bolwerk C 158, kad. G 30, groot 1 r 92 el, een allerfraaijst uitzigt hebbende op de Merwede, de Noord, Papendrecht en omstreken;
[No. 3] Een huis en erf, gelegen in de Boomstraat C 161, kad. G 1141, groot 60 el;
[No. 4] Een ruim PAKHUIS met 3 hoog zolders naast het vorig perceel, kad G 1140 gedeeltelijk;
[No. 5] Een ruim PAKHUIS en ERF met Kantoor, 4 hoog Zolders en beschoten Dak, zijnde het grootste deel der gewezen Raffinaderij DE RAAPKOEK, te Dordrecht, aan de Voorstraat bij de Boomstraat C 163, kad. G 1140 gedeeltelijk;
[No. 6] Een ruim Pakhuis en Erf met 4 hoog Zolders en beschoten Dak, naast no. 5, kad. G 1140 gedeeltelijk;
Alles breeder omschreven in de Courant van 30 November en 9 dezer.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.60/Dordrechtse_Courant_1854-12-19_002.pdf]

- Die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van den Heer Derk Moll, in leven Binnenvader in het Sacraments-Gasthuis alhier, en overleden den 25 Julij 1855, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten huize van Ondergeteekende, bij de Boomstraat C163a, voor den 8 Augustus aanstaande.
Drodrecht, 30 Julij 1855. J.J. HORDIJK Wzn, Executeur Testamentair.
[files.archieven.nl/46/f/569.61/Dordrechtse_Courant_1855-07-31_002.pdf ]

- HET PAKHUIS DE RAAPKOEK.
Daar met het inladen van kanassers suiker deze maand weder een begin wordt gemaakt, wenschte schrijver eenige vragen te rigten tot de bevoegde autoriteit, dat pand rakende, dewijl gepasseerde jaar weder eenige nieuwe scheuren in dne voorgevel zijn ontstaan.
Is het gebouw zwaar genoeg geankerd en zijn de balken niet afgeweken uit de voor- en zijgevels?
De grondslag in de Boomstraat is die niet verrot?
Worden voor eene gewezene Suiker-Raffinaderij de bovenzolders niet te zwaar belast?
Kan het ruwe rijden met beladen rolwagens, de duurzame trilling, het gebouw niet te zeer verzwakken?
Is het bepaalde gewigt nog niet veel te zwaar, om aan ongelukken niet te denken?
Gepasseerde jaar immers werd door de Handelmaatschappij te Rotterdam in een daartoe aangelegen pand ondervonden, hetzelve te veel was belast, tot instorting neigende.
Wie is aansprakelijk voor deedlijk ongeluk van nevenbewoners, waar de stand van het woonhuis is zoodanig pand gevestigd is?
Aangenaam zal het mij zijn de bevoegde autoriteit hieraan hare zorg moge wijden, ten einde ongelukken te voorkomen.
Dordrecht, 7 Maart 1871. N. BONTEN
[http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-03-08_002.pdf]

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

Sectie G35 (wijk C163), hoek Boomstraat-Voorstraat (1832)

- artikelnr 404 Gebroeders van der Elst, Dordrecht
1. C158 (G30) huis en erf, verkoop R860 verandert van bestemming - | 2621-1
2. C161 (G38) huis, 1837 - | 404-6
3. C163 (G35) suikerraffinaderij - | 404-7
4. - (G36) huis, verkoop R860 - | 2621-2
5. C452 (G766) werkplaats, verkoop R860 - | 2621-3
6. C161 (G1140) pakhuis, verkoop R860 - | 2621-4
7. C163 (G1141) huis, verkoop R860 - | 2621-5
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_037_09.pdf]

- artikelnr 2621 François van der Elst, Dordrecht
1. C158 (G30) huis en erf, 404-1 | 402-3
2. C- (G36) huis, 404-4 | 402-4
3. C452 (G766) werkplaats, 404-5 | 402-5
4. C- (G1140) pakhuis, 404-6 | 402-6
5. C- (G1141) huis, 404-7 | 402-7
6. D153 (E35) huis pakhuis, 405-29 | 2717-1
7. D- (E36) pakhuis, 405-30 | 2717-2
8. D- (E37) huis en erf, 405-31 | 2717-3
9. D- (E38) pakhuis en erf, 405-32 | 2717-4
10. D- (E99) pakhuis, 405-33 | 2717-5
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_042_08.pdf]

- artikelnr 402 François van der Elst, koopman op de Wollewevershaven.
1. B325 (F27) huis en erf, scheiding 1866.
2. D290 (E218) huis en erf.
3. C158 (G30) huis en erf, verkoop 2621-1 | 1812-23.
4. C- (G38) huis, verkoop 2621-2 | 1812-22.
5. C452 (G466) werkplaats.
6. C- (G1140) pakhuis, verkoop, verkoop 2621-4 | 1812-24.
7. C- (G1141) huis, verkoop, verkoop 2621-5 | 1812-25.
8. - (F939) huis erf
9. - (F940) huis erf
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_037_09.pdf]

- artikelnr. 1812 Gerrit van Brakel, koopman, Dordrecht.
1. C164 (G37) huis, erf, scheid. 1867, 1233-1 | 5181-1
2. C- (G36) grutterij, gebouw en erf, rectificatie, 1233-2 | 1812-20
3. E220 (G35) tuinhuis
4 t/m 11
12. C167 (G42) huis gebouw en erf, 183-6 | 1812-18
13. C- (G43)
14. C339 (G151) pakhuis en erf
15. C340 (G152) huis en erf
16. C- (G945) tuin
17. C156 (G12) huis
18. C167 (G1251) huis geb.
19. C155 (G13) huis
20. C164 (G38) pakhuis
21. C165 (G39) huis erf
22. C158 (G36) huis, 402-4 | 5182-2
23. C158 (G30) huis erf, scheiding 1867, 402-3 | 5182-3.
24. C- (G1140) pakhuis, 402-6 | 5182-4.
25. C- (G1141) huis, 402-7 | ...
26. t/m 28.
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_041_01.pdf]

- artikelnr. 5182 Gerrit van Brakel Gerritszoon, koopman, Dordrecht
1. C155 (G13) huis, 1812-19 | -
2. C163a (G36) huis, 1812-22 | -
3. C163 (G1140) pakhuis, 1812-24 | -
4. C161 (G1141) huis, 1812-25 | -
5. C158 (G1596) huis en erf, 1812-29 | -
6. C157 (G12) huis, dj 1879 vereeniging 5179-1 | 6732-1
7. B311 (F13) huis erf, dj 1880 5161-13 | 6668-4.
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_047_02.pdf]

- leggers
G1140 - 402, 1812, 5182, 8500, 8803 (later no 2197, 2198);
G1141 - 402, 1812, 5182, 8500, 9057, 21406;
G2197 (dj 1908) - 8803, 13390, 11628, 19945, 15115 (was G1140);
G2198 (dj 1908) - 8803, 19698 (was G1140);
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_123_03.pdf]

- artikelnr 9057 Maria Bodegom wed. Pieter Johannes de Fuijk, winkelierster (dj 1912); (1/3 Pieter Cornelis de Fuijk; 1/3 Maria de Fuijk; 1/3 Johanna Bastiana de Fuijk)
1. Boomstraat (G4)
2. Boomstraat (G5)
3. Boomstraat (G6)
4. Torenstraat (G167)
5. Torenstraat (G172)
6. Taankade (G1092)
7. Boomstraat (G1997) huis, 4967-7 | -
8. Boomstraat (G1998) huis, 4967-8 | -
volg folio 13
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_138_05.pdf]

- Uit de adresboeken na 1854 (C 163)

Adresboek 1854:
Wijk C Voorstraat No. 163 [Branderij]
Adresboek 1860:
Wijk C Voorstraat No. 163 [Pakhuis]
Adresboek 1865:
Wijk C Voorstraat No. 163 [Pakhuis]
Adresboek 1868:
Kop, A., Wijk C Voorstraat No. 163, schrijnwerker
Adresboek 1873
:
Kop, A., Wijk C Voorstraat No. 163, schrijnwerker
Adresboek 1879
:
Wijk C Voorstraat No. 163 [Pakhuis]

(c) Dordrecht EvD 2011 / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.