SUIKERRAFFINADERIJ
Wijnstraat (J(o)an Hendrik Scheffer)

- (1736) Datering 03-07-1736 Soort akte overdracht
Koper joost hendrik scheffer, raffinadeur
Straatnaam wijnstraat
Buur pieter samuel calliachon / willem eversdijk
Curator ewout bosveld, klerk secretarie / Pieter venlo, notaris
Gefailleerde daniel de meij, garentwijnder
Bedrag f 1700
Folionummer 103v Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij de wijnbrug gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818

- (1736) Datering 11-10-1736 Soort akte overdracht
Koper maarten veen, koopman
Verkoper paulus den beste, koopman / joost hendrik scheffer, koopman
Straatnaam wijnstraat
Buur hendrik de kievit / Abram pierol
Bedrag f 1000
Folionummer 124v
Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij de nieuwbrug gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818

- Datering 18-07-1761 Soort akte hypotheek
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object in de omgeving van engelse kerk
Straatnaam wijnstraat
Buur eversdijk (weduwe)
Schuldeiser franchois bongers
Schuldenaar adriaan van rijsoort, wijnkoper
Overige personen lodewijk van loon adriaansz
Bedrag f 1500
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 827 Folionummer 107v Aktenummer 1
Bijzonderheden het onderpand is naast de engelse kerk gelegen.

- (1774) (2-7-1774) No. 22 KOOPS VOORWAARDEN
Voorwaarden, waar op de Heer Philip Jacob Valk, koopman woonende binnen deze Stat, als daar toe gevolmachtigd van Mons.r Joost Hendrik Scheffer, mede alhier woonagtig bij Procuratie den 21 Mei 1774 voor den Notaris P.J. van Steenbergen en Getuigen verleeden, van meninge is op Maandag op te doen veilen, en den tweden Julij daar aan volgenden ten huijse van Mons.r Gerrit Krebber op de Wijnbrug te verkopen
Een Huis en Erf, geapproprieert en gebruikt geweest, en nog kunnende dienen tot een Suikerraffinarije, staande en gelegen in de Wijnstraat, aan de Havenzijde bij de Wijnbrug binnen de Stat Dordrecht, belent het Huis van de Heer Lodewijk van Loon, aan de eene, en dat van Mons.r Jean Griot aan de andere zijde.
De verkoping zal geschieden om Guldens van Twintig Stuivers 't stuk, en bovendien een halven Stuiver van de Gulden rantsoen, onvermindert de uitteloven Kooppeningen , te betalen dezelve Koop en Rantzoenpenningen in Hollants zilveren gelt, geen Schellingen en geen (verdere?) Specie dan zesthalven, ten Huize van den Procureur Schultz van Haegen, daegs voor 't doen van den opdragt, dewelke binnen veertien dagen na de koop zal moeten geschieden, en 't te verkopene niettemin aanstonts na 't sluiten van de koop zijn in w..(?) ten lasten en gevare van den Koper, even ...(?) in Levering reests waren gedaan.
De Koper zal 't te verkopene moeten aanvaarden met alle zodanige lijdende en heerschende Dienstbaarheden, als 't zelve maar enigints heeft of onderworpen is volgens de oude brieven en bescheiden, die daar van zijn mogten, welke, gelijk ook de bewijzen van eigendom, voor zo veel den verkoper die op zijn woort onder zig heeft, aan den Koper bij doen van de opdragt zullen worden overgelevert.
En zal 't te verkopene gelevert worden met alle 't gene daar in aart en nagelvast is, uitgezondert 
* de Koperen Zietpan met Fornuis en bekleetzel; 
* de Koperen Klaerkeetel;
* De twee vaste Kaggels, zo in den Stoof als op Zolder
* en de ijzeren Balans met zijn gevolg,

welk alles van den Verkoper blijft; en door denzelven voor 't dien van 't Transport, zal werden geamoveert, en meegenomen; Ten ware de Koper mogt goedvinden ..(?) toe hem de vrijheid word gelaten, mits zig binnen drie(?) dagen na 't sluiten der Koop behoorlik declareerende dezelve geoderen tegens gereede(?) betaling overtenemen, bij taxatie van twee onzijdige en deskundige personen, te wederzijde een te keizen, en bij discrepance van dezelve ten decisie van een derde, met bijder genoegen te stellen.
Zullende wijders 't te verkopene n gelevert wroden gezuivert van de gewone verponding 1772, betaalt hebbende moeten zijn mei 1773, van de honderste penning over den jare 1773 geheven geweest, en van 't stadsgelt tot Mei 1773, en zodanige Lasten als daar op staan mogeten tot de vervaldagen 1773 en verders of anders niet, zullende mitsdien alle verdere Lasten na boven bepaalde tijden verlopen zijn en komen voor Rekening van den Koper.
Dan wil de verkoper in agene(?) waarborgen waarmaking of diergelijke gehouden weezen neen maar zal om de vrijwaring zijn volmagtigers persoon en geoderen verbinden.
En zal den Koper onvermidnert zijne uitteloven Koop en Rantzoen penningen alleen en in 't geheel moeten betalen de veertigsten Penning, met de tiende verhoging, 't schrijven en zegelen van de Briev 't verboekgelt en andere onkosten, niets hoegenaamt uitgezondert, ter zake van de opdragt en verboeking vallende; Als mede voor 't dubbelt deezer met 'zegel en verder verschot, en verzorgen van de opdragt zamen eene Zes Guldens.
Zullende de verkoping gedaan worden bij Inzettinge en verhoging, en zal die welke Bot men aanneemt, en bij verhoginge 't meeste biet voor strijkgelt genieten veertien Guldens, waar van zal werden ingehouden de Tiende Penning voor de Huis Armen, en voor welk Strijkgelt de genieter gehouden zal wezen zijn Bot gestant te doen tot Zaturdag den 2 Julij 1774, s avonts Tien uren binnen welke tijt 't de verkoper zal vrijstaan 't geveilde(?) optehouden aan een ander te verkopen, of die 't strijkgelt genoten heeft te gunnen, in voegen dezelve zal gelieven goettevinden.
Vevrolgens zal men 't zelve ten dage van de Verkoping tot hoger Som ophangen en afslaan en die in 't afslaan 't eerste mijnt zal koper zijn en blijven. Behoudens de vrijheit aan de Notaris afslag doende, om als er twe of meer gelijk, bijna gelijk, of op enen roep mijnen, 't afgeslagene opnieuw optehangen en afteslaan, of de Koop te gunnen aan die 't hem zal gelieven.
En zal bij afwezentheit van de Genieter van Strijkgelt, de Koop, indien men hem die, voor zijn gebodenen wel gunnen, werden aangezegt aan ..(?) ten Huize van Gerrit Krebber woonagtig, of aan ...(?) Omroeper, en zal zodanige aanzegging van ..kragt en waarden moeten werden gehouden, als of mne ze aan deszelfs persoon gedaan hadden.
En zullen zo hoogste inzetter als Koper ider gehouden zijn, om 't zij aanstonts of dan als zulks gevordert wert, te moeten stellen een of meer goede en genoegzame Borgen, ten genoegen van de Notaris, de verkoping of veiling doende, dewelke hen onder afstant van de Borgen voorregten zullen moeten verbinden de Een voor de ander en ider voor 't geheel als zaakweldige, voor de voldoeninge dezer, en uitteloven Koop en Rantzoenpenningen en inzetgelt, met overgifte mede van natemelde vrijwillige verwijzing.
En zal men bij gebreken van dien vrijheit hebben 't te verkopene, 't zij aanstonts of dan alles men 't zelve zal goetvinden, op nieuw opteveilen en verkopen gelt zulks dan meerder, zullen de Eerst gebrekigens Persoon en geoderen mogen verhalen met de kosten zonder eenige tegenspraak.
En zullen mitsdien en inzetter, Koper en hunne Borgen moeten overgeven, gelijk zij lieden verstaan werden en verstaan zullen moeten werden gedaan te hebben, om hen in den inhoude dezer, en ider punt van dien goetwillig en ten hunnen kosten te doen en laten verwijzen bij de Kamer Judicieel der stat Dordrecht, dienvolgende onherroepelijk volmagtigende de gezamentlike Procureurs voor dezelve Kamer, te zamen en ider in 't bizonder, zo om de Condemnatie te verzoeken als daar in te verwilligen.
Het hoogste ingezet bij Schipper Cornelis Logger wonende binnen deze stat op drie hondert Guldens.
Opgehangen op f 3000 afgeslagen tot op f 400, is hetzelve Huis en Erf daar voor gemijnt bij Jacobus van der Elst, wonende binnen deze Stat. Dewelke die Koop op vorenstaande voorwaarden daar voor verklaarde aantenemen voor hem of die hij binnen drie dagen zal noemen; op den 2e Julij 1773. (get.) Jacobs. van der Elst
Aldus opgehangen; afgeslagen en verkogt, ten jaren maanden en dage als in 't hoofd dezes vermelt staat, door en ten overstaan van mij Petrus Joannes van Steenbergen, openbaar en bij den Hove van Hollant geadmitteert Notaris binnen Dordrecht resideerende, en ten bijwezen van de Heeren Jan Dam, Koopman en Jan Hendrik Schultz van Haegen, Procureur, beide binnen deze Stat, als Getuigen.
(get) Jan Dam, J.H. Schultz van Haege, P.J. van Steenbergen
[20-1163 notaris P.J. van Steenbergen akte 22 (1774)]

* ona 1163 (1768-1776)
2-7-1774 koopv. v.e. suikerraffinaderij van Joost Hendrik Scheffer;
[SAD, index 20.86 notaris P.J. van Steenbergen]

- (1774) Actum den 26 Julij 1774.
Dat voor ons kwam Philip Jacob Valk, koopman alier, als last en procuratie hebbende van Joost Hendrik Scheffer wonende binnen dese stad, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseerd voor den notaris Petrus Joannes van Steenbergen en zelve getuigen binnen deze Stad residerende van dato den 20 Mei 1774 ons Schepenen vertoont, denwelke verklaarde in die qualiteit verkogt te hebben, dienvolgende te cederen, transporteren ende in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Jacobus van der Elst, mede wonende alhier
Een geheel huis, geapproppieert tot een Raffenaderij, en Erve staande ende gelegen in de Wijnstraat bij de Wijnbrug aan de havenzijde binnen deze stad, belent 't huis van Lodewijk van Loon aan de eene en 't huis van Jan Griot aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten ende geregtigheden, zo van Muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors huis en erve hebebnde ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Compt in qualité voors van de Kooppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 400 en nof tot randsoen....etc.
[SAD 9-832 folio 58vs-59 (26-7-1774)]

* ona 1185
no 66 (1777) Scheffer, Joost Hendrik -> Jordaan de Haan
no 71 (1777) Scheffer, Joost Hendrik, inventaris

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis