SUIKERRAFFINADERIJ
STOKHOLM (Wolwevershaven)

(Gegevens van de suikerraffinaderij ,,Stockholm,, van Johan Anthony Bruyn/ ORA archief 9/1079 / o.a.verkoop v/d suikerraffinaderij
in 1737 aan Adriaan Onder de Linden en inboedellijst v/d suikerraffinaderij / Stadsarchief te Dordrecht
)

 

SUIKERRAFFINADERIJ ,,STOCKHOLM,, WOLWEVERSHAVEN ANNO 1730
De suikerraffinaderij ,,Stockholm,, aan de Wolwevershaven te Dordrecht werd genoemd naar de geboorteplaats van JOHAN ANTHONY BRUYN de oprichter van deze suikerraffinaderij in 1730.
Op 18-7-1730 leent Johan Anthony Bruyn f 12,000 van Mr. Pieter Brandwijk van Blockland /oud burgemeester van Dordrecht waarmee hij van 2 pakhuizen een nieuw te timmeren en in te richten suikerraffinaderij opricht
Op 27-9-1737 moet Johan Anthony Bruyn zijn suikerraffinaderij wegens dreigend faillissement verkopen voor f 17.220,- aan ADRIAAN ONDER DE LINDEN koopman en suikerraffinadeur sedert 1728 in bezit van de suikerraffinaderij ,,De Raapkoek,, aan de Boomstraat te Dordrecht (archief 9/nr 1079 SAD )
Eigenaren waren:
1730/1737
* JOHAN ANTHONY BRUYN
Geb; ca 1695 Stockholm/Zweden/Luth z.v. Luitenant Colonel Johan Anthony Bruyn te Stockholm.Hij trouwt in 1723 Luthers te Dordrecht met Maria van Asperen d.v. anthony meynarts v Asperen /zij woont buiten de Vuylpoort/Getuige bij het huwelijk is Willem Bruyn suikerraffinadeur aan de Nieuwe Haven te Dordrecht oom van de bruidegom
In 1724 is hij lid van het Groot koopmansgilde te Dordrecht en woont hij aan de Varkensmarkt
een zoon/1724 Johan Willem Bruyn

bruijn_otr15april1723.jpg (70770 bytes)
otr. Dordrecht 15 april 1723.
Johan Anthony Bruijn jongman van Stokholm woonende op de Varkensmarkt geassisteerd met de heer Willem Bruijn zijn oom, en bij schriftelijk consent van de Heer Johan Anthonij Bruijn Lt Colonel desselfs vader (van de bruidegom) geschreven tot Stokholm den 6/17 maert 1723
met Maria van Asperen jonge dogter van Dordrecht woonende Buijten de Vuijlpoort geassisteert met de heer Anthony van Asperen desselfs vader
Den 2e mei alhier getrout door ds Bosschaert;

[http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1723.pdf]

* ADRIAAN ONDER DE LINDEN
(1684 Dordrecht) z.v. Simon Onder de Linden /drukker te Dordrecht en Rachel van Eysden /Hij tr in 1713 te Dordrecht met Antonia Verhoef (1686 Gorkum) d.v. Cornelis Verhoef en Huyberta Verdonck /zij woont op den Boom
2 zoons Simon(1714/1742) en Cornelis (1716/1737) overlijden ongehuwd
2 dochters Rachel (1718) tr 1740 Ds Abraham Onder de Linden en Huberta (1727) tr 1746 Hendrik Taay

1737/1742
ADRIAAN ONDER DE LINDEN

1742/1754
ADRIAAN ONDER DE LINDEN
EGBERTUS van der SWETH
tr met Maria Lucia Bolk

1754/1777
Verkocht aan 8 Firma,s van suikerraffinadeurs te Dordrecht
* BACKER & V/D ELST (Hilmar Backer en jacob v/d Elst)
* BALTUS & CO (Johannes Baltus)
* MEYER & VAN VOLKOM
- Jacob Meijer sr tr Luthers in 1753 met Johanna Cornelia van Bimbergen ged 14-1-1724 te Dordrecht d.v. Evert Jan Bimbergen en Neeltje v Eisbergen. In 1760 heeft hij ook een compagnonschap met mede suikerraffinadeur Casper Lockemeijer
Kinderen te Dordrecht:
1. 1754 Jacob (suikerraffinadeur ,,De Toelast,,) tr 1783 Johanna Dam d.v. Jan Melchior Dam
2. 1759 Casparus tr met Heiltje de Leeuw

- Pieter van Volkom
* VAN DER BROEK& DEN OUDEN 
- Balthasar v/d Broek (Broeck), Ged: ca 1694 te Dordrecht z.v. Cornelis v/d Broeck suikerbakker in de Grote kerkbuurt;
- Martinus den Ouden, geb: te Engelen z.v. Cornelis den Ouden tr in 1731 met Cornelia v hek uit Dordrecht, tr 2e in 1742 te Dordrecht met Johanne v Kamen (van Kaanen) weuwe van Jan v/d Kemp;
* RENS & VAN DER WALL (Jan Rens jr en Everhard v/d Wall)
* DE ERVEN FREDERIK WILKENS
* WEDUWE WILLEM BRUYN EN ZN
* WEDUWE JAN RENS SR
In 1777 verkocht aan Pieter van Es /de suikerraffinaderij is daarna niet meer in gebruik

 

suiker11stokholm_01.jpg (178124 bytes) suiker11stokholm_02.jpg (166717 bytes) suiker11stokholm_03.jpg (68317 bytes) suiker11stokholm_04.jpg (111619 bytes)
afbeelding 1
VERKOOP VAN SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" TE DORDRECHT 27 september 1737 (archief 9-1079 SAD)
Teruggave uit de desolate boedel van suikerraffinaderij "STOCKHOLM", een lening van f 12.597,6 aan Vrouwe Elisabeth op de Camp weduwe van wijlen Heer Mr. Pieter Brandwijk van Blokland/Vrijheer van Blokland. en anderen die nog geld te goed hebben.
afbeelding 2
LIJST VAN BETALINGEN BIJ DE VERKOOP VAN DE SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" 27 september 1737 (archief 9-1079 SAD)
afbeelding 3
TE BETALEN 2 1/2 JAAR KLAPPERGELD VOOR DE SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" 10 oktober 1737 (archief 9-1079 SAD) JOAN ANTHONY BRUYN is gesommeerd om aanstonds te betalen aan AART BAX f 9,5/10 voor 2 1/2 jaar klappergeld. 
afbeelding 4
VERKOOP V/D DESOLATE BOEDEL SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" BINNEN DE STAD DORDRECHT. Eigendom van JOHAN ANTHONY BRUYN gewezen raffinadeuren MARIE VAN ASPEREN egteluyden gewoont hebbende binnen dese stad 27 september 1737 archief 9-1079 SAD) De berekeningen zijn opgesteld door PIETER VENLO en EWOUT BOSVELD als curatoren. een som van f 34.822.9.4

 

suiker11stokholm_05.jpg (99206 bytes) suiker11stokholm_06.jpg (111587 bytes) suiker11stokholm_07.jpg (110902 bytes) suiker11stokholm_08.jpg (120227 bytes)
afbeelding 5
BETALINGEN BIJ DE VERKOOP V/D SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" op 27 september 1737 (archief 9-1079 SAD)
afbeelding 6
BETALINGEN BIJ DE VERKOOP V/D SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" op 27 september 1737 aan o.a. (archief 9-1079 SAD)) Hans Jurrien Kroes, Jan Eegens, Jan Otte Fijpen, Johan Bartel Jong, Johan Martinus van der Kaa, suikerbakkersknechts v.d. suikerrafinaderij "Stockholm". Hun achterstallig loon/kostgeld/huur/en dienstbodeloon vanaf september 1736 tot september 1737
afbeelding 7
BETALING BIJ DE VERKOOP V/D SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" op 27 september 1737 aan: o.a. (archief 9-1079 SAD) f 12.000 aan VROUWE ELISABETH Op DE CAMP weduwe van wijlen Heer. Mr. PIETER BRANDWIJCK VAN BLOKLAND/VRIJHEER VAN BLOKLAND
afbeelding 8
BETALING BIJ DE VERKOOP V/D SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" op 27 september 1737
(archief 9-1079 SAD) Dirk Schrekelmans geweze meesterknecht in de suikerraffinaderij "Stockholm" een bedrag f 86 voor achterstallig loon

 

suiker11stokholm_09.jpg (195094 bytes) suiker11stokholm_10.jpg (80130 bytes) suiker11stokholm_11.jpg (171283 bytes) suiker11stokholm_12.jpg (39540 bytes)
afbeelding 9/10
LIJST VAN CREDITEUREN UIT HET GROOTBOEK V/D SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" VAN JOHAN ANTHONY BRUYN ANNO 1738. Totaal bedrag van f 108.497:9:10 (archief 9-1079 SAD)
afbeelding 11/12
LIJST VAN DEBITEUREN UIT HET GROOTBOEK V/D SUIKERRAFFINADERIJ "STOCKHOLM" VAN JOHAN ANTHONY BRUYN ANNO 1738. Totaal bedrag van f 10.691:12:2 (archief 9-1079 SAD)

* * *

EIGENAREN


1737 maria van asperen + jan anthonij bruijn--> adriaan onderdelinde
1743 adriaan onderdelinde --> egbertus van der sweth, koopman
        -1754  1/2 adriaan onderdelinde, koopman
        -1754  1/2 egbertus van den sweth, koopman
1754 -        (1/16?) bakker, suikerraffinadeur
1754 -        (2/16?) johannes balthus, suikerraffinadeur
1754 -        (1/16?) balthazar van der broek, suikerraffinadeur [verkoopt 1/16 in 1766 aan Hendrik van Ourijk]
1754 -        (1/16?) willem bruijn (weduwe van), suikerraffinadeur
1754 -        (1/16?) van der elst, suikerraffinadeur
1754 -        (1/16?) meijer, suikerraffinadeur
1754 -        (1/16?) martinus den ouden, suikerraffinadeur [verkoopt 1/16 in 1766 aan Hendrik van Ourijk]
1754 -        (2/16?) rens, suikerraffinadeur
1754 -        (2/16?) jan rens (weduwe van), suikerraffinadeur
1754 -        (1/16?) van volkom, suikerraffinadeur
1754 -        (1/16?) van de wall, suikerraffinadeur
1754 -        (2/16?) frederik wilkens (erfgenamen van), suikerraffinadeur
         -1777 (1/8) Abraham SELIS (Balthus en Comp)
         -1777 (1/8) Erven Fredrik Wilken
         -1777 (1/8) Jan Rens Jz (van de weduwe Jan Rens)
         -1777 (1/8) Rens en van de Wall
         -1777 (1/8) Meijer en van Volkom
         -1777 (1/8) de weduwe Willem Bruijn en Zoonen
         -1777 (1/8) Bakker en van der Elst
1766 -1777 (1/8) Hendrik van Ourijk (koopt van balthazar van den broek  + martinus den ouden)
1777- 1779 Pieter van ESCH Cornelisz [gewezen suikeraffinaderij!!!]
1779 -         1/2 Anthonij STRATENUS 
1779 -1791 1/2 Gerrit van Hoogstraten en Zoon
1791 -         1/2 Anthonij STRATENUS 

- (1716) SAD 9-810 folio 106 (19 sept 1716)
Actum den 19 Septemb. 1716.
Dat voor ons quam d'heer Henderik van Cittert, medicine docter en schepen tot Heusden, soo voor sijnselven ende alst en procuratie hebbende van d'heer Petrus du Marcie, predicant tot Alanderveen ende vande heer mr Johan van Cittert, adv. voor den hove, sijnde de voors procuratie gepass. op den 29 Julij deses voorn jaars 1716 voor den Nots. Cornelis van Canegies en seeckere getuijgen binnen s Hage residerende, ende verclaarde den heer Compt in die qt. vercogt te hebben sulx sijn .. doet bij desen, aen D'heer WILLEM BRUIJN, raffinadeur binnen dese Stad
Een halve zijde muer van het huijs van den Cooper staande ende gelegen op de Varckemarkt binnen dese stad, naast de poort ofte doorgangh van thuijs vanden cooper op de Vercmart voorn, beginnende de voorn. muijr van voor van de straat van den hoeck, van de voorgevel off, tot agter aan de tegenwoordigen keuken, of Camer van de coooper toe off het Lengste voor vande Straat off vande voor........

- (1730) 9-816 folio 69 (18-7-1730)
Actum uts
Dat voor ons quam Sr Adriaan van D..(?) secreatris van de Slagroede binnen dese stadt als Last en procuratie hebbende van de Heer Johan Anthonij BRUIJN Coopman alhier en Juffr Maria van ASPEREN Egteluijden wonende binnen dee stad, zijnde de voorz Juffr Maria van ASPEREN tot het Passeren dese behoorlijk gequalificeert volgens de ..(?) procuratie ..(?) gepasseert den Nots Roelandt Nolthenius en sekere getuijgen binnen dese stadt residerende in dato den 15 Julij 1730 ons schepenen vertoont
Ende bekende den Compt in .. wegens zijn principaal een ider in zolidum(?) ende elk...etc.... Deugdelijk schuldig te zijn aan ende ten behoeve van de heer Mr Pieter Brandwijk van Blockland vrijheer van Blocklandt oud-burgemeester deser stadt Een Somma van f 12000 van twintig stuijvers het stuk spruijtende uijt zake van...........verbinden zijn principalen nieuwe timmeragie en erve en geheele Raffinaderije wanneer die zal wesen voltooijt staande en gelegen op de Wollewevershaven naast het huijs van mevrouw de WITT zaliger aan d eene en de wed Santheuvel aan d andere zijde, en voorts genegelijk zijn Compt principale Persoonen goederen stellende deselve ten bedwange van allen heeren Hoven Regten ende Regteren In oirkonde;
+
KANTLIJN : is ter secretarie verthoond den .. brieve dese hebbende op den rugge vandien de volgende quitantie: Also ik ondergeg vanden inhoud deses briefs ben voldaan uijt de Consignatie der stad Dordregt uijt handen vande heer Secretaris Eelbo, ingevolge de staat van pr...(?) vanden 28 Sept 1737 So verclaarde te consenteeren der dese te post ..etc.

- den WelEd Heer W.H. Bosch, Chef bij de civile Staat te Dordrecht

den WelEdelen Heer W.H. Bosch te Dordrecht
WelEdele Heer!
Ingevolge Uwe Geeerde van (zonder datem) heb ik de Eer U Ed: bij deze te remitteren eene reconnaisance van het postkantoot alhier groot f 1-10-0 twijfel niet of zal voor het verzogt Extract met briefposten toereikende zijn - ik kan uEd: geen naderen Informatien mede deelen, als dat J.W. BRUIN is geweest Predikant bij de Hervormde Gemeente van de Zuid Zijpe na bij Alkmaar, en het is dus ook d'(?) Uw waarschijnlijkst dat deszelfs ouders ook gereformeerd zijn geweest, en ook alzoo in de gereformeerde kerk gedoopt.
De Vader van J.W. BRUIN is een Raffinadeur in Zuiker geweest; volgens zekere aantekening op de agterkant van het Portrait van J.W. BRUIN is dezelve
geboren te Dordrecht in den Jare 1724. De zoon van J.W. BRUIN hier woonagtig zijnde zegt niet anders te weeten; als dat zijn vader is geboren te Dordregt, dat zijn grootvader in raffinadeur in suiker is geweest, dat hij tot dat einde nog een Huis had laten bouwen, waarin een Steen was geplaats geworden met een opsschrift er in gehouden doch de woorden niet meer wetende. Op gemelde Po(r)trait is nog genoteerd het Jaar tot wanneer hij gepotretteerd is, zijnde 1794 alsmede zijn ouderdom, welk toen was 69 deze Jaren van 1794 afgetrokken zoude hij geboren zijn in 1725 - hebt de goedheid eens Uwer Jaren vroeger of later na te zien, hiermede zoo veel nog doenlijk was, u geinformeerd te hebben, zal 't mij aangenaam zijn het verzogte Extract per omgaande te ontvangen, waar mede U Ed mij bij zonder zult verpligte.
Noem ik mij in afwagting met de meeste achting
WelEdele heer !
  UwelEd D.V.Dienaar
  J.J. de Lange (Alkmaar den 15 Novemb. 1813)
   +
den WelEd Heer W.H. Bosch te Dordrecht
  WelEdele Heer!
Uwe geŽerde Missive van 18 November ll heb ik wel ontvangen, ik kan niet mankeeren U Ed bij deze dank te zeggen voor de ampele gegeven informatien, ik heb intusschen nadere informatien in gewonnen, dezelve zijn als volgd:
Het is zeker dat J.W. BRUIN te Dordrecht geboren is in de Jaren 1720 of 1725, zijne ouders waren Johan Anthonij BRUIN en Maria van ASPEREN, J.A. Bruin was een Duitscher van de Lutersche gemente, waarschijnlijk is J.W. BRUIN dus in de lutersche kerk gedoopt. mag ik U Ed nu sollicitere het doopregister van de Lutersche gemeente over die Jaren eens na te zien, en zoo U Ed hetzelve mogt vinden mij als dan dadelijk het verzogt Extract te te zenden
Inwagting van U Ed antwoord, heb ik de eer mij met de meeste Achting te noemen
WelEdele heer !
   Uw Ed D.v. Dienaar
   J.J. de Lange (Alkmaar den 4 december 1813).
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-601 brieven 1812-1827 (brieven met voornamelijk aanvragen voor doop/dood-extracten)]

- Datering 05-03-1737
Soort akte overdracht
Koper adriaan onderdelinde, koopman
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object stokholm
Straatnaam wolwevershaven
Buur johan van de santheuvel (weduwe van) + jacob van der waeijen, gedelegeerde
Curator ewout bosveld, klerk secretarie + pieter venlo, notaris en procureur
Gefailleerde maria van asperen + jan anthonij bruijn, suikerraffinadeur
Bedrag f 17220
Folionummer 165v Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 818
+
Actum den 5 Maart 1737
Dat voor ons kwamen Pieter Venlo, notaris en procureur ende Ewout Bosveld eerste Clercq ter Secretarie Respective binnen dese stad, als bij mijn Ed Heeren vanden Gerecht ende Camere Juditieel deser opgemelte stad aangestelt sijnde tot curateurs over den insolvente Boedel van Jan Anthonij BRUIJN gewesene SUIJKER RAFFINADEUR binnen dese Stad ende Maria van Asperen desselfs Huijsvrouw, volgens den appoinctement van opgemelte Camere van dato den 20 December 1736 ons schepenen verthoont, ende verclaarden de Comp in die qualitijt vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van
de hr Adriaan ONDERDELINDE Coopman binnen dese stad,
Een Suijker Raffinaderije en erve genaampt STOKHOLM staande ende gelegen op de Nieuwe haven off Drappierskade binnen dese stad, tusschen het huijs van den wel Edelen Heere Jacob van der Waeijen wegens de provincie van Vriesland sessie hebbende ter vergadering van Haar Hoog mogende aende eene, en 't huijs van mevrouw de wed wijle den Heer Johan vanden Santheuvel aen de andere zijde, ende dat met alle sodanige vrijdommen servituijten ende geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als de voors Raffinaderije hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en beschijden daervan sijnde bekennende comparanten van de kooppeningen van dien voldaan ende betaalt te sijn een laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van f 17.220 ende nog tot Rantsoen van f 130 toen st en sulx te samen......etc

- Datering 14-02-1743 Soort akte overdracht
Koper egbertus van der sweth, koopman
Verkoper adriaan onderdelinde, koopman
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object stokholm object roos object melkmeid in de omgeving van raapkoek
Straatnaam wolwevershaven
Buur adriaan van allen + jacob beudt, notaris
+ anna van duren + gerrit van duynen
+ frans jacobse + johanna kloens (weduwe)
+ david van der kloet + frans der moeij
+ arij van der ploeg (weduwe van) + jan van den santheuvel (overleden)
+ aart savant (weduwe van) + sixtus staalsmit
+ jacob van der waijen (weduwe van) + herbertina de witt (weduwe)
Bedrag f 10000
Folionummer 149 Aktenummer 1 
Bijzonderheden vijf objecten
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820
+
Actum den 14 februarij 1743.
Dat voor ons kwam de Heer Adriaan Onderdelinde Coopman, binnen dese stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aen en ten behoeve van de Heer Egbertus van der Sweth mede coopman binnen dese stad
DE HELFT inde navolgende Effecten
* Eerstelijk de helft inde Raffinaderij genaampt STOKHOLM staande ende gelegen op de Wollewevershaven binnen dese stad tusschen het huijs van Vrouwer Gerbertina de WITT wed wijlen de wel Ed Heere Jacob van der Waeijen aende een, ende het Huijs van vrouwe Johanna Kloens wed wijle de Heer Jan van den Santheuvel aende andere zijde
* Nog de helft inde Raffinaderije bestaande in twee Huijsen naast malcanderen genaampt DE RAAPKOEK EN DE WILDEMAN staande en gelegen op de Voorstraat bijde Boomstraat binnen dese stad belent 't huijs van Gerrit van Duijnen aan de een en het huijs van Frans der Moeij aande andere zijde
* Nog de helft in een huijs waervan gemaakt is een PAKHUIJS genaamt DE ROOS staande en gelegen over de voorn Raafinaderije den Raapkoek, tusschen het huijs van Sixtus Staalsmit aande eene en 't huijs van Anna van Duren aen de andere zijde
* Nog de helft in ene huijs genaamt DE MELKMIJT, staande en gelegen in t Toornstraathe tusschen het huijs van Frans Jacobse aande eene en t huijs van David vander KLOET aande andere zijde
* Nog de helft in een huijs gemaakt tot een Pakhuijs staande en gelegen inde Nieukerkstraat tusschen het huijs van de wed Aart Savant aende eene en t huijs vande Nots Jacob Beudt aende andere zijde,
* Laastelijk nog de helft in een huijs gemaakt tot een pakhuijs mede gelege inde Nieuwkerkstraat tusschen het huijs vande wed Arij vander PLOEG aan de eene en t huijs van Adriaan van Allen aan de andere zijde,
waar van de wederhelft der vorig Effecten den Verkooper aan sig is houdende, en dat met alle sodanige Vrijdommen Servotuijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als de voors Effecten hebbende...etc...Contract en acte van koop daervan gepasseert voorden notaris Willem Boon en sekere getuijgen tot Rotterdam residerende in dato den 31 October 1742 waertoe in deze wert gerefereert.....f 10.000...

- Datering 03-12-1754 Soort akte overdracht
Koper bakker, suikerraffinadeur
+ johannes balthus, suikerraffinadeur
+ van der broek, suikerraffinadeur
+ willem bruijn (weduwe van), suikerraffinadeur
+ van der elst, suikerraffinadeur
+ meijer, suikerraffinadeur
+ den ouden, suikerraffinadeur
+ rens, suikerraffinadeur
+ jan rens (weduwe van), suikerraffinadeur
+ van volkom, suikerraffinadeur
+ van de wall, suikerraffinadeur
+ frederik wilkens (erfgenamen van), suikerraffinadeur
Verkoper adriaan onderdelinde, koopman + egbertus van den sweth, koopman
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object stokholm
Straatnaam wolwevershaven
Buur ruben van hoven + van der waay (v)
Overige personen isaac monje, koopman
Bedrag f 9150 Folionummer 67 Aktenummer 1
Bijzonderheden het object komt uit aan de rivier.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht / Inventarisnummer 825
+
Actum den 3 December 1754
Dat voor ons kwamen Isaac Morje, coopman binnen des tad als last en procuratie hebbende van Adriaan ONDERDELINDE, coopman woonende binnen dese stad volgens deselve procuraite daervan sijnde gepasseert voor den Notaris Pieter van Well en seekere getuijgen binnen dese stad residerende in dato den 30 November 1754 ons schepenen verthoont,
Ende Egbertus van der SWETH mede coopman en woonende binnen dese stad,
Ende verclaarde den eersten comparant in sijne voors qualiteit en de laatste in sijn privť te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
* de ERVEN FREDERIK WILKENS voor een agste part
* Johannes Balthus en Compagnie voor een agste part
* de wed Willem Bruijn en Zoonen voor een agste part
* de wed Jan RENS voor een agste part
* Bakker en van der Elst voor een agste part
* Rens en van de Wall voor een agste part
* Meijer van van Volkom voor een agste part
* en den Ouden en Van den broek voor een agste part
respective coopluijden en suijkerrafinadeurs binnen dese stad
Een Suijker Raffinarie genaampt STOKHOLM, met desselfs bijbehoorende goederen, gespecificeert inde Coops Conditie waarvan de acte van kop is gepassert voor den voors Notaris VAN WELL in dato den 6 November 1754 waertoe in dese wert gerefereert staande ende gelegen binnen de stad op de Wollewevershaven uijtcomende aan de Rivier belent met t huijs van mevrouw vander WAAIJ aan de eene, en t huijs vande Heer Ruben van HOVEN aande andre zijde, ende dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als de voors Raffinadri hebbende ende lijdende is volgens de brieven en beschijden daarvan sijnde Bekennende comparanten vande kooppeningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van f 9.150 ende nog tot rantsoen.......etc
+
deselve cedeeren nog in hare voors qualiteit aan en ten behoeve van
* de Erve Fredrik Wilkens voor een agste part
* Johannes Valthus en Compagnie voor een agste part
* de wed Willem Bruijn en Zoonen voor een agste part
* de wed Jan Rens voor een agste part
* Bakker en van der Elst voor een agste part
* Rens en vande Waal voor een agste part
* Meijer en van Volkom voor een agste part
* en den Ouden en vanden Broek voor een agste part
Respective Coopluijden en Suijer Raffinadeurs binnen dese stad
Een Suijker Raffinaderije genaampt DE RAAPKOEK EN WILDEMAN met den bijbehoorende goederen, gespecificeert inde Coops conditien warvan de acte van koop is gepasseert voor den voors notaris van Well in dato den 6 nvoember 1754 waertoe in desen wert gerefereert staande ende gelegen binnen dese stad inde VOORSTRAAT omtrent het Melkpoortie bijde Boomstraat, en ter sijde en van agteren uijtkomende in deselve Boomstraat, belent voor met het huijs vande Heer Frans der Moeij aan de eene ende het Huijs van Jacobus Kokeel aan de andere zijde, en dat met sodanige vrijdommen....etc....f 820

- EED SCHIPPERS 1757-1781 (gemenelandsmiddelen?)
18-06-1759 18 do. Bastiaen Crijgsman van Catwijk
ít Schip de Zuijkermolen
door díhr. Willem Bruijn / Eed gedaen in handen van díheer Praesident Burgermr de Witt.
[BRON: Erfgoedcentrum DiEP toegang: 3 inventarisnummer 3417]

- Datering 03-06-1766
Soort akte overdracht
Koper hendrik van ourijck, koopman
Verkoper balthazar van den broek  + martinus den ouden
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object raffinaderij stockholm
Straatnaam wolwevershaven
Buur paulus batenburg+ roos (erfgenamen van), admiraal
Bedrag f 770
folionummer 31v Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is 1/8 gedeelte van de raffinaderij stockholm.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 829
+
Actum den 3 Junij 1766
Dat voor ons kwamen Martinus den OUDEN, ende Balthazar vanden BROEK woonende binnen dese Stad beide voor een agste gedeelte Geregtigdens inde voor dese geweest sijnde Raffinaderije STOKHOLM, staande op de Wollevershaven of Drappierskade binnen dese stad, belend het huijs van Paulus Batenburg aande eene ende het Huijs vade Erven van wijle den Wed Ed Gestrenge Heer Admiraal ROOS aande andere zijde, en verclaerden de Comparanten
vercogt te hebben, dienvolgende te cedeeren transporteeren ende in vollen Vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve
vande Heer HENDRIK VAN OURIJCK, Coopman binnen deze Stad het voors agstepart inde GEWESE RAFFINADERIJ STOKHOLM, en dat met sodanige Vrijdommen Servituijten en geregtighden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als de voors gewese Rafinaderije hebbende en lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde bekennende Comparanten van de kooppeningen vandien voldaan en betaalt te sijn met een Somma van f 770 ende nog tot rantsoen 19 gulde vijff st en dat te same f 789,5:0 gereet en contant gelt, belovende de Comparanten het voors agstepart in de voors gewese Raffinaderije Stokholm te sule waren en vrijen als een vrij goed van allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten in oirconde.

- 9.833 22-4-1777 (folio 165-166)
Actum uts
Dat voor ons kwam Abraham SELIS wonende binnen dese stad voor en in name van zijne Maatschappij, gaande ten name van Balthus en Comp voor een agtste; En nog als gevolmagtigde van de Erven Fredrik Wilkens, Jan Rens Jz al 't regt bekomen hebbende van zijne moeder wijlen de weduwe Jan Rens,
Rens en van de Wall, Bakker en van der Elst; en van Meijer en van Volkom; ieder mede voor een agtste uitwijsens Procuratie den 16 April 1777 verleden voor Anthonij Bax, als notaris binnen dese stad en twee getuige.
En nog als bij Procuratie den 10 April 1777 voor Mr Paulus Huntum notaris te Amsterdam en twee getuigen verleden, gevolmagtigd van de Representanten van de weduwe Willem Bruijn en Zoonen, al mede voor een agtste;
En eindelijk nog als bij Procuratie den 11 April 1777 verleden voor den Notaris Pieter Nuijsink te Schiedam en twee getuigen gevolmagtigd door Hendrik van Ourijk aldaar woonagtig, insgelijk voor een agtste part geregtigd;
En zulks of alzo voor de gezamentlijke Eigenaars van natemelde Pakhuis en Erf of geweze Raffinaderij Gemelte Procuratien alle drie, aan ons Schepenen vertoont.
dewelke verklaarde alzo te Cederen, transporteren en in vollen vrije eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Pieter van ESCH Cornelisz, wonende binnen dese stad
Een Pakhuis en Erf of de geweze Suiker Raffinarij STOKHOLM staande en gelegen op de Drapierskade, of de Wollewevershaven binnen dese stad, naast 't huis van Paulus Batenburg aan de eene en dat van Jan van Wageningen aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors Pakhuis en Erf hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende den Comparant van de Koppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 11.000 zo in contanten gelde ter Zomma  f 6.000 als met 't verleeden van de volgende Castingbriedd van f 5000 belvoende den Compt in qualiteit voors 't voors Pakhuis en erf te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten In oirconde
+
9.833 22-4-1777 (folio 166 - custingbrief)
Dat voor ons Pieter van Esch Cornelisz wonende binnen dese stad, denwelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Abraham SELIS wonende binnen dese stad, over zijne maatschappij gaande ten name van BALTHUS en Comp voor een agtste; de erven Fredrik Wilkens, Jan Rens ...etc
[KANTLIJN: .... 2 maart 1780 Balthus en Comp]
+
Dat voor ons Pieter van Esch Cornelisz wonende binnen dese stad, denwelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Geertruij groenendaal weduwe van Arnold van Poelien, wonende binnen dese stad, een Somma van f 6000...etc.
[bron: 9.833 22-4-1777 (folio 167)]

- (1779) Actum den 27 julij 1779.
Dat voor ons Kwamen Anthonij BAX Notaris en Prokureur en Arnoldus KOLSTER, Eerste Klerk ter Secretarie beide binnen dese Stad, voorheen als Curateuren gestelt geweest in den Insolventen boedel van Pieter VAN ES Cornelisz wonende binnen des Stad, en als in die hoedanigheid, daaartoe bij Resolutie van mijne Heeren van den Geregt dese Stad, van den 1 April 1778 geauthoriseert en gelast, dewelke verklaarden in die qualiteit verkogt hebben, dien volgende te Cedeeren, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van den WelEd Gestrenge Heer Anthonij STRATENUS Regeerend Scheepen en in den Oudraad deser Stad, en de Heeren Gerrit van Hoogstraten en Zoon, Kooplieden alhier
Een Pakhuis en Erf of de GEWEZE SUIKER RAFFINARIJ STOKHOLM, staande en gelegen op de Drapierskade of de Wollewevershaven binnen deze Stad, belent 't huis van Paulus Batenburg aan de eene en 't huis van Jan van Wageningen aan de andere zijde, den 22 April 1777 aan gem(elde) Pieter van ES Cornelisz voor Heeren Schepenen dezer Stad overgedragen, en dat met zodanige vrijdommen, Servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders als 't voors. pakhuis en Erf hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennende de Comp van de Koppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van f 10.500 guldens en wegens een halven stuiver tot rantsoen f 262 gudlens tiens tuivers en dus te samen met een Somma van f 10762:10 gereet en Contant geld, belvoende de Compt t voors Pakhusi en Erf te zullen waren ende vrijen, als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal door dien de voors Kooppeningen zullen werden overgebragt in de Consignatie dezer stad Omme daar over bij Presententie(?) of Conui..entie(?) gedisponeert te werden, Zo als bevonden zal worden te behoren, zijnde 't zelve Pakhuis en erf ook gelevert bij willig Decreet deser stad, In oirconde
[bron: 9-834 27-7-1779 (folio 204)]

- (1791) Dat voor ons kwam den WelEdele Heer Jacob Staats van Hoogstraten voor zijne firma Gerrit van Hoogstraten en Zoon, kooplieden alhier, denwelke verklaarde verkogt te hebben, dien volgende te Cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van den WelEdele Gestrenge Heer Anthonij STRATENUS Adamsz in den oduraad deser stad etc etc
de Helft in een Pakhuis en Erf of de geweeze Zuikeraffinaderij STOKHOLM, staande en gelegen op de drappierskade of Wollewevershaven binnen dese stad, belent t huis van de Heer Paulus Batenburg aan de eene en t huis van Hendrik van Lidt de Jeude aan de andere zijde, en dat met zodanige vrijdommen servituten en geregitigheden.....Somma van f 6500 gereet en contant geld, belovende den Heer Comparant t voors Pakhuis en Erve te zullen waaren en vrijen als een vrij goed van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten in oirconde.
[bron: 9-840 29-3-1791 (folio 129)]

- SAD 9-845 folio 84 (30-7-1808)
Den 30e julij 1808 is geŽxhibeerd om te worden geregistreerd het volgende
vrij van 't Zegel
Wij Ondergetekende Van der Werff & Comp.ie in Dordrecht, verklaren te verlangen, dat het Pakhuis, van ouds genaamd Stokholm, staande en gelegen op de Wollewevershaven, getekend B No. 340 en bekend ten name van ons Ondergetekenden; als nu worde overgeboekt en gesteld ten name van Mr. Adriaan van der Werff van Zuidland Azn, daar toe gebruik makende van dispositie van zijnen Majesteits Wet, van den 3e Februarij dezes Jaars, op dit aspect.
Aldus gedaan in Dordrecht dezer 30 Julij 1808
(was get.) v.d. Werff & Comp.

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]


Genoemd in 1814:
- Aan de Heeren President en leden van Het Bestuur der Stad Dordrecht en van de Merwede of Derzelver Gecommitteerden en Gequalificeerden te dezer Zake.
Geeft Eerbiediglijk te kennnen De Ondergetkende Mr. Ad. van der Werff van Zuidland, wonende te Dordrecht als verlangende agter zijn Woon-Huis staande en gelegen op de Drapierskade, gezegd de Wollewevershaven der Stad Dordrecht, getekend Let. B. No. 327/341 uitkomende aan de Rivier, en aldaar te doen maken ter breedte van gemeld zijn WoonHuis een omtrent Zeven Voeten Noordwaarts utistekend Plat, of wel zo verre uitstekende als die der geburen - als mede een Koepel in plaats van het reeds veroudert Huisje aldaar thans staande, en dezen koepel te doen stellen agter het gebouw van ouds genaamt STOKHOLM, mede zo verre of enigzins meer utistekende als gemeld Plat - welke beiden, zo Plat als Koepel, zoude rusten op de heeren Stads-Boom - met bekwame insteeke schooren behoorlijk ondersteunt - om welke Werken alzo te doen maken, Hij zig wendt tot Uwe Vergadering van President en leden of derzelver Gecommitteerden en Gequalificeerden te dezer zake - respectuievelijk verzoekende dat aan Hem het doen maken dezer Werken moge worden toegestaan, en daar toe aan hem verleend de vereischte qualificatie in forma.
  Het welk Doende etc
  v.d. Werff van Zuidland;
[Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inv. nr 358 verbouwingen huizen]

Genoemd als belending in 1825:
- (Gerrardus Telders) HUIS en ERF voorzien van onderscheidene zoo behangen als andere Beneden en Bovenkamers..uitzigt over de rivier....staande en gelegen op de Wollewevershaven of Drappierskade binnen Dordrecht, belend met het pakhuis van ouds genaamd STOCKHOLM en huis van mej SPAAN, geteekend B 322 (verhuurd van G. Haentjens Dekker tot 1 nov 1826 tegen F 350 per jaar);
veiling Jan Schotman in het logement Den Gouden Leeuw, Prinsestraat bij de Vuilpoort;
[bron: Dordrechtse_Courant_1825-02-12_002.pdf ]

Genoemd als belending in 1828:
- (notarisakte 3036; 2-8-1828) Antonius Nicolaas Bouvy -> Dirkje van der Mijlen wed Jan Aarnoud en Willem Verhoeven
open erf aan Wollewevershaven tussen Bosch en pakhuis Stokholm, B 321-322 voor f 300;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP=stadsarchief Dordrecht 20-1597 notarisakten 1828]

- 5266 28-03-1833 pakhuis STOKHOLM B323 (Johannes Jansse);
[BRON: stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 20 inv.nr 1524 (repertoire notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen)]

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

(c) Dordrecht EvD / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.