SUIKERRAFFINADERIJ
Kroese/Lockerman, SUIKERBROOD (Bagijnhof)

 

SUIKERRAFFINADERIJ ,,HET SUIKERBROOD,, MET EEN BRANDERIJ AAN HET BAGIJNHOF/ACHTEROM TE DORDRECHT
Deze suikerraffinaderij is tussen 1721 en 1731 opgericht door de Lutherse HENDRIK KROESE koopman in brandewijn en syroopmaker. Hij komt in ca 1700 uit Hannover. naar Dordrecht. In 1711 koopt hij zijn eerste huis aan het Bagijnhof en in 1721 koopt hij het huis ernaast.
In 1731 heeft hij een suikerraffinaderij ,, HET SUIKERBROOD,, met een branderij erbij aan het Bagijnhof samen met zijn schoonzoon de Lutherse MELCHIOR LOCKERMAN uit Lippstad/Dtsl.
Eigenaren waren:
1731/1742
* HENDRIK KROESE (ca 1675 Hannover/Dtsl/Luth/ca 1742 Dordrecht) Hij is getrouwd met Catharina Pielens. Op 9-1-1703 legt hij de burgereed af te Dordrecht en op 6-7-1703 wordt hij lid van de Lutherse kerk te Dordrecht
* MELCHIOR LOCKERMAN (ca 1700 Lippstad/Dtsl/Luth /voor 1775 Dordrecht) Hij tr Luthers in 1725 te Dordrecht met Dorothea M. Kroese. (1703/na 1775 Dordrecht) d.v. Hendrik Kroese en Catharina Pielens

1742/1775
* MELCHIOR LOCKERMAN
* HENDRIK KROESE JR (1702/na 1775 Dordrecht) z.v. Hendrik Kroese en Catharina Pielens /hij was ongehuwd

1775
* DE ERVEN KROESE EN LOCKERMAN
* DOROTHEA M. KROESE WEDUWE MELCHIOR LOCKERMAN EN DOCHTER CATHARINA LOCKERMAN
* HENDRIK KROESE JR
* JOHANNA KROESE (1709/na 1775 Dordrecht) d.v. Hendrik Kroese en Catharina Pielens /Zij was ongehuwd

1775 /1825
* WILLEM HORDIJK (1741/1825 Dordrecht) z.v. David Hordijk en Elisabeth Bruyn/Hij woont in de Voorstraat bij de Nieuwbrug
hij tr in 1774 te Dordrecht met Ida van der Elst (1756 Dordrecht) d.v. Jacob v/d Elst (suikerraffinadeur aan de Kalkhaven te Dordrecht) en Seya Kleyn
* JACOB HORDIJK (1786/1842 Dordrecht) z.v. Willem Hordijk en Ida v/d Elst/Hij tr in 1808 te Dordrecht met Agatha van Meeteren (ca 1785 Dordrecht) d.v. Dirk Wilhelmus v Meeteren (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Antonetta Kouwen. In 1825 is hij een van de 28 meest vermogende burgers in Dordrecht
In 1840 wordt hij lid van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. In 1842 is hij brander van beroep
* DAVID HORDIJK (1781 Dordrecht) z.v. Willem Hordijk en Ida v/d Elst /Hij is ongehuwd en rijksontvanger en woont te Zwijndrecht

1825
* DE ERVEN HORDIJK
* JACOB HORDIJK (1786/1842)
* DAVID HORDIJK (1781)
* WILLEM HORDIJK (1790 Dordrecht) z.v. Willem Hordijk en Ida v/d Elst/Hij tr in 1812 te Dordrecht met Alida Johanna Jacoba Brand uit Zutphen
* IDA WILLEMINA HORDIJK (1783 Dordrecht) d.v. Willem Hordijk en Ida v/d Elst /Zij tr in 1805 te Dordrecht met haar neef Jacob v/d Elst(1783 Dordrecht) (suikerraffinadeur te Dordrecht) z.v. Johannes v/d Elst en Helena Ouboter
* HELENA JOHANNA HORDIJK (1792 Dordrecht) d.v. Willem Hordijk en Ida v/d Elst /Zij tr in 1814 te Dordrecht met Leendert Roodenburg

- (1711) Actum uts.
Dat voor ons quam ...(?), borger deser stad als last en procuraite hebbenden van Wouter Hofwege out viscooper en mede borger alhier, blijkende bij deselven procuratie gepasseert voor den Notaris Cornelis van Aensurg en sekere getuijgen alhier residerende in dato den 23 Sept 1711 daer van sijnde ons Schepenen vertoont, Ende verclaerde ..(?) qual. gecedeert ende in vrije eijgendom ovrtedragen te hebbe aen Hendrik Kroesen, mede borger deser stad
een huijs en woning staende ende gelegen op het Bagijnhof ontrent den selve hof ofte Vrouwenhuijs belent aen de eene zijde, en van agteren de Erve en huijsinge van opgemelde Vrouwenhuijs ende aend'andere zijde den weg, ofte de passagie langs en om het selve Bagijnhoff ofte Vrouwenhuijs Ende dat met etc volgens etc Ende bekende den Comp in qt voors wegens sijn principael vande Cooppenn voldaan  te sijn met een  Somma van seven hondert gul. ofte het verlijde vande volgende schuld of Cust. van gelijke Somme belovende etc In oirconde.
+
Actum uts.
Den Cooper kent schuldig aen Wouter Hofwegen out viscooper en mede borger alhier een Somme van Seven hondert gl sijnde de volle Cooppenn van een huijs en woningh staan de en gelegen op het Bagijnhof omtrent den selve hof ofte vrouwenhuijs, belent aen d'eene zijde .....etc.
[SAD 9-808 folio 75v]

- (1721) 6 mei 1721
Actum uts.
Dat voor ons quam d'Heer en mr Hugo Repelaer oud-Burgem deser Stad in qualitijt als rentmeester van het oude Vrouwen Huijs Ende verclaerde den heer Comp in die qualitijt vercogt te hebben dienvolgende te transporteren in vollen eijgendom overtedragen aan ende ten behoeve van Hendrick Kroes, borger binnen dese Stad
Een Huijs en Erve Staande ende gelegen ophet Bagijnhoff belent den Huijse vanden kooper aan eene ende 't Huijs bewoont worde bij Jan Roell ter anderen zijde; ende dat met en vol een be..(?) ende den heer Comp daar van voldaan en betaelt te sijn met een Somme van agt Hondert gul soo in Contante gelde, ter Somme van vijff hondert vijftigh als met het verlijden vanden volgende Cutinghbrieff ter Somme van twee hondert vijfftigh gul belovende den heer Comp in qualiteijt voors 't selve huijs te sullen waaren en vrijen erc. In Oirconde etc.
+
Actum uts.
Den kooper bekent wel en deugdelijck schuldigh te sijn aan de heeren vaders en regenten van 't oude Vrouwen Huijs, een Somma van f 250 ....etc.
[SAD 9-813 folio 94]

- (1731) 09175 Achterom Henderik & Loogemans Kroesen
Wijk 09 Nummer 175
Achterom
Eigenaar: Henderik & Loogemans Kroesen
raffinaderij
Getaxeerd op: 100
Ongesplitst
Oude aanslag: 0
Nieuwe aanslag: 8-7
Opmerkingen:
Geen oude verponding.

- (1771) Actum den 29 Januarij 1771.
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster gezwore Clercq ter Secretarie alhier, als last en procuratie hebbende van Hendrik Kroese en Dorothea Maria Kroese weduwe Melchior Lockerman, mitsgaders Johanna Kroese meerderjarig ongehuwde perzoonen, broeder en zusters alle wonende binnen deze stad volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseerd voor den notaris Jan van der Star en getuigen binnen deze stad residerende van dato den 26 Januarij 1771 ons Schepenen vertoont, den welke bekende van wegen zijn principalen te zamen ende ieder in Solidum voor t geheel onder Expresse renunciatie van de benificien de Duobus vel Plu...bus suis debandi, ende ordinis excussionis, mitsgaders nog ten reguarde van de voornoemde vrouwen van het benefitie Senatus consulti Volgens de kragt en werking op 't verleiden der Procuratie door voorn Notaris onderrigt, wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Johannis BACKER, Koopman en Suikerrafinadeur alhier ter stede de Somma van f 700 guldens spruitende ter zake van deugdelijk geleende en aangetelde penningen die zijn principalen voor het passeeren dezes .....etc.....speciaal te verbinden zijn principalen twee Huizen en erven geapproprieert tot Branderije, en Raffinaderije met den gevolg van dien, staande ende gelegen op 't Bagijnhof, omtrent den  zelve Hoff of vrouwenhuis, belent aan de eene zijde en van agteren de Erven en Huisinge van opgemelde vrouwenhuis, aan de andere zijde de weg off Passagie langs om 't zelve bagijnhoff off vrouwenhuis aan de comparante ouders den 24 September 1711 getransporteerd,
Item nog een huis en erve staande als voren, den 6 meij 1721 getransporteerd als mede zijn principale persoonen en verdere geoderen, dezelve stellende ten bedwange van alle Regten en de Regteren, Te vreden zijnde den Comparant en overgevende bij deze omme zijn principale in den inhoude ende tot naakoning dezes vrijwillig tot haren lasten te zullen doen en laten condemneren voor de Kamere Judicieel dezer Stad, ten dien einde Constitueerde en onwederroepelijke Procuratie gevende bij deze aan de Respective Procureur voor gemelde Kamere, zoo nu als in 't vervolg Procurerende om de condemnatie te verzoeken als daar in te consenteren met belofte van approbatie en onder verband al voren; In oirkonde;
[SAD 9-830 folio 189 (29-1-1771)]

- (1775) 9.832 9-5-1775 (folio 142vs/143)
Actum den 9 Meij 1775
Dat voor ons kwam Arnoldus KOLSTER gezwore Clercq ter Secretarie dezer Stad, als last en procuratie hebbende van Hendrik KROESE en Johanna KROESE beide bejaarde en ongehuwde personen, en Dorothea Maria KROESE wed Melchior Lockerman, broeder en zusters, mitsgaders van Catharina Lokkerman, meerderjarig en ongehuwd, eenig thans in leven zijnde kind, van zijn laatste principale verwekt bij wijle den voors haren man alle wonende binnen dese stad, volgens dezelve procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Jan van der Star en zekere getuigen binnen deze tad residerende in dato den 5 meij 1775 ons Schepenen veroont, denwelke verklaarden in die qualiteit te cederen, transporteren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Willem HORDIJK, Koopman en Zuiker Raffinadeur binnen dese stad,
zijne principale Huisen en Erven jegenwoodig int quotier aangeslagen geapprobieert tot Raffinaderij en Branderije, met alle de vaste gereedschappen daar in zijnde, aan zijn principale toebehorende (uitgesondert den distilleer of Rouw Keetel, met het geen daar toe behoort dewelke aan zijn eerste Principaal zijn competerende, en zulx onder de koop niet is begrepen) met den gevolge van dien staande ende gelegen op het Bagijnhof omtrent denzelven Hof of Vrouwenhuis, belent aan de eene zijde, en van agteren den erven en Huisinge van opgem Vrouwenhuis en aan de andere zijde de weg of Passage langs om het zelve Bagijnhof of Vrouwenhuis en voorts met zodanige andere belendinge als het zelve dor zijn principalen werd gepossideert en wijders met zodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden, als het heeft, en subject is, bekennende den Comp van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van f 3.500 gereet en contant gelt, bereids bij zijn principalen zelve ontvangen, beleovende den Compt t voors getransporteerde te zullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband van zijn principalen perzoonen en goederen als na Regten, in Oirconde

- (1776) Aan de Edele groot Agtbaare Heeren Burgemeesteren, en die van den Oud-Raad der Stad Dordrecht.
Geeven Eerbiedig te kennen, Willem HORDIJK en Comp, kooplieden en Zuijker-Raffinadeurs binnen dese Stad Dordrecht;
Dat zij in den Jaarre 1768 bij den aanvang hunner Associatie, aan UEd Groot agtb. versoek hadden gedaan, om vrijheid van Stads Impositien, wegens hunnen als doen in huure hebbende Raffinaderij staende bij 't Bagijnhoff deser Stad, voor zodanige tijd als UEd Groot Achtb. goedgunstig zoude gelieven te accordeeren; Dat het UEd groot Agtb behaagt heeft, bij appointement in dato 15e November 1768 aan de Supplianten zulks te verleenen voor den tijd van Een Jaar;
En zij Suppl.en de gemelde Raffinaderij in hunnen gebruijk te hebbende, den tijd van Seven Jaaren, in den gepasseerden Jaare 1775 geresolveert waeren, die te quiteren (en Eenen ter dier tijd te koop zijnde ....tere(?) gelegene Raffinaderijh te koopen) te meer, om dat zonder zeer aanmerkelijke Reparatien, een genoegsaamen geheele vernieuwing (tot de kosten van welke Reparatien de Eijgenaars onvermogen waaren) door de Supplianten niet langer konde werden gebruijkt, en wanneer die door hun Supplianten was gequiteert, apparant nimmer tot eene Raffinaderij zoude zijn geemploijeert om reeden dat het grootste gedeelte der gemelde Raffinaderij niet alleen zeer Bouwvallig, maar in 't onder gedeelte alle de meest benoodigde, en ontbeerelijke gereetschappen aan hun huurders waaren toebehoorende, als vormbakken, ijsere kaggels, kloenselketels etc en die door de Eijgenaars der voorsz Raffinaderij, vermits hun onvermogen niet kunnende werden overgenomen, veel min nieuwe in de plaats gestelt, gevolgelijk door de Supplianten zoude hebben moeten werden uijtgebrooken en na hun genoomen waar door de selve, tot een Raffinaderij geheel zoude weezen gemortificeert; 
Egter zij Supplianten op Sterke Persuasien van de Eigenaars den gemelde Raffinaderij,en in consideratie van haaren ongelukkigen onvermogende toestand, zig hadden laten permoveeren, om deselve van hun lieden, te koopen, en vervolgens door de Suppl.en niet alleen voor een gedeelte tot de grond is doen afbreeken, en vernieuwen, maar aanmerkelijk hebben late vergrooten, en met een derde Nieuwe Pan gemelioreert, waar door de Supplianten zoo door gem. vernieuwing en aanboven als vermeerdering van kostbaare koopere Gereedschappen zulke Importante kosten hebben moeten maaken, als omtrent noodig zoude zijn, tot den aanleg van Een geheele Nieuwe Raffinaderij, zoo als de Supplianten des noods uijt de Reekeningen en quitantien zouden kunnen verifieeren, en door welke vergrooting de Supplianten nu in staat zijn, veel meer te kunnen werken als voorheen, en waar door den in 't vervolg Jaarlijks de Inkomsten van 's lands en stads Accijnsen werden geaugmenteert.
Redene waarom de Supplianten zig keeren tot UEd Groot agtb ootmondig versoekende, dat het UEd Groot agtb. goedgunstig behangen mogte aan de Supplianten wegens hunne voornoemde Raffinaderij Jegenswoordig bestaende in drie Pannen, te verleenen vrijdom van alle Stads Impositien voor dne tijd van twaelf Jaaren, terwijl zij Supplianten met eerbied vertrouwen dat UEd Groot Agtb. uijt het na waarheid geallegeerde zullen gelieven te considereren, dat sij Supplianten geen minder kosten tot den opbouw en vergrooting deser Raffinaderij hebben moeten besteeden, dan of zij van Een aangekogt Pakhuijs Eene Raffinaderij hadden aangelegt, in dien in der daat dat gedeelte 't geen is blijven staan niet meer dan een Pakhuijs, konde werden aangemerkt.
(Onderstond) 't Welk doende etc (was getekend) Willem Hordijk & Comp, Jan van der Star, Proc. 1776
[SAD 3-3725 Verzoekschrift van W. Hordijk betreffende de vrijdom van alle stedelijke imposten in verband met zijn suikerraffinaderij, 1776, met bijlage]

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]

- (1825) Ten overstaan van den Notaris TELDERS, zal op Woensdag den 16 Maart 1825, 's middags ten 12 uren, in het Logement de Gouden Leeuw, in de Prinsestraat, bij de Vuilpoort, binnen de stad Dordrecht, worden geveild, en op Zaterdag den 26 Maart daaraanvolgende, ten ure en plaatse voorschreve, eerst ieder afzonderlijk, daarna No. 1, 2 en 4, en eindelijk alle de perceelen te zamen gecombineerd, worden opgehangen en afgeslagen; Eene groote, hechte, sterke, weldoorbouwde en zeer gerenomeerde SUIKER-RAFFINADERIJ, genaamd HET SUIKERBROOD, met deszelfs Vaste Gereedschappen, twee groote, hechte, sterke en welbetimmerde PAKHUIZEN en ERVEN,a ls mede een vruchtbaren en welbeplanten TUIN, alles annex den anderen, staanden en gelegen in het Achterom, bij het Bagijnhof, binnen voorn. stad, geteekend D 793 en dat wel in de volgende percelen, te weten:
[No. 1] Het middelste gedeelte zijnde de SUIKER-RAFFINADERIJ, waarin gelijk vloers gevonden worden, een groote met lood bekleedde Siroopbak, drie Duikerbakken, drie Kandijstoven met derzelver Kagchels, drie koperen Kookpannen, twee dito Klaarselketels en een Vormbak, voorts drie ruime Zolders en beschoten Vliering.
[No. 2] Een groot, hecht, werk en welbetimmerd PAKHUIS en ERF, waarin gelijk vloers geplaatst zijn, eene groote gemetselde digte Kalkbak, ook dienstig tot berging van Olie, ter diepte van 3 ellen 5 palmen en 5 duim, lengte 1 el 8 palmen 4 duim, en breedte 1 el 5 palmen, Ned. maat, en voorts boven drie zeer groote en luchte Zolders en beschoten Vliering;
[No. 3] Een dito PAKHUIS en ERF, waarin gelijk vloers een groot en zeer goed betimmers KANTOOR, DITO Spreekkamer, boven drie zeer goede zolders en een beschoten vloering, zeer geschikt tot berging van Granen en Zaden, ten welken einde dezelve tot nu voor onlangs zijn verhuurd geweest, voor eene somma van f 300 s jaars en
[No. 4] Een vruchtbaren en welbeplanten TUIN 
Alle welke percelen bij aangeslagen Biljetten
[Dordrechtsche courant, 19-02-1825]

- (1828) SAD 20-1400 akte 4051, 4052, 4056
* De ondergeteekende IDA VAN DER ELST weduwe den Heer Willem HORDIJK wonende te Dordrecht verklaard bij deze te volmagtigen den WelEdelen Gestrenge Heer Jacob van der Elst, Burgemeester van en wonende te Dordrecht, speciaal om namesn de ondergeteekende, uit hand of in het openbaar verkoopen VIJF VASTE PANDEN staande en gelegen binnen deze stad als Een Huis en Erf op het Bagijnhof geteekend D860, Drie Pakhuizen en Erven, herkomstig van de voormalige suikerrafinaderij het SUIKERBROOD, met de vaste gereedschappen, zo verre die daarin nog gevonden worden, alsmede Een Tuin, alles annex den andere in het ACHTEROM, bij het voornoemde Bagijnhof geteekend D793 en zulks op zoodanige plaats, tijd en Conditien en voor zoodanige Som als de gemagtigde zal goedvinden of raadzaam oordeelen, Memorie van lasten, Processenverbaal van veiling en afslag, ter teekenen de kooppeningen te ontvangen en daarvoor te quiteren de koopers in den eigendom te vestigen, voor vrijwaring hare goederen, volgens de wet te verbinden en wijders ter zake voormeld alles verder en meeder te doen wat nodig zal zijn en gevorderd zal worden; alles met belofte van goedkeuring onder verband volgens de wet.
Gedaan en onderteekend te Dordrecht den 3-12-1828
* Den 13-12-1828 Compareerde voor G. Telders, openbaar Notaris te Dordrecht residerende in tegenwoordigheid van Leendert van Aardennen, Dirk Koekelis, klerken op het stadhuis te Dordrecht en wonende aldaar, ten deze als getuigen.
De WelEdele Achtbare Heer Jacob van der ELST, Burgemeester van en wonende te Dordrecht, als last en Procuratie hebbende van zijne Schoonmoeder Vrouwer Ida van der Elst, weduwe den Heer Willem Hordijk mede alhier te Dordrecht woonachtig, (ingevolgen onderhandsche Acte den 3-12 laatstleden alhier geteekend en ......)
Te kennen gevende Dat hij Heer Comparant, uitwijzens voormelde Procuratie en ingevolgen aangeslagen Billetten en Advertentien in de Dordrechtsche Courant, voornemens is, ten overstaan van mij voornoemde Notaris Gerrardus Telders in tegenwoordigheid van getuigen op Zaturdag den 20-12 's middags ten 12 ure in het logement de Gouden Leeuw inde Prinsestrat, bij de Vuilpoort, binnen dese stad, in het openbaar te doen veilen of provisioneel toe te wijzen en Zaturdag den 27 december daaraanvolgende ter plaatse en ure voorschreve finaal te verkoopen of definitief toe te wijzen.
VIJF VASTE PANDEN staande en legen binnen deze stad als
Een Huis en Erf op het Bagijnhof geteekend D860
Drie Pakhuizen en Erven, herkomstig van de voormalige Suikerraffinaderij het Suikerbrood, met de vaste Geraadschappen voor zooverre die daarin nog gevonden worden,
als mede een Tuin, alles annex den anderen, in het Achterom, bij het voornoemde Bagijnhof, geteekend D793
hierachter ieder in het bijzonder nog breeder en nader te omschrijven
Begeerende hij Heer Comparant in zijne hoedanigheid dat de voormelde veiling en finale verkooping of provisionele en definitieve Toewijzing zal geschieden, op de volgende voorwaarden
[artikel een] .....
[artikel vijftien] .....
Onderscheidene vaste panden staande en gelegen binnen voornoemde stad, als
[NO. 1] Een Huis en Erf, op het Bagijnhof, strekkende voor van de straat, tot van achteren tegen de stadsgracht, belend met het huis van Hendrik de Koning aan de eene en dat van de erven BACKER aan de andere zijde geteekend D860
De kooper van het voormelde huis, zal bij hetzelve moeten aanstaan en overnemen, de hierna te melden roerende goederen dat voor zoodanige prijs als achter ieder derzelver staat vermeld, en waarvan het montant te gelijk en niet de kooppeningen zal moeten worden betaald, bestaande de voormelde roerende Goederen
IN 'T SALET
Een tapijt voor de somma van f 112
staatsiegordijnen voor f 100
een haardijzer voor f 20
een penanttafeltje voor f 14
IN DE ACHTERKAMER
staatsiegordijnen voor f 30
een penanttafeltje voor f 14
OP DE BOVENVOORKAMER
een gonjekleed met rand voor f 26
OP DE ZOLDER
een gangkleed voor f 14
veertig kleerstokken voor f 20
IN DE GANG
een ganglantaarn voor f 26
Bedragen te zamen de somma van f 376,--
Kunnende hetzelve huis, bij de voldoening der koop en andere penningen door den kooper worden aanvaard.
Zijnde over den Jare 1828 wegens gebouwde Eigendommen, aangeslagen met f 77 en eene jaarlijksche rente van f 1,05 ten behoeve vande kerken der Nederduitsche Hervormde gemeente te Dordrecht.
De kooper van dit Perceel zal voor een extract dezer memorie van Lasten, processenverbaal van veiling en afslag benevbens quitantie koop schat met het afschrift van dien, moeten betalen f 30.
De Hoogste Inzetter zal voor Strijkgeld (onder korting als gezegd) genieten f 30.
DRIE PAKHUIZEN EN ERVEN, herkomstig van de voormalige Suikerrafinaderij genaamd HET SUIKERBROOD, met de vaste gereedschappen voor zoo verre de daarin gevonden worden, alsmede
EEN TUIN, alles annex den anderen in het achterom bij het voorgenoemde bagijnhof geteekend D793 bij den anderen over den jare 1828 wegens gebouwde eigendommen aangeslagen met omtrent f 37 en kunnende met prima maart anastaande of zooveel vroeger als men zulks zal concenieren voor den kooper of de koopers worden aanvaard
[NO. 2] Het middelste gedeelte der voornoemde Pakhuizen waarin gelijk vloers gevonden worden, een groote met lood bekleede Siroopbak, drie Suikerbakken, drie kandijstoven met derzelver Kagchels, en een vormbak, voorts een dubbelde Havenpomp, een oliebak voor 75 aam een een Erf er achter; verder boven drie ruime zolders en beschoten vliering, de onderste zolder betimmerd met eene Brood- en eene Bovenstoof, kandij en Broodbakken, en eene knechtskamer, benevens op elk der beide zolders en ijzeren kagchel;
De kooper van dit Perceel zal voor een extract dezer memorie van Lasten, Processen verbaal van veiling en Afslag, benevens quitantie koopschat, met het Afschrift vandien, moeten betalen f 30.
De hoogste Inzetter zal voor strijkgeld (onder korting als gezegd) genieten f 20;
[NO. 3] Een PAKHUIS en ERF, tusschen het voorschreven Perceel No 2 en het Achterom, waaringelijk vloers geplaatst zijn, een groote gemetselde dochte bak, bijzonder geschikt ter berging van olie, zijnde diep drie ellen, vijf palmen en 5 duimen, lang 1 el 8 palmen en 4 duimen en breed 1 el 5 palmen en 8 duim nederlandsche maat, een vaste houten Bak en een dubbelde welpomp, voorts boven, drie zeer groote en luchte zolders en beschoten vliering; op de onderste van welke gevonden worden een ijzeren hagchel en verscheidenen hokken.
De Kooper vandit Perceel zal voor een Extract dezer memorie van lasten, processen verbaal van veiling en afslag, benevens quitantie koopschat, met het afschrift vandien moeten betalen f 25.
De hoogste inzetter zal voor strijkgeld (onder korting als gezegd) genieten f 20.
[NO. 4] Een Pakhuis en Erf, tusschen het hiervoorgemelde perceel onder No 2 en het Huis behoorende aan voornoemde Stad, bewoond wordende door den heer Cornelis van HECK, waarin gelijk vloers, een groot en zeer goed betimmerd kantoor met een Stookplaats, dito Spreekkamers, daarachter twee ruime bergplaatsen of pakhuizen, boven drie zeer goede Zolders en een ebshcoten vliering.
De Koopers van dit perceel zal voor een extract dezer memorie van lasten, processen verbaal van veiling en afslag, benevens quitantie koopschat, met het afschrift van dien, moeten betalen f 25.
De hoogste inzetter zal voor strijkgeld (onder korting als gezegd) genieten f 20;
[EN NO. 5] Een TUIN, deszelfs ingang hebbende in het Achterom, achter de perceelen hier bovenonder No 2 en 3 en belende aan den tuin van het gewezen Vrouwenhuis.
De Kooper van dit Perceel zal voor een extract dezer memorie van lasten processen verbaal van veiling en afslag benevens qutiantie koopschat met het afschrift van dien moeten betalen f 7,40.
De hoogste inzetter zal voor strijkgeld (onder korting als gezegd) genieten f 5;
Verklarende de Heer Comparant in zijne hoedanigheid te willen en te begeeren, dat tot voorschreve veiling en verkoop, ook in zijne afwezigheid door meergenoemden Notaris, zal worden geprocedeerd, ten welken einde de noodige volmagt, aandenzelven wordt gegeven; van dienaangaande zodanig te handelen, als de omstandigheden zullen vorderen en noodig wezen zal, en door hem Comparant aan voornoemden Notaris zal worden opgegeven.
Gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten huize van den heer Comprant ten dage maand en jare voorschreve.....
* 1 f 2800 opgehangen f 8000 afgeslagen f 4080 Pieter Plukhooij voor Marinus Dobbelaer
2 f 750 opgehangen f 3000 afgeslagen f 750 Levinus de Groot
3 f 650 opgehangen  f 3000 afgeslagen f 650 Levinus de Groot
4 f 1050 opgehangen  f 4000 afgeslagen f 1050 Johannes de Klerk Gz (provisioneel koper ontslagen)
5 f 50 .......
2, 3, 4 en 5 tezamen  f 5050 opgehangen f 10.000 opgehouden/onverkocht gebleven

- (1832) OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente:Dordrecht
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 793
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 363
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Klerk Gzn en cons.
6. Voornamen: Johannes de
7. Beroepen: timmerman
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 752
10. Soort der eigendommen: Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen):0.07.00
http://www.dordtenazoeker.nl

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis