SUIKERRAFFINADERIJ ,,DE SUIKERMOLEN,, (anno 1706)
(Kuipershaven)
vanaf 1743 Willem Bruyn en zn / Justus en Pieter de Bruyn / Willem Jacob de Bruyn de Neve

 

SUIKERRAFFINADERIJ ,,DE SUIKERMOLEN,, anno 1706 aan de Kuipershaven

In 1706 gaan Willem Bruijn en Frederik Schoonenburg een compagnonschap aan en hebben dan de suikerraffinaderij ,,DE SUIKERMOLEN,, aan de Kuipershaven (toen nog Nieuwe Haven genoemd) in bezit het is niet duidelijk of het een overgenomen suikerraffinaderij was of dat er een nieuwe suikerraffinaderij is ingericht.
FREDERIK SCHOONENBURG woonde in 1690 in Dordrecht evenals WILLEM BRUIJN die dan lid wordt van de Lutherse kerk te Dordrecht

In 1706 komt FREDERIK SCHOONENBURG als koopman uit Amsterdam weer in Dordrecht wonen en samen met WILLEM BRUIJN zij in 1706 lid van het Groot Koopmans Gilde te Dordrecht .
wie van de 2 het vak van suikerraffinadeur beheerste is niet bekend zij kunnen ook een mr. suikerbakker hebben aangenomen.
In 1719 komt FREDERIK SCHONENBURG te overlijden en WILLEM BRUIJN zet de suikerraffinaderij alleen voort in 1724 trouwt hij met SYBILLA SCHONENBURG dochter van Frederik Schonenburg.

In 1731 in het Kohier van de 10e penning te Dordrecht staat de suikerraffinaderij gemeld op de Nieuwe Haven nr 233 en het pakhuis op nr 232.
WILLEM BRUIJN woont dan met zijn gezin vlak bij in de Gravenstraat nr 154.
WILLEM BRUIJN overlijdt voor 1743 en zijn vrouw SYBILLA SCHOONENBURG zet de suikerraffinaderij voort onder de naam FIRMA WED.WILLEM BRUIJN & ZN (de zoons WILLEM BRUIJN JR en ANTHONY FREDERIK BRUIJN)

De zaken worden uitgebreid pakhuizen aangekocht en de familie BRUIJN zijn ook reders en zijn in bezit enkele schepen o.a.
Fregat ,, PRINS VAN NASSAU,, van 1041/2 voet lang en 28 voet en 4 duim breed
Op 14-10-1748 verkoopt WILLEM BRUIJN JR dan 23 jaar als koopman en boekhouder het schip voor f 9925 voor 3/4e deel aan de firma WED WILLEM BRUIJN & ZN kooplieden te Dordrecht en 1/4e deel aan ISACK VERNET koopman te Parijs

In 1759 is de firma WED WILLEM BRUIJN & ZN ook in bezit van een
3 mast hoekerschip ,, JUFFROUW JOHANNA MARIA,, van 102 voet lang en 26 voet breed en verkopen zij voor f 9.850,- aandelen van dit schip aan Gerrit v Hoogstraten / Nicolaas v/d Bandt en Willem Hardus kooplieden te Dordrecht.

In 1760 heeft WILLEM BRUIJN JR samen met zijn broer ANTHONY FREDERIK BRUIJN koopman te Amsterdam , aandelen in het Fregat ,, ST FRANCISCUS EN ST ANTHONIUS,, van 97 voet lang en 26 voet en 6 duim breed.

 

Gehaalde zeebrieven (na afgelegde eed door schipper/reder) Dordrecht 1757-1802 (SAD 3-3417 en SAD 4-205):

[ZEEBRIEF 19-09-1757] do. Maarten de Witt,ít Schip de St. Franciscus en St. Catharina voor de Heer Bruijn;
[ZEEBRIEF 19-12-1757] 19 do. Jan Meijer van Amsterdam voor ít Schip de Juffr. Johanna Maria voor de Heer Bruijn;
[ZEEBRIEF 06-01-1758] 6 Janu. 1758 Abraham van Dijk voor ít Schip de Juffren. Johanna en Maria, van díhr. de Bruijn;
[ZEEBRIEF 12-01-1758] 12 do. David de Jongh van Rotterdam voor ít Schip genaampd Rust van ít Vaderlandt, voor díHeer Bruijn;
[ZEEBRIEF 18-06-1759] 18 do. Bastiaen Crijgsman van Catwijk, ít Schip de Zuijkermolen, door díhr. Willem Bruijn.
[ZEEBRIEF 08-12-1759] 8 do. Bastiaen Crijgsman van Catwijk aan Zee, ít Schip de Zuijkermolen voor díheer Willem Bruijn. Eed gedaen als voren.
[ZEEBRIEF 18-12-1760] 18 do. Maerten de Witt van Catwijk op Zee ít Schip de St. Franciscus & St. Anthonius voor díhr. de Bruijn. Eed als voren.
[ZEEBRIEF 03-09-1761] do. Maarten de Witt van Catwijk op Zee, ít Schip de St. Franciscus & St. Anthonius voor díhr. Willem Bruijn. Eed gedaen.
[ZEEBRIEF 16-02-1762] do. Andries Allan (den 5 Meij 1762 een duplicaat van deselve), ít Schip De Zuikermolen, díhr. de Bruin zelf Eed gedaan.

NB.
- MIDDELBURG, den 14 Augustus. Den 12 dezer is alhier binnen gekomen het Schip de Provintie van Zeeland, Capt. Cornelis de Groote, van Kadix, zynde van daar afgezeild den 5 Julij; is gescheiden voor Oostende, Zuid-Oost zeven mylen van hem, van Bastiaan Krygsman en Adriaan de Vos, ook van Kadix, en gedestineert beide naar Hamburg.
[bron: Middelburgsche courant 15-8-1758]

- Hellevoetsluis den 21 October. Gister arriveerde 't Schip de Suiker Molen van Dort, Cap.t. Bastiaan Krijgsman van Hamburg naar Ladix, als Bylegger binnen.
[bron: Middelburgsche courant 24-10-1758]
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010200965%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0005

- Amsterdam den 5 december ...... Schipper Sietje Tjeerds in Texel binnen, heeft den 27 passato by Portland in goeden Staat gepraait Bastiaan Krygsman van Hamburg naar Cadix gedestineerd.
[bron: Middelburgsche courant 9-12-1760]

 

Transportakten en bijlbrieven/schuldbrieven voor het watergerecht van Dordrecht :

Actum den 8 November 1759.
* [1/4] Dat voor ons kwam De Heer Willem Bruijn Coopman woonende binnen dese Stad als Eijgenaar van ít nagemelt Hoekerschip voor een Vierde portie,
* [1/16] en nog als last en procuratie hebbende van desselfs broeder de Heer Anthonij Frederik Bruijn, Koopman woonende tot Amsterdam als Eijgenaar voor drie sestiende portien volgens procuratie gepasseert voorden Notaris Benjamin Phaff en getuijgen tot Amsterdam in dato den 4 October 1759 ons Scheepenen verthoont,
* [1/16] En nog als Procuratie hebbende vande Heer Wouter van Loon als Eijgenaar voor een Sestiende portie.
* [2/32] En vande Heer Daniel La Mude als Eijgenaar voor een twee en dertigste part van ít gemelte schip, bijde woonende te Rotterdam volgens procuratie gepasseert voorden Notaris Johan van Gesel tot Rotterdam in dato den 4 October 1759 mede ons Scheepenen Verthoont,
* [1/8] en nog als Procuratie hebbende van de Heer Adriaan van Loon, Coopman binnen dese Stad als Eijgenaar voor een agste portie van ít gemelte Schip volgens procuratie gepasseert voorden Notaris Pieter van Gelsdorp en getuijgen binnen dese Stad in dato den 5 October 1759 mede ons Scheepenen Verthoont,
* [1/8] mitsgaders de Heer Gerrit van Hoogstraten, Coopmen binnen dese Stad, Eijgenaar voor een agste portie,
* [2/32] de Heer Nicolaas den Bandt, mede Coopman alhier, Eijgenaar voor drie twee en dertigste portien,
* [3/32] ende Heer Willem Hardus mede Coopman alhier, Eijgenaar voor drie twee en dertigste portien in ít voors. schip,
* [1/32] ende nog de Heer Pieter Hoevenaar, mede Coopman binnen dese Stad als last en procuratie hebbende van Jacob Mijkel als Eijgenaar voor een twee en dertigste portie in het meergemelte Schip volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Pieter van Gelsdorp en getuijgen binnen dese Stad residerende in dato den 4 October 1759 mede ons Scheepenen Verthoont,
ende bekende de Comparanten soo in haar privť als voors. qualitijt vercogt te hebben dienvolgende te Cederen, transporteeren ende in vollen Vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
* [1/4] de Heeren Gerrit en Jacob Staats van Hoogstraten voor een vierde part,
* [1/4] Aan de Heer Nicolaas den Bandt voor een vierde part,
* [1/4] Aan de Heer Jan Hendrik Haantjes voor een vierde part,
* [1/8] Aan de Heer Willem Hardus voor een agste part, en
* [1/8] Aan de Heer Willem van Maanen voor een Agste part,
Een drie mast Hoekerschip genaampt de Juffrouwen Johanna en Maria
, lang over steven 102 Voeten, wijt binnen de huijd ses en twintig en een halve voeten, het in ít ruijm bijde voorkant van ít groote luijk te reeknen vande kiel af tot tegen ít dek 13 1/2 voeten, hoog tussen deks 4 voeten en 8 duijm, alle Amsterdamse Voeten, met desselvs Rondhout staande en loopend wand en verdere goedeern alle gespecificeerd inde Conditien en voorwaarden van verkoopinge waerop ít voors. Schip op den 10 September deses jaars 1759 door den Notaris Pieter van Well publijcq is opgeveilt en vercogt, en waertoe geretereert wert, bekennende de Comparanten in haare voors. qualitijt vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van Negen duijsent agt hondert en Vijfftig guldens, ende nog tot Rantsoen Vier hondert twee en ít negentig guldens en toen Stuijvers en sulx te same f 10342:10:0 gereet en Contant gelt. Belovende de Comparanten soo in haar privť als voors. qualitijt het voors. Hoekerschip te Sulle waaren en Vrijen als een vrij eijgen goet op alle waateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van hun comparanten en principaale persoonen ende goederen present en toecomende deselve stellende ten bedrange van allen Heeren, Hoven, Regten ende Regteren, in oirconde &a. (get.) H. van Convent vervangende díHeer J. de Witt.

Actum den 18 December 1760.
Dat voor ons kwam de Heer Willem Bruijn, Coopman binnen dese Stad, als Speciaale last en Procuratie hebbende vande Heeren Jean Andre Calvet en Compagnie, Coopluijden tot Lisbon, volgens deselve Procuratie gepasseert voorde Heer Daniel Gildemeester, Consul Generaal van Haar Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigigde Nederlanden in ít Koningrijk ende Domeinen van Portugal tot Lissabon in dato den 8 october 1760, ons Scheepenen Verthoont en in ons Acteboek geregistreert, Ende verclaerde den Comparant in de voors. qualitijt te cedeeren transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van hem Comparant in sijn privť, Een sestiende part in een Fregatschip genaampt de St. Franciscus en St. Anthonius, lang over Steven 97 voeten 4 duijm, wijt 26 voeten ses duijm, holl 11 voeten 1 1/2 duijm, het dek hoog 5 voeten 2 duijm, alle Amsterdamse Voeten, met desselvs rondhout opstaande en loopend want, geschut en verder toebehooren soo als t selve gevoert werd bij Maarten de Witt, jegenwoordig leggende voor dese Stad, en in welk Schip den voors. Heer Willem Bruijn nog voor 1/8 en 1/12 part geinteresseert is, bekennende den Heer Comparant in Sijne voors. qualitijt vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn met een Somma van Een duijsent guldens gereet ende Contant gelt, Belovende den Comparant wegens sijn principaal het voors. Een Sestiende part in het voors. Fregat schip te Sulle waaren en Vrijen als Regt is, op alle wateren Stroomen en rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn principaale persoonen ende goederen deselve stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten ende Regteren, in oirconde &a. (get.) DeWit vervangende de Heer Mr. Johan van Neurenberg.

Actum uts. [18-12-1760]
Denselve Heer Comparant cedeert nog in sijne voors. qualitijt aan en ten behoeve vande Heer Anthonij Fredrik Bruijn, Coopman tot Amsterdam, Een sestiende part in een Fregatschip genaampt de St. Franciscus en St. Anthonius, lang over steven 97 voeten 4 duijm, Wijt 26 voeten 6 duijm, holl 11 voeten 1 1/2 duijm, het dek hoog 5 voeten 2 duijm alle Amsterdamse Voeten, met desselvs rondhout op staande en loopend want, geschut en verdere toebehooren Soo als ít selve gevoerd werd bij Maarten de Witt, jegenwoordig leggende voor dese Stad, en in welk Schip den heer kooper nog voor 1/8 part geinteresseert is. Bekennende den Heer Comparant in sijne voors. qualiteijt vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn met een Somma van Een duijsend guldens gereet en contant gelt. Belovende den Comparant wegens sijn voors. principaal het voors. 1/16 part in het coors. Fregatschip te Sulle waaren en vrijen als regt is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn principaale persoonen en goederen deselve Stellende ten bedwange van allen heeren, Hoven, Regten ende Regteren; in oirconde &A. (get.) DeWit vervangende de Heer Mr. Johan van Neurenberg.

Actum uts. [18-12-1760]
Denselven Heer comparant cedeert nog in sijne voors. qualitijt aan en ten behoeve van de Heer Pieter van Well, Coopman binnen dese Stad, Een Sestiende part in een Fregatschip genaampt de St. Franciscus en St. Anthonius, lang over Steven 97 voeten 4 duijmen, Wijt 26 voeten 6 duijm, holl 11 voet 1 1/2 duijm, het dek hoog 5 voeten 2 duijm alle Amsterdamse Voeten, met desselvs rondhout opstaande en loopend want, geschut en verdere toebehooren Soo als ít selve gevoerd werd bij Maarten de Witt, jegenwoordig leggende voor dese Stad, en in welk Schip den Heer kooper nog voor 1/8 part geinteresseert is. Bekennende den Heer Comparant in sijne voors. qualiteijt vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn met een Somma van Een duijsend guldens gereet en contant gelt. Belovende den Comparant wegens sijn voors. principaal het voors. 1/16 part in het voors. Fregatschip te Sulle waaren en vrijen als regt is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn principaale persoonen en goederen deselve Stellende ten bedwange van allen heeren, Hoven, Regten ende Regteren; in oirconde &A. (get.) DeWit vervangende de Heer Mr. Johan van Neurenberg.

Actum uts. [18-12-1760]
Denselven Heer comparant cedeert nog in sijne voors. qualitijt aan en ten behoeve van Capp. Maarten de Witt, voerende het naartemelde Schip, Een Sestiende part in een Fregatschip genaampt de St. Franciscus en St. Anthonius, lang over Steven 97 voeten 4 duijmen, Wijt 26 voeten 6 duijm, holl 11 voet 1 1/2 duijm, het Dek hoog 5 voeten 2 duijm alle Amsterdamse Voeten, met desselvs rondhout opstaande en loopend wand, geschut en verdere toebehooren Soo als ít selve bij den kooper gevoert wert, en jegenwoordig leggende voor dese Stad, en in welk Schip den Heer kooper nog voor 1/12 part geinteresseert is. Bekennende den Heer Comparant in sijne voors. qualiteijt vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn met een Somma van Een duijsend guldens gereet en contant gelt. Belovende den Comparant wegens sijn voors. principaal het voors. 1/16 part in het voors. Fregatschip te Sulle waaren en vrijen als regt is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn principaale persoonen en goederen deselve Stellende ten bedwange van allen heeren, Hoven, Regten ende Regteren; in oirconde &A. (get.) DeWit vervangende de Heer Mr. Johan van Neurenberg.

Actum den 26 september 1763.
* (3/12) Dat voor ons kwam de Heer Pieter van Well, woonende binnen dese Stad, Reeder en Eigenaar voor drie sestiende parten, van ít Fregatschip de St. Franciscus en St. Anthonius, gevoert door Schipper Maarten de Witt, jegenwoordig leggende inde Kalkhaven alhier,
* (1/8) Zoo in zijn privť en als last en Procuratie hebbende van Mejuffrouw de wed. Jacobus Poortugaal, woonende te Rotterdam, reederes en Eijgenares voor een agste part.
* (1/12) En vande Heer Wouter van Loon, mede woonende te Rotterdam Reeder en Eijgenaar voor een twaalffde part van ít gemelte Schip, volgens Procuratie gepasseert voorden Notaris Johan van Gezel tot Rotterdam resideerende, en getuijgen in dato den 12 September 1763;
* (3/16) Item als last en procuratie hebbende van Anthonij Fredrik Bruijn, Koopman tot Amsterdam, reeder en Eigenaar voor drie Sestiende parten van ít voors. Schip, volgens Procusatie gepasseert voor Cornelis Homrigh, Notaris tot Amsterdam, en getuijgen in dato den 15 Septemver 1763.
* (3/48) En nog als last en procuratie hebbende van Willem Bruijn woonende binnen dese Stad, reeder en Eijgenaar voor dertien agt en veertigste parten in ít meergemelde Schip, volgens Procuratie gepasseert voor Mr. Willem de Bruijn, Notaris tot Amsterdam en getuijgen in dato den 13 septemver 1763 ons Scheepenen verthoont.
* Nogh Maarten de Witt, Reeder en Eigenaar voor Zeven agt en veertigste parten van ít meergemelde Schip.
Ende verclaerden de Comparanten in qualite voors. te cedeeren transporteeren en in vollen Vrijen eijgedom overte dragen aan en ten behoeve
* (1/8) vanden Wel. Ed. gestr. Heer Mr. Franchois vanden Brandeler, voor een agste part,
* (1/12) den voorn. Heer Wouter van Loon voor een twaalfde part,
* (5/24) de Heer Arnold van Poelje(Poelien) voor Vijff vier en twntigste parten,
* (1/8) Hendrik van Ardenne voor aan agste part
* (1/8) Jan van der Star voor een agste part,
* (5/24) den voorn. Pieter van Well voor Vijff vier en twintigste parten,
* (1/8) en de voorn. Maarten de Witt voor een agste part
in ít voorn. Fregatschip met alle zijn toebehooren zoo als ít zelve op den 10 September 1763 alhier is vercogt voor een Somma van veertien duijsent Vijff hondert guldens nevens een Stuijver van ieder gulde tot Rantsoen, bedragende Seven hondert Vijff en twintig guldens, en dus te samen voor een Somma van f 15225 guldens is vercogt. Beloven de Comparanten soo in haar privť als voorsz. qualitijt het voors. Fregatschip te Sulle waaren en vrijen als regt is, op alle wateren Stroomen en Rivieren voor alle kommer ende aanthaal onder verband van haar Comparanten en Principaalen persoonen ende goederen, deselve stellende ten bedwange van allen Heeren Hoven Regten ende Regteren in oirconde &c. (get.) M. Onderwater vervangende de heer de Bevere.

(transport) Actum den 26e Mei 1770.
Dat voor ons kwamen
* [1/8] de WelEd. gestr: Heer Mr. FranÁois van den Brandeler, Raad en Burgemeester dezer Stat, voor een Agte part;
* [5/24] juffrouw de Weduwe Arnold van Poelien, voor vijf vier en twintigste parten;
* [1/12] de Heer Hendrik van Aardenne, als bij procuratie den Agste Mei 1770, voor den Notaris Cornelis van der Looij en getuigen te Rotterdam verleden, en alhier betroont, gevolmachtigt van Wouter van Loon, wonende te Rotterdam, voor een twaalfde part;
* [5/24] de heer Mr. Coenraad Brender ŗ Brandis Nomine Uxoris, en als zig sterkmakende in de rato Caverende voor de verdere Kinderen en Erfgenamen van wijlen de Heer Pieter van Well voor Vijf vier- en twintigste parten;
* [1/8] En nog de Heer Hendrik van Aardenne, wonende nevens alle vorige Compten. binnen deze Stat, in zijn privť voor een agste part;
* [1/8] Maarten de Witt, Schipper op natemelde Schip, mede voor een Agtste part,
* [1/8] en de Heer Jan van der Star, Notaris en procureur binnen deze Stat, insgelijks voor een agste part;
En zulks gesamentlijk voor ít geheel Eigenaars van natemelde Schip. En bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van de
* [1/8] WelEd. Gestr. Heer Mr. Francois van den Brandeler, Burgemeester en in den Oudraad &c. alhier;
* [1/8] Den WelEd. heer Mr. Johan Jacob van den Brandeler, Ontfanger van de Verpondinge binnen deze Stat;
* [1/8] de Heer Jan van der Star, Notaris en procureur;
* [1/8] Mr. Coenraad Brander ŗ Brandis, mede Notaris, beide binnen deze Stat;
* [1/8] Juffrouw Goverdina Petronella van Well, meerderjarig en ongehuwd, wonende binnen deze Stat;
* [1/8] de Heer Johan van Hoogstraten, Koopman in síHage;
* [1/8] Maarten de Witt, Schipper op natemelde Schip;
* [1/8] en de Heer Hendrik van Aardenne, Koopman binnen deze Stat;
ieder voor een Agste Portie en zulks gezamentlik voor ít geheel.
Een Fregat Schip, genaamt de St. Franciscus en St. Anthonius inden jare 1754 nieuw uitgehaalt, met desselfs Ronthout opstaande en lopend Want, en verdere daar bij zijnde Goederen
, breder vermelt in de Conditie, waar op hetzelve Schip en toebehoren, den agt en twintigste April 1770, door en ten overstaan van Jan van der Star en Mr. Conradus Brender ŗ Brandis, Notarissen, binnen deze Stat, in ít openbaar is verkogt, en waar toe werd gerefereert, bij de Kopers ten genoegen ontfangen.
Bekennende wijders de Compt. zo in hun privť, als voorsz: qualiteit van de Kooppenningen van dien ter Somma van Negen duizent Zes hondert Guldens, en nog wegens Enen Stuiver van de Gulden tot rantsoen zijnde Vier hondert en tagtig Guldens, en dus te zamen ter Somma van Tien duizent tagtig Guldens (waar van de 40e penning en 10e verhoging is betaalt, volgens Quitantie aan ons vertoont.) voldaan en betaalt te zin, in gereet en contant gelt;
En belovende hetzelve Fregat Schip en toebehoren te zullen waren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Faassen Nolthenius vervangende de Heeren de Witt & Beelaerts.

[BRON: Stadsarchief Dordrecht 9-1620]

 

In 1761 verkoop SYBILLA SCHOONENBURG wed van Willem Bruijn sr de suikerraffinaderij ,,DE SUIKERMOLEN,, voor f 13.000,- aan
JUSTUS en PIETER DE BRUIJN kooplieden uit Amsterdam
PIETER HENDRIK DUFFER/ PHILIP JACOB FALCK /PIETER HOEVENAAR kooplieden te Dordrecht
In 1790 is de suikerraffinaderij in bezit van WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE
In 1813 is de suikerraffinaderij in bezit van WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE en EVERHARDUS CHEVALIER en zij verkopen 1/4 deel aan
PETRUS DIEDERICH BACKER (suikerraffinadeur te Dordrecht )
JOHAN CHRISTIAAN DE KLERK en JACOBUS DE VOOGD (kooplieden en reders te Dordrecht)

EIGENAREN/ SUIKERRAFFINADEURS

1706/1719
* FREDERICK SCHONENBURG (overl: 31-7- 1719 Dordrecht) koopman uit Amsterdam Hij tr Luthers in ca 1693 SUSANNA KOELEMAN
In 1706 is hij lid van het Groot Koopmansgilde te Dordrecht
( WILLEM BRUIJN (over: voor 1743 te Dordrecht ) Op 27-3- 1690 wordt hij lid v/d Lutherse kerk te Dordrecht
In 1706 is hij lid van het Groot Koopmansgilde te Dordrecht. Hij is een oom van Johan Anthony Bruyn eigenaar v/d suikerraffinaderij ,,Stockholm,, te Dordrecht. Hij ondertrouwt 1e in 1710 te Dordrecht met MARIA MAGDALENA VAN RIEDT uit Amsterdam (overl: voor 1724 te Dordrecht). Hij tr 2e Luthers in 1724 te Dordrecht met SYBILLA SCHOONENBURG (geb: te Amsterdam) d.v. Frederick Schonenburg en Susanna Koelemans.
Kinderen te Dordrecht:
1712 CLARA ELISABETH (uit 1e huwelijk)
1725 WILLEM jr tr 1752 met Catharina Jacoba Smit
1727 ANTHONY FREDERIK tr 1750 met Elisabeth brants
1728 SUSANNA CATHARINA tr 1755 met Gerrit Moll

1719/1743
WILLEM BRUYN

1743/1761
* FIRMA WEDUWE WILLEM BRUIJN & ZN
* WILLEM BRUYN JR (ged: 24-10-1725 Dordrecht) suikerraffinadeur /koopman/reder te Dordrecht
z.v. Willem Bruyn en Sybilla Schonenburg. Hij tr Luthers 28-5- 1752 te Dordrecht met CATHARINA JACOBA SMIT uit Amsterdam
* ANTHONY FREDERIK BRUIJN (Ged: 15-6-1727 Dordrecht ) Koopman/reder te Amsterdam, z.v. Willem Bruyn en Sybilla Schonenburg
Hij tr Luthers in 1750 te Amsterdam met ELISABETH BRANTS uit Amsterdam.
* SUSANNA CATHARINA BRUYN (Ged: 14-11-1728 Dordrecht), d.v. Willem Bruyn en Sybilla Schonenburg. Zij tr Luthers in 1755 te Dordrecht met GERRIT MOLL koopman uit Amsterdam.

1761/1790
* JUSTUS DE BRUIJN (Geb: te Amsterdam) z.v. Wisse de Bruijn. Hij komt in 1746 uit Amsterdam naar Dordrecht
*
PIETER DE BRUIJN (geb: te Amsterdam) z.v. Wisse de Bruijn
Op 20-5-1766 Notaris Isaac Pool te Amsterdam zijn JUSTUS en PIETER DE BRUIJN voogden over de minderjarige kinderen
SUSANNA /MARIA ADRIANA EN WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE, kinderen van hun overleden zuster JOHANNA DE BRUIJN getrouwd met WILLEM DE NEVE.
* PIETER HENDRIK DUFFER (Suikerraffinadeur te Dordrecht) (Geb: ca 1710 te Barum/overl: 11-1-1792 te Dordrecht) z.v. Frans Heinrich Duffer en Ilseborg Anna Leurs. Hij tr Luthers in ca 1744 met MAGDALENA MARGARETHA HAGELBERG (overl: 13-3-1763 te Dordrecht)
Hij tr Luthers in 1767 te Dordrecht met MARIA AGNETA SPRONG (overl: 21-12-1781 te Dordrecht) d.v. jacob Sprong en Sybilla Wilkens
Kinderen te Dordrecht:
1749 JAN CHRISTOFFEL
1750 PETRONELL1752 PIETER HENDRIK
1761 SUSANNA
*
PHILIP JACOB FALCK (Koopman te Dordrecht)
* PIETER HOEVENAAR (Koopman te Dordrecht)

1790 /1813
WILLEM JACOB DE BRUYN DE NEVE (Geb: 14-3-1759 te Amsterdam/overl: 1834 te Dordrecht ) z.v. Willem de Neve en Johanna de Bruijn
Hij trouwt op 25-3-1784 te Dordrecht met AGATHA AGNIETA OUBOTER (Geb: te Simonshaven /overl: 1834 te Dordrecht) d.v. Ds. Barthelomeus Ouboter en Johanna Petronella de Bruijn
Kinderen te Dordrecht:
1788 JOHANNA PETRONELLA (overl 1814 te Dordrecht) tr met JOHANNES MOLL uit Amsterdam (1780-1846)
1789 HELENA SUZANNA ongehuwd /overl: 1870 te Dordrecht
1791 JACOBA MARGARETHA ongehuwd /overl: 1849 te Dordrecht

1813
* WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE
* EVERHARDUS CHEVALIER (geb: te Amsterdam). Hij trouwt in 1805 met MARTINA ROEST (ged: 27-8-1783 te Dordrecht ) d.v. Ary Roest en Adriana v Hullenberg
*
PETRUS DIEDERICH BACKER (suikerraffinadeur te Dordrecht ) eigenaar van de suikerraffinaderij ,,De Zeelust,, Hooge Nieuwstraat/Binne Walevest te Dordrecht
* JOHAN CHRISTIAAN DE KLERK (Koopman/reder te Dordrecht)
* JACOBUS DE VOOGD (Koopman /reder te Dordrecht)

 

suiker11_suikermolen_01.jpg (59642 bytes)

afbeelding 1
PORTRET VAN WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE EN GEZIN ANNO 1813 TE DORDRECHT
Suikerraffinadeur en eigenaar van de suikerraffinaderij "De Suikermolen" aan de Kuipershaven te Dordrecht. Geschilderd in zijn huis aan de Groenmarkt 63/71 te Dordrecht door Pieter Christoffel Wonder (1780 Utrecht/1852 Amsterdam).
v.l.n.r. (1) JOHANNES MOLL (echtgenoot van Johanna Petronella de Bruijn de Neve (1780 Amsterdam-1846 Dordrecht) z.v. Gerrit Moll (handel in suiker te Amsterdam) en Anna Diersen.
Hij stamt uit een familie van suikerraffinadeurs uit Munster die zich in ca 1690 vestigden in Amsterdam. Zijn overgrootvader Gerrit Moll trouwde in 1755 met een meisje uit Dordrecht Susanna Catharina Bruijn d.v. Willem Bruijn suikerraffinadeur en eigenaar van de suikerraffinaderij "De Suikermolen" a/d Kuipershaven te Dordrecht en Sibilla Schoonenburg.
(2) JOHANNA PETRONELLA DE BRUIJN DE NEVE (1787 Dordrecht/1814 Zierikzee). Zij trouwt in 1807 met Gerrit Moll. Zij was in verwachting van haar 1e en enig kind (ook enige kleinkind) HENDRIK MARINUS DE BRUIJN DE NEVE MOLL geb. 14-11-1813 te Zierikzee 2 maanden later overlijdt Johanna Petronella op 16-1-1814 te Zierikzee.
(3) WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE suikerraffinadeur te Dordrecht geb. 14-3-1759 te Amsterdam / overl. 1-11-1834 te Dordrecht z.v. Willem de Neve en Johanna de Bruijn. Hij trouwt in ca. 1786 met Agatha Agneta Ouboter. In 1785 neemt hij de suikerraffinaderij "de Suikermolen', in Dordrecht over van zijn ooms Pieter en Justus de Bruijn de 2 ongehuwde broers van ziin moeder.
(4) HELENA SUSANNA DE BRUIJN DE NEVE (zij blijft ongehuwd) (1788 Dordrecht/1870 Dordrecht)
(5) AGATHA AGNETA OUBOTER (geb. 1756 te Woubrugge - overl. 7-7-1849 te Dordrecht) d.v. Ds. Bartholomeus Ouboter en Johanna Petronella de Bruijn. Zij stamt uit een oude koopmansfamilie te Dordrecht.
(6) JACOBA MARGARETA DE BRUIJN DE NEVE (zij blijft ongehuwd) (1791 Dordrecht/1849 Dordrecht)

suiker11_suikermolen_02.jpg (161544 bytes) suiker11_suikermolen_03.jpg (174856 bytes)
afbeelding 2
Willem Bruijn Jr Suikerraffinadeur / mede eigenaar van het fregat "Prins van Nassau". Op 14 oktober 1748 (archief 9/1619 nr 38/39 Waterschout SAD) Verkoopt Willem Bruijn Jr (1725 Dordrecht) koopman te Dordrecht suikerraffinadeur en eigenaar van de suikerraffinadeur "De Suikermolen" aan de Kuipershaven te Dordrecht. Namens de firma Wed. Willem Bruijn & Soon cooplieden te Dordrecht. 3/4e deel van het fregat "Prins van Nassau" aan Isack Vernet koopman te Parijs voor f 9925. Het fregat is lang 104 1/2 voet / breed 28 voet, 4 duim / hol 14 voet. De koopakte werd gepasseerd door notaris Pieter van Wel te Dordrecht
afbeelding 3
3 mast galjoot "De Juffrouw Johanna Maria", verkocht in 1780 17 juli 1780 (archief 9/1621/nr. 120 Waterschout SAD). De executeurs van het testament van wijlen WILLEM KLOENS overleden te Dordrecht verkopen het schop voor f 4.000 aan Pieter de Bruijn en Justus de Bruijn, Philip Jacob Falck, Johan Stephanus Rueb & zoon, eigenaren van de suikerraffinaderij "De Suikermolen" te Dordrecht en aan Christiaan Christiaanse kapitein van de 3 mast galjoot "De Juffrouw Johanna Maria".


* * *
-
(1761) SUIKERRAFFINADERIJ ,,DE SUIKERMOLEN,,
Op 12-3-1761 verkoopt SIBILLA SCHOONENBURGH WEDUWE WILLEM BRUIJN (suikerraffinadeur te Dordrecht/ overl in 1743) Soort akte : overdracht Verkoop f 13.000,- Notaris Andries Cant, Folio 92v akte 1
Object: SUIKERMOLEN (Nieuwe Haven ) Naast een koetshuis gelegen
Buur: Arent Kuijter / Buur Cornelis de Witt (oud burgemeester)
Verkocht aan:
* PIETER HENDRIK DUFFER
* PHILIP JACOB FALCK
* PIETER HOEVENAAR en 
* JUSTUS DE BRUIJN (geb te Amsterdam) in 1746 uit Amsterdam naar Dordrecht 
* PIETER DE BRUIJN (geb te Amsterdam) (zoons van Wisse de Bruijn)
Voogden van de minderjarige kinderen van (akte 20-5-1766 notaris Isaac Pool te Amsterdam /archief 116/549 (de Neve) SAD)
JOHANNA DE BRUIJN (geb te Amsterdam/overl: voor 1766 te Amsterdam) d.v. Wisse de Bruijn. Zij trouwt met WILLEM DE NEVE (overl; voor 1766)
Kinderen te Amsterdam:
- SUSANNA
- MARIA ADRIANA
- WILLEM JACOB DE BRUIJN DE NEVE (geb: 14-3-1759 te Amsterdam/overl: na 1734) trouwt op 25-3-1784 te Dordrecht met Agatha Agnieta Ouboter ( 1756 Simonshaven) d.v. Ds Barthelomeus Ouboter en Johanna Petronella de Bruijn, Suikerraffinadeur te Dordrecht
Bezit de suikerraffinaderij ,,DE SUIKERMOLEN,, te Dordrecht
(akte de neve op 20-5-1766 bij notaris Isaac Pool te Amsterdam /SAD archief 116/549)

Datering 12-03-1761 Soort akte overdracht
Koper justus de bruijn / pieter de bruijn / pieter hendrik duffer / philip jacob falck / pieter hoevenaar
Verkoper sibilla schoonenburgh (weduwe)
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object suikermolen
Straatnaam nieuwe haven
Buur arent kuijter / cornelis de witt, burgemeester
Overige personen willem bruijn (overleden) / willem bruijn, koopman / andries cant, notaris
Bedrag f 13000
Folionummer 92v
Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is naast een koetshuis gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 827

- (1785) 9.838 maart 1785 (folio 38)
Actum uts.
Dat voor ons kwam Pieter Papillon kamerbewaarder als las en procuratie van Jacobus Ruijter Lamberts, volgens procuratie notaris A.A. v.d. Oever 8-3-1785  --> Willem Nicolaas Kouwens, koopman
een pakhuis en erf staande en gelegen op de Kuipershaven tusschen de damiate en Rode bruggen binnen deze stadt, belent 't huis van Mels Schep smitsbaas aan de eene en de RAFFINADERIJ de ZUIKERMOLEN aan de andere zijde, invoegen ..etc. 

Een andere eigendom in de Schrijversstraat (1808):
* Actum den 16 Februarij 1808.
Dat voor ons kwam Servaas Hendrik Lotsij gezoren klerk ter Secretarie dezer Stad als last en procuratie hebbende van Nicolaas de Rouw Lodewijksz wonende binnen deze Stad, ingevolge dezelve Procuratie den 20 Februarij 1807 voor den Notaris Abraham Adrianus van den Oever en twee getuigen verleden, ons Schepenen vertoond, dewelke verklaarde in die qualiteit te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van de Heeren Petrus Diderich Backer en Willem Jacob de Bruijn de Neve, beide wonende binnen dese stad,
Een Huis en Erve, staande en gelegen in de Schrijvers-straat, binnen dese Stad, naast het huis en erf van wijlen de Heer Mattheus ... van Meeteren aan de eene en het Pakhuis op heden mede getransporteerd wordende aan Bastiaan de Greef aan de andere zijde, getekend B171 en dat invoegen en op den voet als 't zelve huis door en ten overstaan van den gem. Notaris van den oever en twee getuigen is verkogt, ingevolge verkoopsvoorwaarden daar van zijnde, waar toe ten dezen wordt gerefereerd.
En bekendt de Comparant in voors qualiteit dat zijn volmagtiger van de kooppenningen van dien voldaan en betaald is met eene Somme van f 2.525 Guldens, wegens een halven stuiver van de Gulden tot rantsoen f 63 twee stuivers en agt Penningen, en dus te samen met f 2588:2:8 gereed en contant geld.
En beloofde de Comp in voors qualiteit 't voors Huis en Erf te zullen waren en vrijen, als een vrij goed, van allen Kommer en aanthaal, onder verband van zijn volmagtiger persoon en geoderen als naar regten. En zijn de quitantien der betaalde anticipatien op de verponding vertoond. In oirconde etc;
* Actum den utc.
Dezelve cedeert nog in voors qualiteit aan en ten behoeve van Bastiaan de Greef, Timmerman, binnen deze Stad
Twee Pakhuizen en Erven, staande en gelegen in de Schrijversstraat te Dordrecht
Het eene belent met het huis en erf op heden getransporteerd aan de heeren Petrus Diderich Backer en Willem Jacob de Bruijn de Neve aan de eene en 't Pakhuis van Thomas van Eelde aan de andere zijde, getekend B170.
En het andere belent met het Koetshuis of Stalling van den Heer M. Cornelis de Witt vrijheer van Jaarsveld aan de eene en 't Pakhuis van Jacobus van Oldenburg aan de andere zijde, getekend B163,
en dat invoegen en op den voet als de voors twee Pakhuizen den 7 November 1807 door en ten overstaan van de Notarissen Abraham Adrianus van den Oever en Gerardus Telders de getuigen zijn verkogt ingevolge verkoopsvoorwaarden daar toe zijnde, waar toe ten dezen wordt gerefereerd.....etc.
[bron: SA Dordrecht, archief 9-845 folio 22-22vs]

I. Willem de Neve, tr. Johanna de Bruyn
II. Willem Jacob de Bruyn de Neve, geb. Amsterdam 1759, overl. Dordrecht mei 1834,  tr. Dordrecht 1784 Agatha Agneta Ouboter, geb Woubrugge 1756, overl. Dordrecht juli 1834.
- DORDRECHT, den 28 Septemtember. Dezen morgen, omstreeks 7 ueren, ontdekte men alhier, op ene hooizolder van de stal van den voerman LANDMETER op de Varkenmarkt, welke hooi zolder van agteren tegen de zymuur van de Courant-drukkery stuit, brand, en omstreeks half 8 ueren sloegen de vlammen het dak uit. Gelukkig begon op dit tydstip ene der toegesnelde brandspuiten water te geven, en wierd dezelve spoedig door verscheidene andere ondersteund, waardoor de vlammen weldra gebluscht, en de brand binnen ene paar ueren geheel overwonnen wierd. Ten 11 ueren wierden de gedurende het gevaar onder de wapenen gekomen burgers afgedankt, en kort daarna ook alle de brandspuiten terugge zonden.
Men kan niet genieg den yver roemen, waarmede telkens wanneer hier brand ontstaat ('t welk door Gods Goedheid maar zelden voorvalt) zowel de particuliere als de Stads brandspuiten ter hulpe toesnellen. Ditmaal hebben byzonder de brandspuiten van de suikerraffinadeurs, de heren W.J. de Bruyn de Neve, F. Duffer Cz en H. Backer, van dienst en nut geweest, en, onder Gods zegen, medegwerkt tot voorkoming van grote rampen.
Ook de wakkerheid en hulpvaardigheid der burgeren in 't algemeen is heden nieuw gebleken, zo in het beklimmen van het dak des brandenden hooi zolders als in het helpen wegwerken van de vele duizende penden brandend of smeulend hooi, welken reeds om 11 uren allen op de Varkenmarkt waren gebragt.
De schade, door dezen brand veroorzaakt, is niet groot; het is by het verbranden van het dak, en by het gedeeltelyk bederven van het hooi gebleven. Naar de oorzaak word wel gegist; maar zeker is men daaromtrent niet.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.10/Dordrechtse_Courant_1804-09-29_002.pdf]
- (1811) Voornaam Willem Jacob | Achternaam Bruin de Neve, de
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169 Sectie 1
Geboortedatum 1759-11-08 | Beroep suikerraffinadeur Kanton 2
* (Huibert Dirk Esser) (4) huis en erf op Bagijnhof D 926 oud en 862 nieuw, belend Willem Jacob de Bruin de Neve en mej de wed Bakker
[http://files.archieven.nl/46/f/569.18/Dordrechtse_Courant_1812-01-18_003.pdf]
* Tribunal van Koophandel te Dordrecht; regters suplleanten voor 1 jaar: W.J. de Bruyn de Neve
[http://files.archieven.nl/46/f/569.18/Dordrechtse_Courant_1812-06-11_001.pdf]
* (Gerrardus Telders) (3) een vruchtbare tuin in het zoogenaamde Smousepat onder de Merwede buiten de Stad Dordrecht, belend met de tuin van Teunis de Kivit en Willem Jacob de Bruin de Neve, get oud E 742 en nieuw 64;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.18/Dordrechtse_Courant_1812-06-06_003.pdf]
- Datering 23-03-1813 Soort akte overdracht
Koper matthijs stoop, timmerman
Verkoper willem jacob bruijn de neve, handelaar
Straatnaam kolfstraat
Folionummer 2 Aktenummer 1
Bijzonderheden wijk c 1390
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3
- Datering 26-04-1813 Soort akte overdracht
Koper willem jacob de bruin de neve, handelaar
Verkoper cornelia repelaer (weduwe)
Straatnaam kasperspad
Overige personen cornelis rees (overleden)
Folionummer 20 Aktenummer 3
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk a 287/292, e 294/ 265
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- Datering 30-03-1814 Soort akte overdracht
Koper neve & comp Beroep handelaar
Verkoper samuel van eijck Beroep handelaar
Folionummer 39 Aktenummer 1
Opmerking wijk a 210 (groenmarkt)
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- Datering 01-01-1817 Soort akte verklaring
Folionummer 117 Aktenummer 3
Opmerking wijk a 210, omgebouwd tot een pakhuis sedert twee jaren
Eigenaar de neve & co Beroep handelaar
archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 2
- Datering 14-04-1822 Soort akte overdracht
Koper everhardus chevalier, koopman
Verkoper de neve & co, koopman
Straatnaam groenmarkt Folionummer 46 Aktenummer 1
Bijzonderheden wijk a 210
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- Datering 01-06-1831 Soort akte overdracht
Koper jonas marinus faasen, winkelier
Verkoper w.j. de bruijn de neve, koopman
Straatnaam groenmarkt
Folionummer 227 Aktenummer 3
Bijzonderheden wijk a 210
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
(1832) Bruijn de NeveWillem Jacob de Dordrecht F 445 A 210 
Bruijn de Neve Willem Jacob de Dordrecht H 494 D 863 
Bruijn de Neve of zijne ErvenWillem Jacob de Dordrecht C 414 E 194, 195 
Bruijn de Neve of zijne Erven Willem Jacob de Dordrecht C 415 E 
Bruijn de Neve of zijne Erven Willem Jacob de Dordrecht C 419 E 
Bruijn de Neve of zijne Erven Willem Jacob de Dordrecht C 420 E 
Bruijn de Neve of zijne Erven Willem Jacob de Dordrecht F 526 A 292 
Bruijn de Neve of zijne Erven Willem Jacob de Dordrecht F 527 A
* 2007 Pieter Christoffel Wonder (1780 Utrecht - Amsterdam 1852)
Portret van de familie De Bruijn de Neve, circa 1813
* Familie. Het schilderij toont een welvarend koopmansgezin in de intimiteit van hun huiselijke omgeving. De op het paneel voorkomende personen zijn, op ťťn na, in een actieve relatie tot elkaar afgebeeld. Slechts de oudere dame kijkt de toeschouwer aan en verbindt op deze wijze de kijker met de groep mensen op het schilderij. De identiteit van de afgebeelde personen is bekend dankzij een op de achterzijde van het paneel aangebracht en in een latere periode vernieuwd etiket. Het zijn de in Amsterdam geboren Willem Jacob de Bruijn de Neve (1759-1834), zijn echtgenote, de uit een Dordtse familie stammende Agatha Agneta Ouboter (1756-1834), en hun drie dochters, respectievelijk Johanna Petronella (1788-1814), Helena Suzanna (1789-1870) en Jacoba Margaretha (1791-1849). De jonge man die met zijn echtgenote, de oudste dochter, het vertrek binnenkomt is Johannes Moll (1780-1846). Op het etiket wordt vermeld dat het schilderij in 1813 is vervaardigd. Dat jaartal lijkt in overeenstemming te zijn met de leeftijden van de voorgestelde personen en tevens met de periode waarin Wonder in Dordrecht werkzaam was. Willem Jacob de Bruijn de Neve wordt in notariŽle akten vermeld als koopman. In 1811 laat hij zich echter registreren als suikerraffinadeur, een bedrijfstak die op dat moment tot grote bloei was gekomen.
Op het moment dat de oudste dochter in het huwelijk treedt, in 1807, woont het gezin De Bruijn de Neve nog op de Kuipershaven in Dordrecht, maar vanaf 1811 wordt steeds Groenmarkt A 292, het tegenwoordige huisnummer 63-71, als adres opgegeven. Aangezien het schilderij in 1813 ontstaan zal zijn, zal het afgebeelde vertrek een kamer van het huis aan de Groenmarkt weergeven. Opvallend in het interieur is de positionering van een gangdeur naast de schoorsteenpartij, een niet gebruikelijke architectonische combinatie in Hollandse kamers in de 18de eeuw, en mogelijk een eigen aanpassing van de schilder om tot een betere compositie te komen. Aangezien het woonhuis aan de Groenmarkt in de 20ste eeuw inwendig grondig is verbouwd is een identificatie van de afgebeelde kamer met ťťn van de vertrekken in het huis niet meer mogelijk.
[http://www.verenigingrembrandt.nl/collectie/kunstenaar/pieter-christoffel-wonder/portret-van-de-familie-de-bruijn-de-neve]

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]

- Heden morgen, even voor negen uren, overleed tot myne en myner Kinderen bittere droefheid, myn geliefde Echtgenoot, WILLEM NICOLAAS KOUWENS, in den ouderdom van nog geen 50 jaren.
   Dordrecht, den 21 october 1810
   Theodora van Gennip wed. W.N. Kouwens.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.16/Dordrechtse_Courant_1810-10-25_002.pdf]

- Tussen 1813/1816 verkoopt Everhardus Chevalier mede vennoot in de Firma de Neve ==> Johan Christiaan de Klerk en Jacobus de Voogd (reders en kooplieden te Dordrecht) van de firma Klerk en Voogd en aan Petrus Diederich Backer
een deel van de suikerraffinaderij ,,De suikermolen,,
NB.
notaris Telders 1-1-1813 /nr 4 koop Klerken Voogd
notaris Telders 31-3-1814 / nr 351 opheffing door Everhardus Chevalier
notaris telders 17-8-1814 / nr 4 77 transport Klerk en Voogd
notaris Telders 30-3-1816 / nr 1039 transport Klerk en Voogd
Notaris Telders 26-4-1816 / nr 1048 opheffing de Bruyn de Neve

Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

(c) Dordrecht EvD 2009-juli 2012 / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.