VOORLOPIGE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE FAMILIE BACKER

 

ALGEMEEN

 

409. Stukken betreffende de graven in de Grote Kerk

van Dordrecht en op de Stedelijke Begraafplaats van

Dordrecht,die op naam staan van leden van de

familie Backer en aanverwante families, 1759-1835,

met retroacta, 1638, 1650, 1679, 1722. 1 omslag.

 

606. Genealogische aantekeningen van Albert Burmester

(schoonvader van IVa en van IVc), betreffende de

families Backer en Burmester, 1739-1805.

1 katern.

 

1133. Ontvangstbewijzen van de door de administrateur van

de begraafplaats verstrekte uitkeringen bij

overlijden van familieleden, 1864-1907. 1 omslag.

 

 

605. Genealogische aantekeningen van Johannes Petrus

Backer(VIc), betreffende de familie Backer en de

Aanverwante families Dam, Dirks, Duffer, Friesendorp,

van Galen, Giesse, Hentzen, van Heuven, Holtzapfel,

van Kamen, van der Kloes, Linckmeijer, Meijer,

Michelsen, van Ommeren, Onnen, Pohlmann, Pottum,

Rueb, Schumacher, Stenbith, Steuerwald, van der Teen,

van Trigt, Veeger en Vijg(h), ca. 1865. 1 pak.

 

1024. Inventarissen van het archief van de familie Backer en aanverwante families, met afschriften van 18e eeuwse stukken betreffende Hilmar Backer(II),door Johannes Petrus Backer (VIc) e.a., ca 1865. 1 omslag.

 

1044. Handtekeningen van leden van de familie Backer en

aanverwante families (1763, 1793-1809), verzameld door Johannes Petrus Backer (VIc), ca 1865. 1 omslag.

 

 

616. Genealogische aantekeningen van Hilmar Johannes Backer(VIc-2), betreffende de familie Backer en de aanverwante families Dam, Dirks, Erdtsieck, Giesse, (Mengel) van Koetsveld van Ankeren, Meijer, van Oldenborgh, Sten- bith, Steuerwald en Vijgh, ca 1940. 1 omslag.

 

 

754. Genealogische aantekeningen van Jan Dam Backer (VIIe)

betreffende de familie Backer en de aanverwante fami- lies Dam, Dirks, Giesse en Vijgh met aantekeningen over de familiebegraafplaats te Dubbeldam, 1941. Met gedeeltelijk afschrift. 1 omslag.

 

719. Genealogische aantekeningen van Johannes Henricus van

Linden van den Heuvell (schoolvriend van Jan Backer,

VIIh), betreffende de familie Backer, 1948.

1 omslag.

 

908. Genealogische en biografische aantekeningen van Adolf

Louis Backer (VIIIk) betreffende de familie Backer en

aanverwante families, ca 1950-1960. 1 omslag.

 

403. Akte van statutenwijziging van de Stichting Familie

Backer, 1981. Afschrift. 1 katern.

 

404. Ingekleurde tekening van het wapen van de familie

Backer, 20e eeuw. 1 stuk.

 

 

BEGRAAFPLAATS

 

514. Onderhandse akte van verkoop door 'de opzienders en

kerkmeesteren' van de Gereformeerde kerk te Dubbel dam aan Hilmar Johannes (IVb) en Petrus Diederich (IVc)Backer van een perceel grond, gelegen aan de zuidhoek van het kerkhof tussen de schutskooi en de straatweg,om daarop een familiebegraafplaats te stichten,1809. 1 stuk.

 

515. Akte van transport voor schout en schepenen van Dub beldam door 'de oppertoezigters en kerkmeesters'

over de kerkelijke goederen in Dubbeldam aan Hilmar

Johannes (IVb) en Petrus Diederich (IVc) Backer van

een perceel grond, gelegen aan de zuidhoek van het

kerkhof tussen de schutskooi en de straatweg, om

daarop een familiebegraafplaats te stichten, 1809.

1 stuk.

 

518. Stukken betreffende aanleg, onderhoud en reparatie van de begraafplaats van de familie Backer, 1809-1955.

1 pak.

 

519. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van de

administrateur van de begraafplaats van de familie

Backer, 1838-1955. 1 pak.

 

516. Reglementen voor de Stichting Begraafplaats Familie

Backer, 1865, 1895, 1908, 1959. Met bijlagen, 1865,

1895, 1907 en z.j. Gedeeltelijk gedrukt.

1 omslag.

 

522. Stukken betreffende veranderingen in de tenaamstel-

ling van de begraafplaats van de familie Backer, met

lijst van begraven familieleden (1838-1898), 1867 1902 1 omslag.

520. Couponnota's van en correspondentie met diverse banken en makelaars in effecten betreffende de effecten t.g.v.de begraafplaats van de familie Backer, met bijlagen, 1860-1974. 1 pak.

 

517. Stukken betreffende de verplaatsing van de begraaf plaats van de familie Backer naar de Algemene be graafplaats te Dubbeldam, 1960-1963. 1 omslag.

 

1316. Besluit van het bestuur van de begraafplaats van de familie Backer betreffende financiële aspecten van onderhoud en eigen kosten gerechtigden, 16 augustus 1907. 1 stuk.

 

 

RAFFINADERIJEN EN HANDEL IN SUIKER, ZOUT, E.A.

 

 

1200. Lijst van alle raffineurs in Nederland in het jaar 1800. 1 stuk.

 

 

1201. Jan Dam en Hardus, raffinaderij en handel in zout. (met samenvattender aantekeningen van A.L.Backer (VIIIk):

- acte 7 februari 1760 tussen Jan Dam en Anna Margaretha de Haan, weduwe Carel Hardus over gezamenlijke exploitatie van de zoutkeet;

- acte 21 mei 1763. Jan Dam en Derck Hardus zetten de exploitatie samen voort;

- acte 6 maart 1787. Weduwe Jan Dam-Dörges wordt enige eigenaar;

- contract van Compagnieschap 3 mei 1822.H.J.Backer, J.D.Backer en Lucia Dam, weduwe J.E.Steuerwald gaan verder onder de naam Jan Dam Backer en Compagnie;

- circulaires betreffende de laatste overdracht;

- met verzendlijst. 1 omslag.

 

 

1202. Jan Dam en Hardus, raffinaderij en handel in zout:

- balansen en rekeningen courant Jan Dam Backer en Co, 1823-1827;

- diversen Jan Dam en Hardus (niet uitgezocht). 1 omslag.

 

 

1203. Raffinaderij en handel in suiker Wilkens Veeger:

- bladzijde Grootboek 27 mei 1784;

- bladzijde Grootboek 29 mei 1790;

- bladzijde Grootboek 12 januari 1791 (verkoop aan H.J.Backer en Co). 1 omslag.

 

 

1204. H.J.Backer en Compagnie (met A.H.Brouwer) :

- contract 5 januari 1792 waarbij H.J.Backer 1/3 van zijn helft overdoet aan A.H.Brouwer in de suikerraffinaderij vroeger Wilkens en Veeger, daarna Joh.Backer en na december 1790 H.J.Backer;

- acte d.d.13 december 1799 waarbij H.J.Backer zijn aandeel weer terugneemt van A.H.Brouwer;

- brieven van A.H.Brouwer aan H.J.Backer, 1796-1803 (in afzonderlijke map, zie nr.1439, ondergebracht bij H.J.Backer);

- kasboek betreffende de nagekomen afrekeningen na de scheiding met A.H.Brouwer. 1 omslag.

 

 

1205. H.J.Backer en Compagnie:

- bladzijde Grootboek Koop Raffinaderij, gereedschappen, voorraden, gebouw en woonhuis;

- circulaire 19 augustus 1809 over douanecontrole;

- diverse kwitanties en correspondentie, 1810, 1828, 1839,1823;

- drie stukken betreffende handel in zout in 1817;

- patentbewijs 1839 voor één pan suiker op naam van J.D.Backer. 1 omslag.

 

 

1206. H.J.Backer en Compagnie:

- diverse rekeningen, kwitanties en wissels, voornamelijk betrekking hebbend op H.J.Backer en Co (niet uitgezocht). 1 omslag.

 

 

1207. Backer en Selis (Compagnieschap van Handel en Negotie in Suijkeren en Siropen en het raffineren):

- koopcontract raffinaderij "De Toelast", d.d.23 oktober 1806 van gebroeders Van Meeteren (ONTBREEKT);

- kwitantie koopsom f.10.000,- voor het gebouw, Dordrecht, 21 oktober 1806;

- kwitantie f. 7000,- voor gereedschappen, Dordrecht, 22 september 1806;

- contract H.J.Backer, P.D.Backer en H.Selis, d.d. 10 februari 1807;

- kopie brief 11 februari 1807 aan Burmester, Baartz en Rueb te Rotterdam; bericht oprichting associatie;

- balansen 1808-1815;

- slotafrekeningen 1830; overdracht aan Backer en Rombouts had plaats in 1815;

- 2 bladzijden uit kopieboek 1812;

- kwitanties Brandverzekering 1816-1821. 1 omslag.

 

 

1208. Backer en Rombouts (Suiker, Zout, Waterschip en Leerlooierij):

- acte van oprichting, 1 mei 1806, Weduwe Backer-Burmester, Hilmar Johannes Backer, Petrus Diederich Backer, Johannes Rombouts;

- circulaire 1 mei 1806, waarbij Backer en Van der Elst overgaat op Backer en Rombouts;

- ontwerpcontract 1 mei 1829 na het overlijden van H.J.Backer(erven weduwe C.J.Backer, weduwe H.J.Backer en Johannes Rombouts;

- aanmerkingen hierop (in duplo)door J.M. de Kempenaer te Arnhem;

- definitieve contract 1 mei 1829;

- duplicaat afrekening bij dit contract;

- overdracht aan Johannes Rombouts. Einde van de Compagnieschap. Acte ondertekend door alle nog in leven zijnde kinderen van Hilmar Johannes en hun vrouwen;

- Rombouts contra Backer over f.2000,- van W.Dupper;

- taxatie van goederen bij liquidatie van de raffinaderij, 1830. 1 omslag.

 

 

1209. Raffinaderij en Handel in Suiker, Gebroeders Backer:

- kwitantie d.d.31 juli 1806. 1 stuk.

 

 

1210. Johanna Dam en Zusters, in Manifacturen, Garen en Band:

- 4 kwitanties van deze zaak, 1825-1828.

 

 

1211. Stenbith en Co, Commissie-Handel (Olie, Koeken, Graan en Zaden):

- Nederlandse Staatscourant, 24 juli 1843, met bericht van oprichting;

- idem Dordrechtse Courant, 22 juli 1843;

- patentbewijzen 1845-1860;

- patentbewijzen 1846-1894;

- verklaring van koornmeters, 9 november 1847, over het lossen van rogge uit het schip "Vrouw Alexandria"in het pakhuis ‘De Ossekop";

- Bericht overname J.P.Backer, juli 1885 (ondergebracht onder nr.128 bij Johannes Petrus Backer (VIc).

1 omslag.

 

II. HILMAR Backer alias Feger (zn van I, Johann Hermann Becker alias Feger alias Grummert en Christina Elisabeth Sümmers), geb. Holzhausen 22 juni 1702, vestigt zich in 1725 te Dordrecht, suikerraffinadeur, eigenaar suikerraffinaderij "Amsterdam" te Dordrecht, ovl. Dordrecht 12 augustus 1776, tr. 1e Dordrecht 12 april 1733 Maria Elselina Bömers/Boomers, geb. Dordrecht 7 november 1708, ovl. Dordrecht 27 september 1758, dr van N.N. Bömers en Elselina van Galen, tr. 2e Dordrecht 17 juli 1759 Margrieta van Galen (nicht van zijn 1e echtgenote) ged. Dordrecht 13 augustus 1722, ovl. Dordrecht 6 december 1788, dr van Antoine van Galen en Antoina van Oort.

 

 

124. Akte van attestatie van de pastoor van Holzhausen

voor Hilmar Backer, 1725.

 

102. Stukken betreffende het compagnieschap ('raffinade-

rij en negotie in suijker') van Hilmar Backer en

Jacob van Broekhuijzen, 1744-1746 en z.j. Gedeelte lijk fotokopieën. 1 omslag.

 

96. Stukken betreffende het overlijden van Maria Else-

lina Boomers, 1758. 1 stuk.

 

99. Akte waarbij Margrieta van Galen verklaart de door

haar nicht Maria Elselina Boomers aan haar nagelaten

kleren te hebben ontvangen, 1758. 1 stuk.

 

97. Notariële akte van overeenkomst tussen Hilmar Backer

en zijn zoons Johannes Backer (III) en Arnoldus

Backer (II-2) betreffende de nalatenschap van Maria

Elselina Boomers, 1759. 1 katern

 

90. Ingekomen brieven bij Hilmar Backer en/of Margrieta

van Galen, 1761-1780.

 

90. Statius (Stass) Backer en/of zijn vrouw Knilsabein,

te Herringhausen, 1761, 1766, 1770.

94. Catharina Ilsabein Beckers alias Klusmeijers te

Herringhausen, 1772.

93. Hermann Heinrich Pohlmann te Lübbeck, 1776.

91. Johan Henrich Wike Meijer alias Grummert te Her- ringhausen, 1761.

95. N.N. te Holzhausen, 1780.

 

125. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Hilmar Backer, 1776.

 

98. Notariële akte van schuldbekentenis door Huibert

Engel Zeeme Broekmaker te Dordrecht t.b.v. Margrieta

van Galen, 1786. 1 stuk.

 

100. Aantekeningen van Johannes Petrus Backer (VIc)

betreffende testamenten (1747-1785) van Hilmar

Backer en zijn naaste familieleden, ca 1880.

1 stuk.

 

III. JOHANNES Backer (zn van II, Hilmar Backer en Maria Elselina Bömers), geb. Dordrecht 29 januari 1734, suikerraffinadeur, ovl. Dordrecht 31 mei 1799, tr. Amsterdam 2 september 1759 Christina Regina Veeger, geb. Amsterdam 18 november 1735, ovl. Dordrecht 3 september 1783, dr van Christoffel Veeger en Petronella Veeger.

 

 

* zie ook inv. nr. 97

 

 

87. Schoolaantekeningen van Johannes Backer, 1748, 1749.

1 stuk.

NB: Gedeeltelijk in het Frans.

 

85. Stukken betreffende het huwelijk van Johannes Backer

en Christina Regina Veeger, 1759. 1 omslag.

 

598. Aantekeningen betreffende geboorte, doop, belijdenis,

huwelijk, overlijden en begraven van familieleden,

aangelegd door Dirck Veeger (1671-1729), vervolgens voortgezet door zijn schoonzoon Christoffel Veeger en

later door diens schoonzoon Johannes Backer, 1692- 1780. 1 deeltje.

 

86. Ingekomen brieven bij Johannes Backer,

 

86. Alida Hagedoore (nicht?), 1762.

 

 

710. Notariële akte waarbij Johannes Backer Jacob van der

Elst machtigt om de suikerraffinaderij van zijn overleden broer Arnoldus Backer (II-1) te verkopen aan Pieter van Volkom en Jan Hendrik Scheffer, 1766. Afschrift.

1 stuk.

 

88. Aantekeningen van Johannes Backer betreffende zijn

financiële positie t.o.v. zijn ouders, 1775-1780.

1 omslag.

 

75. 'Verjaarwensch', tekst van een gedicht van Hilmar Johannes Backer (IVb) t.g.v. de 47e verjaardag van

zijn vader Johannes Backer, 1781. 1 stuk.

 

76. 'Verjaarzang', tekst van een gedicht van Christina

Regina Veeger t.g.v. de 49e verjaardag van haar

echtgenoot Johannes Backer, 1783. 1 stuk.

 

78. Aantekeningen van Johannes Backer betreffende de

verdeling van zijn nalatenschap, 1785, 1791 en z.j.

1 omslag.

 

77. Tekst van een gedicht van Hilmar Johannes Backer (IVb) t.g.v. de 55e verjaardag van zijn vader Johannes Backer, 1789. 1 stuk.

 

 

734. Teksten van gedichten van Christoffel Frederik Backer

(IVa) t.g.v. de 50e en 59e verjaardag van zijn vader

Johannes Backer, 1793. 1 omslag.

 

80. Onderhandse akte, waarbij Johannes Backer diverse

effecten en roerende en onroerende goederen vermaakt

aan zijn dochter Maria Elselina Backer (III-1), 1794.

1 stuk.

 

166. Grootboek van Johannes Backer, 1794-1799.

1 deel.

 

84. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Johannes Backer, 1799-1827, met retroacta, 1789- 1798. 1 omslag.

 

118. Akte waarbij de grote kerkeraad van de Lutherse Gemeente te Dordrecht verklaart dat het door Johannes Backer aan hem gelegateerde bedrag ('Noodfonds A')slechts zal worden gebruikt voor zuiver kerkelijke doeleinden,1800. 1 stuk.

 

120. Staat van jaarlijkse afrekeningen met de Lutherse

gemeente te Dordrecht betreffende het door Johannes

Backer in het leven geroepen 'Noodfonds B', bij gehouden door zijn zoon Hilmar Johannes (IVb), 14815.

1 katern.

 

II-1. ARNOLDUS Backer (zn van II, Hilmar Backer en Maria Elselina Bömers), geb. Dordrecht 4 maart 1736, ovl. Dordrecht 9 maart 1766.

 

zie ook inv.nr. 710

 

 

708. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Arnoldus Backer, 1766. 1 stuk.

 

709. Stukken betreffende de begrafenis van Arnoldus Backer,1766. 1 omslag.

 

 

II-4. CHRISTINA Backer (dr van II, Hilmar Backer en Maria Elselina Bömers), geb. Dordrecht 17 oktober 1741, aang. ovl. Dordrecht 24 januari 1742.

 

89. Kwitantie inzake de aangifte van het overlijden van

Christina Backer, 1742. 1 stuk.

 

 

III-1 MARIA ELSELINA Backer (dr van III, Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 6 juli 1760, ovl. Dordrecht 10 mei 1809, tr. Dordrecht 17 mei 1802 Johannes Franckenhoff, geb. Maastricht 1 juni 1742, Ev. Luth. predi-kant, ovl. Dordrecht 23 augustus 1807, zn van Gerhard Franckenhoff en Sara Schellinger.

 

743. Tekst van een gedicht van Hilmar Johannes Backer (IVb) t.g.v. de 25e verjaardag van zijn zus Maria Elselina Backer, 1785. 1 stuk.

 

83. Onderhandse akte van schuldbekentenis van Christoffel Frederik Backer (IVa), Hilmar Johannes Backer (IVb) en Petrus Diederich Backer (IVc) t.b.v. hun zus Maria Elselina Backer, 1802. 1 stuk.

 

744. Tekst van een feestlied van Christina Regina (IVb-1),

Johannes (Vb) en Maria Catharina (IVb-3) Backer t.g.v.het huwelijk van hun tante Maria Elselina Backer en Johannes Franckenhoff, 1802. 1 stuk.

 

745. 'Twist tusschen Cupido en de Dood', tekst van een

anoniem gedicht t.g.v. het huwelijk van Maria Elselina Backer en Johannes Franckenhoff, 1802.

 

742. Factuur van A. de Vogel voor de begrafeniskosten van

Johannes Franckenhoff en van Maria Elselina Backer,

1807, 1809. 1 omslag.

 

741. Testament van Maria Elselina Backer, 1808. Afschrift.

1 katern.

 

117. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Maria Elselina Backer, 1809, 1810. 1 omslag.

 

 

IVa. CHRISTOFFEL FREDERIK Backer (zn van III, Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 20 januari 1762, suikerraffinadeur, ovl. Dordrecht 20 juni 1805, tr. 1e Amsterdam 29 mei 1791 Margaretha Catharina Vortmeijer, geb. Amsterdam 23 mei 1765, ovl. Dordrecht 18 april 1792, dr van Jan Hendrik Vortmeijer en Anna Christina Beckman, tr. 2e Rotterdam 15 februari 1796 Apolonia Burmester, geb. Rotterdam 17 november 1764, ovl. Dordrecht 10 juni 1828, dr van Albert Burmester en Ida van der Masch.

 

 

*zie ook inv.nr. 83

 

737. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Margaretha Catharina Vortmeijer, 1792. 1 stuk.

 

736. Onderhandse akte van scheiding en verdeling van de

nalatenschap van Christoffel Frederik Backer en

Apolonia Burmester, 1834. In duplo. 1 omslag.

 

 

III-3. PETRONELLA CHRISTINA Backer (dr van III, Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 15 mei 1763, ovl. Dordrecht 27 april 1764.

 

751. Factuur van B. van Tienen voor de begrafeniskosten van Petronella Christina Backer, 1764. 1 stuk.

 

 

 

 

IVb. HILMAR JOHANNES Backer (zn van III, Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 30 augustus 1764, suikerraffinadeur, mede-oprichter en directeur van "De eerste Hollandsche beetwortelsuikerfabriek", schepen van Dordrecht (1799), ovl. Dordrecht 11 september 1828, tr. Dordrecht 15 juni 1788 Maria Dam, geb. Dordrecht 21 februari 1767, ovl. Dordrecht 1 januari 1846, dr van Jan Melchior Dam en Maria Catharina Dörges.

 

 

* zie ook inv. nr. 83.

 

728. Titelblad van een schoolschrift van Hilmar Johannes

Backer, 1776.

 

N.B. In schoonschrift. 1 stuk.

 

739. Kwitantie van Christoffel Frederik Backer (IVa) voor

zijn broer Hilmar Johannes Backer inzake gedeeltelijke

financiering van een scheepslading met bestemming

Baltimore, 1785. 1 stuk.

 

729. Teksten van gedichten van Johannes Backer (III) t.g.v.de 18e en 25e verjaardag van zijn zoon Hilmar Johannes Backer, 1782, 1789. 1 omslag.

 

730. Tekst van een gedicht van Maria Elselina Backer (III-1) t.g.v. de 23e verjaardag van haar broer Hilmar Johannes Backer, 1787. 1 stuk .

 

726. Tekst van een gedicht van Johannes Backer (III) t.g.v.het huwelijk van zijn zoon Hilmar Johannes Backer met Maria Dam, 1788. 1 katern

 

79. Onderhandse akte van schuldbekentenis van Johannes

Backer (III) t.b.v. zijn zoon Hilmar Johannes Bac-

ker, 1788. 1 stuk.

 

747. Lijsten met namen van buren en bekenden die mededeling ontvangen van geboorte en overlijden van de kinderen van Hilmar Johannes Backer en Maria Dam, 1789-1807.

1 katern.

 

738. Tekst van een gedicht van Christoffel Frederik Backer

t.g.v. de 28e verjaardag van zijn broer Hilmar Johannes Backer, 1792. 1 stuk.

 

 

1011. Aantekeningen van Hilmar Johannes Backer betreffende

de tijdelijk door hem betaalde boete aan de Dordtse

Schutterij (Cloveniers) vanwege het niet door de

medeschutters laten begraven van het het lijk van zijn neef Johannes Vijgh, 1805. 1 stuk.

 

 

 

424. Akte van tranport voor schepenen van Dordrecht door

de gemachtigde van Abraham Henricus Brouwer aan

Hilmar Johannes Backer van een huis en erf aan de

Wijnstraat (B 151) nabij het Groothoofd, schuin tegenover de Wijnsteiger in Dordrecht, 1799, met

retroacta en stukken betreffende geschillen met

buren, 1683-1793. 1 pak.

 

921. Briefwisseling tussen Abraham Henricus Brouwer te Amsterdam en Hilmar Johannes Backer betreffende zakelijke, politieke en alledaagse onderwerpen, 1796-1800. Afschriften, met aantekeningen van Adolf Louis Backer (VIIIk). 1 pak.

 

 

735. Kwitantie voor Hilmar Johannes Backer i.v.m.

hypotheekgelden ten laste van Steven van Steenwijk,

1805. 1 stuk.

 

 

1128. Kwitantie voor Hilmar Backer van de wed. J. Binckes te Amsterdam betreffende betaalde kosten voor logies, etc. voor zijn aan de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam studerende neef Jacob Dirks (BD-III-1), 1806.

1 stuk.

 

130. Akte van transport voor schepenen van Dordrecht door

de gemachtigde van de erfgenamen van Dirk Willem van

Meeteren aan Hilmar Johannes Backer van de suikerraf- finaderij "De Toelast" en een naastgelegen pakhuis aan de Wijnstraat in Dordrecht, 1806.

1 charter.

 

432. Bestek en voorwaarden voor een uitgebreide verbou-

wing van het in 1799 door Hilmar Johannes Backer

gekochte huis en erf aan de Wijnstraat (B 151), met

rekeningen en andere bijlagen, 1808. 1 omslag.

 

731. Tekst van een gedicht van Lucia Justina Backer (IVb-6)t.g.v. de 45e verjaardag van haar vader Hilmar Johannes Backer, 1809. 1 stuk.

 

427. Akte van vennootschap tussen Hilmar Johannes Backer,

Wilhelmina Maria Vijgh, (wed. van Lars Stenbith) en

M.C. Onnen, ca 1810. 1 stuk.

 

425. Rekening van Hilmar Johannes Backer betreffende de

aankoop van het huis aan de Wijnstraat, genaamd "De

Hen" (B 130) te Dordrecht, 1811-1812. 1 stuk.

 

721- Ingekomen brieven bij Hilmar Johannes Backer en/of

Maria Dam, 1812-1834.

721.Anna Dorothea Dam (ad BD-III), 1812 en ca 1813;

732.Jacob Dirks (BD-III-1), 1813;

1126.Hilmar Marius Dirks (BD-IVa/ad IVb-8), 1822;

653.Georg Conrad Gretzinger, met bijlage, 1803;

1127.N.N. Jouanne te Valençiennes, 1834;

722.Ds. Sartorius te Amsterdam, 1828;

725.Synodale Commissie van de Evangelisch Luthersche

kerk, 1828.

 

602. 'Contract van aandeel' ter stichting van een Vrou-

wenbank in de Luthersche Kerk te Dordrecht t.n.v.

Maria Dam, 1818. 1 stuk.

 

429. Staat van inkomsten en uitgaven betreffende het door

Hilmar Johannes Backer verhuurde huis aan de Wijn-

straat (B 54) te Dordrecht, met bijlagen, 1812-1828.

1 omslag.

 

428. Stukken betreffende de verhuur van een huis aan de

Wijnstraat (B 54) te Dordrecht door Hilmar Johannes

Backer aan Wilhelmina Maria Vijgh, wed. van Lars

Stenbith, 1812-1827. 1 omslag.

 

431. Kwitanties voor Hilmar Johannes Backer, Christina

Regina Backer (IVb-1), Jan Dam Backer (Vc), Frederik

Michelsen (ad IVb-5) en Wilhelmina Maria Vijgh

(schoonmoeder van Vc en IV-b-10), betreffende de

stedelijke belasting op de huurwaarden, koffie- en

theegeld, heerengeld en 's lands impost 1800-1820.

1 omslag.

 

753. Facturen en kwitanties voor Hilmar Johannes Backer voor geleverde goederen en diensten van huishoudelijke aard, 1802-1828. 1 pak.

 

1010. Stukken betreffende de schulden die Adolph Willem Vijgh heeft bij zijn neef Hilmar Johannes Backer, 1812.

1 omslag.

 

950. Dagboek van Maria Dam, 1813. Afschrift, ca 1950.

1 deeltje.

 

430. Facturen voor Hilmar Johannes Backer betreffende

onderhoud aan en reparatie van zijn onroerende

goederen, 1820-1828. 1 omslag.

 

987. Teksten van gedichten van Margaretha Christina Backer

(IVb-5) t.g.v. de 57e verjaardag van haar moeder Maria Dam, 1824. 1 omslag.

 

423. Akten waarbij Hilmar Johannes Backer de benedenwo ning van het huis aan de Wijnstraat (B 130), genaamd "De hen" te Dordrecht verhuurt aan Sijtje Visser,weduwe van Hendrik Kramers, met stukken betreffende wanbetaling van de huurster, 1825-1827. 1 omslag.

 

426. Staat van inkomsten en uitgaven betreffende het door

Hilmar Johannes Backer verhuurde huis aan de Wijn-

straat genaamd "De Hen", (B 130) te Dordrecht, 1825- 1828. 1 stuk.

 

733. Tekst van een gedicht van Hilmar Johannes Backer t.g.v.de 80e verjaardag van zijn nicht N.N. Schultz, 1827. Klad. 1 stuk.

 

727. Factuur van J. Waltman voor de begrafeniskosten van

Hilmar Johannes Backer, 1828. 1 stuk.

 

724. Tekst van een gedicht van Maria Dam voor haar kinderen,

ca 1840. 1 stuk.

 

723. Teksten van feestliederen van Marten Frederik Onnen

t.g.v. de 78e verjaardag van zijn grootmoeder Maria

Dam, 1845. 1 katern.

 

746. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Maria Dam, 1846. 1 omslag.

 

1141. Condoleancebrief van Maria Backer,geboren Dam (ad IVb) m.b.t.het overlijden van haar schoonzoon Hendrik Onnen (ad IVb-1) aan C.M.Onnen,1812.

 

1149. Condoleancebrief aan Hilmar Johannes Backer (IVb) van zijn schoonzuster Lucia Steuerwald-Dam betreffende het overlijden van Christoffel Frederik Backer (IVa-6), 1825.

 

1412. Kwitanties en afrekeningen van Hilmar Johannes Backer (IVb), 1818-1828. 6 stukken.

 

1417. Gedicht van Hilmar Johannes Backer (IVb) bij de 20e verjaardag van Maria Dam (ad IVb), 21 februari 1787. 1 stuk.

 

1418. Mapje met enkele haarlokken van Maria Dam (ad IVb). 1 stuk.

 

1419. Afschrift van een "dagboek"van Maria Dam (ad IVb) over de belevenissen tijdens het werven voor de Garde d’honneur, zomer 1813. 1 stuk.

 

1438. Twee kwitanties betreffende advertenties in de Dordrechtsche Courant voor Hilmar Johannes Backer (IVb), Dordrecht, 16 februari 1826, 31 mei 1828. 2 stukken.

 

1439. Correspondentie van Adolf Louis Backer (VIIIk) met familie Van Limburg Brouwer aangaande brieven van Abraham Henricus Brouwer uit Amsterdam aan Hilmar Johannes Backer (VIb) te Dordrecht, november 1972- januari 1973. 7 stukken.

 

1440. Brieven van Abraham Henricus Brouwer aan Hilmar Johannes Backer (VIb). 1 map.

 

1442. Hilmar Johannes Backer (IVb).

- Accordant-Biljet, 1793;

- Fournissement in de Negotiatie, 17 juli 1795;

- Quotisatie-Biljet, 15 december 1808;

- Verminderingsquotatie, 12e v/d Oogstmaand 1809.

 

1443. Hilmar Johannes Backer (IVb), diverse zakelijke belastingen (jaren 1806-1816):

- twee kwitanties van Fournissement voor de verponding, 1806;

- kwitantie van Fournissement, 1804;

- betaalde aanslag over 1811;

- betaalde aanslag 1814 over eigendommen in de gemeente Alblasserdam;

- idem over 1815;

- idem over 1815 in de gemeente Rijsoord.

 

1444. Hilmar Johannes Backer (IVb), verschil van mening met A.S.Rueb over een kwitantie, groot f.1120,00, 1806-1810.

1.Omstandige uiteenzetting van H.J.Backer.

2.Hetzelfde verhaal waarbij de beide namen worden aangeduid met A en B.

3.Brief van 5 september 1809 van Rueb aan Backer.

4.Brief van 5 september 1809 van Backer aan Rueb.(kopie).

5.Brief van 7 september 1809 van Rueb aan Backer.

6.Ongedateerde kopie van een brief van Backer aan Rueb met voorstel hoe de zaak te regelen.

7.Brief van 18 september 1809 van Rueb aan Backer.

8.De kwitantie waar het om gaat, met de verklaring op de achterzijde als door Backer gevraagd.

1 omslag.

 

1445. Hilmar Johannes Backer (IVb),stukken uit de lessenaar van de boekhouder Hermanus Logger, na zijn plotseling overlijden op 1 november 1814.

Brief van F.J.Logger (de zoon?),d.d. 16 augustus 1820. Dit gaat over gezangen en over een kreupele dominee, enz.

 

1446. Hilmar Johannes Backer (IVb) contra Klaas Bijl, 3 stukken, nota’s van procureur A.Kist en advocaat W.B.Donker Curtius.

 

1447. Hilmar Johannes Backer (IVb) contra Sebastiaan Giesze en Johanna Dam, over afwikkeling van de firma Jan Dam en Harders, zoutzieders, nota’s notaris Schultz van Hagen, nota’s procureur A.Kist en advocaat W.B.Donker Curtius, diverse stukken en rekeningen. 3 omslagen.

 

1448. Hilmar Johannes Backer (IVb), pacht van land en suikerbieten.

Koop van mangelbieten, Land onder Zandelingen Ambacht, Land van Hofstede Oud-Beijerland, loonbriefjes en kwitanties landarbeiders, twee kwitanties betaalde pacht, ca.1813. 6 omslagen.

 

1449. Hilmar Johannes Backer (IVb), diverse kwitanties Brandverzekeringen. 18 stukken.

 

1450. Hilmar Johannes Backer (IVb), Tuin in ‘t Geldeloozen Padt (even buiten de Sluyspoort):

- kwitanties van Cornelia Buurveldt voor f.200,00 voor de tuin en f.200,00 voor de meubelen in de koepel, 2 maart 1812.Rekening van notaris Esser voor het transport (f.23,13).

- belastingbiljetten nog op naam van C.Buurveldt (4 stukken);

- boekhouding van de tuin over 1812 en 1813 met 8 nota’s daarop betrekking hebbende (10 stukken);

- correspondentie over de koopsom, die aanvankelijk door W.Kluit ten eigen nutte is gebruikt;

- vekoop van de tuin met meubels voor f.300,00 aan Adriaan Dingemans, 6 augustus 1823.

 

1470. Pakket rekeningen en kwitanties voor H.J.Backer (IVb). Niet nader uitgezocht. 1 omslag.

 

Huizen en Landerijen in de Vinkepolder te Alblasserdam.

 

 

1463. - kort overzicht van de transacties die hebben plaatsgehad (door A.L.Backer (VIIIk);

- hypotheekbrief ten laste van Hendrik van der Leer, groot f 700,- op huis, schuur en erven in de Vinkepolder, een boomgaard en twee mergen en 350 roeden land in dezelfde polder (Schout en Schepenen van Alblasserdam, 21 januari 1800.

- hypotheekbrief ten laste van Hendrik van der Leer, groot f 1200,- op vijf stukken grond in de Vinkepolder,4 mergen,400 roeden,300 roeden,1 mergen 200 roeden boomgaard en griend. 3 stukken.

 

 

 

1464. - overdracht van de hypotheekbrief van f 1200,- ten laste van Hendrik van der Leer, van Johannes Pijl aan Mej. Johanna Steenhuis, door Koninklijk notaris H.Struyk, Dordrecht, 13 september 1808;

- overdracht van de hypotheekbrief van f 700,- ten laste van Hendrik van der Leer, van weduwe Fokkert, vertegenwoordigd door notaris A.A.van den Oever, aan Hilmar Johannes Backer, door Schout en Schepenen van Alblasserdam, 6 oktober 1810;

- Jacob van der Leer neemt de hypotheek van f 700,- over van zijn overleden ouders. 3 stukken.

 

 

1465. - overdracht van de hypotheekbrief van f 1200,- ten laste van Hendrik van der Leer, van Mej. Johanna Steenhuis aan Hilmar Johannes Backer, door Keizerlijke notaris H.Struyk, Dordrecht, 29 november 1810;

- contract waarbij Jacob van der Leer de verplichtingen van wijlen zijn vader overneemt betreffende de hypotheek van f 700,-, Dordrecht, december 1811;

- brief van notaris Van Veelen te Gorinchem aan notaris Van der Werff te Dordrecht over inschrijving van twee borderellen, Gorinchem,28 februari 1812;

- de twee borderellen in de Franse taal, gedateerd 26 februari 1812 met aantekening van inschrijving, d.d. 28 februari 1812. 5 stukken.

 

 

1466. - verzoek van J.Drinkwaard te Oud Alblas aan Hilmar Johannes Backer om een hypotheek, groot f 500,-, ten laste van Jacob van der Leer over te nemen, Oud Alblas, 9 mei 1812;

- verklaring van Cornelis Cornelisz. Pijl, op wiens naam deze hypotheek stond, de f 500,- te hebben ontvangen van Jacob van der Leer, Alblasserdam, 10 juli 1812;

- diverse afrekeningen en boekhoudingen waaruit blijkt dat H.J.Backer het land en het huis voor het bedrag van de hypotheken (f 1200,- + f 700,- + f 500,- = f 2400,-) heeft overgenomen, 24 december 1812. 2 stukken + 1 omslag.

 

 

1467. Pakket kwitanties en belastingbiljetten op het bezit betrekking hebbende.

 

 

1468. - acte van huurvernietiging van 30 december 1816; maar de huur van de voorlaatste drie jaren moet hij met f 50,- per jaar aflossen;

- kopie van een ondershandse acte van 4 februari 1817, waarbij Hilmar Johannes Backer het gehele bezit voor f 3000,- verkoopt aan Pieter Drinkwaard en Ary Koopenaal;

- kopie van brief van Hilmar Johannes Backer aan de ontvanger der Belastingen om teruggaaf van te veel betaalde verponding, Dordrecht, 19 januari 1818;

- bladzijde uit een kasboek volgens welk op 27 januari 1818 f 3,- en 8 stuivers is ontvangen. 4 stukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

III-5. PETRUS CHRISTIAAN Backer (zn van III, Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 21 december 1765, ovl. Dordrecht 15 april 1767.

 

752. Factuur van B. van Tienen voor de begrafeniskosten van Petrus Christiaan Backer, 1767. 1 stuk.

 

 

 

IVc. PETRUS DIEDERICH Backer (zn van III, Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 25 februari 1768, suikerraffinadeur, ovl. Zoeterwoude 13 december 1831, tr. Rotterdam 19 september 1791 Dina Burmester, geb. Rotterdam 14 april 1766, ovl. Dordrecht 8 juli 1822, dr van Albert Burmester en Ida van der Masch.

 

 

· zie ook inv. nr. 83.

 

 

1458. Petrus Diederich Backer (IVc).Kwitantie aan H.J.Backer door hem ondertekend, Dordrecht,november 1798 1 stuk.

 

 

1495. Belastingbiljet Petrus Diederich Backer (IVc) over grond in Rijsoord, Dordrecht, 1813. 1 stuk.

 

 

1460. Kwitantie voor Petrus Diederich Backer (IVc) voor door hem gekochte grond, Dordrecht, 1 augustus 1816. 1 stuk.

 

 

1461. Uittreksel uit het bevolkingsregister van het overlijden van Petrus Diederich Backer (IVc), Dordrecht,30 december 1831. 1 stuk.

 

 

1462. Briefwisseling over de erfenis van Petrus Diederich Backer (IVc) tussen Jan Dam Backer (Vc) en J.D.Dirks, oktober 1862. 2 stukken.

 

 

 

1469. Een partij Rijnwijn ingekomen van een afgeschreven kwade schuld van de firma P.D.Backer (IVc),sociteit van voor 1806.

Door(neef?)A.S.Rueb bewaard en door H.J.Backer verdeeld onder: Weduwe Hordijk, Joh.v.d.Elst, Joh. Backer, H.J.Backer, P.D.Backer, weduwe C.F.Backer en de Lutherse Kerk. 1 omslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVa-3 MARIA ELSELINA Backer, geb. Dordrecht 16 juni 1800, ovl. Amsterdam 22 februari 1837, tr. Dordrecht 8 april 1824 Justus Dirks, geb. Groningen 12 februari 1802, apotheker, ovl. Dordrecht 10 april 1882, zn.van Jacobus Johannes en Anna Dorothea Dam, hij tr. 2e Alida Katharina Haas.

 

 

 

1153. Kwitantie voor f.6.00 voor de koop van balans voor apotheek van Justus Dirks, gehuwd met Maria Elselina Backer (IVa-3). De balans is gekocht door H.J.Backer bij J.Vet Hzn. En opgezonden naar Bergen op Zoom.

 

 

1154. Overlijdensberichten Justus Dirks, gehuwd met Maria Elselina Backer (IVa-3), Dordrecht 1882.

Overlijdensbericht van Alida Katherina de Haas (tweede huwelijk Justus Dirks), 1882.

 

 

 

IVa-4. IDA ALBERTINA Backer (dr van IVa, Christoffel Frederik

Backer en Apolonia Burmester) , geb. Dordrecht 14 februari,1803 ovl. Dordrecht 2 april 1838,tr.Dordrecht 7 april 1824 Stephanus Hendrik Willem van Trigt, geb. Dordrecht 24 februari 1788, chirurgijn, ovl. Dordrecht 19 april 1840, zn. van Adrianus en Catharina Hoffman.

 

 

1135. Krantenbericht met kennisgeving van het overlijden van S.W.H. van Trigt, echtgenoot van Ida Albertina Backer, 1840. 1 stuk.

 

 

 

 

 

 

 

Va. JOHANNES CHRISTOFFEL Backer, (zn van IVa, Christoffel Frederik Backer en Apolonia Burmester), geb. Dordrecht 31 mei 1804, suikerraffinadeur, ovl. Amsterdam 8 febuari 1853, tr. Rotterdam 30 mei 1827 Dina Spakler, geb. Rotterdam 11 januari 1803, ovl. Hilversum 10 april 1875, dr van Johannes Christoffel Spakler en Catharina Elisabeth Burmester.

 

 

1140. Aantekeningen betreffende Johannes Christoffel Backer(Va) aangaande gedicht aan Louise Jacoba Johanna Backer (Vb-3), Huize Oorsprong, Oosterbeek, 1846.

 

 

1152. Brief aangaande het overlijden van Johannes Christoffel Backer (Va) van G.A. van Trigt, Amsterdam februari 1853.

 

 

IVb-1. CHRISTINA REGINA Backer (dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Christina Regina Veeger), geb. Dordrecht 11 maart 1789, ovl. Dordrecht 11 juni 1858, tr. Dordrecht 29 augustus 1808 Hendrik Onnen, geb. Utrecht 8 augustus 1779, med. dr, ovl. Dordrecht 30 maart 1812, zn van Marten Frederik Onnen en Johanna Moerkerk.

 

 

* zie ook inv.nr 431.

 

 

123. Tekst van een gedicht van J.G. Onnen t.g.v. het

huwelijk van zijn broer Hendrik Onnen en Christina

Regina Backer, 1808. Gedrukt. 1 stuk.

 

288. Tekst van gedichten van Marten Frederik Onnen t.g.v.

de 60e verjaardag van zijn moeder Christina Regina

Backer, de 49e verjaardag van zijn tante Apolonia

Frederika Backer (IVb-9) en de doop van zijn zoon

Paulus Willem Onnen, 1849. 1 katern

 

1142. Rekening begrafenis van zoontje Hendrik (5j) van Christina Regina Backer (IVb-1) en Hendrik Onnen (ad IVb-1)

 

1149. Drie rekeningen van de bruiloft en feesten ondertrouw van Christina Regina Backer (IVb-1) en Hendrik Onnen (ad IVb-1), Dordrecht 1808.

 

 

 

 

 

 

 

Vb. JOHANNES Backer (zn van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 14 maart 1790, directeur van "De eerste Hollandsche beetwortelsuikerfabriek" te Oosterbeek, burgemeester van Renkum, ovl. Oosterbeek 21 oktober 1872, tr. Oosterbeek 15 juni 1813 Louise Jacoba Johanna van Ommeren, geb. Arnhem 24 januari 1794, ovl. Oosterbeek 3 maart 1854, dr van Evert Jan van Ommeren en Allegonda Jacoba Verweijde.

 

 

121. Tekst van een gedicht van Johannes Backer t.g.v.

het huwelijk van zijn kleindochter Louise Jacoba

Johanna van der Teen, 1871. Klad. 1 stuk.

 

122. 'J. Backer naar ligchaam en geest', album met tek-

sten van gedichten van Johannes Backer t.g.v. van

huwelijken van familieleden en andere heuglijke

feiten (1805-1835 en z.j.), aangelegd, 1870.

 

N.B.: Hierin getekende en gefotografeerde portretten

van Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van

Ommeren, 1793, 1800, 1813, 1838, 1862, 1867, 1870 en

z.j. 1 deel.

 

564. Krantenbericht betreffende het huis "De Oorsprong" in

Oosterbeek, dat van 1814-1851 eigendom was van

Johannes Backer, 1992. 1 stuk.

 

1136. Brief van Johannes Backer (Vb) en Louise Jacoba Johanna van Ommeren (ad Vb) aan hun kinderen t.g.v. hun 25-jarig huwelijk, 1838, met verklarende aantekeningen, vermoedelijk van A.L.Backer (VIIIk)

 

1155. Diverse kwitanties m.b.t. Johannes Backer (Vb) "Jan van de Oorsprong", omstreeks 1815-1818.

 

1156. Brief van Constant Villas aan generaal Behr, tussen 7 en 12 juni 1832, waarin vermeld wordt dat Koning Willem I en zijn Gemalin een suikerbrood van Johannes Backer (Vb) bij de thee gebruikt hebben.

 

1157. Overdruk uit tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 1866, met een artikel van Johannes Backer (Vb) over het kweken van zijde van de Bombyx Yama-maï in de bossen van Oosterbeek. Met een monster zijde.

 

1158. Dagblad van het departement van de Boven-IJssel van 5 december 1811 met een rapport van de commissie van landbouw over een bezoek aan de suikerfabriek van Johannes Backer (Vb).

 

1159. Wandelkaart Omgeving Arnhem waar de suikerfabriek van Johannes Backer (Vb) op staat.

 

1160. Contract van Johannes Backer (Vb) met zijn remplacant Andries Gardenier (1813) en een kwitantie van f.200,- door Andries Gardenier ontvangen, d.d. 16 juni 1814.

 

1161. Rekening voor Johannes Backer (Vb) van A.Lantmeeter voor diverse reparaties aan verschillende tolhekken te Arnhem, Wageningen en aan de Koude Herberg, 1814.

 

 

 

Vc. JAN DAM Backer (zn van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 10 juni 1793, suiker-en zoutraffinadeur, eigenaar van een glasblazerij en een groente- en zaadhandel, ovl. Dordrecht 13 december 1863, tr. Dordrecht 26 augustus 1835 Anna Christina Adolfina Stenbith, geb. Dordrecht 19 juli 1800, ovl. Dordrecht 14 mei 1885, dr van Lars Stenbith en Wilhelmina Maria Vijgh.

 

 

* zie ook inv.nr. 431.

 

131. Paspoort van de burgemeester van Oosterbeek voor Jan

Dam Backer, 1813. 1 stuk.

 

119. Stukken betreffende een schenking ('Noodfonds C')

van Jan Dam Backer t.b.v. de diaconie van de Lutherse

gemeente te Dordrecht, 1819-1899. 1 omslag.

 

174. Ingekomen brieven bij Jan Dam Backer en/of Anna

Christina Adolfina Stenbith, 1837-1871.

 

270. Christiaan Hendrik Backer (VIb), 1861-1871.

418. Maria Elselina van Heuven (dr van BD-IVb-4,

Apolonia Dirks) en Reinier Abraham Papegaaij,

1878.

799. Fa. W.G. Janse & Co. te Dordrecht, 1835;

255. Jan Jacobus van der Kloes (ad Vb-5), 1860.

174. Fa. Van Nerum en Olivier te Dordrecht, 1837.

249. Huibert Leopold Jozef Römer (ad Vb-3), 1855.

 

129. Patentbewijs voor Jan Dam Backer als 'suikerraf finadeur met eene pan' onder de Fa. van H.J. Backer

& Co., 1839. 1 stuk.

 

603. 'Lijst van personen, die bij de plaats gehad hebben-

de eerste stemming, ter benoeming van negentien

leden van den Gemeente-Raad van Dordrecht, met uit- zondering van de reeds benoemden de meeste stemmen

hebben verkregen en waarover eene herstemming moet

geschieden', ca 1840.

 

N.B. Op deze lijst komt o.a. Jan Dam Backer voor.

 

1 stuk.

 

308. Tekst van een gedicht van Johannes Petrus Backer

(VIc) t.g.v. een verjaardag van zijn vader Jan Dam

Backer, ca 1845. 1 stuk.

 

 

1162. Jan Dam Backer (Vc), patentbewijzen over de jaren 1839-1869, incompleet.

 

 

1163. Jan Dam Backer (Vc). Condoleancebrief d.d.20 december 1831 van J.Schultz te ’s Gravenhage bij het overlijden van zijn oom Petrus Diederik Backer (IVc).

 

1164. Belastingbiljet huurwaardebelasting, d.d. 14 augustus 1852, en een sommatie van Jan Dam Backer (Vc).

 

1165. Testament van Jan Dam Backer (Vc).

 

 

1166. Jan Dam Backer (Vc). Gedichten ter gelegenheid van zijn huwelijk op 28 augustus 1835 met Anna Christina Adolfina Stenbith. (17 stukken).

 

 

1167. Jan Dam Backer (Vc). Gedichten ter gelegenheid van zijn koperen bruiloft op 26 februari 1848 met Anna Christina Adolfina Stenbith. (7 stukken).

 

 

1168. Jan Dam Backer (Vc). Twee gedichten bij zijn 25-jarig huwelijksfeest op 26 augustus 1860.

 

 

1170. Jan Dam Backer (Vc). De Gitte Kroon. Hersteld en ingewijd, 10 juni 1852, zijn verjaardag.

Drie gedichten daarover met een lijst van 28 "Medewerksters" en Medewerkers".

 

 

1171. 9 aan Jan Dam Backer (Vc) gerichte kwitanties + diversen.

 

 

1172. Twee brieven aan Jan Dam Backer (Vc) van P.J.Bourier uit Rotterdam over te leveren behangselpapier.

 

 

1173. Jan Dam Backer (Vc). Twee contracten d.d.1831 en 1832 wegens de verhuur van een deel van het pakhuis "De Ossekop"aan de gemeente Dordrecht.

 

 

1174. Jan Dam Backer (Vc). Spotprent door een onbekende aan hem toegezonden, doelende op een bedrog in zaken.

 

 

1175. Jan Dam Backer (Vc). Aanwijzing tot lid van het comité voor de watersnood, d.d.14 februari 1861.

 

 

1176. Verslag van de begrafenis van Jan Dam Backer (Vc) door J.J.Haverdoeze, secretaris van de Grote Kerkeraad + een gedicht van J.W. Beversen.

 

 

1177. Memorie van aangifte van de nalatenschap van Jan Dam Backer (Vc).

 

 

1178. Anna Christina Adolfina Stenbith (ad Vc). Aanspraak bij haar bevestiging op 10 juli 1818.

 

 

1179. Gedichten bij de verjaardag (3 stukken) in 1826, 1834 en …?? Van Anna Christina Adolfina Stenbith (ad Vc).

 

 

1180. Testament van Anna Christina Adolfina Stenbith (ad Vc), d.d.19 augustus 1835.

 

 

1181. Memorie van aangifte bij het overlijden van Anna Christina Adolfina Stenbith (ad Vc). Enig erfgenaam J.P.Backer (VIc).

 

 

1182. Bekendmaking van het overlijden van Anna Christina Adolfina Stenbith (ad Vc) op 14 mei 1885.

 

 

1356. Aankondiging van beëindiging van de Titel van Makelaar van Christoffel Rueb, Rottedam, 23 december 1842, geadresseerd aan Jan Dam Backer (Vc) te Dordrecht. 1 stuk.

 

1411. Nota van goederen door Jan Dam Backer (Vc) verkocht voor H.M.Dirks, 25 september 1825. 1 stuk.

 

1420. Garde d’honneur Jan Dam Backer (Vc), requesten en antwoorden daarop en andere stukken, genummerd naar datum van 1 tot 38 en in pakje ongedateerde stukken genummerd 39 (gerangschikt door J.J.Backer Dirks). 1 omslag.

 

1421. Garde d’honneur Jan Dam Backer (Vc), brieven gemerkt A tot en met H van Johannes Backer (Vb) op de Oorsprong aan zijn vader Hilmar Johannes Backer (IVb) te Dordrecht. Voorspel van het Garde d’honneurschap van zijn broer.Verzameld en gerangschikt door J.J.Backer Dirks, Oorsprong, januari-mei 1813. 1 omslag.

 

 

1422. Garde d’honneur Jan Dam Backer (Vc),pakket brieven, genummerd 1 tot en met 111, verzameld en gerangschikt door J.J.Backer Dirks. 1 omslag.

 

1423. Garde d’honneur Jan Dam Backer (Vc) "Uit den Fransen Tijd",J.J.Backer Dirks. Overdruk uit "Nederland" tweede deel 1892, blz. 113 e.v. 1 stuk.

 

 

1424. Garde d’honneur Jan Dam Backer (Vc), diverse stukken hierop betrekking hebbende: contract met J. Backer Dirks, rekeningen o.a. van A.W.Vijgh, verslag bevrijding Arnhem, herdenking bevrijding in 1863, niet genummerd en gerangschikt, 1813-1814. 1 omslag.

 

1425. Garde d’honneur Jan Dam Backer (Vc). Brief van Garde J. van der Drift uit Vlaardingen over zijn ontsnapping uit Metz:

-orgineel van de brief, uitgetypte kopie;

-Nieuwe Vlaardingse Krant met de tekst, 28 november 1963;

-onderzoek naar J.van der Drift door archivaris C.Postma te Vlaardingen;

-verbeterd familie-onderzoek door J.Bijl. 1 omslag.

 

 

 

 

 

 

IVb-3.MARIA CATHARINA Backer ( dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam ), geb.Dordrecht 11 juni 1791, ovl. Dordrecht 19 januari 1880.

 

 

1143. Bundeltje gedichten Maria Catharina Backer (IVb-3),8 augustus 1809, gemaakt bij verschillende gelegenheden, 1809-1824.

 

 

1144. Choor 26 augustus 1860 naar gezang 16, Maria Catherina Backer (IVb-3)

 

1145. Maria Catherina Backer(IVb-3), akte van scheiding van boedel.

 

1146. Maria Catherina Backer (IVb-3), rekening en verantwoording van de verdeling, 11 december 1880.

 

 

1147. Maria Catharina Backer (IVb-3), lijstje van verdeling van goederen.

 

 

1148. Specificatie van onkosten begrafenis Mej. Maria Onnen.

 

 

 

IVb-5. MARGARETHA CATHARINA Backer ((dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 4 januari 1795, ovl. Dordrecht 19 maart 1871, tr. 1e Dordrecht 26 juni 1816 ALBERT Backer (Ve), geb. Dordrecht 13 juni 1795, suikerraffinadeur, ovl. Dordrecht 4 november 1816, zn van PETRUS DIEDERICH Backer (IVc) en Dina Burmester, tr. 2e Dordrecht 3 augustus 1836 Frederik Michelsen, geb. Amsterdam 14 juni 1793, predikant, ovl. Dordrecht 25 februari 1870, zn van Jan Hendrik en Stijntje Simon en wed. van Catharina Elisabeth Luning.

 

986. Tekst van een gedicht van vermoedelijk Jan Dam Backer (Vc)

t.g.v. het huwelijk van zijn zuster Margaretha Catharina

Backer met zijn neef Albert Backer, 1816. Gedrukt.

1 stuk.

 

988. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden van Albert Backer, 1816. 1 stuk.

 

989. Kwitantie van de wed. Herman Draveman voor Margaretha

Catharina Backer inzake geleverde rozijnwijnazijn, 1822.

1 stuk.

 

995. Tekst van een gedicht van Lucia Justina Backer (IVb-6)

t.g.v. het 40-jarig ambtsjubileum van Frederik Michelsen,

(1858). 1 stuk.

 

990. Tekst van een gelukwens van 44 (oud-)catechisanten van

Frederik Michelsen t.g.v. zijn 40-jarig ambtsjubileum, 1858.

Afschrift, ca 1900.

 

N.B.: o.a. ondertekend door Jan Dam Backer (Vc), Lucia

Justina Backer (IVb-6) Johannes Adolph Backer (VIe) en

Hendrik Onnen (kleinzn van IVb-1).

 

 

IVb-6. LUCIA JUSTINA Backer (dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 1 juni 1797, dichteres, ovl. Dordrecht 14 januari 1870.

 

zie ook inv.nr. 992

 

 

991. Brief van Johannes Backer (Vb) aan zijn zus Lucia Justina

Backer, 1812. 1 stuk.

 

994. Teksten van gedichten van Lucia Justina Backer, (1816)-1858 en z.j. 1 pak.

 

 

 

IVb-9. APOLONIA FREDERIKA Backer (dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 11 februari 1802, ovl. 's-Gravenhage 24 oktober 1872, tr. Dordrecht 3 april 1833 Jan Dam Steuerwald, geb. Bergen op Zoom 13 april 1805, lithograaf, ovl. 's-Gravenhage 10 mei 1869, zn van Justin Ernst Steuerwald en Lucia Dam.

 

 

· zie ook inv.nr. 288.

 

 

1413. Kwitantie van Johannes Petrus Stenbith (ad IVb-10) aan Jan Dam Steuerwald (ad VIb-9), Dordrecht, 25 november 1828. 1 stuk.

 

 

IVb-10. JOHANNA MARIA ELISABETH Backer (dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 9 augustus 1803, ovl. Dordrecht 6 september 1865, tr. Dordrecht 24 oktober 1832 Johannes Petrus Stenbith, geb. Dordrecht 1 juni 1802, commissionair, ovl. Dordrecht 7 juni 1885, zn van Lars Stenbith en Wilhelmina Maria Vijgh.

 

 

* zie ook inv.nr. 128

 

 

691. Teksten van anonieme gedichten t.g.v. de 18e verjaardag

van Johanna Maria Elisabeth Backer, 1821.

1 omslag.

 

 

666. Patentbewijzen voor Johannes Petrus Stenbith als

kantoorbediende en commissionair, 1822, 1824, 1840.

1 omslag.

 

669. Kwitanties voor Johannes Petrus Stenbith betreffende

de stedelijke belasting op de huurwaarden en het markt-,kaai- en diepgeld van Dordrecht, 1828, 1831.

1 omslag.

 

700. Notariële akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johanna Maria Elisabeth Backer en Johannes Petrus Stenbith,

1832. Afschrift. 1 katern.

 

701. Onderhandse akte van beschrijving van de bij haar

huwelijk door Johanna Maria Elisabeth Backer ingebrach- te goederen en bezittingen, 1833. 1 stuk.

 

702. Testamenten van Johanna Maria Elisabeth Backer en Jo- hannes Petrus Stenbith, 1833. Afschriften.

1 omslag.

 

161- Ingekomen brieven en briefkaarten bij Johannes Petrus

Stenbith,

 

161. Johannes Adolph Backer (VIe), 1874.

474. Hendrik Willem van Everdingen (schoonzoon van Vb

1, Allegonda Jacoba Everdina Johanna Backer) aan

Johannes Petrus Stenbith, 1870, 1874, 1876.

622. Departement van Marine, 1844.

668. N.N. te Amsterdam, 1875.

 

667. Tekst van een gedicht van 'Suze en Betsy' t.g.v. de 51e verjaardag van hun neef Johannes Petrus Stenbith, 1853.

1 stuk.

 

993. Tekst van een gedicht van Lucia Justina Backer (IVb-6) t.g.v. het 25-jarig huwelijksjubileum van Johanna Maria Elisabeth Backer en Johannes Petrus Stenbith, 1857.

1 stuk.

 

670. Tekst van een gedicht van Maria Catharina Backer (IVb- 3), Dina Petronella Backer (IVb-8), Anna Catharina Adolfina Stenbith (ad Vc), Apolonia Frederika Backer (IVb-9) en Johannes Petrus Backer (VIc) t.g.v. de 70e verjaardag van hun broer, zwager en oom Johannes Petrus Stenbith, 1872. 1 stuk.

 

699. Teksten van feestliederen en gedichten t.g.v. het 25- jarig huwelijksjubileum van Johanna Maria Elisabeth

Backer en Johannes Petrus Stenbith, 1857.

1 omslag.

 

173. Tekst van een feestlied t.g.v. het 50-jarig ambtsju bileum van Johannes Petrus Stenbith als kerkeraads-

lid van de Evangelisch Luthersche Gemeente te Dor-

drecht, 1877. Gedrukt. In duplo. 1 omslag.

 

665. Tekst van een gedicht van F. Böger t.g.v. het 50-jarig ambtsjubileum van Johannes Petrus Stenbith als kerkeraadslid van de Evangelisch Luthersche Gemeente te Dordrecht, 1877. 1 stuk.

 

664. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Johannes Petrus Stenbith, 1885. 1 stuk.

 

671. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschappen van Johanna Maria Elisabeth Backer en Johannes Petrus Stenbith, 1865-1869. 1 omslag.

 

1303. Briefkaart aan Johannes Petrus Stenbith van M. van Buren-Dirks met de aankondiging van de geboorte van een zoon, Dordrecht, 20 juni 1846. 1 stuk.

 

 

Vd. HILMAR JOHANNES Backer (zn van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 17 september 1804, lithograaf, ovl. Dordrecht 1 mei 1845, tr. Dordrecht 21 mei 1834 Johanna Adolfina van Oldenborgh, geb. Willemstad 13 december 1805, ovl. Amsterdam 9 september 1885, dr van Johannes van Oldenborgh en Johanna Maria Vijgh.

 

 

168. Album Amicorum van Johanna Adolfina van Oldenborgh,

1829-1855. 1 doosje.

 

660. Notariële akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hilmar Johannes Backer en Johanna Adolfina van Oldenborgh, 1834. 1 katern.

 

657. Testament van Hilmar Johannes Backer, 1834. Afschrift.

1 katern.

 

662. Circulaire van Johanna Adolfina van Oldenborgh waarin

zij kennisgeeft van het overlijden van haar man Hilmar

Johannes Backer en mededeling doet over de gewijzigde

bedrijfsleiding, 1845. 1 stuk.

 

658. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Hilmar Johannes Backer, 1846, 1859, 1860, 1870.

1 omslag.

 

659. Akte waarbij Johanna Adolfina van Oldenborgh en enkele familieleden Jan Dam Backer (IVc) benoemen tot toeziend voogd over haar vijf minderjarige kinderen, 1846.

1 katern.

 

661. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Johanna Adolfina van Oldenborgh, 1885. 1 stuk.

 

IVb-7. DINA PETRONELLA Backer (dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 9 december 1798, ovl. Dordrecht 3 juni 1799.

 

750. Krantenbericht met kennisgeving van de geboorte van Dina Petronella Backer, 1798. 1 stuk.

 

 

749. Factuur van A. de Vogel voor de begrafeniskosten van

Dina Petronella Backer, met bijlage, 1799.

1 omslag.

 

IVb-8. DINA PETRONELLA Backer (dr van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 2 december 1800, ovl. Dordrecht 1 november 1875, tr. Dordrecht 10 mei 1826 Hilmar Marius Dirks (BD-IVa), geb. Groningen 8 september 1799, ovl. Dordrecht 2 november 1840, zn van Jacobus Johannes Dirks (III) en Anna Dorothea Dam.

 

 

1024. Brief van Jan Willem du Celliée Muller (ad VIa-1) aan

Dina Petronella Backer, met kennisgeving van de geboorte van zijn zoon Jan Eiso, 1874. 1 stuk.

 

 

1023. Stukken betreffende de overname van de fa. Verhage

(borstels) inclusief overname van de huizen D 355, 360,363 en 366 aan de Pelserstraat door Hilmar Marius Dirks van Jan Roelofsz. Stempels, 1820-1825, 1835, met retroacta, 1742-1811. 1 omslag.

 

 

1022. Aantekeningen betreffende de financiële afwikkeling van de zaken die effectenhandelaar P. Nibbrig te Amsterdam voor Hilmar Marius Dirks heeft behartigd, 1825.

1 stuk.

 

998. Tekst van een gedicht van Margaretha Catharina Backer

(IVb-5), t.g.v. het huwelijk van Dina Petronella Backer en Hilmar Marius Dirks, 1826. 1 stuk.

 

999. Testament van Dina Petronella Backer, 1826. Afschrift,1826. 1 stuk.

 

1000. Testament van Hilmar Marius Dirks, 1826. Afschrift.

1826. 1 stuk.

 

1001. Onderhandse akte van scheiding en verdeling van de

nalatenschap van Dina Petronella Backer en Hilmar

Marius Dirks, 1876. Afschrift, 1876. 1 stuk.

 

 

IVb-12. PETRUS DIEDERICH Backer (zn van IVb, Hilmar Johannes Backer en Maria Dam), geb. Dordrecht 16 november 1805, ovl. Dordrecht 10 1pril 1807.

 

748. Factuur van A. de Vogel voor de begrafeniskosten van

Petrus Diederich Backer, met bijlage, 1807.

1 omslag.

 

Ve. ALBERT Backer (zn van IVc, Petrus Diederich Backer en Dina Burmester), geb. Dordrecht 13 juni 1795, suikerraffinadeur, ovl. Dordrecht 4 november 1816, tr. Dordrecht 26 juni 1816 MARGARETHA CATHARINA Backer (IVb-5), geb. Dordrecht 4 januari 1795, ovl. Dordrecht 19 maart 1871, dr van HILMAR JOHANNES Backer (IVb) en Maria Dam, zij tr. 2e Frederik Michelsen.

 

zie bij IVb-5, Margaretha Catharina Backer.

 

 

Va-1. CHRISTOFFEL FREDERIK Backer, (zn van Va,Johannes Christoffel Backer en Dina Spakler), geb. Amsterdam 26 mei 1828,ir.,ovl. Semarang 3 december 1852.

 

 

1151. Brief van Christoffel Frederik Backer (Va-1) aan een "waarde nicht", ondertekend "neef Jan Backer",Amsterdam 27 juni 1847.

 

 

 

Va-2. CATHARINA ELISABETH Backer (dr van Va, Johannes Christoffel Backer en Dina Spakler), geb. Amsterdam 21 december 1829, ovl. Amsterdam 18 september 1900, tr. Amsterdam 10 juni 1858 Jan Daniël Toussaint, geb. Wijhe 26 maart 1825, kassier bij de Fa. Roquette, ovl. Amsterdam 10 september 1883, zn van Sijbrand Toussaint en Engelina Gerardina van Trigt.

 

 

287. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Catharina Elisabeth Backer en Jan Daniël Toussaint,

1858. In duplo. 1 omslag.

 

286. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Jan Daniël Toussaint, 1883. 1 stuk.

 

284. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Catharina Elisabeth Backer, 1900. 1 stuk.

 

 

Va-3 APOLONIA CHRISTINA FREDERIKA Backer (dr van Va, Johannes Christoffel Backer en Dina Spakler), geb. Amsterdam 11 januari 1832, ovl. 's-Gravenzande 20 oktober 1899.

 

 

290. Testament van Apolonia Christina Frederika Backer,

1899. Afschrift. 1 stuk.

 

283. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Apolonia Christina Frederika Backer, 1899.

1 stuk.

 

Vb-1. ALLEGONDA JACOBA EVERDINA JOHANNA Backer (dr van Vb, Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van Ommeren), geb. Arnhem 25 april 1814, ovl. Loenersloot 24 september 1859, tr. Oosterbeek 24 januari 1840 Gerard van der Teen, geb. Geertruidenberg 24 maart 1806, rijksontvanger, ovl. Loenersloot 28 september 1859, zn van Cornelis van der Teen en Allegonda Jacoba Verweijde

 

 

Vb-3. LOUISE JACOBA JOHANNA Backer (dr van Vb, Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van Ommeren), geb. Arnhem 7 april 1817, ovl. Arnhem 13 oktober 1890, tr. Oosterbeek 24 maart 1852 Huibert Leopold Jozef Römer, geb. Groenlo 11 oktober 1820, burgemeester van Elst, ovl. Arnhem 22 augustus 1893, zn van Frederik Siebold Hendrik Römer en Maria Wilhelmina Jacoba de Mol.

 

 

252. 'Herinnering aan Gelderland, iets en niets', tekst

van een gedicht van Johannes Christoffel Backer (Va)

opgedragen aan zijn achternicht Louise Jacoba Johan-

na Backer, 1846. 1 deel.

 

248. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Louise Jacoba Johanna Backer en Huibert Leopold

Jozef Römer, 1852. 1 stuk.

 

250. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Louise Jacoba Johanna Backer, 1890. 1 stuk.

 

251. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Huibert Leopold Jozef Römer, 1893. 1 stuk.

 

 

VIa. JOHANNES Backer (zn van Vb, Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van Ommeren), geb. Arnhem 21 juni 1818, ovl. Oosterbeek 5 mei 1882, tr. Oosterbeek 15 juni 1849 Allegonda Jacoba van Ommeren, geb. Arnhem 14 april 1824, ovl. Renkum 27 juni 1899, dr van Johannes Elias van Ommeren en Sibilla van Olden.

 

 

* zie ook inv.nr. 170.

 

 

253. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johannes Backer, 1882. 1 stuk.

 

254. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Allegonda Jacoba van Ommeren, 1899. 1 stuk.

 

 

Vb-6. MARIA Backer (dr van Vb, Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van Ommeren), geb. Arnhem 3 augustus 1821, ovl. Leiden 25 augustus 1893, tr. 1e Oosterbeek 24 september 1846 Willem Pottum, geb. Leiden 22 juli 1815, koffiestroopbrander, ovl. Leiden 13 februari 1853, zn van Hendrik Pottum en Maria Wilhelmina Coster, tr. 2e Leiden 22 april 1857 Johannes Hendrik Wijnstroom, geb. Leiden 18 maart 1816, apotheker, ovl. Leiden 29 januari 1893, zn van Albertus Wijnstroom en Anna Petronella Schultz.

 

 

256. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Maria Backer, 1893. 1 stuk.

 

257. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johannes Hendrik Wijnstroom, 1893. 1 stuk.

 

 

Vb-9. EVERT JAN Backer (zn van Vb, Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van Ommeren), geb. Oosterbeek 17 juli 1825, steenfabrikant, ovl. Oosterbeek 21 februari 1885.

 

 

264. Stukken betreffende de oprichting (door C.F. Cremer)

van een steenfabriek te Driel, die later werd geëx-

ploiteerd door Evert Jan Backer, Johannes Backer van

Ommeren (VIIa) en Hilmar Marius Dirks (BD-IVb-6),

1879, 1880, met situatietekeningen.

 

N.B. Vgl. inv.nr. 263.

1 omslag.

 

266. Stukken betreffende de 'vennootschap opgerigt tot

het fabriceeren en verkoopen van tigchelsteenen',

tussen Evert Jan Backer, Johannes Backer van Ommeren

(VIIa) en Hilmar Marius Dirks (BD-IVb-6), 1880.

1 omslag.

 

267. Prijslijsten van concurrerende steenfabrikanten te

Doesburg, Driel en Oosterbeek, 1880. Gedeeltelijk

afschriften, vermoedelijk van Evert Jan Backer.

1 omslag.

 

265. Vergunning voor Evert Jan Backer, Johannes Backer

van Ommeren (VIIa) en Hilmar Marius Dirks (BD-IVb- 6) voor het gebruik van percelen voor steenfabricage en -opslag, 1881. 1 stuk.

 

268. Onderhandse akte van overeenkomst tussen de ven nootschap 'J. Backer van Ommeren' [steenfabriek te

Driel; Evert Jan Backer, Johannes Backer van Ommeren

(VIIa) en Hilmar Marius Dirks (BD-IVb-6)] en de ven- nootschap 'Gebroeders Backer' [steenfabriek te

Giesbeek; Allegondus Jacobus Johannes Backer van

Ommeren (VIIb) en Otto Sibillus Backer (VIa-8)],

1881. Met afschrift. 1 omslag.

 

262. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Evert Jan Backer, 1885. 1 stuk.

 

263. Akte van rekening en verantwoording van de nalaten-

schap van Evert Jan Backer, 1888, met bijlage 1885- 1886. Afschrift. 1 katern.

 

 

VIb. CHRISTIAAN HENDRIK Backer (zn van Vb, Johannes Backer en Louise Jacoba Johanna van Ommeren), geb. Oosterbeek 3 juli 1832, eigenaar van een caramel-bierkleurselfabriek, ovl. Leiden 1 september 1895, tr. Leiden 9 mei 1860 Johanna Henriëtta Wijnstroom, geb. Leiden 6 maart 1828, ovl. Leiden 25 oktober 1904, dr van Albertus Wijnstroom en Anna Petronella Schultz.

 

 

NB: zie ook inv.nr 644

 

 

280. Tekst van een gedicht t.g.v. de benoeming van Chris tiaan Hendrik Backer tot directeur van de Leidsche

koffiestroopfabriek, 1857. 1 stuk.

 

275. Bewijs van aangifte van verhuizing binnen de gemeen-

te Leiden voor het gezin van Christiaan Hendrik

Backer, 1873. 1 stuk.

 

271. Ingekomen en minuten van uitgegane brieven bij/van

Christiaan Hendrik Backer als regent van het Evan gelisch-Luthers Weeshuis en Oudeliedenhuis te Lei-

den.

 

271. Hofmechanicus David F. Bamberg, 1884.

 

276. Kwitantie inzake betaalde begrafenisrechten voor de

begrafenis van Christiaan Hendrik Backer, 1895.

1 stuk.

 

272. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johanna Henriëtta Wijnstroom, 1904. 1 stuk.

 

277. Overlijdensakte van Christiaan Hendrik Backer, 1895.

Uittreksel, 1910. 1 stuk.

 

278. Overlijdensakte van Johanna Henriëtta Wijnstroom,

1904. Uittreksel, 1910. 1 stuk.

 

279. Stukken betreffende het 100- en 125-jarig bestaan

van de Leidsche Caramelfabriek, Backer & Co. te

Leiden, 1947 en 1972. 1 omslag.

 

385. Circulaire met kennisgeving van directeurswisse-

lingen bij de Fa. Backer & Co. te Leiden, 1976,

1977. 1 stuk.

 

1416. Grootboek van Christiaan Hendrik Backer (VIb), 1882-1892. 1 stuk.

 

1426. Journaal van Christiaan Hendrik Backer (VIb) en Johanna Henriëtta Wijnstroom (ad VIb), 1860-1877. 1 stuk.

 

 

VIc. JOHANNES PETRUS Backer (zn van Vc, Jan Dam Backer en Anna Christina Adolfina Stenbith), geb. Dordrecht 10 augustus 1836, koopman, (brand)verzekeringsagent, ovl. Dordrecht 27 november 1901, tr. Delft 18 augustus 1877 Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren, geb. Groningen 8 september 1845, ovl. Groningen 15 augustus 1933, dr van Leopold Louis Mengel van Koetsveld van Ankeren en Christine Catharine Arnoldine Erdtsieck.

 

* zie ook inv.nr. 618.

 

313. Inentingsbewijs van Johannes Petrus Backer, 1837.

Afschrift, 1850. 1 stuk.

 

281. Stukken betreffende de inschrijving en uitloting voor

de Nationale Militie van Johannes Petrus Backer,

1855. 1 omslag.

 

 

310. Stukken betreffende de functie van Johannes Petrus

Backer als schutter bij de 1e kompagnie van de

dienstdoende schutterij van Dordrecht, 1863-1870.

1 omslag.

 

307. Patentbewijzen voor Johannes Petrus Backer als

koopman, (brand)verzekeringsagent en commissionair,

1864-1893. 1 omslag.

 

203. Ingekomen brieven, briefkaarten en telegrammen bij

Johannes Petrus Backer en/of Elise Mengel van Koetsveld van Ankeren, 1869-1906.

 

270. Christiaan Hendrik Backer (VIb), 1869, 1872;

N.B. Geadresseerde onzeker.

203. Jan Dam Backer (VIIe), 1902, 1906;

81. Johannes Adolph Backer (VIe), 1872;

1002.Ernst Steuerwald (achterneef van VIc, Johannes

Petrus Backer), 1875;

1129.N.N. van Walsem, 1898.

 

308. Paspoort van de burgemeester van Dordrecht voor

Johannes Petrus Backer, 1872. 1 stuk.

 

321. Aantekeningen betreffende door Johannes Petrus

Backer verkocht koper, 1874. 1 stuk.

 

314. Testamenten van Johannes Petrus Backer en Elise

Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren, 1877.

Afschriften. 1 omslag.

 

296. Stukken betreffende het huwelijk van Johannes Pe-

trus Backer en Elise Philippine Mengel van Koets-

veld van Ankeren, 1877. 1 omslag.

 

312. Brief van de burgemeester van Dordrecht aan Johannes

Petrus Backer waarin hij wordt benoemd tot lid van

de commissie voor het Burgerlijk Armbestuur, 1883;

met aan keerzijde het concept-antwoord waarin Backer

meedeelt de benoeming niet te aanvaarden, 1884.

1 stuk.

Circulaire van de Fa. Stenbith & Co. waarin wordt

meegedeeld dat Johannes Petrus Backer (na het overlijden van zijn oom Johannes Petrus Stenbith; ad

IVb-10) als enig overgebleven vennoot de firma

voortzet, 1885. 1 stuk.

128.

 

320. Tekst van een gedicht, vermoedelijk van Johannes

Petrus Backer, t.g.v. een jubileum van A. Vos, ca

1895. 1 stuk.

 

297. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

het overlijden van Johannes Petrus Backer, 1901.

1 omslag.

 

311. Overlijdensakte van Johannes Petrus Backer,

1901. Uittreksel, 1902. 1 stuk.

 

82. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Johannes Petrus Backer, 1902, 1905, 1906.

1 pak.

 

298. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden van

Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren,

1933. 1 stuk.

 

315. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Anke-

ren, 1933, 1934. 1 omslag.

 

1329. Brief van Johannes Petrus Backer (VIc) aan zijn moeder Anna Christina Adolfina Stenbith (ad Vc), ’s Gravenhage, 12 maart 1873. 1 stuk.

 

Vd-2. JOHANNES Backer (zn van Vd, Hilmar Johannes Backer en Johanna Adolfina van Oldenborg), geb. Dordrecht 18 maart 1836, onderwijzer te Houtbaai (Z.A.), later landdrost van het district Utrecht in de Transvaalse Republiek, ovl. (ongeluk) Transvaal 31 januari 1882.

 

 

152. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johannes Backer, 1882. 1 stuk.

 

 

VId. HILMAR JOHANNES Backer (zn van Vd, Hilmar Johannes Backer en Johanna Adolfina van Oldenborgh), geb. Dordrecht 28 juli 1837, zeeman, later winkelier, vestigt zich in 1871 in Transvaal, ovl. Transvaal, tr. Amsterdam 9 april 1867 Belia de Ridder, geb. Amsterdam 6 augustus 1835, ovl. Kaap Kolonie 25 maart 1912, dr van Hendrik de Ridder en Johanna van Raalten.

 

 

127. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Hilmar Johannes Backer en Belia de Ridder, 1867.

In duplo.

1 omslag.

 

Vd-5 LUCIA JUSTINA Backer (dr van Vd, Hilmar Johannes Backer en Johanna Adolfina van Oldenborgh), geb. Dordrecht 12 juli 1840, ovl. Schiedam 15 mei 1872, tr. Schiedam 3 maart 1869 Franciscus Hendrikus Eijdman, geb. Oud-Beijerland 12 juli 1845, apotheker te Schiedam, militair-apotheker in Ned. Indië, chemicus suikerindus-trie in Ned. Indië en Delft, ovl. Rijswijk 3 februari 1917, zn van Lourens Jan Eijdman en Everdina Cornelia Verburgh, hij tr. 2e Johanna Giltaij.

 

680. Geboorteakte van Franciscus Hendrikus Eijdman, 1845.

Uittreksel, 1888. 1 stuk.

 

682. Getuigschriften van diverse lectoren en apothekers voor Franciscus Hendrikus Eijdman, 1859-1865.

1 omslag.

 

683. Stukken betreffende het apothekersexamen van Franciscus Hendrikus Eijdman, 1865. 1 stuk.

 

717. Stukken betreffende de door Franciscus Hendrikus Eijdman en zijn zwager Johannes Adolph Backer (VIe) gedreven firma's Roelants Eidman & Co en Eijdman Backer & Co. te Schiedam, 1868-1870. Fotokopieën.

1 omslag.

 

673. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Franciscus Hendrikus Eijdman en Lucia Justina Backer,

1869. 1 stuk.

 

681. Huwelijksakte van Franciscus Hendrikus Eijdman en Lucia Justina Backer, 1869. Uittreksel 1876. 1 stuk.

 

679. Overlijdensakte van Lucia Justina Backer, 1872.

Uittreksel, 1875. 1 stuk.

 

672. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

het overlijden van Lucia Justina Backer, 1872.

1 omslag.

 

687. Onderhandse akte van scheiding en ontbinding van de fa.Roelants-Eijdman & Co. door de firmanten Franciscus Hendrikus Eijdman en Johannes Adolph Backer (VIe),1875. 1 katern.

 

688. Stukken betreffende de vervulling van de functie van apotheker 3e klasse bij het Nederlands-Indische leger door Franciscus Hendrikus Eijdman, 1875-1879.

1 omslag.

 

685. Verklaring van goed gedrag van B&W van Werkendam voor

Franciscus Hendrikus Eijdman, 1875. 1 stuk.

 

686. Akte van vrijstelling (broederdienst) van Nationale

Militiedienst voor Franciscus Hendrikus Eijdman, 1875.

1 stuk.

 

674. Aantekeningen van Johannes Petrus Backer (VIc)

betreffende de verdeling van de nalatenschap van Lucia Justina Backer, ca 1875. 1 omslag.

 

689. Koninklijk Besluit waarbij Franciscus Hendrikus Eijdman toestemming krijgt tot het aannemen en dragen van de onderscheidingstekenen van de Orde van het Borstbeeld van de Bevrijder Simon Bolivar van Venezuela, 4e klasse. Met bijlage, 1888. 1 omslag.

 

684. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Franciscus Hendrikus Eijdman, 1917. 1 stuk.

 

 

690. Gedichten van W.L. Penning opgedragen aan zijn vriend

Franciscus Hendrikus Eijdman, 1912-1921. Fotokopieën.

 

Uit: "Levensavond" van W.L. Penning, Amsterdam, 1921.

 

1 omslag.

 

VIe. JOHANNES ADOLPH Backer (zn van Vd, Hilmar Johannes Backer en Johanna Adolfina van Oldenborgh), geb. Dordrecht 15 november 1842, apotheker, ovl. Schiedam 27 oktober 1911, tr. Nijmegen 17 november 1870 Anna Catharina Adriana van der Kloes, geb. Doesburg 10 juni 1848, ovl. Amsterdam 8 december 1933, dr van Jan Jacobus van der Kloes en Anna Catharina Adriana Backer (Vb-5).

 

 

Zie ook inv.nr. 687

 

 

158. Begeleidende brief van B&W van 's-Gravenhage aan B&W van Schiedam bij het bewijs van voldoening aan de

Schutterij voor Johannes Adolph Backer, 1868. Foto-

kopie. 1 stuk.

 

154. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van

der Kloes, 1870. In duplo, 1 omslag.

 

157. Brief van apotheker H. Maas Wzn aan B&W van Schiedam

betreffende overdracht van zijn apotheek aan Johannes

Adolph Backer, 1878. Fotokopie. 1 stuk.

 

160. Vergunning voor Johannes Adolph Backer voor het

plaatsen van een stoomwerktuig in zijn fabriek voor

koolzuurhoudende wateren en vermicelli aan de Boter straat in Schiedam, met bijlagen, 1879. Fotokopieën.

1 omslag.

 

156. Rekest van Johannes Adolph Backer aan B&W van Schie- dam om t.b.v. de apotheek een receptenbus te plaatsen bij de Gerrit Verboombrug te Schiedam, 1883. Fotokopie.

1 stuk.

 

159. Lijst van leveranciers van de gemeente Schiedam,1883.

Fotokopie.

 

N.B. Hierop komt o.a Johannes Adolph Backer voor.

1 stuk.

 

149. Vergunning voor Johannes Adolph Backer voor het ves- tigen van een mineraalwaterfabriek in een pand aan

de Boterstraat te Schiedam, met bijlagen, 1888.

Gedeeltelijk fotokopieën. 1 omslag.

 

155. Feestprogramma en -lied, t.g.v. het 30-jarig huwe-

lijksjubileum van Johannes Adolph Backer en Anna

Catharina Adriana van der Kloes, 1900. Gedrukt.

1 omslag.

 

35. Ingekomen brieven bij Johannes Adolph Backer en/of Anna Catharina Adriana van der Kloes, 1901-1933

 

647.Anna Christina Adolfina Backer (VIc-1), 1907;

141.Hilmar Johannes Backer (VId), 1902, 1907;

487.Jan Dam Backer (VIIe), 1907;

35. Johannes Backer van Ommeren (VIIIa), 1911;

712.Franciscus Hendrikus Eijdman (ad Vd-5), 1914;

713.Jacobus Alida van der Kloes (broer van ad VIe),

1929-1933.

218.Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Anke-

ren (ad VIc), 1901. 1902, 1905, 1907;

 

153. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johannes Adolph Backer, 1911.

1 stuk.

 

718. Agenda van Anna Catharina Adriana van der Kloes, met

aantekeningen van verjaardagen van familieleden, 1916.

1 omslag.

 

715. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

het overlijden van Anna Catharina Adriana van der

Kloes, 1933. 1 omslag.

 

1315. Postwissel aan Johannes Adolf Backer (VIe) van mevrouw F.Raat, geboren Van der Feen, Batavia, oktober 1907. 1 stuk.

 

 

1441. Fotoportret van Anna Catharina Adriana van der Kloes (ad VIe). 1 stuk.

 

 

 

Ve-1. ALBERTINA Backer (dr van Ve., Albert Backer en IVb-5,

Margaretha Catharina Backer), geb. Dordrecht 15 april 1817, ovl. Dordrecht 24 april 1825).

 

 

997. Factuur van J. Waltman voor de begrafeniskosten van

Albertina Backer, 1825. 1 stuk.

 

 

VIa-1. JOHANNA ELIZE Backer (dr van VIa, Johannes Backer en Allegonda Jacoba van Ommeren), geb. Renkum 24 maart 1850, ovl. Rijswijk 8 november 1920, tr. Oosterbeek 9 november 1871 Jan Willem du Celliée Muller, geb. Groningen 10 juni 1829, luitenant-kolonel intend., ovl. Rijswijk 7 september 1898, zn van Jan Eijes Muller en Aletta Andrea Spandaw du Celliée.

 

 

170. Album Amicorum van Johanna Elize Backer en van haar

moeder Allegonda Jacoba van Ommeren (ad VIa), 1844- 1866. 1 doosje.

 

466. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johanna Elize Backer en Jan Willem Muller, 1871.

1 stuk.

 

467. Teksten van door Johanna Elize Backer verzamelde

franse en engelse gedichten, ca 1870. 1 deeltje.

 

 

VIIa. JOHANNES Backer (van Ommeren) (zn van VIa, Johannes Backer en Allegonda Jacoba van Ommeren), geb. Renkum 15 januari 1854, steenfabrikant, ovl. Delft 3 maart 1898, tr. Renkum 21 april 1881 Geertruida Theodora Cornelia van der Teen, geb. Heteren 24 september 1854, ovl. Ned. Indië, dr van Gerard van der Teen en Allegonda Jacoba Everdina Johanna Backer (Vb-1).

 

* zie ook: inv. nrs. 264-266 en 268.

 

 

195. Testament van Johannes Backer van Ommeren, 1881.

Afschrift. 1 stuk.

 

196. Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johannes

Backer van Ommeren en Geertruida Theodora Cornelia

van der Teen, 1881. 1 stuk.

 

455. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johannes Backer van Ommeren en Geertruida Theodora

Cornelia van der Teen, 1881. 1 stuk.

 

198. Huwelijksakte van Johannes Backer van Ommeren en

Geertruida Theodora Cornelia van der Teen, 1881,

Uittreksel, 1886. 1 stuk.

 

192. Brief van Geertruida Theodora Cornelia van der Teen

te Buitenzorg (Java) aan de burgemeester van Soest,

1923. 1 stuk.

 

 

VIIb. ALLEGONDUS JACOBUS JOHANNES Backer (van Ommeren) (zn van VIa, Johannes Backer en Allegonda Jacoba van Ommeren), geb. Renkum 12 maart 1856, steenfabrikant, ovl. Apeldoorn 14 juli 1903, tr. Arnhem 26 juli 1883 Louise Jacoba Johanna Römer, geb. Elst 9 februari 1855, ovl. Hilversum 3 maart 1938, dr van Huibert Leopold Jozef Römer en Louise Jacoba Johanna Backer (Vb-3).

 

 

476. Circulaire met kennisgeving van de verloving van

Allegondus Jacobus Johannes Backer van Ommeren en

Louise Jacoba Johanna Römer, z.j. 1 stuk.

 

477. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Allegondus Jacobus Johannes Backer van Ommeren en

Louise Jacoba Johanna Römer, 1883. 1 stuk.

 

488. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Allegondus Jacobus Johannes Backer van Ommeren,

1903. 1 stuk.

 

37. Ingekomen brieven bij Louise Jacoba Johanna Römer, 1922.

 

194.Carel Bennewitz en Maria Wilhelmina Römer (zwa-

ger en schoonzus van VIIb en van VIa-9), 1922.

37. Johannes Backer van Ommeren (VIIIa), 1922.

 

 

VIIc HENDRIK JOHANNES Backer (zn van VId, Hilmar Johannes Backer en Belia de Ridder), geb. Amsterdam 6 november 1869, ovl.1933, tr. 1899 Harriet Frances Page, geb. 30 augustus 1875,ovl. na 1947, dr, van John Thomas en Sara Suzanna Jones.

 

 

 

1406. Huwelijksaankondiging Hendrik Johannes Backer (VIIc),Heidelberg/Nijlstroom, Zuid-Afrika, 31 mei 1898. 1 stuk.

 

VIa-9. EVERT JAN Backer (zn van VIa, Johannes Backer en Allegonda Jacoba van Ommeren), geb. Renkum 18 november 1863, steenfabrikant, oprichter woningbureau Bennewitz & Backer te 's-Gravenhage, ovl. Oosterbeek 8 juli 1907, tr. Renkum 21 december 1899 Anna Catharina Bennewitz, geb. ca 1862, ovl. Gorinchem 11 juni 1920, dr van Dirk Lodewijk Bennewitz en Anna Catharina Arntz.

 

460. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Evert Jan Backer, 1907. In duplo. 1 omslag.

 

461. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Anna Catharina Bennewitz, 1920. 1 stuk.

 

 

VIb-1. JOHANNES Backer (zn van VIb, Christiaan Hendrik Backer en Johanna Henriëtta Wijnstroom), geb. Leiden 15 april 1861, ovl. Leiden 20 februari 1868.

 

 

273. Bewijs van geboorteinschrijving van Johannes Backer,

1861. 1 stuk.

 

 

VIb-2. ANNA PETRONELLA Backer (dr van VIb, Christiaan Hendrik Backer en Johanna Henriëtta Wijnstroom), geb. Leiden 29 september 1862, ovl. Leiden 5 februari 1923.

 

274. Bewijs van geboorteinschrijving van Anna Petronella

Backer, 1862. 1 stuk.

 

 

VIb-3. CHRISTINA HENDRIKA Backer (dr van VIb, Christiaan Hendrik Backer en Johanna Henriëtta Wijnstroom), geb. Leiden 7 mei 1864, ovl. Leiden 10 februari 1944.

 

472. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Christina Hendrika Backer, 1944. 1 stuk.

 

 

VIb-5. JOHANNA HENRIëTTA Backer (dr van VIb, Christiaan Hendrik Backer en Johanna Henriëtta Wijnstroom), geb. Leiden 26 januari 1872, werkzaam bij de Twentsche Bank NV, bijkantoor Leiden, ovl. Leiden 14 augustus 1949.

 

 

171. Poeziealbum van Johanna Henriëtta Backer, 1888-

1900. 1 deel.

 

464. Getuigschrift voor Johanna Henriëtta Backer t.g.v.

haar openbare geloofsbelijdenis in de Evangelisch

Lutherse kerk te Leiden, 1891. 1 stuk.

 

465. Notariële akte van oprichting van de 'Hentina Bac-

ker Stichting' door Johanna Henriëtte Backer tot

'verschaffing van een tehuis' voor ongehuwde vrouwen

en weduwen, 1949. Afschrift, 1950. 1 omslag.

 

471. Stukken betreffende het overlijden van Johanna

Henriëtta Backer, 1949. 1 omslag.

 

 

VIc-1. ANNA CHRISTINA ADOLFINA Backer (dr van VIc, Johannes Petrus Backer en Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren), geb. Dordrecht 20 augustus 1879, ovl. Alblasserdam 25 juli 1957, tr. Dordrecht 18 september 1907 Arij de Haan, geb. Oud-Alblas 28 augustus 1877, arts, ovl. Amsterdam 14 juli 1955, zn van Arij de Haan en Anna Arnold.

 

* zie ook inv.nr. 599.

 

 

600. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van

Anna Christina Adolfina Backer, 1879. 1 stuk.

 

608. Brief van Johannes Petrus Backer (VIc) aan zijn

kinderen Anna Christina Adolfina en Hilmar Johannes

Backer (VIc-2), 1883. 1 stuk.

 

458. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Anna Christina Adolfina Backer en Arij de Haan,

1907. In duplo. 1 omslag.

 

462. Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Anna Chris-

tina Adolfina Backer en Arij de Haan, 1907,

Afschrift, met kladversie. 1 omslag.

 

833. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden van

Arij de Haan, 1955. 1 stuk.

 

823. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Anna Christina Adolfina Backer, 1957. 1 stuk.

 

 

VIc-2. HILMAR JOHANNES Backer (zn van VIc, Johannes Petrus Backer en Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren), geb. Dordrecht 13 januari 1882, hoogleraar organische chemie Universiteit van Groningen (1916-1952), directeur van het Organisch Chemisch Laboratorium te Groningen, ovl. Glimmen 29 april 1959.

 

* zie ook inv.nr 608.

 

599. Door Hilmar Johannes Backer verzamelde krantenberichten met o.a. familieberichten en berichten van studieresul taten van hemzelf en van zijn zus Anna Christina Adolfina Backer (VIc-1), 1839, 1850, 1877, 1894-1917,1929. 1 deeltje.

 

609. Toelatingsbewijs voor het Gymnasium te Dordrecht voor

Hilmar Johannes Backer, 1894. 1 stuk.

 

610. Diploma en cijferlijst van Hilmar Johannes Backer

voor het behalen van het eindexamen gymnasium, 1900.

1 omslag.

 

481. Stukken betreffende de inschrijving en uitloting voor

de Nationale Militie van Hilmar Johannes Backer,

1901. 1 omslag.

 

623- Ingekomen en brieven bij en minuten van uitgegane

brieven van Hilmar Johannes Backer

 

623. 'D.F.C.', 1902.

1025. J.W.F. Backer, 1937.

 

611. Diploma van Hilmar Johannes Backer voor het behalen

van het candidaatsexamen wis- en natuurkunde aan de

Rijksuniversiteit te Leiden, 1903. 1 stuk.

 

612. Diploma van Hilmar Johannes Backer voor het behalen

van het doctoraalexamen scheikunde aan de Rijksuni-

versiteit te Leiden, 1906. 1 stuk.

 

617. Getuigschrift, waarbij prof. R. Elbs van de Univer siteit van Giessen (D) verklaart dat Hilmar Johannes

Backer onder zijn leiding scheikundige onderzoeken

heeft verricht, 1907. 1 stuk.

 

619. Proces-verbaal van eedsaflegging door Hilmar Johan-

nes Backer als ambtenaar der invoerrechten en ac - cijnzen, 1915. 1 stuk.

 

506. Krantenberichten betreffende de benoeming van Hilmar

Johannes Backer tot hoogleraar organische chemie aan

de Rijksuniversiteit te Groningen, 1916.

1 omslag.

 

482. Akte van inschrijving voor de Landstorm voor Hilmar Johannes Backer, 1917. 1 stuk.

 

618. Bewijs van opneming in het Bevolkingsregister van

Groningen van Hilmar Johannes Backer en zijn moeder

Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren

(ad VIc), 1917. 1 stuk.

 

613. Koninklijk Besluit waarbij o.a. Hilmar Johannes

Backer benoemd wordt tot lid van de commissie belast

met het afnemen van de praktische examens van apo-

theker aan de Rijksuniversiteit te Groningen, 1922. Afschrift. 1 stuk.

 

620. Koninklijk Besluit waarbij Hilmar Johannes Backer

benoemd wordt tot rector-magnificus van de Rijksuni versiteit te Groningen, 1930. Uittreksel.

1 stuk.

 

621. Koninklijke Besluit waarbij Hilmar Johannes Backer

benoemd wordt tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1931. 1 stuk.

 

 

484. Staten van buitenlandse effecten in het bezit van

Hilmar Johannes Backer, 1948. 1 omslag.

 

483. Brief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen aan Hilmar Johannes Backer, waarbij

hij wordt benoemd tot gewoon lid van haar afdeling

wis- en natuurkundige wetenschappen, 1950.

1 stuk.

 

615. Diploma t.g.v. het erelidmaatschap van het Natuur - kundig Genootschap te Groningen voor Hilmar Johan-

nes Backer, 1950. 1 stuk.

 

 

507. Krantenberichten betreffende het aftreden van Hilmar

Johannes Backer als hoogleraar organische chemie aan

de universiteit van Groningen en zijn benoeming tot

eredoctor aan de universiteit van Rijssel, 1952.

1 omslag.

 

541. Pentekening van Hilmar Johannes Backer t.g.v. zijn

75e verjaardag, 1957. Gedrukt. In duplo.

1 stuk.

 

812. Rouwcirculaie met kennisgeving van het overlijden van

Hilmar Johannes Backer, 1959. 1 stuk.

 

 

624. 'Levensbericht', korte biografie van Hilmar Johannes Backer door J.H. den Boer, 1959. Gedrukt.

 

N.B. Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke

Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1958-1959.

 

1 katern.

 

508. Krantenbericht betreffende het 50-jarig bestaan van

de uitbreiding van het Chemisch Laboratorium te

Groningen, 1978.

 

N.B. Hierin een uitvoerige beschrijving van de

persoon van Hilmar Johannes Backer.

1 stuk.

 

 

VIe-1. JOHANNA ADOLPHINA Backer (dr van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 28 september 1871, ovl. Heerenveen 17 maart 1937, tr. Schiedam 28 juli 1892 Marten Bouma, geb. Metslawier 6 april 1863, apotheker, ovl. Heerenveen 17 augustus 1940, zn van Louw Bouma en Sibbeltje Buwalda.

 

 

402. Tekst van een lied, voorgedragen door Adriaan (VIIf)

en Louis (VIIg) Backer t.g.v. het huwelijksfeest van

Johanna Adolphina Backer en Marten Bouma, 1892.

Gedrukt. In duplo. 1 stuk.

 

334. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Marten Bouma, 1940. 1 stuk.

 

335. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johanna Adolphina Backer, 1937. 1 stuk.

 

1320. Aankondiging van overlijden van Johanna Adolphina Backer, Heerenveen, 17 maart 1937. ` 1 stuk.

 

VIIe. JAN DAM Backer (zn van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 31 december 1872, apotheker, ovl. Almelo 24 december 1954, tr. Heerenveen 12 mei 1896 Catharina Maria Bouma, geb. Leeuwarden 24 juni 1874, ovl. Bilthoven 6 oktober 1940, dr van Louw Bouma en Elisabeth Sauerland.

 

210. Getuigschriften en diploma's van Catharina Maria

Bouma, 1888, 1893. 1 omslag.

 

151. Ingekomen brieven en ansichtkaarten bij Jan Dam

Backer, 1880-1950.

 

 

850. Adolf Louis Backer (VIIIk), 1946-1951;

893. Anna Catharina Adriana Backer (VIe-5), 1947;

463. Anna Christina Adolfina Backer (VIc-1), 1947-1950;

846. Hilmar Johannes Backer (VIc-2), 1946-1949;

208. Jan Dam Backer (Vd-6), 1880, 1886;

207. Jan Dam Backer (IXb), 1949, 1951, 1954;

859. Johanna Henriëtta Backer (VIb-5), 1946;

872. Johannes Adolf Backer (VIIIj), 1947;

870. Louis Backer (VIIg), 1947;

873. Lucie Backer (VIIf-2), 1946-1951;

46. Jkvr. Maria Mathilda Augusta Backer-Hesselt van Dinter (ad VIIh), 1935;

871. Johanna Wilhelmina Backer-Over de Linden (ad VIIg),

1947;

861. Titia Julie Cornelia Backer-Popta (ad VIIi), 1946, 1947;

887. Jacobus Johannes Backer Dirks (BD-VIa), 1947;

845. Cornelia Backer Dirks-Suijck (BD-ad VII), 1947, 1949, 1950;

866. Abraham Allegondus Hubert Backer van Ommeren (IXa),

1947;

865. Allegonda Jacoba Backer van Ommeren (VIIb-2), 1946;

864. Frederika Siboldine Hendrika Backer van Ommeren (VIIb-3), 1947;

863. Johannes Backer van Ommeren (VIIIa), 1947, 1948;

868. Maria Anna Backer van Ommeren-Morks (ad VIIIb), 1943- 1947;

843. Belia Lucia Bartlet-Backer (VIIc-3) en\of William Bartlet, 1946-1948;

886. J.J. Beyerman, 1946;

857. Johannes Adolph Louw Bouma (zn van VIe-1, Johanna

Adolphina Backer), 1946, 1947;

858. Louis Bouma (zn van VIe-1, Johanna Adolphina Backer), 1947;

888. Johanna Hendrika Buteux-van Trigt (kleindr van IVa-4, Ida Albertina Backer), 1946;

853. Jan Eiso du Celliée Muller (zn van VIa-1, Johanna Elize Backer), 1946, 1947;

854. Louise Johanna Jacoba du Celliée Muller (dr van VIa-1,Johanna Elize Backer), 1946;

899. Martha Jeminia Dirks (BD-VId-2), 1946-1948;

856. Helena Anna Yta Eijdman-van der Grijp (schoondr van Vd-5, Lucia Justina Backer), 1946, 1947;

874. J. Frowein, 1946;

892. M.'t Hooft-de Haes, 1950;

885. Justus Janse (zn van BD-Vb-5, Alida Clasina Dirks),

1947, 1948;

884. Leendert Janse (zn van BD-Vb-5, Alida Clasina Dirks), 1947;

855. Louise Johanna Jacoba van der Kaaden-van der Kloes

(kleindr. van Vb-5, Anna Catharina Adriana Backer),

1946;

848. Adrien Anne van der Kloes (kleinzn van Vb-5, Anna Catharina Adriana Backer), 1946-1949;

889. Louise H. van der Kloes (kleindr van Vb-5, Anna

Catharina Adriana Backer), 1946;

883. Mevr. H.H.P. Rijperman, 1947;

151. Sara Suzanna Schuurman-Backer (VIIc-1), 1946, 1947;

867. M.C. Sigal, 1946, 1950;

860. Catharina Anna Slavenburg-Backer (VIIh-4) en/of Pieter Slavenburg, 1943-1949;

882. H. Soederhuizen, 1950;

869. N.G. Spaargaren, 1946, 1947;

879. H. van Trigt (verm. kleinzoon van IVa-4, Ida Albertina

Backer), 1948;

852. Menso Mechteld van Wely (ad VIIa-2), 1947-1948;

894. L.T. Wilhelmy van Hasselt, 1947;

204. N.N., ca. 1935;

 

504. Inschrijvingsbewijzen, kwitanties en diploma's van

Jan Dam Backer (van de Rijksuniversiteiten te Am-

sterdam en Utrecht) m.b.t. zijn studie voor apothe-

ker, met bijlagen, 1890-1895. 1 omslag.

 

590. Akte waarbij Johannes Adolph Backer (VIe) verklaart

dat Jan Dam Backer twee jaar onder zijn leiding de

'artsenijbereidkunde' heeft beoefend, 1894.

1 stuk.

 

532. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw en het

huwelijk van Jan Dam Backer en Catharina Maria Bouma,

1896. 1 stuk.

 

202. Akte van benoeming van Jan Dam Backer tot pomper bij

de brandweer van Almelo, 1903. 1 stuk.

 

591. Reclamecirculaire voor koorts- en maagkruiden van

apotheek J. Dam Backer te Almelo, ca 1910.

1 stuk.

 

592. Rekening-courant van de Fa. Ledeboer & Co. te Almelo

met Jan Dam Backer, 1915. 1 stuk.

 

589. Tekst van een feestlied door apothekersassistente

Jacqueline van Dam t.g.v. het 25-jarig huwelijks jubileum van Jan Dam Backer en Catharina Maria

Bouma, 1921. Gedrukt. 1 stuk.

 

201. Rijbewijs van Jan Dam Backer, 1939. 1 stuk.

 

206. Aantekeningen van Jan Dam Backer over de geschiede-

nis van de fiets en over het leven van Voltaire, ca

1940. 1 omslag.

 

 

486. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Catharina Maria Bouma, 1940. 1 stuk.

 

656. (Dagboek)aantekeningen van Jan Dam Backer, 1945-1954.

1 omslag.

 

957. Gedenkboek t.g.v. het 80-jarig bestaan van de

Schiedamse HBS, 1949. 1 deeltje.

 

N.B. Hierin jeugdherinneringen aan zijn H.B.S.-tijd

door Jan Dam Backer.

 

200. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Jan Dam Backer, 1954. In duplo. 1 stuk.

 

1357. Brief aan Jan Dam Backer (VIIe) van Mr.Julius Frowijn in verband met een verzoek voor herbouw van "De Oorsprong", Oosterbeek,19 februari 1949. 1 stuk.

 

 

VIIf. ADRIAAN Backer (zn van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 5 augustus 1874, civiel ingenieur, buitengewoon opzichter bij de voorbereiding van de aanleg van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Rotterdam-Den Haag-Scheveningen (1900-1902), werkzaam bij de fa August Klönne te Dortmund (bouw van gashouders) (1902-1903), sous-chef van de Kediri- en de Malang Stoomtram-Maatschappijen (1904-1907), adjunct-directeur bij de aanleg van Staatsspoorwegen op Java (1907-1910) sectiechef bij de aanleg van de spoorweg op Zuid-Sumatra (1910-1913, ovl. Moeara Enim 29 mei 1913, tr. Indramajoe 27 september 1910 Wilhelmina Margaretha Louise van Zeventer, geb. Bandoeng 26 augustus 1888, ovl. Oegstgeest 8 maart 1976, dr van Johannes Martinus van Zeventer en Louise Lammers., zij tr. 2e A. Goekoop.

 

 

614. Huwelijksakte van Adriaan Backer en Louise Wilhelmina

Margaretha van Zeventer, 1910. Afschrift, 1910.

1 stuk.

 

435. Krantenbericht met kennisgeving van het overlijden van Adriaan Backer en een beschrijving van zijn carrière (1913). 1 stuk.

 

436. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Wilhelmina Margaretha Louise van Zeventer, 1976.

1 stuk.

 

VIIg. LOUIS Backer (zn van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 21 mei 1876, houtvester, lid van de fa. Corn. de Vlaming & L. Backer, beëdigde makelaars in machinerieën en metalen, ovl. Bloemendaal 6 maart 1954, tr. 1e Penang 10 mei 1911 Marie Antoinette Pearson, geb. Londen 8 mei 1891, ovl. Amsterdam 29 juni 1931, dr George Edward Pearson en Virginie Marie le Sénéchal, tr. 2e Bloemendaal 29 november 1935 Johanna Wilhelmina Over de Linden, geb. Den Helder 5 maart 1890, ovl. Haarlem 1 juni 1969, dr van Cornelis Nicolaas Anthon Over de Linden en Martje Adriana van Vliet en wed. van Cornelis van Heusden.

 

 

633. Rijbewijs van Louis Backer, 1927. 1 stuk.

 

 

490. Briefpapier van de Fa. Corn. de Vlaming & L. Backer te Amsterdam, ca 1930.

 

N.B. Blanco. 1 omslag.

 

795. Krantenbericht met kennisgeving van het overlijden van

Marie Antoinette Pearson, 1931. 1 stuk.

 

525. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Marie Antoinette Pearson, 1931. 1 omslag.

 

634. Stukken betreffende inklaring en inbeslagname van een door Louis Backer gekochte Buick, 1937-1950.

1 omslag.

 

632. Persoonsbewijs van Louis Backer, 1941. 1 stuk.

 

910. Ochtend-trajektkaart(gemeentevervoerbedrijf Amsterdam)van Louis Backer, 1944. 1stuk.

 

635. Brilrecept van dokter C. Winkler Prins voor Louis

Backer, 1953. 1 stuk.

 

637. Brief van Marie Alice (Bobby) Backer (VIIg-1) aan haar vader Louis Backer, 1953. 1 stuk.

 

489. Rouwcirculaire en kranteberichten met kennisgeving van het overlijden van Louis Backer, 1954. 1 omslag.

 

641. Stukken betreffende de afhandeling van de verdeling van de nalatenschap van Louis Backer door Adolf Louis

Backer VIIIk), 1954. 1 omslag.

 

 

 

VIe-5. ANNA CATHARINA ADRIANA Backer (dr van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 4 april 1878, apothekersassistente, ovl. Vlaardingen 23 juni 1965, tr. Schiedam 28 maart 1901 (echtsch. Haarlem 18 december 1928) Cornelis Hendrik Bekker, geb. Hellevoetsluis 29 juli 1873, apotheker en arts, ovl. Bennebroek 18 november 1939, zn van Christoffel Anton Bekker en Nellie Hoorns van den Berg.

 

 

443. Geboorteakte van Anna Catharina Adriana Backer, 1878.

Uittreksel, 1919. 1 stuk.

 

167. Poesiealbum van Anna Catharina Adriana Backer, 1887- 1891.

 

N.B. Met foto's van familieleden , 1907 en z.j.

1 deel.

 

143. Ingekomen brieven bij Anna Catharina Adriana Backer,

 

441. Hilmar Adolf (VIe-6), Jan (VIIh) en Frans

Hendrik (VIIi) Backer, 1897;

440. Jan Dam Backer (Vd-6), 1890;

143. Belia Lucia Bartlet-Backer (VIIc-3), (1936), 1946 en z.j.;

233. Annie Bouma (dr van VIe-1), 1957.

439. Johanna van Deinse, 1887;

533. Johanna Carina Augusta Gadourek-Backer (VIIIg-1),1962.

1067. Gon van Katwijk, 1944, 1945;

456. Henk en To Selderhuizen, 1950;

438. H. Voskuijl, 1943;

534. N.N., 1961, 1962.

 

444. Schoolrapporten van Anna Catharina Adriana Backer, 1891-1894. 1 omslag.

 

446. Diploma van Anna Catharina Adriana Backer voor het

behalen van haar apothekersbediendenexamen, met

bijlagen, 1897. 1 omslag.

 

437. Tekst van een gedicht van Johannes Adolph Backer

(VIe) t.g.v. het huwelijk van zijn dochter Anna

Catharina Adriana Backer met Cornelis Hendrik Bek-

ker, (1901). 1 stuk.

 

485. Rijbewijs van Anna Catharina Anna Backer, 1919.

1 stuk.

 

539. Doktersrecept van Cornelis Hendrik Bekker, 1923.

1 stuk.

 

447. Diploma's voor Anna Catharina Adriana Backer voor

het behalen van onderwijzersexamen (handenarbeid),

met bijlagen, 1924, 1925. 1 omslag.

 

445. Verklaringen van goed gedrag van de burgemeesters

van Heemstede en Amsterdam voor Anna Catharina

Adriana Backer, 1928. 1 omslag.

 

189. Stukken betreffende de echtscheiding van Anna Catha- rina Adriana Backer en Cornelis Hendrik Bekker, 1928,

1929. 1 omslag.

 

442. Stukken betreffende aanstelling, salaris, ontslag en

pensioen van Anna Catharina Adriana Backer m.b.t.

haar functie van onderwijzeres handenarbeid aan de

Watergraafmeersche Schoolvereeniging en de Groen van

Prinstererschool te Amsterdam, 1928-1935, 1956.

1 omslag.

 

716. Akte van uitgifte van grafruimte op de begraafplaats

"Zorgvlied" te Nieuwer-Amstel t.n.v. Anna Catharina

Adriana Backer, 1933. 1 katern.

 

451. Akte waarbij Anna Catharina Adriana Backer haar

broer Jan Backer (VIIh) machtigt om al haar zaken

waar te nemen, 1944. 1 stuk.

 

452. Spaarbankboekje van Anna Catharina Adriana Backer,

1952-1963. 1 deeltje.

 

453. Stukken betreffende de aangifte voor de inkomens- en

vermogensbelasting van Anna Catharina Adriana Backer,

1956-1963. 1 omslag.

 

191. Stukken betreffende een afstandverklaring van Anna

Catharina Adriana Backer van het recht op een

grafruimte op de begraafplaats "Zorgvlied" in Nieuwe- Amstel, 1962. 1 omslag.

 

565. Tabellarisch kas- bank- en giroboekje van Anna Catha- rina Adriana Backer, 1963-1965. 1 deeltje.

 

450. Testament van Anna Catharina Adriana Backer, 1963.

Afschrift, 1963. 1 katern.

 

449. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

het overlijden van Anna Catharina Adriana Backer,

1965. 1 omslag.

 

448. Condoleanceregister en -brieven bij het overlijden

van Anna Catharina Adriana Backer, 1965.

1 omslag.

 

231. Tekst van de grafrede uitgesproken door Adolf Louis

Backer (VIIIk) bij de begrafenis van Anna Catharina

Adriana Backer, (1965). Klad. 1 stuk.

 

454. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Anna Catharina Adriana Backer, 1965-1967.

1 omslag.

 

 

VIIh. JAN Backer (zn van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 27 oktober 1884, apotheker, ovl. Vlaardingen 26 april 1965, tr. 1e Pijnacker 22 december 1908 Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter, geb. Pijnacker 8 april 1882, ovl. Vlaardingen 22 december 1944, dr van Jhr Jacob Louis Hesselt van Dinter en Catharina Agatha Jacoba Roering, tr. 2e Wassenaar 23 oktober 1948 Johanna Gesina Gratama, geb. 's-Gravenhage 24 november 1886, ovl. Schiedam 17 september 1977, dr van Koenraad Wolter Gratama en Rudolphine Mechteld Ribbius en wed. van Pieter Christiaan Swart.

 

Zie ook inv.nr. 151

 

 

393. Schoolrapporten van Jan Backer, 1891-1903.

1 omslag.

 

947. Dagboekaantekeningen van Jan Backer, 1892-1904.

1 deeltje.

 

377. Diploma van Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt

van Dinter voor het behalen van haar apothekersbe-

diendenexamen, met bijlagen, 1900. 1 omslag.

 

394. Diploma's van Jan Backer voor afgelegde examens om

te worden toegelaten tot het reservepersoneel van de

Landmacht, 1902, 1903.

1 omslag.

 

523. Getuigschrift voor Jkvr. Maria Mathilda Augusta

Hesselt van Dinter t.g.v. haar openbare geloofsbelij-

denis in de Nederlandsche Hervormde kerk te Schiedam, 1903. 1 stuk.

 

368. Akte van uitstel van eerste oefening en akte van

vrijstelling voor de militiedienst voor Jan Backer,

1903 en 1921. 1 omslag.

 

179. Diploma en cijferlijst van Jan Backer voor het

behalen van zijn eindexamen aan de Hoogere Burger-

school te Schiedam, 1904. 1 omslag.

 

919. Menukaart van Jan Backer voor het diner t.g.v. de 17e

verjaardag van W.C. van der Schalk, ca 1902.

1 stuk.

 

380. Inschrijvingsbewijzen, collegeaantekeningen, tenta menbriefjes en diploma's van Jan Backer (van de

Rijksuniversiteiten te Leiden en Utrecht en de

Technische Hoogeschool te Delft) m.b.t. zijn studies

voor apotheker en voor scheikundig ingenieur, 1904- 1924. 1 omslag.

 

371. 'Danskaartjes' (voor Jan Backer) t.g.v. diverse soirées van de Schiedamse H.B.S.-vereniging "Onder Ons", 1904 en z.j 1 omslag.

 

499. Circulaire met kennisgeving van de verloving van Jan

Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van

Dinter, 1905. 1 stuk.

 

373. Lidmaatschapsbewijs van de Utrechtschen Studenten-

bond voor Jan Backer, 1905. 1 stuk.

 

362. Lidmaatschapsbewijs van de Utrechtsche Studenten vereeniging 'Unitas Pharmaceuticorum' voor Jan Backer

1907. 1 stuk.

 

398. Gelukstelegrammen voor Jan Backer t.g.v. het behalen

van zijn apothekersdiploma, 1908. 1 omslag.

 

175. Stukken betreffende het huwelijk(sfeest) van Jan

Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van

Dinter, 1908. 1 omslag.

 

11. Ingekomen en concepten van uitgegane brieven en an - sichtkaarten bij Jan Backer en/of, Jkvr. Maria

Mathilda Augusta Hesselt van Dinter en Johanna

Gesina Gratama, 1890-1960 en z.j. omslagen.

 

1027. A.E. Aikema-Hagen, 1948;

24. Adolf Louis Backer (VIIIk), 1919-1955 en z.j.;

31. 'Raad van jongens', vrienden van Adolf Louis

(VIIIk) en Louis Jan (VIIIl) Backer, 1923;

898.Amanda Backer (VIIIf-1), 1952. Afschrift;

391.Jan Backer (VIIh) aan Jkvr. Maria Mathilda

Augusta Hesselt van Dinter (ad VIIh) en om-

gekeerd, 1908, ca 1929, 1944;

491.Jan Dam Backer (VIIe) en/of Catharina Maria

Bouma (ad VIIe), 1938, 1941;

979.Jan Dam Backer (VIIIg), (1937);

11. Jan Dam Backer (VIIIm), 1927-1939 en z.j.;

897.Janette Backer (VIIIf-2), 1952. Afschrift;

61. Louis Jan Backer (VIIIl) en/of Maria Engelina

Grandia (ad VIIIl), ca 1918, 1919, 1923, 1925, ca.1930, 1942-1949;

636.Marie Alice (Bobby) Backer, 1954, 1958;

638.Johanna Wilhelmina Backer-Over de Linden (ad VIIg),1954;

1063.Pie Bakker-De Korte, 1942, 1943;

145.Belia Lucia Bartlet-Backer (VIIc-3), 1946-1949;

881.Jhr E.A. van Beresteyn, 1947;

183.Wim en Loe Boogaard (zns van een zwager van

VIIh), 1924;

392.Ferdinand Bordewijk, 1954;

1028.A.C Couvée, 1937-1948;

1034.Jacqueline van Dam, 1945;

1040.Jkvr. Catharina Louise Hesselt van Dinter, 1944;

1041.Jhr Jan Enno Hesselt van Dinter, 1944, 1945;

496.Jkvr. Maria Godardina Hesselt van Dinter, 1890;

1042.Helena Petronella Catharina Hesselt van Dinter-De Lange, 1942.

495.Catharina Agatha Jacoba Hesselt van Dinter-

Roering, (1890), 1891 en z.j;

1035.P. van Dorp jr., 1948;

1036.P. van Dorp sr., 1944;

1031.J. van Eck-Zwart, 1946;

1088.Jo M. Ritsema van Eck, 1945, 1948;

1037.H. Faber, 1948;

1029.H. Frantsen, 1942, 1945;

1032.L. de Geus-Eggink, 1946;

1039.A.H. Goldberg, 1946;

546.Reinier Grandia en Geertje Merkens (schoonouders

van VIIIl), 1942-1948;

503.Johanna Gesina (Swart-)Gratama (ad VIIh) aan Jan

Backer (VIIh), 1948;

1038.J.Gratama-Den Hartog, 1948;

1047.W. van Hees, 1946;

492.J. Heusdens, 1954;

1048.J. Hingman, 1945;

1050.N.N. Hoek, ca 1945;

1049.Henny Hoogendijk, 1948 en z.j;

1046.W.J.H. Hubeek, 1943;

1053.J. Huizinga, 1946;

1052.Joan Wagenaar Hummelinck, 1946;

1045.Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck en Maria

Elisabeth Wagenaar Hummelinck-Van Dusseldorp,

1924-1946;

977.Claartje van den Hurk, 1942-1946;

1054.S. Crena de Iongh, 1948;

1057.A.J. de Jong-Folmer, 1945;

1051.Emmy Jurling, 1946;

1058.Da van der Kaaden, 1944 en z.j.;

1066.Gon van Katwijk, 1945;

1103.Sophia Rinske Martina Jeanetta Tjassens Keiser- Wijga, 1944-1948;

1055.Jos Klarenberg, ca 1946;

915.Louise Jacoba Johanna van der Kloes (kleindr van

Vb-5, Anna Catharina Adriana Backer), 1960;

1060.H.K.L. Koch, 1942, 1945;

1090.Adriana Wilhelmina (Molly) Kooymans-Roukens

(pleegkind van VIIh, Jan Backer), 1946-1948;

1059.Leo M.J. en Li Kranendonk, 1943-1946;

1030.Johanna Adolphina Everdina Geertruida (Lucie)

Kreileder-Eijdman (dr. van Vd-5, Lucia Justina

Backer), 1945, 1946;

1056.J. Kroese, 1947;

1064.Triny Kwakkelstein, 1943;

1043.K. van Hinloopen Labberton, 1948;

1068.F. van Leeuwen, 1947;

983.Levensverzekeringmij. "De Nederlanden", 1940;

1062.Jans Lobato, 1946;

1071.Piet Maasakker, ca 1944;

1070.F.J. van Mervenée, 1944;

1073.Jan en Dien Midderigh, 1944;

1069.J. Moerman, 1946;

178.N.N. Muller, z.j.;

1075.Ali Nientied, 1947;

1076.Greet Nieuwstraten, ca 1944;

978.Geertruid Albertina Johanna Tutein Nolthenius,

1942-1946;

1033.I. Noorddijk, ca 1943;

148.Eric Olsen, 1947, 1948;

1074.Poul Olsen, 1948;

1077.Jan van Oosterhout, 1943;

1079.J. Pel, 1939;

1083.Johanna (Pelle?), 1943 en z.j.;

1084.Wim Pelle, 1943;

1080.L. van Pelt, 1947;

1081.J.A.C. van Pinxteren, 1946;

891.G.M. Plaat, 1951;

500.Dr I. Pollak, 1932;

1082.Elisabeth Poortman-Van Bork, 1944-1946;

261.Ballonvaarder Willem Pottum (kleinzn van Vb-6)

en zijn echtgenote W.Pottum-Ruitman, 1925;

144.Shirley V. Pretorius-Schuurman (dr van VIIc-1, Sara Suzanna Backer), 1952;

1091.Annie Henriette Roukens (pleegkind van VIIh, Jan

Backer), 1946-1948;

1089.I.J. Rovers, 1944, 1945;

1087.Bep Ruymgaart, 1948;

1093.Bert van Santbrink, ca 1945;

1098.P. Schaberg, 1945;

1096.M.H. Schmidt-Eerhove, 1946;

146.Derek Hilmar Schuurman (zn van VIIc-1, Sara

Suzanna Backer), 1948;

147.Sara Suzanna Schuurman-Backer (VIIc-1), 1947-1952;

1095.Joke Siegmund-Van Gemert, 1946;

1092.M.C. Siezen en N.N. Siezen-Van de Pol, 1943 en ca

1944;

1097.M.C. Sigal, 1944, 1945;

184.Thijs Slavenburg en Maria Elisabeth Rutteman

(latere schoonouders van VIIh-4), 1940;

1094.Thijs en Tiny Slavenburg, 1946;

50. Catharina Anna (Slavenburg-)Backer (VIIh-4), 1925-1944;

52. Catharina Anna (Slavenburg-)Backer (VIIh-4) en

Jkvr. Cornelia Veronica Hesselt van Dinter (ad

VIIIg), ca 1932;

1100.Piet Spaander, 1947;

896.Sophie Spakler (achterkleinkind van een zwager van IVa, Christoffel Frederik Backer), 1947;

1101.Jan en Clari (Spruijt?), 1945;

1099.A. Starink, 1931;

1102.Mies van Toorn, ca 1945;

1078.V. Tverskov, ca 1946;

1107.C. Versnel, 1944;

1105.M. Vlug, 1948;

1106.H. de Vos-De Bas, 1944;

1104.Maatje Vos, 1948;

1065.Willy Vos-Kielstra, ca 1945;

1108.Piet van der Vuurst de Vries en Han van der Vuurst de Vries-Oolgaardt, 1943-1946;

1109.M.E. Weber, 1943, 1944;

1061.Kees van der Weert en Noor van der Weert-Kranen- donk, 1944, 1946;

1110.Bob IJzermans, 1946;

1114.Frank en Liesje (IJzermans?), 1947;

1111.Jan IJzermans, 1946, 1947;

1113.Pieter IJzermans en Guusje IJzermans-Beukers

(latere schoonouders van VIIIK-3, Marina Augusta IJzermans-Backer), 1946;

1112.B. de Zeeuw, 1943;

649.Caroline N.N. (nicht van Jkvr. Maria Mathilda

Augusta Hesselt van Dinter), 1887;

1086.Frans en Mies N.N., 1944;

1085.Otto en Frieda N.N., 1948;

181.N.N., ca 1918-1948.

 

 

 

209. Tekst van een gedicht van Adolf Louis Backer (sic)

t.g.v. de 29e verjaardag van zijn moeder Jkvr. Maria

Mathilda Augusta Hesselt van Dinter, 1911.

1 stuk.

 

182. Stukken betreffende het blikken huwelijksfeest van

Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt

van Dinter, 1915. 1 stuk.

 

1376. Persbericht bij het 50-jarige apothekersjubileum van Jan Backer (VIIh), uitgegeven door Adolf Louis Backer (VIIIk), Vlaardingen, 7 juli 1958. 1 stuk.

 

41. Tekst van een gedicht van Louis Jan Backer (VIIIl)

t.g.v. de 36e verjaardag van zijn moeder Jkvr. Maria

Mathilda Augusta Hesselt van Dinter, 1918.

1 stuk.

 

367. Lidmaatschapsbewijs van de Nederlandsche Reisver-

eeniging voor Jan Backer, 1921. 1 stuk.

 

172. Kwitanties van Jan Backer voor geleverde medicijnen,

1921-1936. 1 omslag.

 

932. Stukken betreffende bezoeken aan het Casino in Monte

Carlo door Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta

Hesselt van Dinter, 1923, 1925. 1 omslag.

 

395. Tekst van een gedicht t.g.v. het 25-jarig huwelijks- feest van Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Hesselt

van Dinter, voorgedragen door Catharina Anna Backer

(VIIh-4), (1934).

 

187. Menukaart voor het diner t.g.v. het 25-jarig huwelijks- feest van Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter, (1934). 1 stuk.

 

205. Paspoort van Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda

Augusta Hesselt van Dinter, 1936. 1 stuk.

 

190. Kwitantie (contributiebetaling) van de Liberale

Staatspartij De Vrijheidsbond, afdeling Vlaardingen,

voor Jan Backer, 1937. 1 stuk.

 

366. Legitimatiebewijzen, rijbewijzen en distributiestam kaarten van Jan Backer, 1938-1944. 1 omslag.

 

505. Menukaart voor een diner t.g.v. een jubileum van Jan

Backer en/of Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt

van Dinter, ca 1938. 1 stuk.

 

512. Stukken betreffende het lidmaatschap van Jan Backer

van Rotary Club Schiedam, 1938-1962 en z.j.

 

N.B. Zie ook inv.nr. 530. 1 pak.

 

530. 'Levensbericht', autobiografische aantekeningen van

Jan Backer, 1940. 1 deeltje.

 

 

186. Tekst van een Sinterklaasgedicht voor Jkvr. Maria

Mathilda Augusta Hesselt van Dinter, ca 1940.

1 stuk.

 

498. Factuur van tuinman H. Bos voor Jan Backer betref-

fende tuinonderhoud, 1943. 1 stuk.

 

370. Testament van Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt

van Dinter, 1944. Afschrift. 1 katern.

 

176. Rouwcirculaire en krantenbericht met kennisgeving van het overlijden van Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter, 1944. In duplo. 1 omslag.

 

720. Kasboek (privé) van Jan Backer, 1945-1949.

1 deeltje.

 

1115. Stukken betreffende de door Jan Backer verzorgde

oorlogspleegkinderen Adriana Wilhelmina en Annie

Henriette Roukens, 1946, 1947. 1 omslag.

 

NB: zie ook inv.nrs 1090 en 1091.

 

365. Verklaring van ondertrouw voor Jan Backer en Johanna

Gesina Gratama, 1948. 1 stuk.

 

783. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Jan

Backer en Johanna Gesina Gratama, 1948. 1 stuk.

 

470. Menukaart voor het diner t.g.v. het huwelijk van Jan

Backer en Johanna Gesina Gratama, 1948. 1 stuk.

 

501. Gelukstelegram van het personeel van apotheek Backer

t.g.v. het huwelijk van Jan Backer en Johanna Gesina

Gratama, 1948. 1 stuk.

 

401. Jubileumboekje t.g.v.het9e lustrum van de Schiedamse

H.B.S. - vereniging "Onder Ons", 1948.

 

N.B: Jan Backer was één van de leden van de lustrumcommisie. 1 deeltje

 

497. Stukken betreffende het voorzitterschap van Jan

Backer van het bestuur van de Spaarbank te Vlaardin gen,

1948, 1958. 1 omslag.

 

372. Oorkonde van de lustrumcommissie van de Schiedamse

H.B.S.-vereniging "Onder Ons" t.g.v. het 'slaan

tot ridder van het Gouden Onder Ons' van Jan Backer,

1953. 1 stuk.

 

364. Stukken betreffende het 50-jarig apothekersjubileum

van Jan Backer, 1958. 1 omslag.

 

469. Krantenberichten betreffende de benoeming van Jan Backer tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1959.

1 omslag.

 

379. Aantekeningen van Jan Backer over zijn studententijd

in 1907, (1961). 1 stuk.

 

468. Menukaart voor het diner t.g.v. het 12½-jarig huwe lijksfeest van Jan Backer en Johanna Gesina Gratama,

1961. In duplo. 1 omslag.

 

363. Menukaart voor het diner t.g.v. het 15-jarig huwe-

lijksfeest van Jan Backer en Johanna Gesina Gratama,

1963. In duplo. 1 omslag.

 

493. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Jan Backer, 1965. 1 stuk.

 

577. Condoleanceregister bij het overlijden van Jan

Backer, 1965. 1 deel.

 

494. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Jan Backer, 1965-1967. 1 omslag.

 

49. Stukken betreffende de viering van 80e en 90e

verjaardag van Johanna Gesina Gratama, 1966, 1976.

1 stuk.

 

511. Krantenbericht betreffende het 40-jarig jubileum van

Johanna Adriana Struijs als huishoudster van de

familie Jan Backer, 1977. 1 stuk.

 

338. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johanna Gesina Gratama, 1977. 1 stuk.

 

1363. Verlening vergunning ingevolge Hinderwet, aan Jan Backer (VIIh), Vlaardingen, 18 oktober 1949. 3 stukken.

 

1340. Brief van W.L.van den Akker aan Jan Backer (VIIh) met een verzoek om familiegegevens aangaande Wilhelmina Gesine du Celliée Muller, dochter van Johanna Elize Backer (VIa-1). 1 stuk.

 

 

VIIi. FRANS HENDRIK Backer (zn van VIe, Johannes Adolph Backer en Anna Catharina Adriana van der Kloes), geb. Schiedam 18 december 1886, apotheker, leraar huishoud- en industrie-

school, directeur keuringsdienst voor eet- en drinkwaren te Schiedam, ovl. Schiedam 10 juni 1962, tr. Schoonhoven 4 januari 1912 Titia Julie Cornelia Popta, geb. Roosendaal 4 augustus 1889, ovl. Schiedam 16 mei 1960, dr van Martinus Petrus Sicco Popta en Wabke van der Lely.

 

 

480. Krantenberichten met kennisgeving van vestiging en

verhuizing van de apotheek van Frans Hendrik Backer,

1912, 1916. Foto's. 1 omslag.

 

N.B. Uit de Schiedamsche Courant.

 

1346. Aankondiging van de verloving van Frans Hendrik Backer (VIIi) met Titia Juli Cornelia Popta, Schiedam/Utrecht, ongedateerd. 1 stuk.

 

 

 

912. Verslag van de Schiedamse gemeenteraadsvergadering,

waarin B&W van Schiedam een overeenkomst aangaan met

Frans Hendrik Backer inzake de keuring van eet- en

drinkwaren en gebruiksartikelen, 1914. Fotokopieën.

1 omslag.

 

406. Ingekomen brieven bij Frans Hendrik Backer,

 

406. Hilmar Johannes Backer (VIc-2), 1922.

1 stuk.

 

538. Kwitanties van apotheek " 't Gouden Hert" te Schiedam

van Frans Hendrik Backer, met aan keerzijde reclame voor door hem bereide levertraanemulsie, 1922.

1 omslag.

 

479. Krantenbericht betreffende het 25-jarig apothekersju bileum van Frans Hendrik Backer, 1935. Foto's.

 

N.B. Uit de Schiedamsche Courant. 1 omslag.

 

654. Circulaire van apotheek " 't Gouden Hert" te Schiedam

van Frans Hendrik Backer betreffende de Javaanse

curcumawortel, ca. 1950. 1 stuk.

 

814. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van

Titia Julie Cornelia Popta, 1960. 1 stuk.

 

478. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Frans Hendrik Backer, met krantebericht met een

korte levensbeschrijving, 1962. 1 omslag.

 

 

VIIa-2. ALLEGONDA JACOBA JOHANNA EVERDINA Backer van Ommeren (dr van VIIa, Johannes Backer van Ommeren en Geertruida Theodora Cornelia van der Teen), geb. Oosterbeek 12 augustus 1884, ovl. Hilversum 2 november 1918, tr. Amsterdam 28 juli 1904 Menso Mechteld van Wely, geb. Dodewaard 20 februari 1881, hoofd van een Lagere School in Soestdijk, ovl. Soest 31 januari 1974, zn van Menso Mechteld van Wely en Gerritje Willemsen.

 

 

34- Ingekomen brieven bij Allegonda Jacoba Johanna

Everdina Backer van Ommeren en Menso Mechteld van

Wely

 

34. Johannes Backer van Ommeren (VIIIa), 1906, 1912,

1914.

N.B. Hierin een foto van Johannes Backer van

Ommeren (VIIIa) met zijn 4 honden, 1906.

197.Burgemeester van Arnhem inzake ondersteuning van

de moeder (ad VIIa) en schoonzus (ad VIIIa),

van Allegonda Jacoba Johanna Everdina Backer van

Ommeren, 1914.

 

N.B. Zie ook inv.nr. 194.

193.Jan Dam Backer (VIIe), 1922.

 

65. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Allegonda Jacoba Everdina Backer van Ommeren, 1918.

1 stuk.

 

 

VIIIb. HUBERT LOUIS Backer van Ommeren (zn van VIIb, Allegondus Jacobus Johannes Backer van Ommeren en Louise Jacoba Johanna Römer), geb. Velp 16 april 1884, wijnhandelaar, ovl. Arnhem 24 mei 1930, tr. 's-Gravenhage 22 mei 1914 Maria Anna Morks, geb. Groningen 23 februari 1891, ovl. 's-Gravenhage 31 december 1985, dr van Abraham Johannes Morks en Maria Dorama.

 

* zie ook inv.nr. 595

 

862. Brief van Johannes Backer van Ommeren (VIIIa) aan Maria Anna Backer van Ommeren-Morks, 1947. 1 stuk.

 

593. Aantekeningen betreffende verloving, ondertrouw,

huwelijk en huwelijksreis van Hubert Louis Backer

van Ommeren en Maria Anna Morks en betreffende de

geboorte en de eerste levensjaren van hun zoon Abra-

ham Allegondus Hubert Backer van Ommeren (IXa),

1913-1916.

 

N.B. Met foto's van Abraham Allegondus Hubert Backer

van Ommeren (IXa)

1 deeltje.

 

596. Trouwboekje van Hubert Louis Backer van Ommeren en

Maria Anna Morks, 1914.

 

 

VIIb-2. ALLEGONDA JACOBA Backer van Ommeren (dr van VIIb, Allegondus Jacobus Johannes Backer van Ommeren en Louise Jacoba Johanna Römer), geb. Velp 1 februari 1886, onderwijzeres, ovl. Velp 25 oktober 1966.

 

69. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Allegonda Jacoba Backer van Ommeren, 1966.

1 stuk.

 

 

VIIc-1. SARA SUZANNA Backer (dr van VIIc, Hendrik Johannes Backer en Harriet Frances Page), geb. Transvaal (RSA) 14 december 1900, tr. Melville 11 april 1925 Derk van Blommestein Schuurman, directeur Barclay's Bank, ovl. Unionsdale 9 juli 1947.

 

796. Convocatie tot het bijwonen van het huwelijk van Sara

Suzanna Backer en Derk van Blommestein Schuurman, 1925.

1 stuk.

 

 

VIIIg. JAN DAM Backer (zn van VIIe, Jan Dam Backer en Catharina Maria Bouma), geb. Almelo 18 augustus 1898, luitenant-generaal technische dienst, directeur materieel landmacht, rijksinspecteur brandweerwezen, ovl. Ermelo 1 maart 1980, tr. Pijnacker 21 juli 1921 Jkvr. Cornelia Veronica Augusta Hesselt van Dinter, geb. Pijnacker 23 november 1898, ovl. Ermelo 7 april 1979, dr van Jhr Johan Karel Hesselt van Dinter en Jansje Cornelia van der Kaaden.

 

 

574. Diploma en cijferlijst van Jan Dam Backer voor het

behalen van zijn eindexamen aan de Hoogere Burger-

school, 1916. 1 omslag.

 

575. Koninklijke en andere besluiten betreffende de

militaire bevorderingen van Jan Dam Backer (van

kadet tot uiteindelijk luitenant-generaal), met

bijlagen, 1916-1956. 1 omslag.

 

66. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Jan

Dam Backer en Jkvr. Cornelia Veronica Augusta Hesselt

van Dinter, 1921. 1 stuk.

 

798. Krantenberichten met kennisgeving van de ondertrouw en

het huwelijk van Jan Dam Backer en Jkvr. Cornelia

Veronica Augusta Hesselt van Dinter, 1921.

1 stuk.

 

630. Stukken betreffende koninklijke en andere onderschei- dingen voor Jan Dam Backer (1. Onderscheidingsteken

voor langdurige dienst als officier, 2. Kruis van ver dienste; 3. Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor

bijzondere krijgsverrichtingen "Nederland mei 1940",

4. Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de

zwaarden, 5. Commandeur in de Orde van Leopold II, 6.

Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon van het

Groothertogdom Luxemburg, 7. Ridder in de Orde van de

Nederlandse Leeuw), 1934-1955. 1 omslag.

 

936. Stukken betreffende het krijgsgevangenenkamp te

Stanislau waarin ook Jan Dam Backer heeft verbleven,

1942, 1943. 1 omslag.

 

938. Zakboekje Koninkijke Landmacht van Jan Dam Backer,

1947. 1 deeltje.

 

771. Krantebericht betreffende de aanschaf van personenau- to's voor de Koninklijke Landmacht door Jan Dam Backer,1949. 1 stuk.

 

626. Visitekaartjes van Jan Dam Backer en Jkvr. Cornelia

Veronica Augusta Hesselt van Dinter, ca 1950.

1 omslag.

 

770. Krantenbericht betreffende de bevordering van Jan Dam

Backer tot generaal-majoor, 1952. 1 stuk.

 

928. Krantenbericht betreffende de benoeming van Jan Dam

Backer tot directeur Materieel Landmacht, 1953.

1 stuk.

 

628. Paspoort van de West Europese Unie (WEU) voor Jan

Dam Backer, 1956. 1 stuk.

 

925. Krantenbericht betreffende het verleende eervol pensioen aan Jan Dam Backer, 1956. 1 stuk.

 

764. Krantenberichten betreffende de vermeende betrokkenheid van Jan Dam Backer bij 'de zaak majoor K', 1957, 1958.

1 omslag.

 

629. Lidmaatschapsbewijs van Touring Club de France voor

Jan Dam Backer, 1959-1965. 1 stuk.

 

627. Stemhebbend-lidmaatschapsbewijzen van de église

reformé in Menton (F) voor Jan Dam Backer en Jkvr.

Cornelia Veronica Augusta Hesselt van Dinter, ca

1970. 1 omslag.

 

625. Rijbewijzen van Jan Dam Backer en Jkvr. Cornelia

Veronica Augusta Hesselt van Dinter, 1971.

1 omslag.

 

604. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Jkvr. Cornelia Veronica Augusta Hesselt van

Dinter, 1979. 1 stuk.

 

582. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Jan Dam Backer, 1980. 1 stuk.

 

VIIIh. JOHANNES ADOLPH Backer (zn van VIIe, Jan Dam Backer en Catharina Maria Bouma), geb. Almelo 16 april 1902, thesaurier Rode Kruis in Ned. Indië, bedrijfsjurist bij Internatio, ovl. Voorburg 22 december 1961, tr. Almelo 22 december 1925 Wilhelmina Hendrika Coster, geb. Rotterdam 11 april 1901, ovl. 's-Gravenhage 19 januari 1980, dr van Egbert en Berendina Cornelia Lieberz.

 

765. Convocatie en programma voor het huwelijksfeest van

Johannes Adolph Backer en Wilhelmina Hendrika Coster,

1925. 1 stuk.

 

 

767. Krantenbericht m.b.t. de benoeming van Johannes Adolph

Backer tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1952.

1 stuk.

 

815. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van

Johannes Adolph Backer, 1961. 1 stuk.

 

766. Krantebericht m.b.t. het overlijden van Johannes Adolph Backer, 1961. 1 stuk.

 

955. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van

Wilhelmina Hendrika Coster, 1980. 1 stuk.

 

 

VIIIi. HILMAR MARTIJN Backer (zn van VIIe, Jan Dam Backer en Catharina Maria Bouma), geb. Almelo 2 december 1906, apotheker, ovl. Almelo 24 maart 1969, tr. Amsterdam 2 augustus 1933 Tine Leffertstra, geb. Sneek 2 september 1907, dr van Gerrit Leffertstra en Uilkje Schilstra.

 

 

71. Stukken betreffende het overlijden van Hilmar Martijn

Backer, 1969. 1 omslag.

 

 

VIIIj. JOHANNES ADOLF Backer (zn van VIIf, Adriaan Backer en Wilhelmina Margaretha Louise van Zeventer), geb. Djokjakarta 30 april 1912. electrotechnicus Nederlandse Spoorwegen, later Gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam, tr. Leiden 11 januari 1943 Judith Vermont, geb. Leiden 28 mei 1920, dr van Kees Cornelis Vermont en Jannetje Lancel.

 

583. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johannes Adolf Backer en Judith Vermont, 1943. In

duplo. 1 stuk.

 

VIIf-2. LUCIE (Us) Backer (dr van VIIf, Adriaan Backer en Wilhelmina Margaretha Louise van Zeventer), geb. Meester Cornelis 14 augustus 1913, tr. Oegstgeest 21 augustus 1947 (echtsch. ca 1960) Johannes Jacobus Israël, geb. Delft 10 maart 1922, ir., zn van Adrianus en Adriana Wilhelmina Boer.

 

786. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Lucie Backer en Johannes Jacobus Israël, 1947.

1 stuk.

 

 

VIIg-1. MARIE ALICE (Bobby) Backer (dr van VIIg, Louis Backer en Marie Annette Pearson), geb. Tebing Tinggi 19 september 1913, tr. Bloemendaal 23 mei 1939 (echtsch. ca 1950) Raymond Henri Pos, geb. Paramaribo 9 maart 1910, gevolmachtigd minister en ambassa-deur van Suriname in Nederland en later in Cuba, ovl. Willemstad (Curacao) 5 november 1964, zn van Coenraad Simon Pos en Betsy Morpurgo.

 

642. Diploma van Marie Alice Backer voor het behalen van

het eindexamen gymnasium, 1931. 1 stuk.

 

643. Diploma van Marie Alice Backer voor het behalen van

van het candidaatsexamen geneeskunde aan de Rijksuni- versiteit te Utrecht, 1934. 1 stuk.

 

529. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Marie Alice Backer en Raymond Henri Pos, 1939.

1 stuk.

 

914. Testament van Marie Alice Backer, 1950. Afschrift.

1 katern.

 

840. Krantenbericht met kennisgeving van het huwelijk van

Raymond Henri Pos en Elizabeth Wakkie, 1951.

1 stuk.

 

639. Akte van schuldbekentenis van Volkert Baas t.b.v. Marie Alice Backer, 1952. 1 stuk.

 

631. Correspondentie tussen Raymond Henri Pos en zijn ex- echtgenote Marie Alice Backer betreffende de alimentatieregeling, 1952-1958. 1 omslag.

 

 

VIIIk. ADOLF LOUIS Backer (zn van VIIh, Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter), geb. Vlaardingen 23 november 1909, apotheker, ovl. Huijbergen 19 september 1977, tr. 1e Vlaardingen 8 februari 1940 Maria Hendrika de Bruijn, geb. Vlaardingen 6 november 1911, ovl. Vlaardingen 26 september 1976, dr van Marinus de Bruijn en Gijsje Verduin, rel. 2e Theodora Mary Copijn, geb. Groenekan 9 mei 1914, schoonheidsspecialiste, ovl. Hilversum 10 april 1989, dr van Lodewijk Wilhelmus Copijn en Gladys Sarah Dawson en wed. van Klaas van der Ham (1913-1959), commissaris van politie te Vlaardingen.

 

Persoonlijk leven

 

 

400. Krantenbericht met kennisgeving van de geboorte van

Adolf Louis Backer, 1909. 1 stuk.

 

535. Babyboekje met aantekeningen over de eerste 22 le vensmaanden van Adolf Louis Backer, 1909-1910.

1 deeltje.

 

32. Brilrecept van dokter N.F. Elzevier Dom voor Adolf

Louis Backer, 1913. 1 stuk.

 

906 Geboorteakte van Theodora Mary Copijn, 1914.

Uittreksel, 1914. 1 stuk.

 

946. Uitnodiging van de fam. Hummelinck-Van Dusseldorp voor Adolf Louis Backer tot het bijwonen van een kinderfeest in de Zaal "Harmonie" in Vlaardingen, 1915.

1 stuk.

 

13- Ingekomen brieven en ansichtkaarten bij Adolf Louis

Backer en/of Maria Hendika de Bruijn en Theodora Mary

van der Ham-Copijn, 1915-1967. omslagen.

 

 

389. Atlas van Stolk, Rotterdam, 1971;

229. Adolf Dam Backer (IXg), 1957, 1963 en z.j.;

536. Anna Catharina Adriana Backer (VIe-5), 1965;

800. Egberdina Cornelia Backer (VIIIh-1), 1962;

199. Hilmar Johannes Backer (VIc-2), 1954-1958;

23. Jan Backer (VIIh) en/of Jkvr. Maria Mathilda

Augusta Hesselt van Dinter en Johanna Gesina

Gratama, 1924-1952 en z.j.;

851. Jan Dam Backer (VIIe), 1946-1954;

225. Jan Dam Backer (VIIIg) en\of Jkvr. Cornelia

Veronica Augusta Hesselt van Dinter, 1955-1962;

13. Jan Dam Backer (VIIIm), ca 1946, 1956 en z.j;

223. Jan Dam Backer (IXb), 1956;

937. Jan Marinus Backer (IXf en Marina Augusta Backer

(VIIIf-3), ca. 1960;

802. Johannes Adolf Backer (VIIIj), 1962;

63. Louis Jan Backer (VIIIl) en (waarschijnlijk)

Frans Backer (VIIIn), ca 1927;

902. Lucie Backer (VIIf-2), 1976;

215. Marie Alice (Bobby) Backer (VIIg-1), 1958-1965;

547. Maria Engelina Backer-Grandia (ad VIIIl), 1943.

222. Johanna Wilhelmina Backer-Over de Linden (ad

VIIg), 1956, 1963;

801. Ida Sara Backer Dirks (BD-V-5), 1946, 1962;

849. Jacobus Johannes Backer Dirks (BD-V),

1946,1947;

804. Otto Backer Dirks (BD-VIa-2), 1962;

405. Rudolf Backer Dirks (BD-VIIa), 1946-1949;

226. Adolphine Marie Amalie Backer Dirks-Mahn (BD-ad

VIa), 1956;

228. Abraham Allegondus Hubert Backer van Ommeren

(IXa), 1956-1971;

760. Bank für Oberösterreich und Salzburg, 1932;

844. Belia Lucia Bartlet-Backer (VIIc-3) en\of William Bartlet, 1946-1973;

651. J.J. Beyerman, 1965;

917. C. Blok en A. Voogt, ca 1965;

29. Willem Levinus Anne Gerardus Boogaard (gehuwd

met Jkvr. Maria Margaretha Hesselt van Dinter),

1915;

220. Adeline Andrea du Celliée Muller (dr van Jan

Willem du Celliée Muller en VIa-1, Johanna Elize

Backer), 1956, 1957, 1963;

221. Johanna du Celliée Muller-Van Ledden Hulzebosch

(schoondr van Jan Willem du Celliée Muller en

VIa-1, Johanna Elize Backer), 1956;

14. Marinus P. Endal (zn van Simon Endal en VIIb-

2, Allegonda Jacoba Backer van Ommeren), ca

1967;

875. Centraal Bureau voor Genealogie, 1946;

227. Johanna Carina Augusta Gadourek-Backer (VIIIg-1),

1956, 1963;

757. L. Gayon, 1957;

236. Anna Christina Adolfina de Haan-Backer (VIc-1),

1956;

217. Johanna Elize Harmsen-Van den Akker (kleindr

van Jan Willem du Celliée Muller en VIa-1,

Johanna Elize Backer), 1969;

803. Jhr Enno Jan Karel Hesselt van Dinter (tantezegger van ad VIIIg), 1962;

916. Hoge Raad van adel, 1972;

878. Pauline Ernestine 't Hooft-Spakler (achterklein-

kind van een zwager van IVa, Christoffel Frederik Backer), 1947.

640. F. van Hoogstraten, 1947, 1962, 1963;

933. Stichtingvoor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlich- ting "Het Hoekpunt", met bijlage, 1967.

246. A. van der Kloes (achterkleinzoon van Vb-5, Anna

Catharina Adriana Backer), 1962;

847. Adrien Anne van der Kloes (kleinzn van Vb-5, Anna Catharina Adriana Backer), 1946-1951;

711. Anna Catharina Adriana van der Kloes (ad VIe)

890. Louise H. van der Kloes (kleindr van Vb-5, Anna

Catharina Adriana Backer?), 1946;

142. Catharina Elisabeth Kroese-Backer (VIIIi-2),

1963;

918. Dini Kreuze, 1962;

740. W.F. Lichtenauer, 1967;

244. N.N. Maas, 1960;

1072. Piet Maasakker, ca 1944;

646. M.J. Meijer, 1976;

876. De Nederlandsche Leeuw, 1946;

755. N.N. van der Molen, 1957;

762. D.Q.R. Mulock Houwer, 1954;

907. I. Pollak, 1962;

388. Rode Kruis Indonesië, 1977.

913. R.A. Rueb, 1972, 1973;

92. W. Schmelz en A. Vogell;, pastoors te Holzhausen,

1958-1960;

922. M.J.N. Schuursma, 1965;

235. Jacobus P. Sheron en Lucie Sheron-Schuurman (dr

van VIIc-1), 1969, 1973.;

16. M.C. Sigal, 1962, 1963;

396. Catharina Anna Slavenburg-Backer (VIIh-4), 1972,

1977;

375. Jan Thijs Rudolf Slavenburg (zoon van VIIh-4,

Catharina Anna Backer en Pieter Slavenburg) en

Marijke Dalhuijsen, (1974);

645. Kees Jan Slijkerman, 1971;

644. N.G. Spaargaren, 1962, 1963;

758. Mien Stigter, 1956;

877. S. van Trigt (kleinzoon van IVa-4, Ida Albertina Backer), 1946;

387. M. Teijgeler, apothekersassistente, 1973;

756. Wim Vijgh, 1953-1958;

934. Visserijmuseum Vlaardingen, 1966;

212. Elise Christina Renske van Weering (kleindr van

Arij de Haan en VIc-1, Anna Christina Adolfina

Backer), 1970;

234. Adolphina Margaretha Weise-Bouma (kleindr van

VIe-1), 1963;

374. Menso Mechteld van Wely (ad VIIa-2), 1972, 1973;

650. J.C. Wilhelmy van Hasselt, 1950-1965;

901. Karin Augusta IJzermans (dr van VIIIk-3, Marina

Augusta Backer), 1974;

648. René van de Zijpe, 1971;

397. Liesbeth N.N, 1975;

245. Richard N.N., 1969;

30. N.N., 1929;

 

38. Schoolrapporten van Adolf Louis Backer, 1915-1927.

1 omslag.

 

 

1407. Brief aan Adolf Louis Backer van Martinus Stephanus Cronjé Backer (VIIIf), ongedateerd, Lichtenburg, Transvaal, Zuid-Afrika. 1 stuk.

 

 

 

1360. Briefkaart aan Adolf Louis Backer van zijn vader Jan Backer (VIIh), Vlaardingen, 5 juni 1928. 1 stuk.

 

1377. Brief aan Adolf Louis Backer van ir.F.H.Eijdman (ad Vd-5) aangaande de schenking van het schilderij Lucia Justina Backer (Vd-5), geschilderd door Van Trigt, Wassenaar, 28 september 1950. 1 stuk + 1 foto.

 

948. Stukken betreffende deelname aan activiteiten van het

Delftse Studentencorps door Adolf Louis Backer, 1927- 1929 en z.j. 1 omslag.

 

 

1198. Onderzoekverslagen van Adolf Louis Backer (VIIIk) betreffende:

1)Aluminiumchloride in de Organische Chemie;

2)Adsorptie van Gassen en Dampen aan Vaste Stoffen.

2 stuks.

 

 

1199. Onderzoekverslagen van Adolf Louis Backer (VIIIk) betreffende:

1)Chemotherapeutica bij malaria, in het bijzonder het Atebrine, Leiden, maart 1939;

2)Onderzoek naar her hout van Myrica Gale, Leiden.

2 stuks.

 

1362. Lezing "Luchtbescherming"door Adolf Louis Backer (VIIIk) gehouden voor de Pharmaceutische Studentenvereniging Aesculapus, afdeling Leiden, 17 januari 1938. 2 stuks.

 

1364. Brief van Adolf Louis Backer aan Dr.Quispel, Schiedam, aangaande receptuur van een patient, Vlaardingen,12 oktober 1950. 1 stuk.

 

1365. Brief van Adolf Louis Backer(VIIIk) naar aanleiding van zijn oproeping in werkelijke dienst, Vlaardingen, 18 oktober 1949. 2 pagina’s.

 

1366. Aanstellingsbrief van de kamer van koophandel i.v.m. (wederom) benoeming tot lid van de commissie van toezicht op scholen van A.L.Backer, Vlaardingen,16 augustus 1961. 1 stuk.

 

1311. Brief van Galerie C.C.C. te Vlaardingen m.b.t. aan bieding van een kunstwerk aan Adolf Louis Backer (VIIIk). 1 stuk.

 

1378. Uitspraak van de Zuiveringsraad betreffende Adolf Louis Backer (VIIIk), 4februari 1947. 1 stuk.

 

 

949. Menukaart van Adolf Louis Backer voor het diner t.g.v.het 25-jarig bestaan van de Schiedamse H.B.S.-vereniging "Onder Ons", (1928). 1 stuk.

 

73. Visitekaartjes van Adolf Louis Backer en Maria

Hendrika de Bruijn, z.j. 1 omslag.

 

791. Krantenbericht met kennisgeving van de ondertrouw van

Adolf Louis Backer en Maria Hendrika de Bruijn, 1940.

1 stuk.

 

33. Stukken betreffende het huwelijk van Adolf Louis

Backer en Maria Hendrika de Bruijn, 1940.

1 omslag.

 

929. Krantenbericht betreffende het geslaagde apothersexamen van Adolf Louis Backer, (1941).

1 stuk.

 

1379. Benoeming tot Regent van het Weeshuis van Adolf Louis Backer, Vlaardingen, 26 november 1949. 1 stuk.

 

1380. In memoriam bij het overlijden van Adolf Louis Backer van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (Dick C. Kok), Leiden, 20 september 1977. 1 stuk.

 

1381. Brief van Dick C. Kok bij het apothekersexamen van o.a. Adolf Louis Backer (VIIIk), Leiden, 4 juni 1941. 1 stuk.

 

1382. Brief aan Adolf Louis Backer van C.V.A. Backer-Hesselt van Dinter (ad VIIIg), Den Haag, 8 januari 1955. 1 stuk.

 

1384. Kerstkaart uit Zuid-Afrika aan Adolf Louis Backer, Lichtenburg, ongedateerd. 1 stuk.

 

 

1385. Ontslag uit militaire dienst van Adolf Louis Backer (VIIIk), Den Haag, 26 oktober 1954. 1 stuk.

 

 

1386. Briefkaart aan Adolf Louis Backer van zijn vader, Vlaardingen 1 november 1950. 1 stuk.

 

1387. Brief uit Nedelands-Indië van Jan Dam Backer (VIIIm) aan zijn broer Adolf Louis Backer, met Japanse bankbiljetten tijdens de bezetting. 1 enveloppe.

 

1388. Diverse documenten uit de oorlogstijd (persoonsbewijs e.d.) van Adolf Louis Backer (VIIIk). 1 omslag.

 

1389. Diverse stukken betreffende de militaire dienst van Adolf Louis Backer, 1932-1954.

 

 

1390. Rijbewijs van Adolf Louis Backer, 5 juli 1957.

1 stuk.

 

1391. Krantenbericht aangaande expositie van Willem Brinkman in de Visbank te Vlaardingen, ongedateerd. 1 stuk.

 

1392. Rede, uitgesproken op de begrafenis van Adolf Louis Backer, door zijn collega Arie Bot, Vlaardingen, 22 september 1977. 1 stuk.

 

1393. Adolf Louis Backer (VIIIk):

- uitnodiging voor lidmaatschap Rotary-Schiedam,2 januari 1953;

- aanwijzing tot regent van de Weldadigheidsstichting van Ary van West, 25 september 1954;

- bericht van verkiezing tot lid van de commissie voor Maatschappelijke Belangen van de K.N.M.P.,12 juni 1957;

- herbenoeming tot lid van de Commissie voor de Gemeentebibliotheek, 19 september 1962;

- benoeming tot lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Vlaardingen, juli/augustus 1956. 4 stukken.

 

1393a. Weekberichten Rotaryclub Vlaardingen, 1959 en 1977. 5 stukken.

 

1394. Oorlogszakboekje met identificatieplaatje van Adolf Louis Backer (VIIIk). 2 stukken.

 

1395. Diverse uittreksels uit het bevpolkingsregister van Adolf Louis Backer en Maria Hendrika de Bruijn, Vlaardingen, 17 augustus 1962/20 september 1960. 4 stukken.

 

1396. Oproep voor het Apothekers-Adsistentexamen voor Adolf Louis Backer, Leiden,1 maart 1938. 1 stuk.

 

1397. Betalingsoproep voor Adolf Louis Backer van de gemeenteontvanger van Vlaardingen, 7 januari 1959.

Giro-overschrijving OLVEH, 1 februari 1959. 1 stuk.

 

1398. Schoolrapport Christelijke HBS van Adolf Louis Backer, Vlaardingen 1924/1925. 1 stuk.

 

1399. Uitnodiging voor viering van de 25-jarige bruiloft van Aad en Kiek de Jong, Vlaardingen, 24 september 1955. 1 stuk.

 

1400. Bedankbrief van J.F.Geselschap-Minderhoud, Haaksbergen, 17 april 1948. 1 stuk.

 

1403. Krantenbericht aangaande hervormde kerk te Nootdorp waarin vermeld Mr.Dirk Backer, Ambachtsheer van Nootdorp, 24 maart 1973, met aanbiedingsbrief van Jhr.E.J.K.Hesselt van Dinter aan Adolf Louis Backer (VIIIk), Pijnacker, 25 maart 1973. 2 stukken.

 

1404. Adolf Louis Backer, overlijdensadvertentie van Christiaan Hendrik Schouten, 2 maart 1971. 1 stuk.

 

1405. Stamboom van de Zuid-Afrikaanse tak, getekend door Adolf Louis Backer (VIIIk) op de achterzijde van brief aan de Zuidafrikaanse familieleden (verzoek om berichten uit Zuid-Afrika). 1 stuk.

 

1410. Brief van Algemeen Rijksarchief aan Adolf Louis Backer (VIIIk) aangaande gegevens familie Rueb en Brouwer, Utrecht, 10 januari 1973. 1 stuk.

 

1415. Correspondentie van Adolf Louis Backer met René van de Zijpe, Velseke, België,7 juni 1971. 2 stukken.

 

 

 

 

.

655. Dagboekaantekeningen betreffende zijn uitzending naar

en verblijf in Nederlands Indië, 1948. 1 deeltje.

 

768. Menukaart van Maria Hendrika de Bruijn voor het diner

t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Spaarbank te

Vlaardingen, 1 omslag.

 

759. Stukken betreffende de verbouwing van het woonhuis van Adolf Louis Backer, 1948, 1949. 1 omslag.

 

923. Rijbewijzen van Adolf Louis Backer, 1952, 1962.

1 omslag.

 

935. Stukken betreffende aan Adolf Louis Backer verstrekte

hypothecaire leningen, 1955, 1964. 1 omslag.

 

56. Menukaart voor een oudejaarsavonddiner van het gezin

van Adolf Louis Backer, 1957. 1 stuk.

 

900. Tekst van een gedicht van P. de Goede n.a.v. het

overlijden van Klaas van der Ham, commissaris van

politie te Vlaardingen, 1959. Krantenknipsel. 1 stuk.

 

911. Krantenbericht m.b.t. de onthulling van een plaquette

van Klaas van der Ham in het Vlaardingse politiebureau door zijn weduwe Theodora Mary Copijn, 1962. 1 stuk.

 

924. Bewijs van opneming in het Bevolkingsregister van

resp. Vlaardingen en Schiedam van Adolf Louis Backer, 1963, 1967. 1 omslag.

 

247. Stukken betreffende de samenstelling van de familie krantjes (19 en 20), door Adolf Louis Backer, 1962,

1963. 1 omslag.

 

21. Kwitantie van de gemeenteontvanger van Vlaardingen

voor Adolf Louis Backer n.a.v. de vergoeding van de door zijn zoon Adolf Dam Backer aangerichte schade

aan twee bomen, 1963. 1 omslag.

 

1306. Bar-,Cadi- en wasrekening voor reserve-luitenant Adolf Louis Backer (VIIIk), aan boord van m.s. Johan van Oldenbarneveld, 7 september 1949. 1 stuk.

 

1183. Badankbrief aan Adolf Louis Backer van Ellen en Jan Marinus Backer (IXf) voor huwelijkscadeau, Vlaardingen, 28 februari 1969. 1 stuk

 

941. Stukken betreffende de echtscheiding van Adolf Louis

Backer en Maria Hendrika de Bruijn, 1964-1972.

1 omslag.

 

951. Onderhandse akte van cessie van twee aandelen in de NV Hacoha te Schiedam door Adolf Louis Backer aan

Geertruida Maria de Haas, ca 1965. 1 stuk.

 

 

905. Onderhandse akte waarbij Adolf Louis Backer het pand

Havendijk 467 te Schiedam verhuurt aan Theodora Mary

van der Ham-Copijn, 1965. In duplo. 1 stuk.

 

903. Testament van Adolf Louis Backer, 1965. Afschrift.

1 katern.

 

904. Testament van Theodora Mary van der Ham-Copijn, 1965.

Afschrift. 1 katern.

 

 

927. Gelukstelegrammen t.g.v. het 25-jarig apothekersjubi- leum van Adolf Louis Backer, 1966. 1 omslag.

 

952. Nieuwsbulletin van de Gemeente Vlaardingen waarin

melding wordt gemaakt van de aan Adolf Louis Backer

verleende bouwvergunning voor verbouw van het pand

Hoogstraat 226, 1972. 1 stuk.

 

230. Stukken betreffende de viering van 60e verjaardag

van Adolf Louis Backer, 1969. 1 omslag.

 

510. Krantenberichten betreffende de uitreiking van de

restauratiepenning van de Historische Vereniging

Vlaardingen aan Adolf Louis Backer, vanwege de

restauratie van het pand Hoogstraat 226, 1973.

1 omslag.

 

1304. Krantenberichten over Adolf Louis Backer (VIIIk) en zijn culturele activiteiten in de gemeente Vlaardingen, 1969 en 1972. 6 stukken.

 

1305. Krantenartikel betreffende kunstbezit in Schiedam met voorwerpen uit de verzameling van Adolf Luois Backer (VIIIk), 3januari 1970. 1 stuk.

 

1307. Krantenartikelen m.b.t. restauratie van apotheek van A.L. Backer en het behoud van het oude centum van Vlaardingen,1972. 2 stukken.

 

1308. Krantenartikelen aangaande de noodzaak van nachtdienst en overige regels voor apotheken, interview met A.L.Backer(VIIIk),1969 en 1972. 2 stukken.

 

 

524. 'Levensbericht', autobiografische aantekeningen van

Adolf Louis Backer, ca 1975.

 

N.B. Zie ook inv.nr. 39. 1 omslag.

 

 

 

 

 

943. Stukken betreffende het overlijden van Maria Hendrika

de Bruijn, 1976. 1 omslag.

 

384. Stukken betreffende de benoeming van Adolf Louis

Backer tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau,

1977. 1 omslag.

 

348. Krantenberichten betreffende het overlijden van Adolf

Louis Backer, 1977. 1 omslag.

 

 

578. In memoriam van Adolf Louis Backer, 1977.

1 stuk.

 

1026. Eigendomsbewijzen en hypotheekakten betreffende de

panden Hoogstraat 226 en 228 (St. Willibrordshuisje;

sic!) en Krommesteeg 4-7 te Vlaardingen die eigendom

waren van Adolf Louis Backer, met aantekeningen betreffende de geschiedenis en de bewoning van deze huizen,1686-1976. 1 pak.

 

 

1137 Brief van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom aan Adolf Louis Backer aangaande adres Justus Dirks.

 

 

1138. Correspondentie aan Adolf Louis Backer (VIIIk) van G.N.Danhof, aangaande de familiestamboom van de families Dam en Dirks, 1965 en 1968.

 

 

1318. Bedankbrief aan Adolf Louis Backer (VIIIk) naar aanleiding van het overlijden van Hilmar Martijn Backer (VIIIi), van Tine, Almelo 1969. 1 stuk.

 

1322. Geboorte-aankondiging aan Adolf Louis Backer (VIIIk) van Johannes Adolf Louw, zoon van de heer en mevrouw Bouma-Meeuse, Utrecht,21 augustus 1967. 1 stuk.

 

1325. Correspondentie aan Adolf Louis Backer (VIIIk) aangaande het huwelijk van Maria Mathilde Augusta Slavenburg (dochter van Catharina Anna Backer (VIIh-4) met Franklin Chabot, augustus 1971.

 

1330. Brief aan Adolf Louis Backer (VIIIk) van Jan Dam Backer (VIIIm) betreffende het vermogen van hun inmiddels overleden vader Jan Backer (VIIh), Wassenaar, 6 juni 1970. 1 stuk.

 

1336. Toelatingsbrief van Instituut Bender aan Adolf Louis Backer (VIIIk) aangaande het op school plaatsen van Marina Augusta Backer (VIIIk-3),Rotterdam, 15 april 1961. 1 stuk.

 

1338. Brief van advocatenkantoor,namens Adolf Louis Backer (VIIIk),aangaande geïncasseerde passagegelden door Adolf Dam Backer (IXg),Rotterdam,30 november 1970. 1 stuk.

 

1339. Brief van Adolf Dam Backer (IXg) aan zijn vader Adolf Louis Backer (VIIIk) vanuit Instituut Hommes, Hoogezand,12 oktober 1961. 1 stuk.

 

1342. Brief van Jan Dam Backer (VIIIg) aan Adolf Louis Backer (VIIIk), Ermelo, 7 oktober 1971. 1 stuk.

 

1343. Brief aan Adolf Louis Backer (VIIIk) van K.J.Slijkerman aangaande stamboom van zijn voorouders "De Haen", Rotterdam, 7 april 1971. 2 stukken.

 

1343. Briefkaart aan Adolf Louis Backer (VIIIk) van Mr.J.C.Wilhelmy van Hasselt betreffende portretten/schilderijen van Allegonda Jacoba van Ommeren, gehuwd met Johannes Backer (VIa),Arnhem,18 november 1962. 1 stuk.

 

1358. Brief aan Adolf Louis Backer (VIIIk) van zijn moeder, Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter (ad VIIh), Vlaardingen,22 juli 1932. 1 stuk.

 

 

Openbaar leven

 

 

17. Stukken betreffende het lidmaatschap\voorzitterschap

van Adolf Louis Backer van de Stichting Culturele

Raad van Zuid-Holland en van haar commissie Beelden-

de Kunst en Bouwkunst, 1957-1976. 1 pak.

 

40. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van (de commissie voor maatschappelijke

belangen van) de Koninklijke Nederlandse Maatschappij

ter bevordering der Pharmacie (KNMP), 1957, 1966.

1 omslag.

 

47. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de restauratiecommissie van de

Stichting Nationaal Visserijmuseum, 1960.

1 omslag.

 

18. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de Commissie voor de Gemeente-

bibliotheek, 1960, 1963, 1964. 1 omslag.

 

22. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van het Historisch Genootschap 'De

Maze', 1963. 1 omslag.

 

44. Zakagenda's van Adolf Louis Backer, 1964-1968.

1 omslag.

 

43. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de examencommissie voor apothekers-

assistenten te Rotterdam en Leiden, 1948, 1963- 1969. 1 omslag.

 

20. Stukken betreffende de door Adolf Louis Backer

beklede functie van pharmaceutisch consulent en honorair staflid van het Holyziekenhuis in Vlaar dingen, 1964-1969. 1 omslag.

 

48. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de commissie uitwerking aanbevelin-

gen cultureel rapport, 1964-1966. 1 omslag.

 

 

45. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de examencommissie voor apothekers

aan de Rijksuniversiteit Leiden, 1966. 1 omslag.

 

39. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van Rotary Club Vlaardingen, 1959-1976.

 

N.B. Hierin o.a. een foto van de Vlaardingse Ro- tarians, z.j. 1 omslag.

 

 

1309. Verslag van spreekbeurt van Adolf Louis Backer (VIIIk) op Rotarybijeenkomst,Vlaardingen,16 september 1971. 1 stuk.

 

1372. Rotaryverslag aangaande Adolf Louis Backer, Vlaardingen,28 juni 1956. 1 stuk.

 

19. Stukken betreffende het lidmaatschap, later voorzit terschap van Adolf Louis Backer van de Raad van

Bestuur van het Vlaardingse Visserijmuseum, 1967-

1974. 1 omslag.

 

42. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de Commissie voor gebiedsaanwijzing (geneesmiddelenvoorziening), 1967. 1 omslag.

 

219. Stukken betreffende het lidmaatschap van Adolf

Louis Backer van de Commissie voor het Stedelijk

Museum van Schiedam, 1970-1976. 1 omslag.

 

 

1310. Uitnodiging voor benoeming tot lid van de Commissie voor het Stedelijk Museum Schiedam aan Adolf Louis Backer (VIIIk), 11 maart 1970. 1 stuk.

 

1368. Brief gemeentebestuur Schiedam, i.v.m. herbenoeming van Adolf Louis Backer tot lid van de commissie voor het Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam,28 december 1971. 1 stuk.

 

1312. Notulen (d.d. 11 december 1970) vergadering Commissie voor het Stedelijk Museum te Schiedam, met o.a. Adolf Louis Backer (VIIIk), Schiedam, 20 december 1970. 2 stukken.

 

1313. Uitnodigingskaart voor de tentoonstelling van Korn Lodder, Commissie voor Beeldende Kunsten, Vlaardingen, met aantekeningen voor het openingswoord van Adolf Louis Backer (VIIIk), Vlaardingen, 15 januari 1971. 2 stukken.

 

1367. Krantenbericht aangaande de aanstelling van Adolf Louis Backer als opvolger van burgemeester Heusdens in de functie van voorzitter bestuur Stichting Visserijmuseum, Vlaardingen, ongedateerd. 1 stuk.

 

1371. Persbericht Vlaardingen 700, aangaande de restauratie van Hoogstraat 226 van Apotheek Backer, Vlaardingen, juli 1972. 1 stuk.

 

1370. Van Adolf Louis Backer: Jaarkaart(1970) Brabants Landschap en Lidmaatschapskaart Pullmanclub (1971). 2 stukken.

 

1373. Brief aan Adolf Louis Backer m.b.t. de snijbaarheid van plock- en snijworst, ’s Hertogenbosch,23 maart 1948. 1 stuk.

 

1374. Afscheidslied voor twee personeelsleden van Apotheek Backer: Ien van Minnen geboren Los (assistente) en bezorger Blok (wijze: dit is uit het leven gegrepen), vemoedelijke schrijver: Adolf Louis Backer), Vlaardingen, ongedateerd. In duplo.

 

1375. Aktieprogramma Vlaardingen 65, met de vermelding:"Dolf verkoopt drop", Vlaardingen, 16 december 1969. 1 stuk.

 

1359. Bedankbrief voor Adolf Louis Backer van het gemeente-archief Schiedam, ongedateerd. 1 stuk.

 

1361. Krantenartikel over opening van de tentoonstelling van J.J.Voskuil door Victor van Vriesland, Vlaardingen, 17 april 1963. 1 stuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIIl. LOUIS JAN Backer (zn van VIIh, Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter), geb. Vlaardingen 2 december 1912, tandarts, tr. Maassluis 27 juli 1939 Maria Engelina Grandia, geb. Schiedam 16 juli 1914, ovl. 's-Gravenhage 11 februari 1988, dr van Reinier Grandia en Geertje Merkens.

 

 

 

556. Inentingsbewijs (pokken) voor Louis Jan Backer, 1914. 1 stuk.

 

544. Doopbewijs van Maria Engelina Grandia, 1915.

1 stuk.

 

60. Schoolrapporten van Louis Jan Backer, 1918-1928,

1932, 1933. 1 omslag.

 

62. Ingekomen brieven bij Louis Jan Backer, 1921-

 

62. Frans N.N. (misschien zijn neef Frans Backer,

VIIIn), ca 1921;

769.Jan Dam Backer (VIIIm), ca 1943;

545.C.N. Peijster, hoofdcommissaris van politie te

's-Gravenhage, 1971.

 

551. Diploma en cijferlijst van Louis Jan Backer voor het

behalen van zijn eindexamen aan de Hoogere Burgerschool te Schiedam, 1933. 1 omslag.

 

1. Stukken betreffende de verloving en het huwelijk van

Louis Jan Backer en Maria Engelina Grandia, 1933,

1939. 1 omslag.

 

552. Tandartsdiploma van Louis Jan Backer, 1939, met

retroacta, 1934, 1936. 1 omslag.

 

550. Onderhandse akte van overeenkomst tussen Louis Jan

Backer en Jacob van Haaften betreffende verkoop en

overdracht van de tandartspraktijk van Van Haaften

aan Backer, met bijlagen, 1939. 1 omslag.

 

382. Aantekeningen betreffende de verwantschap tussen

Louis Jan Backer en Nicolette Peronneau van Leijden

(auteur van "Herinneringen aan Indië"), 1941.

1 stuk.

 

558. Brief van Jan Backer (VIIh) aan Camilo Cheul in Los

Angeles betreffende de voorgenomen studie van zijn

zoon Louis Jan Backer aan de South California Uni-

versity, 1946. 1 stuk.

 

3. Circulaires betreffende vestiging en verplaatsing

van de tandartspraktijk van Louis Jan Backer, 1946- 1951. 1 omslag.

 

557. Bewijzen van opneming in het Bevolkingsregister van

's-Gravenhage van Louis Jan Backer en Maria Engeli-

na Grandia, 1946, 1955. 1 omslag.

 

553. Akte van eervol ontslag als reserve-kapitein-tand- arts bij de geneeskundige dienst der landmacht voor Louis

Jan Backer, 1957. 1 stuk.

 

554. Verslag van de 66e jaarvergadering van de Neder-

landse vereniging voor mond- en tandhygiëne, waarin

Louis Jan Backer begiftigd wordt met de Carl Witt-

haus-medaille, 1976.

 

N.B. In de periodiek van de Nederlandse vereniging

voor mond- en tandhygiëne, 17e jaargang no 2/1976.

1 omslag.

 

559. Aantekeningen van Louis Jan Backer met herinneringen

n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Nederlandse

vereniging voor mond- en tandhygiëne "Het ivoren

kruis", 1985.

 

N.B. In de periodiek van de Nederlandse vereniging

voor mond- en tandhygiëne, 25e jaargang nos 3 en 4/5

/1985. 1 omslag.

 

555. Circulaire met uitnodiging tot het bijwonen van de

opening van een tentoonstelling over het werk van de

Culemborgse architect Gijsbartus Prins, 1985.

 

N.B. Hierin is o.a. het pand Goilberdingerstraat 1

afgebeeld, waarin Louis Jan Backer van 1939 tot 1946

als tandarts praktiseerde.

1 stuk.

 

549. Stukken betreffende het overlijden en de crematie

van Maria Engelina Grandia, 1988. 1 omslag.

 

 

1300. Brieven van Danhof (Den Haag) aan Louis Jan Backer (VIIIl) aangaande gegevens en herkomst van Justus Dirks, gehuwd met Maria Elselina Backer (IVa-3), 12 mei en 26 juli 1964. 2 stuks.

 

 

1427. Dagboek wereldperiode 1940-1945, opgetekend door Louis Jan Backer (VIIIl)van 20 oktober 1944 tot eind mei 1945, met diverse documenten en correspondentie, Culemborg. 1 stuk.

 

1428. Distributiestamkaarten van Louis Jan Backer (VIIIl) met levensmiddelenbonkaarten uit de oorlogstijd, Culemborg, september 1939. 1 omslag.

 

1429. Ontvangstbevestiging aan Louis Jan Backer van zijn broer Jan Dam Backer in krijgsgevangenschap, 24 maart 1943. 1 stuk.

 

1430. Toristendeviezenboekjes van Louis Jan Backer (VIIIl) en M.E.Backer-Grandia (ad VIIIl),’s Gravenhage, 8 september 1952. 2 stukken.

 

1431. Machtiging aan Louis Jan Backer tot het verzenden van brieven, Culenborg,22 augustus 1945. 1 stuk.

 

1432. Persoonsbewijs, Culemborg,23 juni 1941, en aanvraag voor een bewijs van politieke betrouwbaarheid, Culemborg, 23 juli 1945, van Maria Engelina Backer-Grandia (ad VIIIl). 2 stukken.

 

1433. Persoonsbewijzen(4 juli 1941),distributiestamkaarten, levensmiddelenbonnen, Vorderingen art. 12 Luchtbeschermingswet van Reinier Grandia en Geertje Maria Merkens, Zeist,13 augustus 1942.(Schoonouders van Louis Jan Backer (VIIIl). 7 stukken.

 

1434. Roode Kruis-correspondentie tussen Reinier Grandia en zijn zoon Willem Marius, broer van M.E. Backer-Grandia (ad VIIIl), 1942-1943 + gedicht:"Gebed van een Vlieger" + "de Wervelwind", maandblad voor vrijheid, waarheid en recht, no.3, juni 1942, verspreid door de R.A.F. 7 stukken.

 

1435. Foto’s bevrijding van Culemborg 1945, van Louis Jan Backer (VIIIl) + Culemborgsche Courant met éénjarige herdenking van de bevrijding, Culemborg,3 mei 1946. 2 stukken.

 

 

1436. Verzetslectuur verzameld door Louis Jan Backer. 2 stukken.

 

1437. Kranten in oorlogstijd, verzameld door Louis Jan Backer: - Nieuwe Rotterdamse Courant, 20 januari-2maart 1945; - Het Parool, 8 mei-24 mei 1945; - Culemborgsche Courant, no.1, mei 1945; - Vrij Nederland, bevrijdingsnummer, 17 mei 1945; - De Teisterbander, 10 en 17 februari 1945; - Deutsche Zeitung, Amsterdam, 11 juli 1940; - Wacht im Westen, 4 maart 1945; - The Maple Leaf, special victory edition,9 mei 1945; - Nederland in den oorlog (4e deel).

 

 

 

 

 

 

 

VIIIm. JAN DAM Backer (zn van VIIh, Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilde Augusta Hesselt van Dinter), geb. Vlaardingen 19 oktober 1916, luit.-kol. cavalerie, directeur algemene zaken ANWB, tr. Wassenaar 28 februari 1948 Rudolphine Johanna Swart, geb. Wassenaar 23 maart 1924, dr van Pieter Christiaan en Johanna Gesina Gratama.

 

 

Persoonlijk leven

 

971. Geboorteakte van Jan Dam Backer, 1916. Afschriften,

1935, 1936. 1 omslag.

 

7-10. Ingekomen brieven en ansichtkaarten bij Jan Dam

Backer, 1923-1927 en z.j. 4 omslagen.

 

579.Aga Khan, 1986.

7. Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter (VIIh), 1925, 1927 en z.j;

8. Jan Dam Backer (VIIe), 1923-1927;

930.Louis Jan Backer, 1988 en z.j.;

974.Rudolphine Johanna (Backer-)Swart, 1948;

581.Bernhard prins der Nederlanden, 1985-1989.

958.Jhr Enno Johan Karel Hesselt van Dinter (zn van eenbroer van ad VIIIg, Jkvr. Cornelia Veronica Augusta Hesselt van Dinter, 1993.

475.Willem Karreman (schoonzoon van VIa-10, Allegon-

da Jacoba Backer), 1949.

714.Anna Catharina Adriana van der Kloes (ad VIe),

(1927);

963.D.W. Lefeber, 1953;

580.Philip prins van Engeland, hertog van Edinburgh,

1986-1988.

53. Catharina Anna (Slavenburg-)Backer (VIIh-4), ca

1933.

9. Familie IJzermans-Bredius te Vlaardingen, 1926;

10. N.N., 1925 en z.j.

 

2. Schoolrapporten van Jan Dam Backer, 1922-1936.

1 omslag.

 

4. Programma van het toneelstuk 'Jantje in het Kabou terland', waarin Jan Dam Backer de hoofdrol speelt,

1927. 1 stuk.

 

972. Getuigschrift van Jan Dam Backer voor het behalen van

zijn eindexamen aan de Hoogere Burgerschool te Schie- dam, 1936. 1 stuk.

 

968. Bewijzen van Nederlanderschap van Jan Dam Backer, 1928,1936. 1 omslag.

 

 

980. Stukken betreffende de door Jan Dam Backer gevolgde

opleiding aan de K.M.A. te Breda, 1936, 1937.

1 omslag.

 

16. Bewijs van (oud-)lidmaatschap van de Schiedamse

H.B.S.- Vereniging "Onder Ons" voor Jan Dam Backer,

1936. 1 stuk.

 

982. Stukken betreffende deelname van Jan Dam Backer aan het militaire eerbetoon t.g.v. het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard, 1936, 1937. Gedeeltelijk fotokopieën. 1 omslag.

 

 

960. Paspoort van Jan Dam Backer, 1939. 1 stuk.

 

981. Facturen en correspondentie betreffende aanschaf van

de militaire uitrusting van Jan Dam Backer, 1939, 1940.

1 omslag.

 

965. Gouvernementele en andere besluiten betreffende de

militaire bevorderingen van Jan Dam Backer (van

kadet tot majoor) en zijn benoemingen tot adjudant van resp. de staatssecretarissen en de minister van

Oorlog, 1939-1955. 1 omslag.

 

973. Stukken betreffende de verhuizing van Jan Dam Backer

en zijn gezin van Vlaardingen naar Wassenaar, 1950,

1951. 1 omslag.

 

876. Getuigschrift voor Rudolphine Johanna Swart t.g.v. haar openbare geloofsbelijdenis in de Nederlands Hervormde kerk te Wassenaar, 1951. Met bijlage 1 omslag.

 

967. Stukken betreffende de op voorspraak van Jan Dam Backer en H.B. Verwaijen verleende Rode Kruis-medaille van Verdienste aan sergeant-majoor Jan Bos, 1951, 1952.

1 omslag.

 

966. Stukken betreffende de door Jan Dam Backer aan de

Hogere Krijgsschool gevolgde cursus Staftechniek, 1952- 1955. 1 omslag.

 

74. Visitekaartje van Jan Dam Backer, ca 1939.

1 stuk.

 

962. Militaire beoordelingsraporten over Jan Dam Backer,

1940-1959. 1 omslag.

 

347. Visitekaartjes van Jan Dam Backer en Rudolphine

Johanna Swart t.g.v. hun verloving, (1948).

1 omslag.

 

784. Krantebericht met kennisgeving van de verloving van Jan Dam Backer en Rudolphine Johanna Swart, 1948.

1 stuk.

 

5. Stukken betreffende het huwelijk van Jan Dam Backer

en Rudolphine Johanna Swart, 1948. 1 omslag.

 

 

961. Inentingsbewijzen (pokken) van Jan Dam Backer en

Rudolphine Johanna Swart, 1919, 1936, 1949.

1 omslag.

 

970. Registratiebewijs voor de distributie in Soerabaja van Rudolphine Johanna Swart, 1949. 1 stuk.

 

964. Stukken betreffende koninklijke en andere onderschei- dingen voor Jan Dam Backer (1. Verzetsster Oost-Azië

1942-1945; 2. Oorlogsherinneringskruis; 3. Ereteken voor Orde en Vrede), 1949, 1950, 1979.

 

969. Bewijzen van opneming in het Bevolkingsregister van

Wassenaar van Jan Dam Backer en Rudolphine Johanna Swart, 1950, 1961, 1970. 1 omslag.

 

959. Rijbewijs van Jan Dam Backer, 1951. 1 stuk.

 

588. Aantekeningen over de eerste ontmoeting van Jan Dam

Backer en Rudolphine Johanna Swart in Kopenhagen

n.a.v. hun 40-jarig huwelijksjubileum, 1988. Foto-

kopie.

 

N.B. Uit tijdschrift voor ANWB-gepensioneerden.

1 stuk.

 

1324. Uitnodiging voor de viering van de zilveren bruiloft van Jan Dam Backer (VIIIm) en Rudolphine Johanna Swart, Wassenaar, februari 1973. 1 stuk.

 

1334. Brief uit Nederlands-Indië van Jan Dam Backer aan de familie in Nederland, Moekden,19 augustus 1945. 1 stuk.

 

 

Openbaar leven

 

 

1335. Weekbericht Rotaryclub Vlaardingen met verslag van een lezing van Jan Dam Backer over "Bossen in Nood", Vlaardingen, 4 januari 1968. 1 stuk.

 

 

6. Stukken betreffende de door Jan Dam Backer beklede

functie van directeur algemene zaken van de ANWB, 1965- 1978. 1 omslag.

 

984. Stukken betreffende het lidmaatschap van Jan Dam Backer van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, 1980. 1 omslag.

 

985. Stukken betreffende het voorzitterschap van Jan Dam

Backer van het Wereld Natuur Fonds Nederland, 1980.

1 omslag.

 

VIIh-4. CATHARINA ANNA Backer (dr van VIIh, Jan Backer en Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter), geb. Vlaardingen 18 maart 1921, tr. Vlaardingen 28 mei 1942 Pieter Slavenburg, geb. Schiedam 3 augustus 1916, bankdirecteur, zn van Thijs Slavenburg en Maria Elisabeth Rutteman.

 

 

350. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Catharina Anna Backer, 1921. In drievoud.

1 omslag.

 

57. Inentingsbewijs (pokken) voor Catharina Anna Backer, 1921. 1 stuk.

 

15- Ingekomen brieven en ansichtkaarten bij Catharina

Anna Backer en/of Pieter Slavenburg, 1925-1933.

omslagen.

 

25. Adolf Louis Backer (VIIIk), 1930.

55. Jan Backer (VIIh) en Jkvr. Maria Mathilda Augusta

Hesselt van Dinter, 1925.

15. Jan Dam Backer (VIIIm), ca 1930.

386.Annie S. Bouma-Drees (schoondr van VIe-1),

1978.

880.R. van Oldenborgh (achterkleinzoon van een broer

van ad Vd), 1942;

54. N.N., ca 1933 en z.j.

 

51. Schoolrapporten van Catharina Anna Backer, 1927-1937.

1 omslag.

 

360. Stukken betreffende de verloving van Catharina Anna

Backer en Pieter Slavenburg t.g.v. hun verloving,

1939. 1 omslag.

 

540. Stukken betreffende het huwelijk van Catharina Anna Backer en Pieter Slavenburg, 1942. 1 omslag.

 

56. Jaarverslagen van de N.V. Slavenburg's Bank, 1962, 1965, 1975. 1 omslag.

 

390. Jubileumbrochure t.g.v. het 50-jarig bestaan van de

N.V. Slavenburg's Bank, 1975. 1 katern.

 

232. Circulaire met uitnodiging voor de tentoonstelling

van schilderijen van Catharina Anna Backer in Noord wijk

aan Zee, 1983. 1 stuk.

 

509. Kranteberichten betreffende de arrestatie en het

proces van Pieter Slavenburg wegens vermeende mede-

plichtigheid aan de zwart-geldaffaire bij de N.V.

Slavenburg's Bank, 1983-1987. 1 omslag.

 

 

920. Tijdschriftartikel (Privé) betreffende de opening van

het Cécile Dreesmann-museum in Soest, 1993.

 

NB: Hierin worden o.a Pieter Slavenburg en Catharina

Anna Backer genoemd en afgebeeld. 1 omslag.

 

376. Circulaire met uitnodiging voor de overzichtstentoon- stelling van 20 jaar olieverfschilderijen van Catharina Anna Backer in Brussel, 1994. 1 stuk.

 

 

 

 

 

VIIIn. FRANS Backer (zn van VIIi, Frans Hendrik Backer en Titia Julie Cornelia Popta), geb. Schiedam 8 juni 1914, arts, tr. Rotterdam 26 november 1942 Jantina Catharina van Meeteren, geb. Rotterdam 19 december 1916, dr van Dirk van Meeteren en Bertha Jantina de Graaff.

 

 

790. Krantebericht met kennisgeving van de ondertrouw van

Frans Backer en Jantina Catharina van Meeteren, 1942.

1 stuk.

 

543. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Frans Backer en Jantina Catharina van Meeteren,

1942. In duplo. 1 stuk.

 

537. Krantebericht betreffende de huisartsenpraktijk van

Frans Backer, 1978. 1 stuk.

 

 

VIIi-2. LOUISE JULIE Backer (dr van VIIi, Frans Hendrik Backer en Titia Julie Cornelia Popta), geb. Schiedam 29 april 1916, ovl. Schiedam 16 december 1927.

 

 

214. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Louise Julie Backer, 1927. 1 stuk.

 

 

VIIi-3. DOLF Backer (zn van VIIi, Frans Hendrik Backer en Titia Julie Cornelia Popta), geb. Schiedam 4 mei 1920, student pharmacie, ovl. Amsterdam 12 mei 1946.

 

 

797. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van Dolf Backer, 1920. 1 stuk.

 

 

333. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

het overlijden van Dolf Backer, 1946. 1 omslag.

 

 

VIIi-4. ANNA Backer (dr van VIIi, Frans Hendrik Backer en Titia Julie Cornelia Popta), geb. Schiedam 5 december 1929, tr. Schiedam 29 maart 1958 Paulus Karel Geisterfer, geb. Malang 3 mei 1929, geoloog, zn van Johan Machiel Geisterfer en Anna Derxhage.

 

811. Krantebericht met kennisgeving van de ondertrouw van

Anna Backer en Paulus Karel Geisterfer, 1958.

1 stuk.

 

542. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Anna Backer en Paulus Karel Geisterfer, 1958. In duplo.

1 stuk.

 

 

 

VIIIa-1. JOHANNES JOSEF ANTOON MARIA LODEWIJK Backer van Ommeren (zn van VIIIa, Johannes Backer van Ommeren en Maria Bernardina Theodora Hubers), geb. Schaerbeek (B) 13 oktober 1906, koopman, ovl. Brussel 28 november 1931.

 

586. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johannes Josef Antoon Maria Lodewijk Backer van

Ommeren, 1931. 1 stuk.

 

 

VIIIa-3. THEODORA MARIA GEERTRUIDA ANNA JOHANNA Backer van Ommeren (dr van VIIIa, Johannes Backer van Ommeren en Maria Bernardina Theodora Hubers), geb. Blankenberge (B) 8 juni 1908, ovl. Blankenberge 8 september 1911.

 

 

585. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Theodora Maria Geertruida Anna Johanna Backer

van Ommeren, 1911. In duplo. 1 stuk.

 

 

1182. Uittreksel uit het register der akten van overlijden voor het jaar 1911 van Theodora Maria Gertruida Anna Johanna Backer van Ommeren (VIIIa-3), Blankenberg,8 september 1911. 1 stuk.

 

 

IXa. ABRAHAM ALLEGONDUS HUBERT Backer van Ommeren (zn van VIIIb, Hubert Louis Backer van Ommeren en Maria Anna Morks), geb. Arnhem 12 april 1915, ir., werkzaam bij Gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam, tr. 's-Gravenhage 15 juni 1946 Maria Helena Kiewit, geb. 's-Gravenhage 13 mei 1920, ovl.Rotterdam, dr van Casparus Christoffel Johannes Kiewit en Helena Catharina Louise Rolvink en gesch. echtg. van Jan Christoffel Bartelsman.

 

* zie ook inv.nr. 593.

 

 

788. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Abraham Allegondus Hubert Backer van Ommeren en Maria

Helena Kiewit, 1946. 1 stuk.

 

 

595. "Eerste levensjaren", babyboek van Abraham Allegon-

dus Hubert Backer van Ommeren, 1915-1916, later door

hem zelf aangevuld met kranteberichten over zijn

studieresultaten en met aantekeningen over het leven

van zijn moeder Maria Anna Morks (ad VIIIb), 1985.

 

N.B. Met vele foto's van Abraham Allegondus Hubert

Backer van Ommeren met zijn ouders en anderen .

1 deel.

 

VIIIg-1 JOHANNA CARINA AUGUSTA Backer (dr van VIIIg, Jan Dam Backer en Jkvr. Cornelia Veronica Augusta Hesselt van Dinter), geb. Arnhem 25 april 1925, dr Rom. litt., lerares, tr. 's-Gravenhage 28 mei 1949 Ivan Gadourek, geb. Brno (Tsj.) 11 juli 1923, hoogleraar sociologie Universiteit van Groningen, zn van Josef Gadourek en Milada Dostalova.

 

 

 

570. Briefkaarten van Jan Dam Backer (VIIIg) uit het

krijgsgevangenenkamp te Stanislau aan zijn dochter

Johanna Carina Augusta Backer, 1943. 1 omslag.

 

1185. Geboorteaankondiging van Johanna Carina Augusta Backer (VIIIg-1), Arnhem, 25 april 1925. 1 stuk.

 

1186. Menukaart van het diner t.g.v. de promotie vanIvan Gadourek tot doctor in de Sociologie, Leiden, 10 juli 1953. 1 stuk.

 

1187. Artikel in de Kroniek van de week over Johanna (Joke) C.A.Backer (VIIIg-1) aangaande taallessen aan 20 Tsjechen, 31 juli 1948. 1 stuk.

 

567. Stukken betreffende de novietentijd van Johanna

Carina Augusta Backer, 1945. 1 omslag.

 

572. Vergunning van de hoofdcommissaris van politie van

's-Gravenhage voor Johanna Carina Augusta Backer om

het vestinggebied (de westelijke wijken van 's-Gra- venhage) te betreden, 1945. 1 stuk.

 

573. Reispas voor Johanna Carina Augusta Backer van de commandant van het opvangkamp voor Duitse oorlogs logsmisdadigers te Esterwegen, waar zij enige maan-

den als tolk dienst deed, 1945. 1 stuk.

 

569. Bewijzen van inschrijving aan de Rijksuniversiteit

te Leiden voor Johanna Carina Augusta Backer, 1945,

1947. 1 omslag.

 

566. Stukken betreffende het door Johanna Carina Augusta

Backer opgerichte Franse dispuut "Le Coq Gaulois" te

Leiden, 1946-1948. 1 omslag.

 

571. Visitekaartje van Johanna Carina Augusta Backer, ca

1947. 1 stuk.

 

568. Convocatie van het Nederlands Comité voor World

Student Relief voor Johanna Carina Augusta Backer

tot het bijwonen van de opening van het doorgangs- centrum van het Universitair Asylfonds "Huize

Zuylenveld" te Zuilen, 1948. 1 stuk.

 

779. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johanna Carina Augusta Backer en Ivan Gadourek, 1949.

1 stuk.

 

778. 'Orde van dienst' bij de huwelijkssluiting van

Johanna Carina Augusta Backer en Ivan Gadourek, 1949.

1 stuk.

 

926. Krantenbericht betreffende de promotie van Ivan Gadourek,(1953). 1 stuk.

 

1184. Krantenartikel van Ivan Gadourek aangaande Tsjechoslowakije binnen de invloedssfeer van Rusland.

1 stuk.

 

216. Circulaire met uitnodiging voor de promotiebijeen-

komst van Johanna Carina Augusta Backer, (1953).

1 stuk.

 

1188. Familiekrantje nr.21 met een artikel over de promotie van dr. Johanna Carina Augusta Gadourek-Backer (VIIIg-1), oktober 1963. 1 stuk.

 

939. Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van Ivan

Gadourek als hoogleraar sociologie aan de universiteit van Groningen, 1983. 1 omslag.

 

 

956. Programma voor de erepromotie van Ivan Gadourek tijdens de viering van de 349e Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht, 1985. 1 stuk.

 

IXb. JAN DAM Backer (zn van VIIIg, Jan Dam Backer en Jkvr. Cornelia Veronica Augusta Hesselt van Dinter), geb. Breda 29 oktober 1929, schout bij nacht, tr. 's-Gravenhage 1 december 1951 Reintje Brakxhoofden, geb. 's-Gravenhage 26 juni 1929, dr van Antonie Brakxhoofden en Reintje van de Sandt.

 

 

1189. Geboortekaartje van Jan Dam Backer(IXb), 29 oktober 1929, Ginneken/Breda. 1 stuk.

 

1190. Krantenartikel aangaande een incident op de Duitse coaster Carl Lehnkering waarop Jan Dam Backer (IXb) de wacht hield. 1 stuk.

 

1328. Krantenartikel uit het Algemeen Dagblad aangaande het incident met de Duitse coaster Karl Lehnkering en de actie van luitenant ter zee Jan Dam Backer (IXb). 1 stuk.

 

837. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Jan

Dam Backer en Reintje Brakxhoofden, 1951.

1 stuk.

 

VIIIh-1. EGBERDINA CORNELIA Backer (dr van VIIIh, Johannes Adolph Backer en Wilhelmina Hendrika Coster), geb. 's-Gravenhage 7 oktober 1926, apothekersassistente, tr. Djakarta 7 augustus 1950 Kornelis Stutterheim, geb. Hilversum 9 september 1921, exportmanager Philips-Duphar, zn van Frederik Hendrik Stutterheim en Kommerina Francina Strahl.

 

780. Circulaire met kennisgeving van de verloving van

Egberdina Cornelia Backer en Kornelis Stutterheim, 1949. 1 stuk.

 

776. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Egberdina Cornelia Backer en Kornelis Stutterheim,

1950. 1 stuk.

 

 

VIIIh-2. JOHANNA ADOLFINA Backer (dr van VIIIh, Johannes Adolph Backer en Wilhelmina Hendrika Coster), geb. Semarang 16 mei 1929, tr. Rotterdam 24 december 1953 Peter Opsomer, geb. Ede 15 april 1927, personeelsfunctionaris KLM, later Afcent, zn van Adrianus Theodorus Christiaan Opsomer en Cornelia Tichler.

 

774. Circulaire met kennisgeving van de verloving van Johanna Adolfina Backer en Peter Opsomer, 1953.

1 stuk.

 

829. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Johanna Adolfina Backer en Peter Opsomer, 1953.

1 stuk.

 

IXc. JAN DAM Backer (zn van VIIIh, Johannes Adolph Backer en Wilhelmina Hendrika Coster), geb. Soerabaja 13 juli 1932, bedrijfseconoom, tr. Rotterdam 31 mei 1958 Barbara Maria Kunigunda Lindemans, geb. Rotterdam 19 november 1934, dr van Jan Hendrik Lindemans en Barbara Schneider.

 

794. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Jan Dam Backer, 1932. 1 stuk.

 

821. Visitekaartjes van Jan Dam Backer en Barbara Maria

Kunigunda Lindemans t.g.v. hun verloving, 1956.

1 stuk.

 

 

IXd. EGBERT TOBIAS Backer (zn van VIIIh, Johannes Adolph Backer en Eilhelmina Hendrika Coster), geb. Soerabaja 17 mei 1936, klinisch chemicus, tr. Utrecht 30 september 1961 Constance Frédérique Hoekstra, geb. Venlo 30 juli 1939, dr van Johan Hoekstra en Cornelia Vos.

 

813. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Egbert Tobias Backer en Constance Frédérique Hoekstra, 1961.

1 stuk.

 

 

VIII1-1. HILMAR PIETER DAM Backer (zn van VIIIi, Hilmar Martijn Backer en Tine Leffertstra), geb. Almelo 5 juni 1934, student Nederlands recht, ovl. Almelo 18 juli 1962.

 

793. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van

Hilmar Pieter Dam Backer, 1934. 1 stuk.

 

810. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden van

Hilmar Pieter Dam Backer, 1962. 1 stuk.

 

 

VIIIi-2. CATHARINA ELISABETH Backer (dr van VIIIi, Hilmar Martijn Backer en Tine Leffertstra), geb. Almelo 17 maart 1937, P.R.-officer openbare bibliotheek, tr. Almelo 18 juni 1960 Gerrit Jan Kroese, geb. Rheden 27 april 1934, registeraccountant, zn van Willem Titus Kroese en Johanna Maria Beltman.

 

792. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van

Catharina Elisabeth Backer, 1937. 1 stuk.

 

819. Visitekaartjes van Catharina Elisabeth Backer en Gerrit Jan Kroese t.g.v. hun verloving, 1957. 1 stuk.

 

1409. Overlijdensadvertentie betreffende familie Kroese, waarin vermeld C.E. Kroese-Backer (VIIIi-2), Almelo, 11 mei 1970. 1 stuk.

 

 

IXe. ADRIAAN Backer (zn van VIIIj, Johannes Adolf Backer en Judith Vermont), geb. Amsterdam 18 juli 1944, ir., systeemanalist Nederlandse Aardolie Maatschappij, tr. Delft 22 mei 1970 Angèle Maria Ham, geb. Schipluiden 28 september 1946, dr van Johannes Ham en Hendrica Jacoba van Tongeren.

 

 

587. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Adriaan Backer, 1944. 1 stuk.

 

 

VIIIj-2. MARGARETHA LUCIE Backer (dr van VIIIj, Johannes Adolf Backer en Judith Vermont), geb. Amsterdam 9 juli 1946, tr. Vlaardingen 25 april 1969 Lubbertus Sunter, geb. Voorburg 7 april 1942, ir., zn van Antoon Sunter en Nelia Booij.

 

527. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Margaretha Lucie Backer, 1946. In duplo.

1 stuk.

 

 

 

IXf. JAN MARINUS Backer (zn van VIIIk, Adolf Louis Backer en Maria Hendrika de Bruijn), geb. Vlaardingen 16 juni 1941, ir., werkzaam bij KuiperCompagnons bureau voor ruimtelijke ordening en architectuur en bij de Provinciale Planologische Dienst Noord-Holland, tr. Schiedam 27 december 1968 Ellen Quispel, geb. Amsterdam 1 november 1945, dr van Frederik Quispel en Elza Hermina Ansingh.

 

 

351. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Jan

Marinus Backer, 1941. In duplo. 1 omslag.

 

1197. Huwelijksaankondiging en visitekaartjes van Jan Marinus Backer (IXf) en Ellen Quispel, Vlaardingen/Schiedam, december 1968. 3 stuks.

 

944. Krantenbericht betreffende voorstellen van Jan Marinus

Backer e.a. tot herinrichting van de Vlaardingse

binnenstad, 1973. 1 stuk.

 

383. Ingekomen brieven bij Jan Marinus Backer en Ellen

Quispel, 1978.

 

383. Mevr. M. Teijgeler, 1978.

 

 

IXg. ADOLF DAM Backer (zn van VIIIk, Adolf Louis Backer en Maria Hendrika de Bruijn), geb. Vlaardingen 23 maart 1943, medewerker assurantiebedrijf, tr. 1e Hoogezand 16 juni 1968 (echtsch. januari 1981) Frouktje Andrea Boss, geb. Sappemeer 23 februari 1943, dr van Poppo Boss en Aafje Kliphuis, tr. 2e Oostflakkee 27 december 1989 Jannigje Bernardina Kompier, geb. 's-Gravenhage 31 oktober 1945, dr van Petrus Johannes Kompier en Annigje Boer.

 

 

358. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van

Adolf Dam Backer, 1943. In duplo. 1 stuk.

 

1194. Uittreksel van het doopregister van Adolf Dam Backer (IXg), Vlaardingen, 11 juni 1944. 1 stuk.

 

762. Weegcertificaat van de waag te Oudewater voor Adolf Dam Backer, 1953. 1 stuk.

 

761. Rapport van een pedagoog over Adolf Dam Backer, 1956.

1 stuk.

 

342. Visitekaartjes van Adolf Dam Backer en Frouktje

Andrea Boss t.g.v. hun verloving, 1966. 1 stuk.

 

243. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Adolf Dam Backer en Frouktje Andrea Boss, 1968.

1 stuk.

 

 

VIIIk-3. MARINA AUGUSTA Backer (dr van VIIIk, Adolf Louis Backer en Maria Hendrika de Bruijn), geb. Vlaardingen 22 november 1947, tr. 1e Vlaardingen 21 juni 1968 (echtsch. februari 1972) Guido Frans Jozef Marie IJzermans, geb. Vlaardingen 31 maart 1946, computerdeskundige, zn van Pieter IJzermans en Guusje Beukers, tr. 2e Vlaardingen 20 december 1974 (echtsch. 1989) Bernhard Hendrik Roelof Hulst, geb. Zeist 21 december 1946, commercieel medewerker assuradeurenbedrijf, zn van Bernhard Hendrik Roelof Hulst en Anna Angenesia Catharina Jacobina van Leeuwen.

 

 

337. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Marina Augusta Backer, 1947. In duplo. 1 omslag.

 

1195. Uittreksel uit het doopregister van Marina Augusta Backer (VIIIk-3), Vlaardingen 10 oktober, 1948. 1 stuk.

 

1196. Huwelijksaankondiging van Marina Augusta Backer (VIIIk-3) en Guido F.J.M.IJzermans, Vlaardingen, mei 1968. In duplo. 2 stuks.

 

341. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Marina Augusta Backer en Bernhard Hendrik Roelof

Hulst, 1974. 1 stuk.

 

IXh. JAN REINIER DAM Backer (zn van VIIIl, Louis Jan Backer en Maria Engelina Grandia), geb. Utrecht 16 oktober 1940, tandarts, tr. 's-Gravenhage 16 juli 1966 Trudy van Overbeek, geb. Soerabaja 3 november 1940, dr van Pieter van Overbeek en Dina Johanna van Hunik.

 

576. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Jan

Reinier Dam Backer, 1940. 1 stuk.

 

1191. Huwelijksaankondiging, visitekaartjes van Jan Reinier Dam Backer (IXh) en Trudy van Overbeek en een uitnodiging voor het huwelijksfeest aan Adolf Louis Backer (VIIIk) en Do van der Ham, juni 1966. 3 stuks.

 

1192. Ordedienst voor de huwelijksbevestiging van Jan Reinier Dam Backer (IXh) en Trudy van Overbeek, Utrecht, 16 juli 1966. 1 stuk.

 

1193. "De Wageningse Waarheid", uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Reinier Dam Backer (IXh) en Trudy van Overbeek, 16 juli 1966. In duplo. 2 stukken.

 

1349. Artikelen van Jan Reinier Dam Backer (IXh), verschenen in het Nederlands Tandartsen Blad, met begeleidende brief toegezonden aan Adolf Louis Backer (VIIIk), Lelystad, 1972 ? 2 stukken.

 

1327. Artikel over de tandartsenpraktijk van Jan Reinier Dam Backer (IXh), verschenen in Protector, 1970, toegezonden aan Adolf Louis Backer (VIIIk) door Abraham Allegondus Hubert Backer van Ommeren (IXa), Rotterdam, 6 januari 1971. 2 stukken.

 

1326. Artikel van Jan Reinier Dam Backer (IXh) in Lelystadsblad over "jeugd en snoepen", Lelystad,29 april 1969. 1 stuk.

 

 

 

VIIIj-2. MARGARETHA LUCIE Backer (dr van VIIIj,Johannes Adolf Backer en Judith Vermont), geb. Amsterdam 9 juli 1946, tr. Vlaardingen 25 april 1969 Lubbertus Sunter, geb. Voorburg 7 april 1942, ir.,zn. Van Antoon en Nelia Booij.

 

1318. Huwelijksaankondiging van Margaretha Lucie Backer (VIIIj-2) met Lubbertus Sunter, Vlaardingen/Voorburg, april 1969. 1 stuk.

 

 

 

 

 

VIIIl-2. MARIE-LOUISE Backer (dr van VIIIl, Louis Jan Backer en Maria Engelina Grandia), geb. Culemborg 3 december 1942, mondhygiëniste, tr. San Francisco 21 december 1963 George Joseph Gundlfinger, geb. Philadelphia 7 januari 1935, computerdeskundige, zn van George Joseph Gundlfinger en Lois Audrey Preston.

 

789. Krantenbericht met kennisgeving van de geboorte van

Marie-Louise Backer, 1942. 1 stuk.

 

12. Stukken betreffende het huwelijk van Marie-Louise

Backer en George Joseph Gundlfinger, (1963).

1 omslag.

 

 

VIIIn-2. DIRK DOLF Backer (zn van VIIIn, Frans Backer en Jantina Catharina van Meeteren), geb. Rotterdam 15 april 1947, ambtenaar Gem. Soc. Dienst, tr. Capelle aan de IJssel 30 augustus 1984 Guillemette Fabienne van Apeldoorn, geb. Delft 22 maart 1957, dr van Teunis Frederik van Apeldoorn en Denise Andrée Françoise Havé.

 

239. Visitekaartjes van Dirk Dolf Backer en Perlita

Fränkel t.g.v. hun verloving, ca 1969. 1 stuk.

 

 

VIIIm-1. JOHANNA MARIA Backer (dr van VIIIm, Jan Dam Backer en Rudolphine Johanna Swart), geb. Soerabaja 7 januari 1950, beeldend kunstenaar; partner: Arij de Boode, geb. Naaldwijk 7 februari 1950, uitgever, zn van Arij de Boode en Clara Cornelia Elisabeth van der Burg.

 

777. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Johanna Maria Backer, 1950. 1 stuk.

 

975. Internationaal inentingsbewijs (pokken) van Johanna

Maria Backer, 1950. 1 stuk.

 

597. Krantenberichten betreffende de door Johanna Maria

Backer gecreëerde persoon van Ulrich van Tuzzi, die

tot 1982 verblijf hield in het brugwachtershuisje in

de Wijnhaven, 1991, 1993. 1 omslag.

 

IXi. JAN DAM Backer (zn van VIIIm, Jan Dam Backer en Rudolphine Johanna Swart), geb. 's-Gravenhage 13 oktober 1951, ir., tr. Lódz (Polen) 6 augustus 1977 Danuta Goszczynska, geb. Strykow (Polen) 23 april 1952, dr van Tadeusz Goszczynski en Janina Franaszek.

 

841. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Jan Dam Backer, 1951. 1 stuk.

 

357. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Jan

Dam Backer en Danuta Goszczynska, 1977. 1 stuk.

 

 

VIIIm-3 RUDOLPHINE MECHTELD Backer (dr van VIIIm, Jan Dam Backer en Rudolphine Johanna Swart), geb. Wassenaar 30 januari 1954, arbeidstherapeute.

 

828. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Rudolphine Mechteld Backer, 1954. 1 stuk.

 

 

 

 

IXj. FRANS HENDRIK Backer (zn van VIIIn, Frans Backer en Jantina Catharina van Meeteren), geb. Rotterdam 6 maart 1944, bedrijfsleider Gamma, tr. Schiedam 4 december 1969 (echtsch. 18 februari 1976) Johanna Goudswaard, geb. 's-Gravenhage 24 november 1946, dr van Willem Goudswaard en Elisabeth van der Linde.

 

 

531. Circulaire en krantebericht met kennisgeving van de

geboorte van Frans Hendrik Backer, 1944. 1 omslag.

 

240. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Frans Hendrik Backer en Johanna Goudswaard, (1969).

1 stuk.

 

 

Xa. ERIK HILMAR Backer van Ommeren (zn van IXa, Abraham Allegondus Hubert Backer van Ommeren en Maria Helena Kiewit), geb. 's-Graven-hage 20 juni 1947, ir., erkzaam bij de Prov. Gelderse Energie Maatschappij, tr. Twisk 21 april 1973 Christina van der Meer, geb. 's-Gravenhage 5 oktober 1946, dr van Adriaan van der Meer en Hendrika Jacoba Glasbergen.

 

785. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Erik

Hilmar Backer van Ommeren, 1947. 1 stuk.

 

 

 

IXa-2. ELEONORA HELENA Backer van Ommeren (dr van IXa, Abraham Allegondus Hubert Backer van Ommeren en Marie Helena Kiewit), geb. 's-Gravenhage 22 februari 1951, tandartsassistente, tr. Rotterdam 2 mei 1974 (echtsch. Dordrecht 18 december 1981) Pieter Reijerkerk, geb. Rotterdam 7 april 1949, spoorwegbeambte, zn van Nicolaas Gerrit Reijerkerk en Anna den Drijver.

 

 

842. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Eleonora Helena Backer van Ommeren, 1951.

1 stuk.

 

 

356. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Eleonora Helena Backer van Ommeren en Pieter Reijer kerk, 1974. 1 stuk.

 

IXb-1. ERIK DAM Backer (zn van IXb, Jan Dam Backer en Reintje Brakxhoofden), geb. Den Helder 28 oktober 1952, socioloog; partner: Patricia Eleonore Kuiper, geb. Bloemendaal 6 juni 1954, dr van Pieter Kuiper en Nellie Geertruida van Splunteren.

 

836. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Erik

Dam Backer, 1952. 1 stuk.

 

 

IXb-2. MARIANNE REINTJE Backer (dr van IXb, Jan Dam Backer en Reintje Brakxhoofden), geb. Den Helder 29 mei 1955, sociologe; partner: Fredericus Robert Paul Hermsen, geb. 's-Gravenhage 21 januari 1954, radiopresentator, zn van Wilhelmus Fredericus Hermsen en Cornelia Adriana Ressenaar.

 

826. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Marianne Reintje Backer, 1955. 1 stuk.

 

 

Xc. ROBBERT HILMAR Backer, (zn van IXc, Jan Dam Backer en Barbara Maria Kunigunda Lindemans), geb. Oss 25 oktober 1962, electrotechnicus Philips, tr. Waalre 15 juni 1990 Caroline Andreana Johanna Vergeer, geb. Weert 2 januari 1966, dr van Hubertus Gerardus Nicolaas Vergeer en Adriana Fabiola Paulina Maria van Overdijk.

 

809. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Robbert Hilmar Backer, 1962. 1 stuk.

 

IXd-1. HILMAR SEBASTIAAN Backer (zn van IXd, Egbert Tobias Backer en Constance Frédérique Hoekstra), geb. Utrecht 28 september 1962, student medicijnen, tr. Claudia Hamersma.

 

805. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Hilmar Sebastiaan Backer, 1962. 1 stuk.

 

 

IXe-1. MIREILLE Backer (dr van IXe, Adriaan Backer en Angèle Maria Ham), geb. Rotterdam 21 juni 1971.

 

 

237. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Mireille Backer, 1971. 1 stuk.

 

 

IXe-2. REMKO JOHANNES Backer (zn van IXe, Adriaan Backer en Angèle Maria Ham), geb. Rotterdam 26 mei 1974.

 

 

343. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Remko Johannes Backer, 1974. 1 stuk.

 

 

IXf-1. ERIK Backer (zn van IXf, Jan Marinus Backer en Ellen

Quispel), geb. Schiedam 2 december 1969.

 

 

213. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Erik

Backer, 1969. 1 stuk.

 

IXf-3. PETER Backer (zn van IXf, Jan Marinus Backer en Ellen

Quispel), geb. Schiedam 17 juni 1974.

 

942. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Peter

Backer, 1974. 1 stuk.

 

 

IXg-1. AUGUSTA AAFKE Backer (dr van IXg, Adolf Dam Backer en Frouktje Andrea Boss), geb. Schiedam 20 augustus 1970.

 

 

352. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Augusta Aafke Backer, 1970. 1 stuk.

 

 

Xa-1. MARIKE JACOBIEN Backer van Ommeren (dr van Xa, Erik Hilmar Backer van ommeren en Christina van der Meer) geb. Arnhem 29 maart 1976.

 

772. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Marike Jacobien Backer van Ommeren, 1976. 1 stuk.

 

 

 

Xc-1. ANIEK Backer (dr van Xc, Robbert Hilmar Backer en Caroline Andreana Johanna Vergeer), geb. Aalst-Waalre 20 augustus 1991.

 

594. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Aniek Backer, 1991. 1 stuk.

 

Xc-3. MIRTE Backer (dr van Xc, Robbert Hilmar Backer en Caroline

Andreana Johanna Vergeer), geb. Waalre 29 december 1995.

 

1134. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Mirte

Backer, 1995. 1 stuk.

 

 

AANVERWANTE GESLACHTEN

 

 

Bekker

 

457. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Johanna Margaretha Bekker (schoonzus van VIe-5,

Anna Catharina Adriana Backer, 1972. 1 stuk.

 

 

Boss

 

349. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Gerda Holub-Boss (schoonzus van IXg, Adolf Dam

Backer), 1973. 1 stuk.

 

 

Bouma

 

332. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Martha Bouma (dr van VIe-1, Johanna Adophina

Backer), 1943. 1 stuk.

 

361. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johannes Adolph Louw Bouma (zn van VIe-1, Johanna

Adolphina Backer) en Anna Sophia Drees, 1947. In duplo.

1 stuk.

 

806. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden vanJohannes Adolph Louw Bouma (zn van VIe-1, Johanna

Adolphina Backer), 1961. 1 stuk.

 

807. Kranteknipsel betreffende de begrafenis van Johannes

Adolph Louw Bouma (zn van VIe-1, Johanna Adolphina

Backer), (1961). 1 stuk.

 

808. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Dora

M. Bouma (kleindr van VIe-1, Johanna Adolphina Backer) en Albert F. Mulder, 1962. 1 stuk.

 

1348. Kennisgeving van overdracht van apotheek van A.C.S.Bouma, apotheker, aan E.L.Tjee, Heerenveen, 17 januari 1966. 1 stuk.

 

1347. Rouwcirculaire met kennisgeving van overlijden van Adolfina Lucie Bouma. 2 stukken.

 

 

 

De Bruijn

 

Marinus de Bruijn, geb. Vlaardinger-Ambacht ca 1870, winkelbediende (1897), tr. Vlaardingen 13 oktober 1897 Gijsje Verduin, geb. Aarlanderveen ca 1875, ovl. Vlaardingen 5 juli 1965, dr van Adrianus Verduin en Maartje Nieuwwerf (schoonouders van VIIIk, Adolf Louis Backer).

 

70. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Gijsje Verduin, 1965.

1 stuk.

 

 

 

 

 

 

 

Du Celliée Muller

 

 

1476. Het geslacht du Celliée Muller, ongedateerd. 1 stuk.

 

Allegonda Jacoba du Celliée Muller (dr van Jan Willem du Celliée Muller en VIa-1, Johanna Elize Backer), geb. Utrecht 15 september 1872, ovl. Rijswijk 31 augustus 1904.

 

64. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Allegonda Jacoba du Celliée Muller, 1904.

1 stuk.

 

Jan Eiso du Celliée Muller (zn van Jan Willem du Celliée Muller en VIa-1, Johanna Elize Backer), geb. Utrecht 21 februari 1874, inspecteur van politie te Baarn, ovl. Baarn 26 februari 1955, tr. Baarn 16 april 1924 Johanna van Ledden Hulzebosch, geb. Beesd 29 april 1885, dr van Caspar Derk van Ledden Hulzebosch en Johanna Christina Stephanus.

 

36. Ingekomen brief bij Jan Eiso du Celliée Muller van

zijn neef Jan Backer van Ommeren (VIIIa) te 's-Gra- venhage, 1922. 1 stuk.

 

1341. Bericht van verloving van J.E.du Celliée Muller met Gerarda Möllenkamp.Is waarschijnlijk geen huwelijk op gevolgd. J.E.du Celliée Muller trouwt op 16 april 1924 Johanna van Ledden Hulsebosch, Baarn, september 1911. 1 stuk.

 

Gerard Benjamin du Celliée Muller (achterkleinzoon van een broer van ad VIa-1), geb. Amsterdam 28 februari 1918, service manager Proces Engineers Inc., tr. Amsterdam 3 maart 1948 Madeline Fenna van Geuns, dr van Sebastiaan Hendrik van Geuns en Eveleth Valentine Brooks.

 

782. Krantebericht met kennisgeving van het huwelijk van

Gerard Benjamin du Celliée Muller en Madeline Fenna van Geuns, 1948. 1 stuk.

 

 

 

 

Dam

* zie ook inv.nr. 605.

 

Jan Melchior Dam,geb.Dordrecht,1722,ovl.Dordrecht,1 december 1777,zn.van Jan Adolph Dam en Johanna Verheyden,tr.1753 Maria Catharina Dörges,geb. 15 oktober 1728,ovl. …………….

 

 

1451. Bericht van overlijden Jan Melchior Dam, Dordrecht, 1 december 1777. 1 stuk.

 

1452. Twee condoleancebrieven aan de weduwe Dam (Nic. Daniël de Hoest, Maassluis en Woller Krohn, Bergend). Tevens een beschrijving van de voormalige Heerlijkheid Holy in Vlaardingen-Ambacht, waarin gegevens zijn vermeld van de familie Hoest. 3 stukken.

 

1453. Testament van Maria Catharina Dörges, Dordrecht, 11 mei 1782, idem 4 juli 1804. N.B. Testament 30 juni 1798 ontbreekt. 2 stukken.

 

 

1454. Brieven aan Jan Melchior Dam en de weduwe M.C. Dam-Dörges:

- brief van Anna Margaretha Turingen, Hildesheim, 20 november 1777;

- brief van Philip Daniël Immerdorf, Hildesheim, 25 juni 1785;

- brief van Carl Thüring, Reval,28 juni 1786;

- brief van Johann Heinz Dörries, Hildesheim, 17 april 1787;

- overlijdensbericht kind Margaretha Brinckes, Amsterdam, 27 maart 1788.

 

 

1455. Brief van Maria Catharina Dröges aan haar "waarde zoon" J.J. Giessen Schurisijn tot Zoelle, Dordrecht,1788. ("zoon" klopt niet met stamboom in krantje no.14. Het was haar neef). 1 stuk.

 

 

1456. Brieven aan Maria Catharina Dam-Dröges:

- van haar broeder(?) Johann Heinz Dörries, Hildesheim,22 februari 1888;

- van haar schoonzuster en broeder, idem, Hildesheim,7 juli 1789. 2 stukken.

 

 

 

1457. Pakket brieven van schoonzoon Steuerwald van Maria Catharina Dam-Dröges aan Hilmar Johannes Backer (IVb) over haar erfenis. De executeuren A.S.Rueb en Hordijk hebben een tekort door diefstal door de meid, Bergen op Zoom, 1809.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607. Genealogische aantekeningen van Jan Melchior Dam

(schoonvader van IVb) betreffende de familie Dam,

1754-1774.

 

 

(Backer) Dirks

 

*zie ook inv.nrs. 264-266, 268,605 en 1300.

 

282. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Johannes Christoffel Dirks (BD-IVb-5) en Cornelia Plemper van Balen, 1865. In duplo. 1 omslag.

 

1301. Gedicht bij het huwelijk van Jan Dam Backer Dirks en Ida Sara Köhn. Met aantekeningen betreffende de vermoedelijke schrijver van A.L.Backer (VIIIk). 2 stuks.

 

1302. Koopcontract m.b.t. winkelhuis met pakhuis te Dordrecht, verkocht door F.A.Koch als gevolmachtigde van de erven Dirks, Scheveningen, april 1925. 1 stuk.

 

1414. Briefkaart aan H.J.Dirks, ’s Gravenhage, 5 september 1884. 1 stuk.

 

1130. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Hilmar

Marius Dirks (BD-Vd) en Mathilda Hendrina Boot, 1868.

1 stuk.

 

417. Telegram van Apolonia Dirks (BD-IVb-4) aan haar neef

Hilmar Johannes Dirks (BD-IVa-1) met kennisgeving

van het overlijden van haar echtgenoot Adriaan Wil lem

van Heuven, 1874. 1 stuk.

 

410. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Justina Maria Elselina Dirks (BD-Vb-1) en Pieter

Adriaan van Buuren, 1875. In duplo. 1 omslag.

 

412. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Adolf Frederik Giesse (schoonvader van BD-VIb, Pieter Jacobus Dirks), 1876. 1 stuk.

 

415. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Maria Elselina van Heuven (dr van BD-IVb-4, Apolo-

nia Dirks) en Reinier Abraham Papegaaij, 1876.

1 stuk.

 

411. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Pieter Jacobus Dirks (BD-VIb) en Adolfina Giesse,

1882. 1 stuk.

 

162. Onderhandse akte van verkoop door Bartholomeus van

der Elst aan Hilmar Johannes Dirks (BD-IVa-1) van

een huis met tuin aan het Vrieseplein te Dordrecht,

1884. 1 stuk.

 

419. Briefkaart van Maria Elselina van Heuven (dr van

BD-IVb-4, Apolonia Dirks) en Reinier Abraham Papegaaij aan Hilmar Johannes Dirks (BD-IVa-1) en Christina Adriana van Trigt met kennisgeving van het overlijden van hun dochtertje Apolonia, 1884. 1 stuk.

 

413. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van

Lida Dirks (BD-VIb-1), 1884. 1 stuk.

 

408. Notulen van een vergadering van het Koninklijk

Instituut van ingenieurs, waarin o.a. melding wordt

gemaakt van het overlijden van Justus Dirks (BD-Vb),

1887. Doorslag. 1 stuk.

 

414. Krantebericht met kennisgeving van de geboorte van

Justus Dirks (BD-VIb-3), 1890. 1 stuk.

 

126. Rouwcirculaires met kennisgeving van het overlijden

van Hilmar Johannes Dirks (BD-IVa-1) en Christina

Adriana van Trigt, 1891, 1892. 1 omslag.

 

163. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Hilmar Johannes Dirks (BD-IVa-1) en Christina

Adriana van Trigt, 1892. 1 omslag.

 

 

 

409. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Alida Clasina Kruijsse (BD-ad Vb), 1892.

1 stuk.

 

1131. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Geertruida Klazina Dirks-Van Walsum (BD-ad Va), 1893.

1 stuk.

 

416. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Justus van Heuven (zn van BD-IVb-4, Apolonia

Dirks). 1903. 1 stuk.

 

164. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Maria Dirks (BD-IVa-2), 1904. In duplo.

1 omslag.

 

165. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap

van Maria Dirks (BD-IVa-2), 1904, 1905 en 1940.

1 omslag.

 

420. Memorie van successie van Catharina Diderica van

Heuven (dr van BD-IVb-4, Apolonia Dirks), 1906.

Afschrift. 1 stuk.

 

787. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Otto

Backer Dirks (BD-VIa-2) en Elsje Beun, 1947.

1 stuk.

 

781. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Françoise Marianne Backer Dirks (BD-VII-3), 1949.

1 stuk.

 

824. Visitekaartjes van Rudolf Backer Dirks en Marijke

Westerbeek van Eerten t.g.v. hun verloving, z.j.

1 stuk.

 

822. Visitekaartjes van Rudolf Backer Dirks en Barbara Mary Jettinghoff-Elvy t.g.v. hun verloving, ca 1952.

1 stuk.

 

835. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Rudolf Backer Dirks en Barbara Mary Elvy, 1953.

1 stuk.

 

825. Krantenbericht met kennisgeving van het overlijden van

Jacobus Johannes Backer Dirks, 1955. 1 stuk.

 

 

954. Stukken betreffende het door François Constant Backer

Dirks geschreven boek "De Gouvernements marine in het

voormalige Nederlands Indië", 1985. 1 omslag.

 

 

513. Krantenbericht met kennisgeving van het overlijden

van Willem den Boer (ad BD-VIa), 1993. 1 stuk.

 

1323. Bericht van onder curatele stelling van Petronella Catharina Dirks, dochter van Jan Dam Backer Dirks en Ida Sara Köhn,17 oktober 1883. 1 stuk.

 

1345. Krantenbericht over de onthulling van een plaquette te Rotterdam,voor J.J.Backer Dirks, Rotterdam,9 november 1965. 1 stuk.

 

1350. Huwelijksaankondiging van J.J.Backer Dirks met A.M.C.Thierens,Den Haag, 3 juni 1880. In duplo. 2 stukken.

 

1351. Krantenberichten naar aanleiding van het overlijden van J.J.Backer Dirks,Rotterdam,juli 1955. 2 stuks.

 

1352. Brief van J.Th.Dirks naar aanleiding van het overlijden van Ida Sara Backer Dirks geboren Köhn, Dordrecht,16 oktober 1869. 1 stuk.

 

1353. Levensbijzonderheden van J.J.Backer Dirks, Cornelis Cornelisz. Jol,bijgenaamd Houtebeen, door J.J.Backer Dirks, ongedateerd. 2 stukken.

 

 

Eijdman

 

 

677. Overlijdensakte van Laurens Jan Eijdman (schoonvader

van Vd-5, Lucia Justina Backer), 1855. Uittreksels,

1867,1888. 1 omslag.

 

678. Overlijdensakte van Everdina Cornelia Verburgt (schoonmoeder van Vd-5, Lucia Justina Backer), 1864.

Uittreksel, 1867. 1 stuk.

 

 

675. Geboorteakte van Frans Hendrik Eijdman (zn van Vd-5,

Lucia Justina Backer), 1869. Uittreksel, 1875.

1 stuk.

 

676. Geboorteakte van Johanna Adolphina Everdina Geertruida Eijdman (dr van Vd-5, Lucia Justina Backer), 1872.

Uittreksel, 1875. 1 stuk.

 

775. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Frans Hendrik Eijdman (zn van Vd-5, Lucia Justina

Backer), 1950. 1 stuk.

 

Gadourek

 

 

816. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Milada Vlasta Gadourek (dr van VIIIg-1, Johanna Carina Augusta Backer), 1951. 1 stuk.

 

817. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Mája

Adèle Gadourek (dr van VIIIg-1, Johanna Carina Augusta Backer), 1951. 1 stuk.

 

 

 

 

Van Galen

 

* zie ook inv.nr. 605.

 

Elselina van Galen, tr. N.N. Bömers (schoonouders van II, Hilmar Backer)

 

101. Brief van Elselina van Galen te Gouda aan haar

ouders, ca 1700, met 19e eeuws afschrift.

1 omslag.

 

Jan van Galen, tr. Dordrecht 1770 Anna Servaas (vermoedelijk zwager en schoonzus van II, Hilmar Backer)

 

102. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Jan

van Galen en Anna Servaas, 1770. 1 stuk.

 

 

 

Giesse

 

* zie ook inv.nr. 605.

 

521. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Maria Cunegonda Giesse, 1907. 1 stuk.

 

Grandia

 

548. Circulaire met kennisgeving van het overlijden van

Reinier Grandia (schoonvader van VIIIl, Louis Jan

Backer), 1951. 1 stuk.

 

Gundlfinger.

 

Geboortekaartje van Mark John Gundlfinger, zn. Van Marie-Louise Backer (VIIIl-2),Napa USA, 25 januari 1971. 1 stuk.

 

de Haan\van Weering

 

Anna Christina Elise de Haan (dr van VIc-1, Anna Christina Adolfina Backer en Arij de Haan), tr. Jan Rienke Ties van Weering, arts

 

434. 'Orde van dienst' bij de huwelijkssluiting van

J.R.T. van Weering en Tineke de Haan (dr van VIc-

1, Anna Christina Adolfina Backer), 1942.

1 stuk.

 

433. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Elise Christina Renske van Weering (kleindr van

VIc-1, Anna Christina Adolfina Backer), 1944.

1 stuk.

 

832. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Jantine Martha Maria van Weering (kleindr van VIc-1, Anna Christina Adolfina Backer), 1951. 1 stuk.

 

830. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Hilmar Johannes van Weering (kleinzoon van VIc-1, Anna Christina Adolfina Backer), 1953. 1 stuk.

 

211. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Elise Christina Renske van Weering en Jan Joost

Schipper,1970. 1 stuk.

 

 

 

Hesselt van Dinter\Boogaard

 

Algemeen

 

378. Genealogie van de familie Hesselt van Dinter [1196

(sic)-1823], door Jhr J.W. van Sijpesteijn, ca

1823. Afschrift, 1848, met aanvullingen tot 1878.

1 katern.

 

169. Genealogie van de familie Hesselt van Dinter [1250

(sic)-1909], door Willem Levinus Anna Gerardus

Boogaard (zwager van VIIh, Jan Backer), 1912.

1 deel.

 

Jhr Jacob Louis Hesselt van Dinter (schoonvader van VIIh, Jan Backer), geb. Oudshoorn 23 september 1823, burgemeester en secretaris van Pijnacker en Nootdorp, hoofdingeland van Delfland, ovl. Pijnacker 21 december 1896, tr. Stompwijk 12 juni 1858 Catharina Agatha Jacoba Roering, geb. Stompwijk 11 juni 1837, ovl. Pijnacker 3 februari 1900, dr van Thomas Christiaan Roering en Maria Jacoba Carolina Peronneau van Leyden.

 

180. Tekst van een gedicht van Jkvr. Maria Mathilda

Augusta Hesselt van Dinter (ad VIIh) t.g.v. de 70e

verjaardag van haar vader Jhr Jacob Louis Hesselt

van Dinter, 1893. 1 stuk.

 

Jhr Johan Karel Hesselt van Dinter (zwager van VIIh, Jan Backer, zn van Jhr Jacob Louis Hesselt van Dinter en Catharina Agatha Jacoba Roering), geb. Pijnacker 5 juni 1864, burgemeester en secretaris van Pijnacker en Nootdorp, ovl. Pijnacker 16 januari 1936, tr, Pijnacker 16 september 1892 Jansje Cornelia van der Kaaden, geb. Pijnacker 2 november 1866, ovl. Rotterdam 29 juni 1943, dr van Johannes Enno van der Kaaden en Cornelia Zeelenberg.

 

381. Kranteberichten betreffende het 40-jarig jubileum als

gemeenteambtenaar, zijn aftreden als burgemeester

van Nootdorp en betreffende zijn overlijden en

begrafenis, 1925, 1932 en 1936. 1 omslag.

 

345. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van het overlijden van Jansje Cornelia van der

Kaaden, 1943. 1 stuk.

 

1317. Overlijdensberichten van Jhr. Johan Karel Hesselt van Dinter en Jhr. Jan Enno Hesselt van Dinter, Pijnacker, resp. 16 januari 1936 en 21 februari 1967. 3 stukken.

 

Jkvr. Catharina Louise Hesselt van Dinter (schoonzus van VIIh, Jan Backer, dr van Jhr Jacob Louis Hesselt van Dinter en Catharina Agatha Jacoba Roering), geb. Pijnacker 22 september 1867, pleegzuster, ovl. 's-Gravenhage 5 juni 1941.

 

26-28. Ingekomen brieven en ansichtkaarten bij Jkvr. Catha rina

Louise Hesselt van Dinter, 1889-1930. omslagen.

177.Jkvr. Maria Mathilda Augusta Hesselt van Dinter

(ad VIIh), 1889, 1895.

26. Jan Backer (VIIh), 1916.

28. Adolf Louis Backer (VIIIk), (1911, 1912!),

1920, 1926-1928, 1930.

27. Jan Dam Backer (VIIIm), 1928, 1932.

59. Louis Backer (VIIIl), (1921, 1927).

 

369. Stukken betreffende de crematie van Jkvr. Catharina

Louise Hesselt van Dinter, 1941. 1 stuk.

 

Jkvr. Maria Margaretha Hesselt van Dinter (schoonzus van VIIh,

Jan Backer, dr van Jhr Jacob Louis Hesselt van Dinter en Catharina Agatha Jacoba Roering), geb. Pijnacker 7 april 1880, ovl. Weesp 29 augustus 1938, tr. Rijswijk 8 mei 1913 Willem Levinus Anne Gerardus Boogaard, geb. Schiedam 25 september 1879, boekhouder, ovl., zn van Hendrik Christiaan Boogaard en Petronella Philippina Magdalena Penning.

 

185. Ingekomen brieven bij Jkvr. Maria Margaretha Hesselt

van Dinter van haar zus Jkvr. Maria Mathilda Augusta

Hesselt van Dinter (ad VIIh), 1898, 1899.

1 omslag.

 

 

838. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Louis Hendrik Christiaan Boogaard en Tiny J. Jansen, 1951.

1 stuk.

 

Jhr Karel Christiaan Hesselt van Dinter (zwager van VIIh, Jan Backer, zn van Jhr Jacob Louis Hesselt van Dinter en Catha-rina Agatha Jacoba Roering), geb. Pijnacker 24 maart 1862, regeringsambtenaar van Transvaal, ovl. 's-Gravenhage 27 april 1938, tr. Pretoria 10 januari 1898 Marie Catharine Willems, geb. Visé (B) 27 augustus 1868, ovl. 's-Gravenhage 10 september 1952, dr van Hendrik Josephus Willems en Maria Catharina Simon.

 

344. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Marie Catherine Willems, 1952. 1 stuk.

 

 

Van der Kaaden

 

359. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Ida Maria van der Kaaden, 1950. 1 stuk.

 

 

Van der Kloes/Kranendonk

 

Jacobus Alida van der Kloes (zn van Vb-5, Anna Catharina Adriana Backer en Jan Jacobus van der Kloes), geb. Doesburg 4 juni 1845, directeur gemeentewerken Dordrecht (1873-1882), hoogleraar bouwstoffenkennis TH Delft (1882-1915), zn van Jan Jacobus van der Kloes en Anna Catharina Adriana Backer.

 

 

459. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Jacobus Alida van der Kloes (zn van Vb-5, Anna

Catharina Adriana Backer) en Clasina Jacoba Brou wer, 1873. 1 stuk.

 

188. Krantebericht over de carrière van Jacobus Alida van

der Kloes t.g.v. zijn 80e verjaardag, ca 1926.

1 stuk.

 

895. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Marion de Zwaan (achterachterkleindochter van Vb-5), 1947.

1 stuk.

 

834. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Adrien Anne van der Kloes (kleinzn van Vb-5, Anna

Catharina Adriana Backer), 1953. 1 stuk.

 

 

1471. THÉSE, presentée á l’ecole superieure de pharmacie, Nancy,30 juli 1914, afstudeerscryptie door A.A.van der Kloes, geboren te Metz,13 januari 1880 :

"Contribution á l’etude des Hydrazones Glyoxiliques Chlorées. 1 stuk.

 

 

1314. Gegevens omtrent diverse familieleden Van der Kloes tussen 1816 en 1945. 6 stukken.

 

 

 

 

(Mengel) van Koetsveld van Ankeren

 

316. Akten van bekwaamheid als (hoofd)onderwijzeres voor

Sara Catharina Frederica Mengel van Koetsveld van

Ankeren (zus van ad VIc), 1868-1880. 1 omslag.

 

422. Doopakte van Leopold Louis (Mengel) van Koetsveld

van Ankeren (vader van ad VIc, Elise Philippine

Mengel van Koetsveld van Ankeren), 1803. Afschrift,

1870. 1 stuk.

 

305. Saldostaat van de Algemene Rekenkamer voor de direc teur

van het postkantoor te Gouda, Leopold Louis Mengel van

Koetsveld van Ankeren (vader van ad VIc, Elise

Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren), 1871.

1 stuk.

 

299. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Michiel Adriaan van Koetsveld van Ankeren (oom

van ad VIc, Elise Philippine Mengel van Koetsveld

van Ankeren), 1877. 1 stuk.

 

346. Circulaire met kennisgeving van de verloving van

Maurits Bernard Mengel van Koetsveld van Ankeren

(broer van ad VIc, Elise Philippine Mengel van

Koetsveld van Ankeren) en Henriëtte Cornelie Pau-

line de Vries, 1890. 1 stuk.

 

421. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van A.C. Tonckens-Van Koetsveld van Ankeren (tante

van ad VIc, Elise Philippine Mengel van Koetsveld

van Ankeren), 1892. 1 stuk.

 

300. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

overlijden van Christina Catherina Arnoldina Erdt-

sieck (moeder van ad VIc, Elise Philippine Mengel

van Koetsveld van Ankeren), 1898. 1 omslag.

 

319. Onderhandse akte van scheiding en verdeling van de

nalatenschap van Christina Catherina Arnoldina

Erdtsieck (moeder van ad VIc, Elise Philippine

Mengel van Koetsveld van Ankeren), 1898.

1 katern.

 

317. Staat van dienst (1872-1900) van hoofdonderwijzeres

Sara Catharina Frederica Mengel van Koetsveld van

Ankeren (zus van ad VIc), 1900. 1 stuk.

 

303. Rouwcirculaire en krantebericht met kennisgeving van

het overlijden van Sara Catharina Frederica Mengel

van Koetsveld van Ankeren (zus van ad VIc, Elise

Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren), 1905.

1 omslag.

 

 

 

301. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Henriëtte Auguste Mengel van Koetsveld van Ankeren

(nicht van ad VIc, Elise Philippine Mengel van

Koetsveld van Ankeren) en F.C. Barbas, 1921.

1 stuk.

 

601. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Johanna Leopoldina Louise Mengel van Koetsveld

van Ankeren, 1929. 1 stuk.

 

318. Stukken betreffende de scheiding en verdeling van

de nalatenschap van Johanna Leopoldina Louise Mengel

van Koetsveld van Ankeren (zus van ad VIc), 1929.

1 omslag.

 

304. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Alexandra Maria Barbas (achternicht van ad VIc,

Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren)

en Jhr Cornelis Hendrik Theodorus Adrianus Sand-

berg, 1948. 1 stuk.

 

302. Circulaire met dankbetuiging voor betoond medeleven

bij het overlijden van Henriëtte Auguste Mengel van

Koetsveld van Ankeren (nicht van ad VIc, Elise

Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren), 1952.

1 stuk.

 

Kroese

 

336. Circulaire met kennisgeving van geboorte van Juliet-

te Catherine Kroese (dr van VIIIi-2 Catharina

Elisabeth Backer en Gerrit Jan Kroese), 1966.

 

 

 

Michelsen

 

* zie ook inv.nr 605.

 

Frederik Hendrik Michelsen (zn van IVb-5, Margaretha Christina Backer en Frederik Michelsen), geb. Dordrecht 7 augustus 1838, tr. 1e Dordrecht 9 april 1862 (echtsch. 21 november 1872) Catharina Suzanna de Haan, geb. Rotterdam 11 november 1829, tr. 2e Sabina Henriëtte Ehnle.

 

150. Brief van Frederik Hendrik Michelsen te 's-Gravenhage

aan N.N., 1872. 1 stuk.

 

996. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Jan Hendrik Michelsen (verm. een zwager van IVB-5,Margaretha Christina Backer), 1902. 1 stuk.

 

 

Oldenborgh

 

663. Tekst van een gedicht van Hilmar Johannes Backer (Vd)

t.g.v. de ondertrouw van zijn zwager Louter Cornelis

van Oldenborgh met Anthonetta Hordijk, 1841.

1 stuk.

 

1018. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Willem Dirk van Oldenborgh (zwager van Vd, Hilmar

Johannes Backer) en Margaretha Josephine van Meekeren,1859. 1 stuk.

 

1021. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Hendrik Adrianus Johannes Kuyper (zoon van een

schoonzus van Vd, Hilmar Johannes Backer) en Jacqueline Elise Nieuwenhuisen, 1868. 1 stuk.

 

 

1020. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

W.C.?. Kuyper (zoon van een schoonzus van Vd, Hilmar

Johannes Backer) en Marie-Cécile van Vloten, 1869.

1 stuk.

 

1017. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Johannes van Oldenborgh (zwager van Vd, Hilmar Johannes Backer), 1881. 1 stuk.

 

1019. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Lourina Wilhelmina Maria van Oldenborgh (schoonzus van Vd, Hilmar Johannes Backer), 1886. 1 stuk.

 

 

1016. "De wijnkooperij van J. van Oldenborgh & Zn", biografie t.g.v. het 150-jarig bestaan van de fa. J. van Oldenborgh & Zn te Dordrecht, 1948. Gedrukt. 1 deeltje.

 

 

Onnen

 

 

zie ook inv.nr. 605.

 

289. Tekst van een gedicht van Hilmar Johannes Backer (Vd)

t.g.v. het huwelijk van zijn neef Marten Frederik Onnen(zn van IVb-1, Christina Regina Backer en Hendrik Onnen) en D. van Doorn, 1841. 1 stuk.

 

992. Tekst van een gedicht van Lucia Justina Backer (IVb-6)voor Pieternella en Christina Regina Onnen (drs. Van IVb-1, Christina Regina Backer) uit dank voor hun

cadeau t.g.v. van haar verjaardag, ca 1860.

1 stuk.

 

291. Tekst van een lied t.g.v. de 48e verjaardag van D.

Onnen-van Doorn (schoondr van IVb-1, Christina

Regina Backer en Hendrik Onnen), ca 1863.

1 stuk.

 

 

295. Tekst van een gedicht t.g.v. het zilveren huwelijks feest van Marten Frederik Onnen (zn van IVb-1,

Christina Regina Backer en Hendrik Onnen) en D. van

Doorn, (1866). 1 stuk.

 

306. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Paulus Willem van Doorn (zwager van Marten Frederik

Onnen) en Aletta Christine Henriette Jacoba Alberti-

ne Viehmann, 1867. 1 stuk.

 

292. Circulaire met kennisgeving van de ondertrouw van

Paulus Willem Onnen (kleinzn van IVb-1, Christina

Regina Backer en Hendrik Onnen) en G. Pauw, 1874. In

duplo. 1 omslag.

 

294. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Dina Onnen (achterkleindr van IVb-1, Christina

Regina Backer en Hendrik Onnen, 1880. 1 stuk.

 

293. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Christina Regina Onnen (kleindr van IVb-1,

Christina Regina Backer en Hendrik Onnen), 1914.

1 stuk.

 

 

Opsomer

 

 

827. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Adriaan Opsomer (zn van VIIIh-2, Johanna Adolfina Backer),1955. 1 stuk.

 

 

820. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Paul

Opsomer (zn van VIIIh-2, Johanna Adolfina Backer),

1957. 1 stuk.

 

818. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Monique Opsomer (dr van VIIIh-2, Johanna Adolfina Backer),1961. 1 stuk.

 

Pottum

 

258. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Hendrik Pottum (zn van Vb-6, Maria Backer en Willem

Pottum) en Sara Mechelse, 1873. 1 stuk.

 

259. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Louise Jacoba Johanna Pottum (dr van Vb-6, Maria

Backer en Willem Pottum) en G.J. Groeneveld, 1874.

In duplo. 1 stuk.

 

260. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Willem Pottum (kleinzn van VB-6, Maria Backer en

Willem Pottum) en Johanna H. Kuiper, 1900.

1 stuk.

 

Römer

 

399. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Petrus Casparus Römer, 1967. 1 omslag.

 

 

Schuurman

 

526. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Derek Hilmar Schuurman (zn van VIIc-1, Sara Suzanna

Backer) en Josandra Louw, 1961. 1 stuk.

 

 

Slavenburg

 

Thijs Slavenburg (schoonvader van VIIh-4, Catharina Anna Backer), geb. 9 december 1888, bankdirecteur

 

67. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Maria Mathilde Augusta Slavenburg (dr van VIIh-4,

Catharina Anna Backer en Pieter Slavenburg) en

factuur voor de geboorteadvertentie in de Nieuwe

Vlaardingsche Courant voor Jan Backer (VIIh), 1944.

1 omslag.

 

528. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Jan- Thijs Rudolf en Elisabeth Pauline Slavenburg (zn en

dr van VIIh-4, Catharina Anna Backer en Pieter

Slavenburg), 1946. 1 stuk.

 

68. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Pieter Louis Slavenburg, (zn van VIIh-4, Catharina

Anna Backer en Pieter Slavenburg), 1954. In duplo.

1 stuk.

 

58. Krantebericht betreffende de 80e verjaardag van

Thijs Slavenburg (schoonvader van VIIh-4, Catharina

Anna Backer), 1968. 1 stuk.

 

242. 'Orde van dienst' bij de huwelijkssluiting van

Pauline Slavenburg (dr van VIIh-4, Catharina Anna

Backer en Pieter Slavenburg), en Jeroen Chorus,

1969. 1 stuk.

 

241. Stukken betreffende het huwelijk van Jan Thijs

Rudolf Slavenburg (zn van VIIh-4, Catharina Anna

Backer en Pieter Slavenburg) en Marijke Dalhuijsen,

1971. 1 omslag.

 

354. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Fransje Pauline Slavenburg (dr van Jan Thijs Rudolf

Slavenburg en Marijke Dalhuijsen, 1973. 1 stuk.

 

355. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Pieter Lolke Slavenburg (zn van Jan Thijs Rudolf

Slavenburg en Marijke Dalhuijsen), 1974.

1 stuk.

 

353. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Servaas Alfons Chorus (zn van Jeroen Chorus en

Pauline Slavenburg), 1974. 1 stuk.

 

 

339. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Thijs Slavenburg, 1977. 1 stuk.

 

 

 

Rueb

 

 

1354. Overlijdensbericht van Christoffel Rueb, Rotterdam,1 november 1865. 1 stuk.

 

1355. Overlijdensadvertentie van Willem Rueb, Rotterdam 9 januari 1973. 1 stuk.

 

 

Spakler

 

* zie ook inv. nrs. 324 en 330.

 

323. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

J.C. Spakler en G. de Joode, 1860. 1 stuk.

 

326. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Willem Spakler en Ernestine Pauline Moes, 1866.

In duplo. 1 omslag.

 

325. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Hendrik van der Masch Spakler, 1881.

1 stuk.

 

322. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Apolonia Wilhelmina Spakler, 1890. 1 stuk.

 

 

Stenbith

 

Zie ook inv. nr. 605.

 

 

693. Genealogische aantekeningen betreffende de familie

Stenbith, 1807 en z.j.

1 omslag.

 

Peter Stenbith, geb. ca 19 september 1718, ovl. Gefle (Z) 10 januari 1794, tr. Anna Christina Amsberg.

 

703. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Peter Stenbith, 1794. In duplo. 1 stuk.

 

707. Brief uit Gefle waarin mededeling wordt gedaan van het,

zonder nalatenschap, overlijden van Anna Christina

Amsberg, 1830. Uit het Zweeds vertaald uittreksel.

1 stuk.

 

Lars Stenbith, geb. Gefle (Z) 24 juni 1768, ovl. Dordrecht 1809, tr. Dordrecht 29 juli 1799 Wilhelmina Maria Vijgh geb. Dordrecht 2 november 1772 (schoonouders van Vc, Jan Dam Backer en IVb-10, Johanna Maria Elisabeth Backer)

 

704. Akte van attestatie van de predikant te Gefle voor Lars Stenbith, 1786. Met vertaling, 1791.

 

N.B. In het Zweeds.

1 omslag.

 

 

706. Paspoort van de burgemeester van Gefle voor Lars

Stenbith, 1786.

 

N.B. In het Zweeds.

1 omslag.

 

 

705. Getuigschrift van de rector van het Gymnasium te Gefle voor Lars Stenbith, 1786.

 

N.B. In het Zweeds.

1 stuk.

 

132. Ingekomen brieven bij Lars (Laurentius) Stenbith te

Amsterdam en Dordrecht, 1780-1807 en z.j.

 

N.B. In het Zweeds.

 

140. N.N. Anasmaræus te Amsterdam, 1798;

1124.A. Dahlström te Stockholm, ca 1790;

133. C. Fygner te Stockholm (Z), 1806;

135. N.N. Garberg te Gefle (Z), 1794;

1118.Samuel Hollander te Hull, 1787;

134. Anders Iggesboöm te Rotterdam, 1798, 1804-1806

en z.j.;

136. Anders G. Krook te Gefle (Z), 1786;

137. Carl Lindenberg te Gefle (Z), 1786-1802;

132. Anna Christina Stenbith-Amberg (moeder) te Gefle (Z), 1780-1807 en z.j.;

1120.Anna Christina Stenbith-Amberg (moeder) en Jonas

Stenbith (broer) te Gefle (Z), 1787-1789;

1122.Anna Christina Stenbith-Amberg (moeder) en P.

Stenbith (broer) te Gefle (Z), 1791, 1792;

1121.Anna Christina Stenbith-Amberg (moeder), P.

Stenbith (broer) en Jonas Stenbith (broer) te

Gefle (Z), 1788, 1789;

138. B. Stenbith (broer) te Stockholm (Z), 1792;

1116.Jonas Stenbith (broer) te Gefle (Z), 1786-1792;

139. Eric Tråp (neef) te Gefle (Z), z.j.

1119.E.B. Ziervogel te Kaap de Goede Hoop, 1787;

1125.N.N. te Amsterdam, 1787;

1117.N.N. te Gefle (Z), 1786, 1787;

1123.Johan N.N. te Göteborg, 1792;

 

695. Factuur van kleermaker Hendrik Grooters voor Wilhelmina Maria Vijgh, 1792. 1 stuk.

 

696. Facturen van J. Kneps, Zn & Comp. en N.N. voor aan

Lars Stenbith geleverde bloembollen, 1805, 1806.

1 omslag.

694. Aanslagbiljetten van belastingen op personeel,

huurwaarden, etc. voor Wilhelmina Maria Vijgh, 1823- 1826. 1 omslag.

 

697. Teksten van gedichten van familie en vrienden t.g.v.

de 80e verjaardag van Wilhelmina Maria Vijgh, 1852.

1 omslag.

 

698. Verslag van de viering van de 80e verjaardag van

Wilhelmina Maria Vijgh door Christina Regina Backer

(IVb-1) t.b.v. haar nicht 'Coosje', 1852.

1 stuk.

 

 

Steuerwald\Langguth

 

1013. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Ernst Steuerwald en Adriana Albertine Langguth, 1866. In duplo. 1 stuk.

 

1014. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Lucia Steuerwald en Paul Ernst Moes, 1867. In duplo.

1 stuk

 

1015. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van Gradus Lodewijk Langguth en Wilhelmina Maria Ruijs, 1868.

1 stuk.

 

1012. Rouwcirculaire en krantebericht betreffende het

overlijden en de begrafenis vanErnst Steuerwald,

1884. 1 omslag.

 

 

Stutterheim

 

773. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden van

Frederik Hendrik Stutterheim (schoonvader van VIIIh-1,Egberdina Cornelia Backer), 1950. 1 stuk.

 

 

831. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Wilhelmina Annetta Stutterheim (dr van VIIIh-1,

Egberdina Cornelia Backer), 1953. 1 stuk.

 

940. Stukken betreffende het huwelijk van Kornelis Ferdinand Stutterheim (zn van VIIIh-1, Egberdina Cornelia Backer)en Melinda Simone Mesker, 1983. 1 omslag.

 

 

 

Sunter

 

238. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Robbert Sunter (zn van Lubbertus Sunter en VIIIj-

2, Margaretha Lucie Backer, 1970. 1 stuk.

 

 

Van der Teen

 

* zie ook inv.nr. 605.

 

473. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Hendrik Willem van Everdingen (getrouwd met

Louisa Jacoba Johanna van der Teen, dr van Vb-1,

Allegonda Jacoba Everdina Johanna Backer), 1883.

1 stuk.

 

 

Toussaint

 

324. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Willem Gerrit Toussaint en Elisabeth Susanna Spak-

ler, 1863. 1 stuk.

 

285. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Johannes Christoffel Toussaint (zn van Va-2,

Catharina Elisabeth Backer en Jan Daniël Toussaint),

1883. 1 stuk.

 

 

Van Trigt

 

* zie ook inv.nr. 605.

 

327. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Etienne Albert van Trigt en Christina Johanna Hen-

drika Fischer, 1864. 1 stuk.

 

330. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Hendrik Albert van Trigt en S.H. Spakler, 1868.

In duplo. 1 omslag.

 

652. Genealogische aantekeningen betreffende het gezin van

Etienne Albert van Trigt en Christina Johanna Hendrika Fischer, 1870. 1 omslag.

 

331. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Hendrik Albert van Trigt en Cornelia Christina

Johanna Hoevenaar, 1883. In duplo. 1 omslag.

 

328. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Etienne Albert van Trigt, 1897. 1 stuk.

 

329. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden

van Hendrik Albert van Trigt, 1899. 1 stuk.

 

1321. Overlijdensbericht van Dr.Herman van Trigt, Aerdenhout,10 juli 1965. 1 stuk.

 

 

 

Veeger/Feger

 

* zie ook inv.nrs. 598 en 605.

 

 

Christoffer Friedrich Feger/Veeger (zn van Friedrich Feger en

Christina Regina Wersings), geb. Lübbeck 27 juni 1712, mees-ter koekbakker te Amsterdam, ovl. na 23 juli 1782, tr. Amsterdam 24 april 1734 Petronella Veeger, geb. Amsterdam 31 juli 1703, ovl. Dordrecht 22 september 1759 (schoonouders van III, Johannes Backer).

 

103. Akte van attestatie van de pastoor van Lübbeck voor

Christoffer Friedrich Feger die zich in Amsterdam

vestigt, 1730. In tweevoud. 1 omslag.

 

104. Ingekomen brieven bij Christoffer Friedrich

Feger, 1743-1779. 7 omslagen.

 

104. Nicht Maria Elselina Bömers te Dordrecht (ad

II), (1743).

105. Zwager Heinrich Adolph Hentzen te Batavia,

1756.

107. Anton Heinrich Pohlmann te Lübbeck (broer van

zijn zwager Hermann Heinrich Pohlmann), 1766.

106. Zwager Hermann Heinrich Pohlmann te Lübbeck,

1766, 1778.

109. Coenraat Teute te Amsterdam, 1771.

110. Zus Anna Regina Feger te Lübbeck, 1775.

111. J.J. Lotorffer te Lübbeck, 1779.

 

115. Stukken betreffende het overlijden van Petronella

Veeger, 1759. 1 omslag.

 

108. Akte van overeenkomst tussen Christoffer Friedrich

Feger en zijn zwager Hermann Heinrich Pohlmann te

Lübbeck, waarbij Feger zich verplicht te zorgen voor

zijn zussen Margaretha Elisabeth en Anna Regina

Feger, 1773. 1 stuk.

 

112. Testament van Friedrich Feger en Christina Regina

Wersings te Lübbeck, ouders van Christoffer Frie-

drich Feger, 1744. Afschrift. 1 katern.

 

113. Kwitantie van Anton Heinrich Pohlmann te Lübbeck

voor Christoffer Friedrich Feger, 1773. 1 stuk.

 

114. 'Geboortegroet', tekst van een gedicht van Hilmar

Johannes Backer (IVb) t.g.v. de 67e verjaardag van

zijn grootvader Christoffer Friedrich Feger, 1779.

1 stuk.

 

116. Stukken betreffende het overlijden van Stijntje

(=Christina?) Veeger, zus van Christoffer Friedrich

Feger, 1782. 1 omslag.

 

Vijgh

 

 

1009. Krantenbericht met kennisgeving van het overlijden van Johanna Dam, weduwe van Johannes Vijgh, 1799.

1 stuk.

 

1008. Circulaire van de Fa. De wed. Johannes Vijgh & Zn

waarin wordt meegedeeld dat na het overlijden van

Johanna Dam, weduwe van Johannes Vijgh, de firma

voortgezet wordt door Adolph Willem Dam die zich

geassocieerd heeft met A.G.W. van Meeteren en C. van

Someren Brandt, 1800. In duplo. 1 stuk.

 

1007. Circulaire met kennisgeving van het huwelijk van

Leonardus Cornelis Gerardus Vijgh en Helena Cornelia

Koetsveld, 1860. 1 stuk.

 

1006. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Pieter Leonardus Smit (echtgenoot van Wilhelmina

Cornelia Petronella Vijgh), 1877. 1 stuk.

 

1004. Rouwcirculaire met kennisgeving van het ovberlijden van Leendert Cornelis Gerardus Vijgh, 1884. 1 stuk.

 

1003. Rouwcirculaires met kennisgeving van het overlijden van Gerard Theodoor Wilhelm Vijgh en zijn echtgenote Annie Catherine Purvis, 1901. 1 omslag.

 

1005. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Laura Jacoba Catharina Venaingre (dr van Laura

Wilhelmina Maria Vijgh), 1917. 1 stuk.

 

839. Krantebericht met kennisgeving van het overlijden van

Annie Geraldine Vijgh, 1951. 1 omslag.

 

 

 

IJzermans

 

224. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Pieter Robert Marie IJzermans (zn van Guido Frans

Jozef Marie IJzermans en VIIIk-3, Marina Augusta

Backer), ca 1969. 1 stuk.

 

1337. Geboortekaartje Menno, zoon van Marina Augusta Backer (VIIIk-3) en Guido Frans Jozef Marie IJzermans, Vlaardingen, 10 december 1968. 1 stuk.

 

340. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van

Karin Augusta IJzermans (dr van Guido Frans Jozef

Marie IJzermans en VIIIk-3, Marina Augusta Backer),

ca 1971. 1 stuk.

 

 

 

OVERIGEN

 

Jan Bartholomeus Poortman (vriend van VIIIk, VIIIl en VIIIm), geb. Vlaardingen 9 juli 1915, ovl.'s-Gravenhage 31 december 1929, zn van Karel Arnold Poortman en Elisabeth van Bork.

72. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Jan (Bartholomeus) Poortman, 1929. 1 stuk.

 

 

Henk Goldberg (vriend van ad VIIh-4), geb. ca 1919, ovl. Brussel 20 april 1944, zn van A.H. Goldberg en H.A. de Mooy.

 

584. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden

van Henk Goldberg, 1944. 1 stuk.

 

 

 

 

 

 

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF VAN DE FAMILIE BACKER NIET (GEHEEL) DUIDELIJK IS

 

 

560. Eigendomsbewijzen van brouwerij "De Son" in de

Voorstraat, tegenover de Pelsebrug in Dordrecht en

stukken betreffende geschillen en overeenkomsten

inzake erfscheidingen etc., 1604-1738. 1 omslag.

 

561. Akte van transport voor schepenen van Dordrecht door

Lodewijk Willem Spruijt aan Johannes van Ewijk van

een huis en erf aan de Hoge Nieuwstraat (A 436)/

Nieuwe Haven 55 in Dordrecht, 1803, met bijlage,

1836. 1 omslag.

 

1132. Kwitantie voor J.G.E.P. Fortmeijer (misschien familie

van ad IVa, Margaretha Catherina Vortmeijer)

betreffende de stedelijke belasting op de huurwaarden

van Dordrecht, 1819. 1 omslag.

 

562. Akten van verhuur door burgemeester en wethouders

van Dordrecht aan houtkoper Johan(nes) Petrus Schei berling van een huis, loods en erf buiten de Vriese poortsbrug in Dordrecht, met bijlagen, 1832-1870.

1 omslag.

 

909. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Louis Hendrik Karel Bleeker (verm. collega van VIc-2, Hilmar Johannes Backer), 1943. 1 stuk.

 

931. Circulaire met kennisgeving van de geboorte van Olivier Reidar Scheffer, 1969. 1 stuk.

 

945. Rouwcirculaire met kennisgeving van het overlijden van Anna Maria Louise Elisabeth Erkelens-van Assendelft de Coningh, 1969. 1 stuk.