WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ KLERK EN VOOGD ANNO 1807 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven).

De rederij is opgericht rond 1807. Dan kopen de zwagers Johan Christiaan de Klerk en Jacobus de Voogd, op 20-5-1807 hun 1e schip. Kofschip ,,De Drie Johannessen,, te Amsterdam voor hun handel in suiker en zout.
 
- brief aan de Heer J.L. de Wolff in Aelst in Vlaanderen, van Klerk & Voogd (Dordrecht 12 Maart 1799)
(bron: Ebay, oktober 2012)
+ (bron: Ebay, oktober 2012) de Heer J.L. de Wolf te Aelst in Vlaanderen.
Dordt 13 Novemb. 1801. Mijnheer! Sedert UEd: laatste van 14 pastate, geen narigt ontfangen hebbende, vernderstellen wij, dat er nog geen Uitzigt is, dat de Fransche Regering den Uitvoer der Hoppe zal permitteren; volgens informatie schijnen de Boeren bij U te Lande mistroostig te worden, vermiste zij willig tot verkopen zijn, Een onzer vrienden, welke in UEd: streeken gereids heeft; verzekerde ons dat hij onderdaags tot f 33 pr. %to had kunnen kopen, nieuwsgierig wat hier van zij, addresseren wij ons aan uEd: met verzoek ons deswegens enige illucidatie te geven. Wat gedagten voed UEd?  zal de Fransche regering het verbod volhouden? indien wij lugt hadden, dat het opgeheven zoude worden, was Een klijne Speculatie niet ongeraden; Zo dra er iets van bekend word, verzoeken wij dadelijk narigt, ook indien er rijzing of daling plaats heeft verzoeken geen briefpost te menageren. Bedanken UEd: voor de Informatie wegens mejuf. d'Wed. M.C. wij noemen ons met Agting. Mijnheer ! Uw dw. dienaren Buijs 't Hooft & Co.

- (folio 36) Actum den 21 Juli 1803.
Dat voor ons kwam Jacobus de Voogd, wonende binnen deze Stad, voor en in naam van zijn Comptoir van Negotie, canteerende op de Firma van Klerk en Voogd, Kooplieden alhier. Dewelke als daartoe bekomen hebbende Permissie van het Staats Bewind der Bataafsche Republiek bij hoogst derzelver besluit van den 18 Juli 1803, Ons Scheepenen geexhibeerd. bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en ten behoeven van Roelof Muring, Burger te Bergen in Noorwegen:
het Galjootschip de Hoop, dat nu genaamd al worden Resolution, met al deszelfs toebehoren, zo het reilt en zeilt, bij den Koper ten genoegen ontfangen. Bekennende verder van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met ene Somma van Vijf Duizend Een Hondert en Vijftigh Guldens gereet en contant Geld (waar van de 80 penning en 10 verhoging is betaeld, volgens quitantie Ons Schepenen vertoond). En belovende voornoemd Scheepje en toebehoren te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer en aanthaal, onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) A. Lacoste.
[bron: SAD 9-1623 transportenakten en bijlbrieven voor het watergerecht 1800-1809]

- Gehaalde zeebrieven (na afgelegde eed door schippers en eigenaren van schepen)(16 mei 1757-3 december 1779 en 11 februari 1780-25 november 1802)
09-02-1790 9 dito Roelof Muring van Dordrecht, t Schip de Nieuwe Hoop, groot 60 lasten voor de heer Jan Hooft. Eed gedaan.
07-02-1792 Uts. Roelof Muring van Dordrecht, Het Schip de Nieuwe Hoop, groot omtrent 67 lasten voor de Heer Jan Hooft. Eed gedaan.
17-10-1794 17 Octob. 1794 Roelof Muring van Dordrecht, Het Schip de Nieuwe Hoop, groot omtrend 67 lasten voor de Heer Jan Hooft. Eed gedaan.
05-05-1802 5 do. Roelof Muring van Dordrecht, t Schip Cora, groot 102 lasten voor Ruben Vogelsang. Eed gedaan. (dit Schip is in de Witte Zee vergaan, een (de fransche) zeebrief gered zijnde, is deselve ter Secretarie terug gebragt en door ons verscheurd);
Bron: stadsarchief Dordrecht 4-205.

- Regt van patent 1806-1807 (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek)
NAMEN der GEPATENTEERDEN, en, daar zulks verischt, de Firma en Namen der Gepatenteerden Compagnons; als mede de veranderingen in tyd en wylen by dezelve voorgevallen; gelyk ook de aantekening der verleende afschriften van Patenten : Jacobus de Voogd
Woonplaats : A364
BENAMINGEN en OBJECTEN voor- of op welke, volgens de Ordonnantie (zie hier), de Patenten zyn afgegeven : koopman
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
  Hoofdstuk : 2
  Afdeling : 2
  Artikel : 29
  Begroting : -
Data der Afgifte : 12 junij Jaartal : 1806
Eindiging : 31 Dec. 1806
BETALINGEN.
  Voor het Land : 12-1-0
  Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 0-13-0
Opmerkingen : onder de firma van Klerk & Voogd
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 078
+
NAMEN der GEPATENTEERDEN, en, daar zulks verischt, de Firma en Namen der Gepatenteerden Compagnons; als mede de veranderingen in tyd en wylen by dezelve voorgevallen; gelyk ook de aantekening der verleende afschriften van Patenten : Jacobus de Voogd
Woonplaats : A364
BENAMINGEN en OBJECTEN voor- of op welke, volgens de Ordonnantie (zie hier), de Patenten zyn afgegeven : als koopman
Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
  Hoofdstuk : 2
  Afdeling : 2
  Artikel : 29
  Begroting : -
Data der Afgifte : 21 Meij Jaartal : 1807
Eindiging : 31 Dec. 1807
BETALINGEN.
  Voor het Land : 12-1-0
  Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 3-18-0; 0-16-0
Opmerkingen : firma Klerk & Voogd
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 590 paginanummer : 314

- Alzo de Compagnieschap van Negotie in kalk, tras, steen, plavuizen en kolen, binnen Dordrecht gedaan op de Firma van DE GROOT & VAN DER STEEN, met gemeen genoegen der Genteresseerdens, is gedissolveerd, en wij Ondergeteekende door dezelven alleen zyn geauthoriseerd en gevolmachtigd, om de nog openstaande zaken der gemelde Negotie te vereffenen etc., zoo worden alle die geenen welke aan voorschreven Firma enige Gelden zyn verschuldigt, by deze verzogt, daar van betaling, en die eenige Pretentien mogten hebben, ten lasten van dezelve Firma, daar van opgave te doen, ten onzen Comptoire, en wel voor het einden dezer maand Junij. Zullende geene betaling, meergemelde Firma aangaande, na dato dezer aan een ander te doen evalideeren.
  KLERK & VOOGD
  Dordrecht, den 3 Junij 1807
[bron: Dordrechtsche courant 6-6-1807]

- (folio 121vs/122)(N. 32 transport) Actum den 5e van Hoijmaand 1809.
Dat voor ons kwam Ruben Vogelsang, Cargadoor wonende binnen deze Stad, als last en Procuratie hebbende van Pierre Sinave frres, negociant wonende te Bruggen, volgens Procuratie daar van zijnde, den 28 Juni (Somermaand) 1809, gepasseerd voor Eugene Augustin Hermans, als Keizerlik Notaris, te Bruggen residerende, en twe Getuigen Ons Schepenen geexhibeerd. En bekende de Comparant in die qualiteit verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- en ten behoeven van Klerk & Voogd, Kooplieden wonende binnen deze Stad.
Het Kofschip genaamd de Jonge Hermanus, groot circa 65 lasten, met deszelfs inventaris so en invoegen hetzelve thans in een der Havens dezer Stad is leggende.
Bekennende verders van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met ene Somma van Agt Duizend en Vijf honderd Guldens, gereed en contant geld. En belovende dat zijn Volmagtiger voorschreven Kofschip en toebehoren, zal vrijen en waeren, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer Ende aanthaal, onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) A. Lacoste.

- Uitgaven tijdens de maanden november en december 1813 versus de ontvangsten (vrijwillige intekening)
Anderen Uitgaaf aan Mondbehoeften.
Aan De Klerk en Voogd voor leverantie van Stokvisch aan de Canonneerbooten; Bedrag: f 14-8-0
Bron: stadsarchief Dordrecht 5-1363 folio 108

- Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen over het jaar 1823
Kantteekeningen wegens gedane betalingen: (12/12) 12 junij f 169,70
Artikelnummer: 0758
NAMEN, VOORNAMEN en woonplaatsen der eigenaren of vruchtgebruikers: Klerk & Voogd (B280)
wonende te Dort zal betalen:
a. Wegens de gebouwde eigendommen naar eenen kadastralen-aanslag van: f 173,57
b. Wegens de ongebouwde eigendommen naar den belastbaar inkomen van f [-] de somme van: (1,15 1/2 13 Decr.) 't 12de bedraagt f 14,15
BEDRAG der aanslagen wegens
de gebouwde eigendommen: f 169,70
de ongebouwde eigendommen: -
GEZAMENLIJK BEDRAG der beide aanslagen: f 169,70
+
Kantteekeningen wegens gedane betalingen: (12/12) 12 junij f 116,80
Artikelnummer: 0787
NAMEN, VOORNAMEN en woonplaatsen der eigenaren of vruchtgebruikers: Joh. Christiaan de Klerk & Jacobus de Voogd (B269)
wonende te Dort zal betalen:
a. Wegens de gebouwde eigendommen naar eenen kadastralen-aanslag van: f 119,39
b. Wegens de ongebouwde eigendommen naar den belastbaar inkomen van f [-] de somme van: (0,79 1/2 13 decr.) 't 12de bedraagt f 9,75
BEDRAG der aanslagen wegens
de gebouwde eigendommen: f 116,80
de ongebouwde eigendommen: -
GEZAMENLIJK BEDRAG der beide aanslagen: f 116,80
Bron: Stadsarchief Dordrecht 5-375

- Een jongste bediende wordt gevraagd op het kantoor van de Heeren Klerk & Voogd.
[bron: Dordrechtsche courant 2-6-1876]

- Sailing Steps - de Dordtsche Grote Vaart in de 19e-eeuw - Kees Bouten (2014-2016)
[http://issuu.com/keesbouten/docs/120422_dordtsche_grote_vaart_19e-eeuw]
 
In 1809 kopen zij hun 2e kofschip ,,De Jonge Hermanus,, 65 last voor f 8500,- in Brugge (SAD archief 9 / nr 1623 watergerecht)
In 1813 kopen zij een magazijn en erf in de Wijnstraat B164 van Teunis W. Plukhooy en Pieter Volkom.
In 1816 kopen zij van Everhardus Chevalier, de suikerraffinaderij ,,DE SUIKERMOLEN,, a/d Varkensmarkt te Dordrecht samen met de suikerraffinadeur Petrus Diederick Backer.
De familie de Klerk kwam uit Schiedam en behoorde tot de Lutherse kerk te Dordrecht.

JOHAN CHRISTIAAN DE KLERK
(1770 /1827 Dordrecht) z.v. Johan Ernst de Klerk (1734 Schiedam/1808 Dordrecht) deze kwam in 1770 uit Schiedam naar Dordrecht als schoolmeester/koster en voorlezer van de Lutherse kerk aan de Vriesestraat) en Catharina van Klaveren. Hij trouwt 1e keer in 1791 te Dordrecht met Maria Palestein geb te Delfshaven, overl: voor 1805 te Dordrecht d.v. Vincent Palestein en Dyna de Gelder.
In 1805 trouw hij 2e keer met Josina Heyken.
In 1825 is hij mede oprichter en directeur samen met Jacobus de Voogd, Nicolaas Roodenburg en Jacob Staets Vriesendorp van de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij.

JACOBUS DE VOOGD
(1775 / 1859 Dordrecht) z.v. Nicolaas de Voogd en Catrina de Rooy. Hij trouwt in 1791 te Dordrecht met Neeltje Palestein geb: te Delfshaven d.v. Vincent Palestein en Dyna de Gelder.
In 1825/1828 is hij mede oprichter en directeur van de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij.
In 1824 laten zij hun eerste schip bouwen op de werf van scheepsbouwer H.W. Molenaar te Lemmer. Een kofschip ,,Vrouw Neeltje,, 124 ton, de bijlbrief wordt op 13-12-1824 afgegeven en onder nr 33 geregistreert in Dordrecht. De eerste kapitein is Jacob Strobuur met kapiteins vlag D 8 lid van het zeemanscollege te Dordrecht geboren in 1788 te Veendam zoon van Jacob Strobuur (zeekapitein overleden op zee) en Heltje Legger.
In 1826 laten zij hun eerste schip in Dordrecht bouwen op de werf van Jan Schouten. Een kofschip,,Harmonie,, 182 ton, onder toezicht van de toekomstige kapitein JacobStrobuur. Het schip gaat te water op 27-10-1826 en op 27-4-1827 wordt de bijlbrief afgegeven.
Op 12 december 1828 staat er een bericht in de ,,Dordrechtsche Courant,, dat op het kantoor van rederij Klerk en Voogd aan de Kuipershaven te Dordrecht de uitdeling is van de aandeelhouders van de Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij.
In 1836 laten zij hun eerste fregat bouwen ,,Generaal Baron van Geen,, 433 last op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht.
De familierederij wordt voortgezet door de zoons:

JOHAN CHRISTIAAN DE KLERK
(1806/1851 Dordrecht) z.v. Johan Christiaan de Klerk en zijn 2e vrouw Josina Heylken. Hij trouwt in 1831 te Dordrecht met Adriana Maria de Voogd (1805 /1832 Dordrecht) d.v. Jacobus de Voogd en Neeltje Palestein. Hij trouwt 2e x in 1837 te Dordrecht met Geertrui v/d Meer de Wijs (1805 Dordrecht) d.v. Jacobus v/d Meer de Wijs en Dyonise M. Verburg.
In 1850 is hij reder/koopman en woont aan de Kuipershaven B 28 te Dordrecht
Kinderen te Dordrecht:
1838 JOHANNA PETRONELLA, 1844 JACOBUS DYONISIS.

JACOBUS DE VOOGD
(1807/1882 Dordrecht) z.v. Jacobus de Voogd en Neeltje Palestein. Hij trouwt in 1833 te Dordrecht met Ida Willemina Hordijk (1809/1888 Dordrecht) d.v. Jacob Hordijk koopman/reder te Dordrecht en Agatha van Meteren.
In 1840 wordt hij lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1850 is hij reder/koopman en woont aan de Wolwevershaven 53 rood te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht:
1834 JACOBUS (reder/koopman) tr 1860 te Dordrecht Catharina M.A. Bouvy (1829/1890 Dordrecht) d.v. Anthonie N. Bouvy (reder/koopman te Dordrecht) en Antje Blauw
1840 JACOB VINCENT gaat in 1876 naar Liverpool.
1843 IDA WILLEMINA.
1846 NICOLAAS (reder/koopman) tr 1873 Johanna Chr.van Bijlevelt.
1848 WOUTER JOHANNES gaat in 1876 naar Sliedrecht.

SCHEPEN VAN DE REDERIJ KLERK EN VOOGD
(20 schepen waarvan 8 nieuw gebouwd)

Berkentijn ,,VROUW NEELTJE,,/ 204 ton/ koopbrief nr 9/ 31-8-1819 / voor f 3.300, -
Kapitein J.E. de Jong / 1e reis MRD nr 29/ 25-10-1819 / vertrekt met 9 man op avontuur.

Kofschip ,,RESOLUTIE,,/ 40 last /koopbrief nr 14 /8-12-1820.
Kapitein Jacob Strobuur / vlag D 8 (1788 Veendam-1836 Dordrecht).
1e reis MRD nr 9/ 15-12-1820 / vertrekt met 6 man naar Lissabon.

Kofschip ,,VROUW PETRONELLA,,/ 276 ton /koopbrief nr 18 / 26-2-1821 /voor f 4.200, -
Kapitein Michiel Muller Stefens / vlag D 6 (1786 Emden).
1e reis MRD nr 16/ 7-3-1821 vertrekt met 8 man naar Bergen /Noorwegen.

Kofschip ,,VROUW NEELTJE,, / 124 ton /bijlbrief nr 33 /13-12-1824. / werf van H.M. Molenaar te Lemmer.
1e Kapitein Jacob Strobuur/ vlag D 8 (1788 Veendam).
1e reis MRD nr 114/ 17-12-1824 / vertrekt met 6 man naar Lissabon.

Kofschip ,,HARMONIE,, / 182 ton /bijlbrief nr 39/ 24-4-1827 /werf van Jan Schouten te Dordrecht. Te water:27-10-1826.
1e Kapitein Jacob Strobuur/ vlag D 8 (1788 Veendam).
1e reis MRD nr 229/ 3-5-1827 / vertrekt met 7 man op avontuur.

Kofschip,,MERWESTROOM 1,, / 48 last /bijlbrief nr 64 /3-3-1830 /werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Jacob Strobuur / vlag D 8 (1788 Veendam).
1e reis MRD nr 403/ 5-3-1830 vertrekt met 6 man op avontuur.
merwestroom.jpg (41498 bytes)

Fregat/bark ,,GENERAAL BARON VAN GEEN,,/ 444 last /841 ton / lang 41 ellen 30 duimen /wijd 8 ellen 18 duimen /hol 5 ellen 60 duimen/18 duimen /hol 5 ellen 60 duimen/ bijlbrief nr 80 / 31-8-1836 /werf Cornelis Gips. Te water: 28-7-1836. De toekomstige kapitein Jacob Strobuur vlag D 8 (1788 Veendam) deze kwam te overlijden aan de roodvonk op 4 april 1836 te Dordrecht voor hem in de plaats kwam als 1e Kapitein: Jan Jacobs Kortrijk/ vlag D 8 (1796 Groningen/1839 op zee) overlijdt aan boord van zijn schip ,,Generaal Baron van Geen,, op zijn 3e reis naar Batavia.
1e reis MRD nr 778/ 1-9-1836/ vertrekt op 21-10-1836 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia/ terug in Holland op 17 juli 1837/Amsterdam. (Verkocht in 1857 en als bark getuigd )
baron van geen_2.jpg (81828 bytes)

Kofschip ,,FORTUNA,, (ex ,,NIEUWE ONDERNEMING,,) / 95 ton /koopbrief nr 92/7-4-1838 voor f 9.500, -
Kapitein J. Engelenburg.

Fregat/bark ,,IDA WILLEMINA,,/ 415 last /bijlbrief nr 98 /2-9-1839 /werf Cornelis Gips te Dordrecht. Te water: 19-8-1839.
1e Kapitein Pieter Romijn / vlag D 15 (1807 Dordrecht /1843 op zee).
1e reis MRD nr 944/ 4-9-1839 /vertrekt op 1-10-1839 uit Hellevoetsluis met 37 man naar Batavia/ terug in Holland/Amsterdam op 14juni 1840.

Bark , GEERTRUIDA MARIA,,/ geen bijlbrief te Dordrecht /werf Cornelis Gips te Dordrecht /reder Voogd en Co te Amsterdam / kiel: 30-4-1840/ te water: 30-12-1841
1e kapitein Cornelis Spiegelberg vlag D 29 (1805 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1075/ 6-10-1841 / vertrekt op 30-12-1841 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia/in Batavia op 18-4-1842/ terug in Holland /Amsterdam op 15 november 1842.

Bark ,,WILLEM 3,,/ geen bijlbrief te Dordrecht / werf Cornelis Gips te Dordrecht.
1e Kapitein H.B. Bok (1820 Delfshaven).
1e reis MRD nr 1492/ 29-4-1851 / vertrekt naar Batavia/Schiedam.

Schoener ,,MERWESTROOM 2,,/54 last /bijlbrief nr 177/ 13-8-1851 /werf Cornelis Gips
1e Kapitein Pieter Vernes / vlag D 52 (1812 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1504/ 15-8-1851 naar Bergen.

Bark ,,BARENDINA FORTUNA,, (ex ,, AEOLUS,,(1840) werf Cornelis Gips te Dordrecht). 235 last/ koopbrief nr 214 /10-5-1856 /voor f 28.500, -
Kapitein Maximiliaan de Ligny/vlag D 96.

Fregat (Bark getuigt) ,,BROEDERTROUW,,/ 428 last/810 ton//lang 41.38 ellen/wijd 7.82 ellen/hol 5.63 ellen (bijlbrief nr 84 /1837) werf Jan Schouten te Dordrecht.
Koopbrief nr 224/26-5-1857 voor f 21.250, -
Kapitein Gerrit Rotgans / vlag D 45 (1814 Terschelling).
1e reis MRD nr 1801/ 26-5-1857 vertrekt met 29 man naar Cardiff/Java.
broedertrouw.jpg (53613 bytes)

Kofschip ,,ALPHA,,/ 108 ton /koopbrief nr 237 / 8-2-1862 voor f 5.500, -
Kapitein Adrianus Don/ vlag D 30 (1822 Vlaardingen/ vermist op zee 1865)
1e reis MRD nr 1969/ 26-2-1862 vertrekt met 6 man naar Belfast.

Kofschip ,,ZEEMEEUW,, (ex ,,Helena,,)/107 ton/ koopbrief nr 239 / 13-5-1863.
Kapitein Frans Cornelis Swart / vlag D 30 (1822 Terschelling).
1e reis MRD nr 2041/ 16-5-1863 met 5 man naar Windam.

Schoener ,,AGATHA CATHARINA,, (ex ,, 2 Gebr,,) 82 last / koopbrief nr 241 10-11-1863.
Kapitein G.G. Potjewijd 1e reis gemonst
erd te Maassluis op 12-9-1863.

Fregat ,,NEDERLAND,,/ 373 last / koopbrief nr 252 / 5-3-1866 /voor f 39.000, -/ in 1854 gebouwd te Amsterdam.
Kapitein Everhardus van Ingen / vlag D 8 (1834 Terschelling).

Fregat ,,BATO,, (ex ,,Joseph Willem,,) 793 last /koopbrief nr 254 /1867/voor f 30.000,- / in 1856 gebouwd
Kapitein Hendrik Willem Kramer/ vlag D 45 (Oosthuizen).

Brik ,,VOLHARDING,, (1843 ,, JANNA,, 1845 ,,MACHTILDA MARIA,,) (geen bijl of koopbrief te Dordrecht).
Kapitein Maarten Ouwehand (1810 Katwijk) 
1e reis MRD nr 1720/3-12-1855 /naar Danzig.

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40]
10-03-1819 M. Muller   40 f 3,00
18-10-1819 M. Muller   40 f 3,00
12-12-1820  M. Muller   40 f 3,00
08-11-1822 M. Muller 96 [=Vrouw Petronella?] f 6,00
05-05-1823 M. Muller 96 [=Vrouw Petronella?] f 6,00
17-07-1823 M. Muller 96 [=Vrouw Petronella?] f 6,00
13-10-1823 M. Muller 96 [=Vrouw Petronella?] f 6,00
11-08-1829 M. Muller (Alicante) 191 f 6,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
25-11-1829 Klaas Parrel (Drontten) 66 f 6,00
01-06-1830 Klaas Parrel (Cette) 66 f 6,00
22-07-1830 Klaas Parrel (Liverpool) 66 f 6,00
08-10-1830 Klaas Parrel (Drontheim) 66 f 6,00
03-03-1832 Klaas Parrel (Libau) 66 f 6,00
01-06-1832 Klaas Parrel (Riga) 66 f 6,00
21-08-1832 Klaas Parrel (Riga) 66 f 6,00
12-11-1832 Klaas Parrel (Marennes) 66 f 6,00
17-08-1833 Klaas Parrel 66 f 6,00
09-11-1833 Klaas Parrel 66 f 6,00
17-11-1834 Klaas Parrel 66 f 6,00
29-07-1835 Klaas Parrel 66 f 6,00
13-10-1835 Klaas Parrel 66 f 6,00
18-12-1835 Klaas Parrel 66 f 6,00
05-12-1836 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
03-04-1837 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
28-07-1837 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
27-09-1837 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
20-12-1837 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
28-05-1838 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
30-07-1838 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
18-05-1839 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00
05-12-1839 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,66
12-06-1840 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 60 f 6,00
10-10-1840 de Vrouw Neeltje Klaas Parrel 66 f 6,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
17-09-1827 J.C. Strobuur  96  f 6,00
13-11-1827 J.F. Strobuur 96  f 6,00
13-11-1829 Giese E. Boer (Liverpool) 94 last f 6,00
25-03-1830 Giesse E. Boer (Liverpool) 94 f 6,00
22-05-1830 Giese E. Boer (Liverpool) 94 f 6,00
27-07-1830 Guze E. Boer (Liverpool) 94 f 6,00
07-10-1830 Geize E. Boer (Liverpool) 94 f 6,00
15-10-1831 Gilze E. Boer (Archangel) 94 f 6,00
07-02-1832 Giese E. Boer (Liverpool) 94 f 6,00
03-04-1832 Gieze E. Boer (E(ngeland)) 94 f 6,00
12-09-1832 Geize E. Boer (Bergen) 94 f 6,00
21-09-1839 Harmonie B.J. Zoeterkerk 94 last f 6,00
06-12-1839 Harmonie B.J. Soeterkerk 94 f 6,00
02-06-1840 Harmonie B.J. Zoeterkerk 94 f 6,00
19-08-1840 de Harmonie B.J. Zoeterkerk 94 f 6,00
27-10-1840 Harmonie B.J. Zoeterkerk 94 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Harmonie'
5 apr. t/m 18 mei 1840 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmonie, Liverpool, zout, 177 Tonnen f 10.00
16 aug. t/m 30 sept. 1840 zeevaart (inkomend), J.B. Zoeterkerk, Harmonie, Liverpool, zout katoen, 177 Tonnen f 10,00
30 sept. t/m 18 nov. 1840 zeevaart (inkomend), B.J. Zoetekerk, Harmonie, Liverpool, zout, 177 Tonnen f 10,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, Nerva, hout, 177 Tonnen f 15,00
1 jan. t/m 21 april 1843 zeevaart (uitgaand), J.B. Zoeterkerk, Harmonij, na Hull, been(der)en, 177 Tonnen f 15,00
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, Drammen, hout, 177 Tonnen f 10,00
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (uitgaand), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, na Liverpool, schors, 177 Tonnen f 15,00
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmony, Grangemouth, ijzer, 177 Tonnen f 15,00
29 juni t/m 30 aug. 1844 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, Cardiff, ijzer, 177 Tonnen f 15,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, na Liverpool, schors, 177 Tonnen f 15,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, Nerva, hout, 177 Tonnen f 15,00
21 april t/m 21 mei 1845 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmony, Cardif, ijzer, 177 Tonnen f 15,00
15 nov. t/m 31 dec. 1845 zeevaart (inkomend), B.J. Zoeterkerk, Harmonij, Archangel, pek & teer, 177 Tonnen f 15,00

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren wijders, dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de Harmonie, alhier bij den Scheepbouwmeester Jan Schouten is gebouwd, en ter Jare als deze bij gezegd, van stapel geloopen
      Dordrecht den 27 April 1827
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1931 verklaringen over 1827]

*

- Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de Merwe Stroom, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips in de maand April 1829 op Stapel is gezet en den 7de November van dat zelfde jaar te water geloopen
       Dordrecht den 27 Februarij 1830
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1933 verklaringen over 1830]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Generaal Baron van Geen'
1 mei t/m 31 juli 1851 zeevaart (inkomend), G. Rotgans, Gener.l Baron van Geen, Java, koffij etc., 886 Tonnen f 50,00
31-12-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 307 G. Rotgans, Genraal Baron van Geen, 15 cent per ton, 841 Tonnen f 126,15

- [certificaat van oorsprong] Gemt.
50 kisten en 10 mandens inhoudende Drie duizend flesschen rooden wijn, in onze Wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld, te verzenden naar het Eiland Java met het Nederlandsch Fregat Schip Generaal Baron van Geen, Kapt. Kortrijk
   Dordrecht 6 Dec. 1838
   Jan de Koningh & Zoon
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [april 1840] Door Hordijk & Gips te verzenden na Batavia per het Fregat Schip Generaal Baron van Geen, Capt. B.P. van Weijland
KV(ooievaar)H&G   25 Kelders daarin 375 flessen inhoudende 530 Kan Binnel. Gedisteleerd 94%
  Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips, Branders te dezer Stede
(In hunne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flesschen) 
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Door Jan de Koningh & Zoon, Wijnkoopers te Dordrecht zullen geladen worden, in het Nederlandsch Fregat Schip de Generaal Baron van Geen, gevoerd bij kapt. B.P. Wijland naar het Eiland Java gedestineerd.
   dertig kisten gem. K no. 1 inhoudende Vijftien honderd flesschen rooden wijn;
   zes kisten gem. K no. 2 inhoudende Drie honderd flesschen rhijn wijn;
in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en op flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld & waarvan zij een Certificaat van oorsprong verzoeken.
   Dordrecht 13 Junij 1840
   (get.) Jacob de Koningh
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong] 
30 Kelders inh(oudende) 450 flessen
596 Kannen 94 % gem(erk)t AH
Willem Hordijk voor de firma Hordijk& Gips  Gen.t Baron van Geen Kapitein Weijland
     13 April (1842)
Uit granen gestukt in hunne Branderij in gereedheid gebragt en aldaar afgebotteld op ..(?) flesschen
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekenden J. van Oldenborgh & Zonen, wijnhandelaren alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong, over twintig kisten gemerkt AH inhoudende duizend flesschen of 714 Kannen wijn, gedestineerd naar Batavia te verzenden per het Nederl. Schip Generaal Baron van Geen, Capitein Weijland, verklarende ondergetekende den wijnen uit hunne Entrepot herkomstig zijn, aldaar in order gebragt, en in flesschen van Nederlandsche oorsprong zijn gevuld geworden.
  Dordt 11 April 1842
  J. van Oldenborgh & Zonen (L.C. van Oldenborgh (Louter Cornelis))
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jz voor de firma van Hordijk & Gips branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen of 1975 kannen genever 94 % gemerkt
(ooievaar) H&G door hen te verzenden per het Nederlandsche Schip Generaal baron van Geen gevoerd door kapt. B.P. van Wijland gedestineerd naar Java, verklarende alverder deze Genever uit hunne Branderij is herkomstig, aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
    Dordrecht 19 Junij 1848
    A.A. Hordijk Jz
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juni 1848) Certificaat van Oorsprong voor 600 flesschen of 435 kannen rooden wijn in twaalf kisten gemerkt K naar Java met het Fregatschip Generaal Baron van Geen, Gezagvoerder B.P. van Weijland te zenden door Jan de Koningh & Zoon.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (sept 1850) Verzoeke Certificaat van Oorsprong te verzenden per Schip Generaal Baron van Geen, Kaptein G. Rotgans.
20 Stuks geemballeerde hammen wgd. Netto 118 Nlb gemerk A
10 Vatjes Rolpens wgd. 40 Nlb ROLPENS
10 Vatjes Saucijsen wgd. 40 Nlb SAUCIJSEN
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende L.C. van Oldenborgh, voor zijne Firma J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor Dertig kwart kistjes ieder inhoudende Twaalf Bottels of tezamen Drie Honderd Zestig Flesschen, uitmakende Dire Honderd Ned. kannen Rhijnwijn, de ksiten alle gemerkt 
IVO&z RHIJNWIJN IVO&z
door hun te verzenden per het Nederlandsch Barkschip Generaal Baron van Geen, kapitein G. Rotgans gedestineerd naar Batavia.
Verklarende alverder deze wijn uit hun particulier Entrepot alhier is herkomstig, aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
   Dordrecht den 16 Julij 1850.
   L.C. van Oldenborgh
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, Certificaat van Oorsprong van Honderd vaatjes Boter in dubbelde fust inhoudende 600 Nld gemerkt KV & 50 Goudsche kazen weegende 250 Nld ook KV gemt te verzenden naar Neerl: Indie per het schip Generaal Baron van Geen, Kapitijn G. Rotgans.
   Dordrecht Julij 1850
   Jan Hordijk.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong
voor 300/1 & 700/2 fl. of vier vaten 73 kannen rooden wijn in twintig kisten 
voor 200/1 & 300/2 fl. of drie vaten en twee kannen rhijnwijn in tien kisten
& voor 240/2 fl. of een vat en drie kannen Madera wijn in tien kisten
alles gemerkt K om te verzenden met het Nederlandsch Barkschip Generaal baron van Geen, Gezagvoerder G. Rotgans gedestineerd naar Batavia.
   Dordrecht 11 Julij 1850.
    Jan de Koningh & Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juli 1850) Verzoeken Certificaat van Oorsprong
voor 4900 Ned. kannen Wijn azijn in:
80 bemande flesschen gemt. B no. 1 a 80 & 25 Kelders ieder inh. 15 4/k flesschen van 1 1/2 kan gemerkt VINAIGNE QUALIT SUPERIEURE
om te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip Generaal Baron van Geen, kapitein G. Rotgans naar Java.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jzn voor de firma van Hordijk & Gips, Branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken certificaat van oorsprong voor de 100 kisten inh: 1500 flesschen Genever of 2200 Kannen a 94% Gemerkt (ooievaar)H&G door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip Generaal Baron van Geen, gevoerd door kapitein G. Rotgans gedestineerd naar Java verklarende alverder deze Genever uit hunne Branderij is herkosmtig; aldaar in orde gerbagt en in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
   Dordrecht 10 Julij 1850
   A.A. Hordijk Jz.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

- Dordrecht den 19 Augustus
Heden omstreeks den middag is alhier met het best succes van de werf De Merwede, toebehorende aan de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, te water gelaten het voor de vaart op Oost-Indie gebouwd fregatschip Ida Willemina, gevoerd zullende worden door kapitein P. Romijn. En is onmiddelijk daarna op gezegde werf de kiel opgehaald voor en fregatschip van circa 400 lasten, genaamd AEolus.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 20-08-1839]

- Wij B. en W.W. etc. Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is er wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Ida Willemina, lang 39 Ellen 86 duimen, wijd 7 Ellen 87 duimen en hol 5 Ellen 65 duimen; alhier op de Werf genaamd de Merwede van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips en Zoonen geheel nieuw is gebouwd en op den 19 Aug. 1839 van stapel en te water gelopen.
    Dordt den 31 Aug. 1839.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Te Dordrecht ligt in lading
Naar Batavia, het nieuw gekoperd en kopervast Nederlandsch Fragatschip IDA WILLEMINA, Kapitein PIETER ROMIJN, om den 20 September tot vertrek gereed te liggen. Hetzelve heeft uitmuntende inrigtingen voor Passagiers, en is voorzien van eenen bekwamen Scheepsdoctor.
Adres bij de Cargadoors Coopman en De Wit en Lenaerts te Amsterdam en G. Mauritz en J.B. 't Hooft te Dordrecht;
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 5 september 1839]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor wijnen bestemd na Batavia, per 't schip de Ida Willemina, Kaptn. P. Romijn I.I.A.#1-50 vijftig Kisten wijn en een manden inhoudende zeventien honderd Een en negentig Kannen roden wijn van de moer in particulier Entrepot C959 afgetapt.
  J.J. Andr
  Jules Jean particulier Entrepot zijn afgebotteld op Inl. flesschen

   11 Sept. [1839]
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [sept. 1839] Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht
20 Kelders inh. 300 flessen daarin 420 Kan Binnelands gedisteleerd 94% te vervoeren per het Fregat Schip Ida Willemina, Capt. P. Romijn na Batavia.
gem. (vogel) H.G.
   Jacob Hordijk
   voor zijne firma van Hordijk & Gips

In hunne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [sept. 1839] Per het Fregat Schip Ida Willemina, kapt. P. Romijn naar Java gedestineerd, te verzenden
twee en twintig kisten inhoudende Elf Honderd flesschen rooden wijn in de wijnkooperij van J. de Koningh & Zoon in orde gebragt. en afgebotteld op Inl. flesschen.
     Jacob de Koningh
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Dordrecht den 23 September.
Zaturdag ochtend zeer vroeg is, gesleept wordende door eene der Dordrechtsche stoombooten, van deze stad vertrokken het fregatschip Ida Willemina, kap. P. ROMIJN, bestemd naar Batavia.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 24 september 1839]

- No. 1-30 30/m Hollandsche boter, wegende als volgd:
No. 01 - 13 1/2 lb bruto
No. 02 - 13 1/2 lb bruto
No. 03 - 14 lb bruto
No. 04 - 14 lb bruto
No. 05 - 14 1/2 lb bruto
No. 06 - 13 1/2 lb bruto
No. 07 - 13 1/2 lb bruto
No. 08 - 14 lb bruto
No. 09 - 14 lb bruto
No. 10 - 14 lb bruto
No. 11 - 13 1/2 lb bruto
No. 12 - 14 1/2 lb bruto
No. 13 - 14 lb bruto
No. 14 - 14 1/2 lb bruto
No. 15 - 13 1/2 lb bruto
No. 16 - 14 1/2 lb bruto
No. 17 - 14 lb bruto
No. 18 - 13 1/2 lb bruto
No. 19 - 13 1/2 lb bruto
No. 20 - 13 1/2 lb bruto
No. 21 - 14 1/2 lb bruto
No. 22 - 13 1/2 lb bruto
No. 23 - 13 1/2 lb bruto
No. 24 - 13 1/2 lb bruto
No. 25 - 14 lb bruto
No. 26 - 13 lb bruto
No. 27 - 14 lb bruto
No. 28 - 14 lb bruto
No. 29 - 14 lb bruto
No. 30 - 14 lb bruto
= 415 1/2 lb (2 1/2 %) = 75 lb
= 340 1/2 lb netto
Huibert Kuijl, koopman in boter verzonden per het Schip Ida Willemina, Captitein Pieter Romijn naar Batavia.
Is Hollands product
    14 Augs. [1840]
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [certificaat van oorsprong] Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht, zullen verzenden na Batavia per het Fregatschip Ida Willemina, Cap. P. Romijn
30 Kelders gem. AH ..uin(?) 450 flesschen inhouden
615 Kan Binnel. Gedisteleerd 94% in hunne Branderij vervaardigd.
  Dordt. 10 Aug. 1840
  Hordijk & Gips
(Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips)
(In hunne branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl(andsche) flesschen)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De ondergeteekenden Adolf Adriaan Hordijk Jzn voor de firma Hordijk & Gips verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen genever 94% Gemerkt (ooievaar)H&G door hem te verzenden per het Nederlandsch Schip Ida Willemina gevoerd door kapitein G.G. Geerling gedestineerd naar Java verklarende alverder deze genever uit hunne Branderij is herkomstig, aldaar in orde gebracht & in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
    Dordrecht 8 Mei 1848
    A.A. Hordijk Jz
- 1975 kannen 94 %
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- stadhuis certificaat
De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van AH N. 1-70 Kisten en een mandje roden wijn, inhoudende vier en twintig honderd Een en Zestig Kannen, in drie duizend vijfhonderd en twaalf flesschen, welke in zijn particulier Entrepot C959 zijn afgetapt en behandeld, om te verzenden na Batavia of elders per het Nederlands Schip de Ida Willemina Kapt.n P. Romijn
   Dordt 7 Augustus 1840.
   J.J. Andr (Jules Jean)
(In zijne particulier Entrepot alhier in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Certificaat van Oorsprong]
Door Jan de Koningh & Zoon, Wijnkoopers te Dordrecht, zullen geladen worden in het Nederlandsch Fregat Schip Ida Willemina, Kapt. P. Romijn, naar het Eiland Java gedestineerd.
A.H. acht Kisten inhoudende Vier honderd flesschen rooden wijn
I.S. N. 1&2 twee kisten inh. Een honderd fl. rooden Wijn
I.S. N. 3&4 twee kisten inh. 24(Een honderd) fl. rooden Wijn
allen in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en op flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
  Dordrecht 6 Augs. 1840
  Jan de Koningh & Zoon (Jacob de Koningh)
+
De twee kisten gem. I.S. No. 3&4 moeten volgens nader ontvangene opgaaf, maar inhouden vier en twintig flesschen rhijn wijn, verzoeken dit alzoo op het Certificaat te willen invullen
   P. d. Kat
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (mei 1848) Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht Verzoeken 2 Certificaten van Oorsprong als:
Een van Drie honderd Stolksche kazen wegende 1500 Nld waarvan 200 lbk in een kistje te verzenden naar Neerlands Indie per het Fregatschip De Stad Thiel kaptijn E.M. Chevalier
en 
Een van 200 Stolksche kazen weegende 1500 Nld waarvan 200 elk in een kistje te verzenden naar Neerlands Indie per het fregatschip Ida Willemina kaptijn G.G. Geerling.
Jan Hordijk zal compareren en vraagt te mogen weeten hoe laat.
gemerkt H.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1848) Certificaat van bewerking van
696 fl. Nivisteiner
504 fl. Rudeheimer
=1200 fl. Rhijnwijn in 100 kisten 980 kan
600 fl. rooden wijn in 12 kisten 436 gemerkt K
Schip Ida Willemina, capt. G.G. Geerling
     Jan de Koningh & Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1848) Verzoeke Certificaat van Oorsprong van 
vier Kisten Rijnwijn inh. 180 flesschen of 150 Kan &
twee kisten roode wijn inh. 90 fleeschen of 78 Kan gemerkt BVO N1-6
om te verzenden naar Oost Indien met 't Schip Ida Willemina, Kap. G.G. Geerling voor Corneille Adrien Vriesendorp.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jacobzn voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten genever 94% inhoudende 1500 flesschen of 2200 Kannen Gemerkt (ooievaar) H&G door hen te verzenden per het Nederlandssch Schip Ida Willemina, Kapitein B.P. van Wijland gedestineerd naar Java, verklarende alverder deze genever uit hunne branderij is herkomstig aldaar in orde gebracht en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
  Dordrecht 16 Mei 1850
  A.A. Hordijk Jz
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1850) Verzoeke Certificaat van Oorsprong
voor 5 kisten inh. 120.2 fl. madera inh. 52 kannen
voor 5 kisten inh. 120/2 fl. madera inh. 52 kannen
400/1 & 900/2 fl. roode wijn in 26 kisten inh. 6 vaten 14 kannen
200/1 & 300/2 fl. Rhijnwijn in 10 kisten inh. 3 caten eene kan
om te verzenden naar Batavia per het schip Ida Willemina, Gezagvoerder B.P. van Wijland
alles gemerkt K
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
04-11-1830 Jacob Strobuur (Bergen) 48 f 3,00
14-05-1831 Jb. Stroobuur (Liverpool) 48 f 3,00
28-12-1831 Jb. Strobuur (Liverpool) 48 f 3,00
21-12-1832 J. Strobuur (Noorwegen) 48 f 3,00
11-05-1833 J. Strobuur 48 f 3,00
16-07-1833 J. Strobuur 48 f 3,00
09-12-1833 J. Stroobuur 48 f 3,00
15-05-1834 J. Stroobuur 48 f 3,00
02-07-1834 Jb. Strobuur 48 f 3,00
26-08-1834 Jb. Strobuur 48 f 3,00
06-10-1834 J. Strobuur 48 f 3,00
04-12-1834 Jacob Strobuur 48 f 3,00
08-07-1835 Jb. Strobuur 48 f 3,00
10-09-1835 Jb. Strobuur 48 f 3,00
15-10-1835 D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
01-03-1836 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
27-05-1836 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
26-07-1836 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
05-11-1836 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
20-05-1837 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
06-07-1837 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
08-08-1837 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
21-09-1837 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
21-11-1837 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
20-04-1838 Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
23-10-1838 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
19-01-1839 Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
26-07-1839 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
01-10-1839 Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 6,00
03-12-1839 Merwede[Merwestroom] D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
19-06-1840 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
08-09-1840 Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00
21-10-1840 de Merwestroom D.H. Hazewinkel 48 f 3,00

+

Havengeld Dordrecht voor de schepen 'Merwestroom 1 en 2'
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Belfast, zaad, 91 Tonnen f 6,00
18 mei t/m 3 juli 1840 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Cardif, ijzer, 91 Tonnen f 12,00
16 aug. t/m 30 sept. 1840 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Berg[en], traan, 91 Tonnen f 6,00
30 sept. t/m 18 nov. 1840 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan, 91 Tonnen f 6,00
18 nov. t/m 31 dec. 1840 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Belfast, 91 Tonnen f 6,00
11 apr. t/m 1 juni 1841 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Cardiff, ijzer, 91 Tonnen f 12,00
18 juli t/m 31 aug. 1841 zeevaart (inkomend?), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, pan..(), 91 Tonnen f 6,00
1 sept. t/m 1 nov. 1841 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan, 91 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1841 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan, 91 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 11 apr. 1842 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Belfast, zaad, 91 Tonnen f 6,00
29 mei t/m 18 juli 1842 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Cardiff, ijzer, 91 Tonnen f 12,00
18 juli t/m 12 sept. 1842 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Cardiff, ijzer, 91 Tonnen f 12,00
7 nov. t/m 31 dec. 1842 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, (uit Bergen?), traan & visch, 91 Tonnen f 6,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Belfast, zaad, 91 Tonnen f 6,00
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Hull, beenen, 91 Tonnen f 6,00
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan & visch, 91 Tonnen f 6,00
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Bergen, hoepen, 91 Tonnen f 6,00
7 aug. t/m 9 okt. 1843 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan & visch, 91 Tonnen f 6,00
26 nov. t/m 31 dec. 1843 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Grangemouth, ijzer, 91 Tonnen f 12,00
1 jan. t/m 21 april 1844 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bourdeaux, wijn, 91 Tonnen f 12,00
30 aug. t/m 3 nov. 1844 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan, 91 Tonnen f 6,00
30 aug. t/m 3 nov. 1844 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Belfast, zaad, 91 Tonnen f 6,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Hull, beenen, 91 Tonnen f 6,00
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Bergen, pannen, 91 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Liverpool, zout, 91 Tonnen f 4,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, (naar) Belfast), zaad & vlas, 91 Tonnen f 6,00
21 mei t/m 30 juni 1845 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Liverpool, ruw zout, 91 Tonnen f 4,00
30 juni t/m 7 aug. 1845 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, vis traan, 91 Tonnen f 6,00
7 aug. t/m 17 sept. 1845 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, visch, 91 Tonnen f 6,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, traan en visch, 91 Tonnen f 6,00
17 sept. t/m 14 nov. 1845 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, na Belfast, zaad & vlas, 91 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Liverpool, ruw zout, 91 Tonnen f 4,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1846 zeevaart (uitgaand), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, ierl(and), vlas & z(aa)d, 91 Tonnen f 6,00
10 mei t/m 6 juni 1846 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Liverpool, ruw zout & katoen, 91 Tonnen f 4,00
12 juli t/m 31 aug. 1846 zeevaart (inkomend), D.H. Hazewinkel, Merwestroom, (van) Stokholm, (met) teer, 91 Tonnen f 6,00
1 tot 30 sept. 1846 zeevaart, B.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, Vis, 91 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, D.H. Hazewinkel, Merwestroom, Bergen, 91 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Belfast, 91 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Cardiff, ijzer, 91 Tonnen f 12,00
1 jan. t/m 31 maart 1847 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Bergen, Hoepels, 91 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 30 sept. 1847 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Noorwegen, Panne & Hoe[pels], 91 Tonnen f 6,00
1 april t/m 31 mei 1848 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Tromsoe, vis & Traan, 91 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Bergen, Stokvis, 91 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 aug. 1848 zeevaart, Stuut, Merwe stroom, Bergen, pannen, 91 Tonnen f 6,00
1 sept. t/m 30 okt. 1848 zeevaart, J.H. Stuut, Merwestroom, Bergen, Vis & Traan, 91 Tonnen f 6,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), J.H. Stuut, Merwestroom, Charlestown, Porcelijn aarde, 91 Tonnen f 12,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), J.H. Stuut, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 91 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (inkomend), J.H. Stuut, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 91 Tonnen f 6,00
17 aug. t/m 31 dec. 1849 zeevaart (uitgaand), J.H. Stuut, Merwestroom, Belfast, Lijnzaad, 91 Tonnen f 6,00
1 mei t/m 31 juli 1850 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, Pannen & hoepels, 91 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 91 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 91 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, Hoepels, 91 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1850 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 91 Tonnen f 6,00
Vanaf hier Merwestroom 2 (?) :
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, dakpannen, 102 Tonnen f 6,00
1 aug. t/m 31 okt. 1851 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 102 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1851 zeevaart (uitgaan), P. Vernes, Merwestroom, Belfast, lijnzaadt, 102 Tonnen f 6,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Liverpool, zout, 102 Tonnen f 6,00
1 mei t/m 30 juni 1852 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, pannen, 102 Tonnen f 6,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, stokvis, 102 Tonnen f 6,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, stokvis, 102 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, stokvis & traan, 102 Tonnen f 6,00
1 nov. t/m 31 dec. 1852 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Merwestroom, Belfast, lijnzaadt, 102 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bilbou, hout, 102 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 102 Tonnen f 6,00
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (uitgaand), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, dakpannen, 102 Tonnen f 6,00
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (inkomend), P. Vernes, Merwestroom, Bergen, vis & traan, 102 Tonnen f 6,00
25-02-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 2 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
25-02-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 4 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-03-1854 zeevaart (ingaand), z.i. no. 33 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-05-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 49 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-07-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 145 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-08-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 179 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1854 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 82 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1854 zeevaart (inkomend), z.i. no. 273 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-03-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 10 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-04-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 30 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-05-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 29 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-06-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 123 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-07-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 37 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen half f 2,91
31-08-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 197 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-08-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 44 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 275 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1855 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 50 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-12-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 299 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-05-1856 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 30 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-06-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 136 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-07-1856 zeevaart (uitgaand), no. 42 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-08-1856 zeevaart (inkomend) z.i. no. 206 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-08-1856 zeevaart (inkomend) z.i. no. 216 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 273 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-12-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 311 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
28-02-1857 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 5 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-04-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 51 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-06-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 123 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-07-1857 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 33 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 250 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1857 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 40 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1857 zeevaart (inkomend), z.i. no. 287 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-06-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 109 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 219 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 252 P. Vernes, Merwestroom, 6 cent per jaar, 97 Tonnen f 5,82
28-02-1859 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 4 J. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-04-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 46 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 3,82
30-06-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 80 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-07-1859 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 43 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-08-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 109 A. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 138 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 161 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1859 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 70 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
29-02-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 4 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-05-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 54 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen (half) f 5,82
30-06-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 73 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-08-1860 zeevaart (inkomend), no. 125 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1860 zeevaart (inkomend), z.i. 150 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 167 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 45 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-12-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 195 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-08-1860 zeevaart (inkomend), no. 125 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1860 zeevaart (inkomend), z.i. 150 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 167 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-10-1860 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 45 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
29-12-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 195 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
28-02-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 5 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
29-06-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 78 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-08-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 122 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 159 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 212 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 57 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-05-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 65 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-05-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 49 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-06-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 113 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-08-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 158 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-09-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 199 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-11-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 296 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-12-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 152 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-04-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 51 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-05-1863 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 25 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-06-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 87 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
31-07-1863 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 34 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,84
02-06-1864 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 49 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
01-07-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 98 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
28-07-1864 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 79 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-08-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 123 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
30-08-1864 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 99 H. de Goede, Merwestroom, 6 cent per ton, 97 Tonnen f 5,82
14-10-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 180 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
08-12-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 250 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
13-09-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 258 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
03-05-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 72 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 3,88
04-08-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 172 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
12-09-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 222(322) D. Lignij, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen (half) f 7,76
24-10-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 274 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
31-05-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 105 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
28-07-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 151 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
31-01-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 007 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
31-05-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 109 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
31-07-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 191 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
04-09-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 245 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
29-10-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 316 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
30-05-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 077 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
22-09-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 219 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
31-10-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 297 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
29-07-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 177 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
06-09-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 250 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
20-10-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 302 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
31-12-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 396 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
30-06-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 090 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
28-12-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 283 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
13-04-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 038 H. de Groot, Merwestroom 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
19-06-1871 zeevaart (inkomend), no. 123 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
29-07-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 169 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
08-09-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 244 H. de Goede, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
30-10-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 315 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
14-09-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 260 H. de Groot,Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
27-12-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 367 H. de Groot, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen (half) f 3,88
05-05-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 078 Knijf, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
14-07-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 153 Knijf, Merwestroom,  cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
02-09-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 237 Klerk & Voogd, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
18-10-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 313 Knijf, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
25-09-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 229 H. Knijf, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
04-07-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 119 J. Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
23-09-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 199 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
10-11-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 277 Sannes, Merwestroom, 97 Tonnen f 7,76
27-07-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 128 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 (T) Tonnen f 7,76
15-09-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 202 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 (T) Tonnen f 7,76
15-11-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 257 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 Tonnen f 7,76
19-07-1878 zeevaart (inkomend), z.i. no.114 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
05-09-1878 zeevaart (inkomend), z.i. no. 161 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
21-11-1878 zeevaart (inkomend), z.i. no. 227 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
16-07-1879 zeevaart (inkomend), z.i. no. 114 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T)Tonnen f 7,76
15-09-1879 zeevaart (inkomend), z.i. no. 173 Sannes(Sames), Merwestroom, 8 cent per ton, 76(T) Tonnen f 7,76
14-11-1879 zeevaart (inkomend), z.i. no. 244 Sames(Sannes), Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
20-09-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. 159 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97 (T)Tonnen f 7,76
14-12-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. 232 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
12-03-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
18-07-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. 100 Sannes, Merwestroom, 8 cent per ton, 97(T) Tonnen f 7,76
21-09-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. 256 Sannes, Merwestroom, 265 M3 f 9,27
31-10-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. 312 Sannes, Merwestroom, 204 M3 f 9,27
13-01-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] Sannes, Merwestroom, 204 M3 f 9,27
12-04-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] J. Sanners, Merwestroom, 256 M3 f 9,27
18-07-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] J. Sanders, Merwestroom, 265 M3 f 9,27

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Alpha'
24-09-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 134 J. Zijl, Alpha, 6 cent per ton, 108 Tonnen f 6,48
28-02-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 7 A. Don, Alpha, 6 cent per ton, 108 Tonnen f 6,48
30-11-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 295 A. Don, Alpha, 6 cent per ton, 108 Tonnen f 6,48
31-12-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 151 A. Don, Alpha, 6 cent per ton, 108 Tonnen f 6,48
31-03-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 29 A. Don, Alpha, 6 cent per ton, 108 Tonnen f 6,48
31-03-1863 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 11 A. Don, Alpha, 6 cent per ton, 108 Tonnen f 6,48
15-10-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 184 A. Don, Alpho, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Zeemeeuw'
31-07-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 152 F.C. Zwart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64
15-08-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 189 J.G. Sikkema, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 158 Tonnen f 12,64
26-09-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 241 F.C. Swart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64
30-01-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 2 F.C. Zwart, Zeemeeuw, ledig van Vlaardingen, 8 cent per ton, 108 Tonnen (half) f 4,32
28-08-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 179 F.C. Zwart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen (half) f 4,32
12-09-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 221(321) F.C. Zwart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen (half) f 4,32
24-10-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 273 F.C. Zwart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64
29-10-1867 zeevaart (inkomend), z.i. no. 317 F.C. Swart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64
15-11-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 357 J.C. Swart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64
31-05-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 061 F.C. Zwart, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 4,32
27-12-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 368 C. Kamminga, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen (half) f 4,32
08-09-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 238 Kamminga, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64
29-11-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 363 H. Kamminga, Zeemeeuw, 8 cent per ton, 108 Tonnen f 8,64

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Agatha Catharina'
31-10-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 220 H.H. de Weert, Agatha Catharina, 8 cent per ton, 152 Tonnen f 12,16
30-09-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 244 H.H. de Weerd, Agatha Catherina, 8 cent per ton, 152 Tonnen f 12,16
31-03-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 032 J. v.d. Weert, Agatha Catharina, 8 cent per ton, 152 Tonnen f 6,08
31-12-1868 zeevaart (inkomend), z.i. no. 329 H.H. de Weerd, Agata Catharina, 8 cent per ton, 152 Tonnen f 6,08
30-11-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 370 H.H. de Weerd, Agatha Catharina, 8 cent per ton, 152 Tonnen f 12,16
14-08-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 188 H. de Weerd, Agatha Catharina, 8 cent per ton, 152 Tonnen f 12,16
14-03-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 012 de Weerd, Agatha Catharina, 8 cent per ton, 132 Tonnen f 12,16
10-11-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 278 de Weerd, Agatha Catharina, 158 Tonnen f 12,64

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Nederland'
20-12-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 306 J. van Herwaarden, Nederland, 12 cent per ton, 706 Tonnen (half) f 42,36

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Volharding'
3 nov. t/m 31 dec. 1844 zeevaart (uitgaand), K.B. Wijgers, Janna, na Dantzig, met ijzer, 75 Tonnen f 3,00
1 okt. t/m 30 nov. 1846 zeevaart, van der Velde, Mariea Machtelda, Antwerpen, 64 Tonnen f 2,00
31-07-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 147 P. Lammers, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-11-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 281 A. Lammerts, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-05-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 88 A.F. Lammerts, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-09-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 231 M. Ouwehand, De Volharding, 6 cent per ton, 61 Tonnen f 3,66
29-11-1856 zeevaart (inkomend) z.i. no. 297 Ouwehand, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-03-1857 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 11 Ouwehand, Volharding, 6 cent per ton, 61 Tonnen f 3,66
31-07-1858 zeevaart (inkomend), z.i. no. 147 M. Ouwehand, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
26-05-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 37 J. Litzau, De Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
07-08-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 94 J. Litrau, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-11-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 181 J. Litzaw, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
07-08-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 94 J. Litzau, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
30-11-1860 zeevaart (inkomend), z.i. no. 181 J. Litzaw, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
29-06-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 79 J. Litzon, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-08-1861 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 41 J. Litzou, Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60
31-01-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 4 J. Litzau, De Volharding, 6 cent per ton, 60 Tonnen f 3,60

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)