WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ ADOLPH BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS ANNO 1829 TE DORDRECHT
(Van deze rederij is een groot deel van het archief bewaard gebleven wat is ondergebracht in archief 124 rederij Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas in het Stadsarchief Dordrecht).

De familie BLUSSÉ/Bleusse kwam begin 1600 naar Dordrecht vanuit Belle Vissey in Waals Vlaanderen en behoorde tot de Waalse kerk. De oudst bekende voorvader is Pieter Anthonis BLUSSÉ tinnengieter. Hij trouwt in 1641 te Dordrecht met Marleen van Botlant.
In 1655 heeft de familie BLUSSÉ een boekbinderij en een bodedienst tussen Dordrecht/Leiden Haarlem en Amsterdam.
In 1743 heeft de familie BLUSSÉ een boekhandel, een postagentschap en zijn collectioneur van de staatsloterij.
Op 2-12-1769 verkoopt Abraham BLUSSÉ wonende binnen de stad Dordrecht in het venduhuis ,,De Gouden Molen,, te Dordrecht in een openbare verkoping een achtste gedeelte in een fluitschip genaamd ,,DE VRIENTSCHAP,,gevoerd bij schipper Adolf van Engelen gebouwd in 1766, lang 140 voet. Het schip ligt in de Kalkhaven voor het huis van Dhr Gerrit de Heer te Dordrecht, Notaris P.J. van Steenbergen te Dordrecht maakt de verkoopakte op te Dordrecht.

 
04a_vrientschap.jpg (102766 bytes)
(notarisakte verkoop 1767 fluitschip De Vrientschap,
140 voet door Abraham Blussé
)
TRANSCRIPTIE
(folio 144) (transport voor het Watergerecht) Actum den 20 Desember 1769.
Dat voor ons kwam Abraham Blussé, wonende binnen deze Stat. Dewelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende te cederen, transporteren en in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van
Stephanus van Dorsser, Koopman wonende even buiten deze Stat.
Een agste gedeelte in een Fluit-Schip genaamt de Vrintschap, gevoert bij Schipper Adolf van Engelen, met zijn Ronthout, opstaande en lopende Wand, Ankers, Touwen, Zeilen, en vederen bijbehorende Goederen bij den koper ten genoegen ontfangen.
Bekennende de Compt. van de Kooppenningen van dien voldaan en ebtaalt te zijn met een
Somma van Vijftien hondert Guldens, en nog wegens Eenen stuiver van idere Gulden voor rantsoen Vijff en Zeventig Guldens, en dus te zamen met ee Somma van Vijftien hondert Vijf en Zeventig Guldens, gereet en contant gelt (waar van de 40e penning en 10e verhoging is betaalt volgens Quitantie aan ons vertoont.).
En belovende dezelve Een Agste Scheepsportien te zullen waren en vrijen, als recht is op allen Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant, als naar Rechten. In oirconden &c. (get.)
H. van Convent vervangende de Heeren Brender & Buck.
 
Hoewel de familie BLUSSÉ al eerder in bezit was van enkele schepen blijft het toch bijzonder dar een boekdrukker uit Dordrecht aan een rederij begint in 1829.
 

ADOLPH BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS
(1779 Dordrecht /1846 Parijs na een ingreep van een arts in Parijs aan kanker in de mond), zoon van Pieter BLUSSÉ boekdrukker te Dordrecht en Sophia Arnolda Vermeer. Hij trouwt in 1811 met Jacoba Holle (1788 te Oost Kapelle /1839 Dordrecht), dochter van Paulus Holle en Pieternella van Beest (geboren te Dordrecht).
In 1829 richt hij de rederij Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas en c.s.
In 1830 is hij scheepsreder en boekdrukker en woont aan Grote Kerksplein nr 5.

Pieter BLUSSÉ liet na zijn overlijden in 1823 een vermogen na van f 283.500, -. Te verdelen onder zijn 9 kinderen, een voor die tijd een enorm bedrag. Hij had een drukkerij en werd in 1797 eigenaar van de Dordrechtsche Courant en kocht de Heerlijkheid Oud Alblas met bijbehorende titel.
Zijn 3e zoon Adolph kreeg met 25 jaar in 1804 het beheer over de drukkerij, de boekhandel en de krant en erfde ook de titel van Heer van Oud -Alblas, die later officieel achter zijn naam BLUSSÉ werd gezet.
In 1824 wordt Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas voor het eerst genoemd als reder. Dan koopt hij een schip, samen met Ruben Vogelsang reder te Dordrecht, van Josephus M.Boonen te Antwerpen, en is hij mede eigenaar van een kofschip,,Trekvogel,, 55 last kosten van het schip f 12.757, -. Het schip wordt op 13-7-1824 ingeschreven in het register van Bijl en koopbrieven te Dordrecht. Koopbrief nr 31.
Het rederij archief van A.BLUSSÉ van Oud Alblas is bewaard gebleven en ondergebracht is in het Stadsarchief te Dordrecht (arch 124). Hieruit weten we dat de rederij werd op gericht op 16 november 1829 ten huize van Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas. In de notulen staat het volgende (archief 124 nr 16).

 
04b_wilsbeschikking_1.jpg (35938 bytes) 04b_wilsbeschikking_2.jpg (104001 bytes) 04b_wilsbeschikking_3.jpg (103710 bytes) 04b_wilsbeschikking_4.jpg (110869 bytes) 04b_wilsbeschikking_5.jpg (23539 bytes)
(laatste wilsbeschikking Adolph Blussé van Oud-Alblas 5-4-1847 te Dordrecht (SAD archief 100))
04b_wilsbeschikking_afs_6.jpg (131687 bytes) 04b_wilsbeschikking_afs_7.jpg (151961 bytes) 04b_wilsbeschikking_afs_8.jpg (157356 bytes) 04b_wilsbeschikking_afs_9.jpg (67248 bytes)

(AFSCHRIFT
Dordrecht 5 april 1846. Aan mijn Vrouw en Kinderen,
in het vooruitzigt van binnen weinige dagen mijne geboorte- en woonplaats te verlaten, om mij naar Parijs te begeven, ten einde er hulp te zoeken voor een bedenklijk ongemak aan de tong en in de onzekerheid of het met Gods alleen wijzen en liefderijken raad strooken zal, dat ik nog herstellen en eenigen tijd in het land der levenden blijven zal, heb ik nog een woord tot U, mijne Geliefden. En, als Gij dat woord verneemt is uw man en vader er niet meer.
Dat woord zal mijne laatste beden en wenschen bevatten. neemt het met welwillendheid aan, en Gods zegen, dien ik van den Hemzelfden vader voor U afbidde, zal U in de Uwer bijblijven.
Voor alle dingen vermaan ik U met al den aandrang van een stervende die U lief heeft, om in het geloof, zoo als het in Uwe kindheid geleerd is, zoo als het in het evangelie verkondigd wordt, te blijven. Onze voorzaten zijn er in gestorven en Uw vader ook; - uw vader getuigt, met den dood voor oogen en als in tegenwoordigheid van den Eenigen en Eeuweigen regter dat het de ware en onfeilbare weg ter zaligheid is, en hij daarop gerust is ingeslapen, en gewispelijk thans uit genade aangenomen en bij God is.
Eene vrucht en een bewijs van het geloof is de liefde. Daartoe wilde ik U ook bijzonder opwekken. Mogt de liefde onder U bestendig zijn en blijven; mogt de Vrouw uit liefde voor haren echtgenoot, diens kinderen, - mogten de kinderen, uit liefde voor hunnen vader, diens vrouw blijven liefhebben, en door haar moeder te blijven noemen, 's vaders nagedachtenis vereeren. Och, mogt het zoo nog lang één gezin in eendragt en liefde blijven, en mijn oog dat uit den Hemel mogen zien!
En nu heb ik U, geliefden, met weinig woorden den besten weg tot geluk in dit leven en tot zaligheid in het volgende aangewezen. Ik heb U van het gewigtigste voor ons menschen in deze wereld gesproken. Nu wil ik mijne wenschen rakende mijne nalatenschap mededeelen; want ik vertrouw volkomen op de braafheid mijner kinderen om mijne wenschen, die ik meen dat op billijkheid gegrond zijn, getrouw te vervullen.
Voor eerst dan is mijn verlangen, dat mijn oudste zoon Pieter, als Ambachtsheer van Oud-Alblas opvolgt, en daartoe in zijn erfdeel de Heerlijkheid bij taxatie zich late aanbedeelen; maar ik beding daarbij, dat mijne vrouw zich kunne blijven schrijven van oud-Alblas.
Ten tweeden verlang ik als Directeur der Reederij opgevolgd te worden door mijner zoon Adolph en mijnen schoonzoon H.P. Visser, op deze qijze, dat Adolph de openbare functien er van vervulle, maar de voordeelen met H.P. Visser deele, even als met het Directeurschap der Assurantie-Maatschappij.
Ter derden verlang ik, dat mijne vrouw, overeenkomstig mijne hierboven uitgedrukte bede, in het gebruik van mijn Huis en van alle de daarin zijnde of daartoe behoorende meubelen blijve, zoo lang zij niet zal hertrouwen of deze stad met der woon verlaten.
Ten vierden verlang ik, dat mijne nalatenschap, na afdoening of althans aftrek van de lasten, getaxeerd en, zoo veel mogelijk, in vier gelijke gedeelten (de bovenvermelde Heerlijkheid en het huis en meubilair daaronder begrepen) verdeeld worde, om voor drie vierden, in vollen vrijen eigendom aan mijne kinderen over te gaan, terwijl ik verlang dat dat het overige een vierde (waarin ik begeer dat het Huis met meubilair voor eene som van vijftien duizend gulden zal begrepen zijn) mijne vrouw het vruchtgebruik hebbe, te weten, voor zover het daarin begrepen Huis met het meubilair betreft, zoo lang zij niet zal hertrouwen of de stad met der woonverlaten, doch van het overige van dat vierde haar leven lang gedurende mijne kinderen of derzelve regthebbenden treden daarna natuurlijk ook in dne eigendom en vrije beschikking.
Ten vijfden (ofschoon dit van zelven schijnt te spreken) moeten mijne kleederen en lijfstoebehooren tusschen mijne beide zoons, pieter en Adolph, verdeeld worden, alles bij taxatie en loting, tusschen hen en buiten den boedel.
Eindelijk verzoek ik mijnen oudsten broeder, Abraham, mijnen broeder Jan Jacob en mijnen oudsten zoon Pieter, om voor zoo veel noodig als executeuren en beredderaars te fungeren.
En nu heb ik geene bestellingen meer. Ik geef alles daaromtrent aan mijne vrouw en kinderen, die mijne erfgenamen zijn, over. Maar, is er iets twijfelachtigs, dat dan de executeurs, bij meederheid in billijkheid beslissen.
En nu, van het vergankelijke afstappende, moet ik besluiten met U nog eenmaal, als het voornaamste, toe te roepen: Blijft in het geloof, beoefent de liefde, vreest God met kinderlijken ootmoed, en onderworpenheid. Die weg geeft kracht en troost in alles, wat ons op de wereld ontmoet, en eindelijk de zaligheid - Ik ga U voor. Ik zal U wachten.
    Uwe liefhebbende Echtgenoot en Vader (w.g.) A. Blusse van Oud-Alblas
    getrouwelijk afgeschreven door mij Ab. Blusse, de Jonge)

 
OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht Sectie: F
A 345 = F314 (stal)
A 167 = F350 (laadplaats)
A 125 = F357 (werkplaats, drukkerij)
A 164 = F358 (pakhuis)
A 126 = F359 (huis en erf)
 
OPRICHTING REDERIJ ANNO 1829 TE DORDRECHT
Op heden 16 november 1829 's avonds 7 uren ten huize van A.BLUSSÉ van Oud Alblas (Grote Kerksplein 5 te Dordrecht) werd de 1e comparitie gehouden van de heren aandeelhouders, die hun handtekening kwamen zetten onder het rederijcontract. Dit om te komen tot het bouwen en in rederij brengen van een fregatschip voor de vaart op Oost Indie, van ca 450 roggelasten, zulks op de werf van den scheepsbouwmeester Cornelis Gips alhier woonachtig.
Benoeming van de directie: Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas/ Francois F. BLUSSÉ, Herman van der Sande Hendrikz en Florent van Wageningen Jacobz.
Dirk van der Koogh mede aandeelhouder, werd tot kapitein verkozen en met algemene stemmen werd de naam voor het schip verkozen ,, DE DORDTENAAR,,
Aan de kapitein Dirk v/d Koogh werd opgedragen om den scheepsbouwmeester Cornelis Gips te verzoeken ten spoedigste een behoorlijk uitgewerkt bestek en konditie van de bouw van het schip bij de directie in te leveren. (het zou het 1e grote zeeschip zijn wat Cornelis Gips op zijn werf ging bouwen). Gemelde kapitein neemt het toezicht op de bouw van het schip op zich voor een half maandgeld van f 50, - tot de monstering. Van begin af aan tot de gehele volbouwing en uitrusting met alle surveillance en verdere verrichting voor de bouw op de werf. Op 5 december 1829 komt scheepsbouwmeester Cornelis Gips zijn bestek inleveren en de kosten voor alleen het scheephol is begroot op f 74.000, -
Op 21 december 1829 komt een bericht aan Dhr A. BLUSSÉ van Oud Alblas van Nederlandse Handels Maatschappij met een toezegging voor 2 achtereenvolgende uit en thuis reizen van een vracht naar Oost Indie.
04c_dordtenaar_1.jpg (142304 bytes) 04c_dordtenaar_2.jpg (115443 bytes)

(eerste rekening van het fregatschip De Dordtenaar 1830 (SAD archief 124-17 grootboek 1830-1839))

04d_monsterrol_1.jpg (158815 bytes) 04d_monsterrol_2.jpg (196666 bytes)
(monsterrol eerste reis van het fregat De Dordtenaar 1813 met kapitein Dirk v.d. Koogh (SAD 12 waterschout); D. van der Koogh, kapiten, 32 Dordrecht; F. van Ginkel, 1e stuurman, 29 Rotterdam; B. Kraaij, 32 Dordrecht; S. van de Koppel, 25; J. de Duijts; Aart Danser, 24 Dordrecht; Dirk Aller, 26 Hamburg; P. Williams, 27 Duinkerke;Cornelis Siequien, 41 Rotterdam; Fl Stam, 31 'sGravendeel; H.C. Zaadman, 28 Straalsund; Johann C. Putzer, 27 Straalsund; Andrieas Funck, 24 Copenhagen; H.G. Baumgarte, 21 Rotterdam; Jan Paar, 25 Rotterdam; Johann C.G. Warnitz, 32 Ockel)
 
DE STEVENS GERICHT
Op 23 december 1829 worden de stevens gericht voor de bouw van het fregatschip. Na het richten van de stevens werd aan de timmerlieden een vrolijke avond bezorgd. De heren aandeelhouders hielden een souper ten huize van Dirk Smits logementhouder in ,,Het Hof van Holland,,(aan het Kromhout).
Op 16 augustus 1830 maakt scheepsbouwer Gips melding aan de directie dat de te water lating aan staande is en zal plaatsvinden op 28 augustus 1830 om half 12. (Op dezelfde dag ging het fregat ,,STAD DORDRECHT,, te water op de werf van Jan Schouten te Dordrecht)
Op 14 september 1830 komt de scheepsmeter Dhr Bendeler de beide schepen controleren en komt tot de volgende meting ,,DE DORDTENAAR ,, 430 last ,, DE STAD DORDRECHT,, 448 last. Het aantal lasten valt tegen. Er werd premie door het rijk gegeven voor de bouw wat berekend werd per last.
Er wordt om een nieuwe scheepsmeter gevraagd, en op 28 september 1830 komt scheepsmeter J.H. Haentjes wonende te Gouda naar Dordrecht. Deze heeft een nieuwe meting gemaakt van de 2 schepen. Hieruit kwam een ander uitkomst en 3 nieuw meetbrieven: 
  1e meetbrief om de rijkspremie te ontvangen. 
  2e meetbrief om een zeebrief te bekomen. 
  3e meetbrief om last geld op te betalen.
Bij de nieuwe meting was ,,DE DORDTENAAR,, 451 last. De premie die werd uitbetaald was f 15.318, -
Op 26 oktober 1830 werd ,,De Dordtenaar,, van de Riedijkshaven naar de Kalkhaven overgebracht om te worden opgetuigd
Op 15 februari 1831 de eerste passagiers hebben zich gemeld. De familie van Dungen met 2 kinderen betalen f 1.000, - als passagiers voor de passage naar Batavia.
1. De kapitein moet gaan uitzien naar matrozen en de atlassen van Horbug en de benodigde stuurmans benodigdheden /gereedschappen/ compassen/ tijdmeter aankopen voor een bedrag van f 900, - en de nodige geweren pistolen en sabels aanschaffen.
2. Dhr Jacob van Wageningen (te Dordrecht) zal de kettingkabels en ankers leveren en uitklaren en aan boord nemen.
3. Er moet dadelijk werk gemaakt worden voor de meubilering en proviand.

Op 19 februari 1831. Dhr Vogelsang zal als cargadoor van het schip de contracten voor de bevrachting regelen en voor de bijlbrief / de rederij cedul / de zeebrief / Turks paspoort en de meetbrieven.
Het schip is verzekerd voor f 120.000, -
Op 22 februari 1831 is de monstering van de equipage aan boord van het schip en is een lijst opgemaakt van de matrozen die hun maandgeld uitbetaald willen hebben aan de familie.
Op 26 februari 1831 is het passeren van de akte van de rederij en de beediging van de president Adolph BLUSSÉ v Oud Alblas en de directeuren Francois F. BLUSSÉ en Herman van der Sande als mede ook scheepsbouwer Cornelis Gips en de kapitein Dirk v/der Koogh.
Op 15 maart 1831 zijn de passagiers aan boord en de papieren van de Ned Handels Mij liggen in Hellevoetsluis. De kapitein was genoodzaakt de scheepsarts wegens dronkenschap te ontslaan, Dr. J. Petersen neemt zijn plaats in.
Op 22 maart 1831 omstreeks 11 uur voormiddags neemt het schip, met 11 kanonschoten en 3 werf hoera door de equipage uit het wand, afscheid van de stad Dordrecht en wordt het anker gelicht. Het schip gaat op 23 maart in Hellevoetsluis ten anker. De directie had de reis meegemaakt tot Hellevoetsluis.
Op 25 maart 1831 in zee gezeild. Op 26 maart door tegenwind en storm op de reede van Margate beschutting gezocht. Matroos Hans Jurgensen heeft door een ongelukkige val uit de ra het leven verloren en is in Margate begraven.
Op 6 mei 1831 is de kapitein Dirk van der Koogh overleden na herhaald bloedspuwen op 23.30 Z.Br / 37.34 L.W.Ter hoogte van Rio de Janeiro en op 7 mei aan de golven overgegeven.
De kapitein wordt opgevolgd door 1e stuurman Frans van Ginkel. Deze neemt het gezag over aan boord.
Op 8 juli 1831 bij grote storm de grote marszeilra in 2 stukken naar beneden gekomen.
Op 16 september 1831 komt ,,DE DORDTENAAR,, in Batavia binnen. Zij vertrekt erna naar Passarouan voor belading van de Handelsmij.
Op 27 juni 1831 geraamde uitgave schip f 161.000,- onkosten voor 8 extra bemanning f 3.000, - , het binnenlopen in Margate f 1.944, -
Op 16 maart 1832 is ,,DE DORDTENAAR,, om 4 uur in de middag binnen gelopen te Hellevoetsluis. 3e stuurman Samuel v/d Koppel kwam 's nachts aanbellen bij Dhr. Adolph BLUSSÉ v Oud Alblas. Hij was via Den Briel, Maassluis en Rotterdam per expresse komen reizen. Het schip zou zo spoedig mogelijk komen opzetten naar Dordrecht, hij had de volgende papieren bij zich:
1e het manifest v/d lading. 2e een brief van de correspondent Dhr A. Gevers. 3e De victualien van de magazijnmeester Paul Salomon op het eiland St Helena.

DE MOEIZAME REIS VAN HELLEVOETSLUIS NAAR DORDRECHT
Op 17 maart 1832 is ,,DE DORDTENAAR,, vanuit Hellevoetsluis met ruw weer tot onder Klundert gekomen.
Op 19 maart 1832 ligt het schip in de Kil ter hoogte van Kilzicht. Het schip is wegens droogte daar blijven liggen. De directie is daarheen gereisd en aan boord gekomen om iedereen welkom te heten en de scheepspapieren na te zien. Zij zullen de nodige ligters sturen.
Op 21 maart 1832 het schip is tot s' Gravendeel gekomen. Op 22 maart 1832 ligt het schip bij het Mallegat onder de Mijl gekomen en is er wegens droogte blijven liggen.
Op 23 maart 1832 werd eindelijk een week na aankomst te Hellevoetsluis de komst van ,,DE DORDTENAAR,, aangekondigd door enige kanonsschoten en ging het schip om 9 uur v.m. ten anker tegenover de Walevest in Dordrecht. Het schip en zijn bemanning was een jaar weggeweest en was het jaar daarvoor vertrokken op 25 maart 1831.
Op 25 maart 1832 heeft kapitein van Ginkel 5 nieuwe zeilen besteld en heeft het bestek voor de zeilen gegeven. Het journaal en de scheepsboeken met zeekaarten ter controle aan de directie afgegeven. En er is 150 last ballast ingenomen.
Op 31 maart 1832 is de afmonstering geschied met de directie erbij. Frans van Ginkel blijft kapitein en wordt lid van het zeemanscollege te Dordrecht en krijgt de kapiteinsvlag met D19.

1e Vracht in 1832. 
Mee terug gebracht voor de Nederlansche Handels maatschappij, van Java naar Nederland
4.645 balen koffie / 2797 kranjangs suiker / 409 schuitjes tin / Japans hout / 2000 bossen rotting.
Winstuitdeling aan de aandeelhouders van f 19.200,- (archief 124 nr 17 grootboek 1830-1839)
 

RAMPZALIGE 2E REIS VAN HET FREGAT ,,DE DORDTENAAR,, MEI 1832/SEPTEMBER 1833 NAAR BATAVIA EN PHILADELPHIA

Beschreven in het logboek nr 32 wat van deze reis 1832/1833 bewaard is gebleven in archief 124 v/d rederij BLUSSÉ van Oud Alblas in het Gem Archief te Dordrecht.
Op 1 mei 1832 monsterrol nr 565 wordt er te Dordrecht aangemonstert door 41 bemanningsleden (in archief 12 van de waterschout in het Gem Archief te Dordrecht).

 
09_14dordtenaar_a.jpg (130562 bytes) 09_14dordtenaar_b.jpg (175624 bytes) 09_14dordtenaar_c.jpg (183037 bytes)
(monsterrol nr 565 1-5-1832; SAD archief 12 waterschout)
 

- De kapitein is FRANS VAN GINKEL vlag D 19 deze is dan 30 jaar, en geboren in 1802 te Rotterdam. Hij komt te overlijden tijdens zijn deze 2e reis op 1-12-1832 aanboord van zijn schip te Samarang. (In 1831 op de 1e reis van ,,De Dordtenaar,, was hij 1e stuurman).
- 1e Stuurman PIETER KRAAY 33 jaar geboren te Amsterdam / gage f 70 p.m. (overleden als kapitein en opvolger van kapitein Frans v Ginkel tijdens deze 2e reis op 6-3-1833 op het eiland St Helena na een val van een paard). (In 1831 op de 1e reis van ,,De Dordtenaar,, was hij 2e stuurman ).
- 2e Stuurman SAMUEL VAN DE KOPPEL 25 jaar uit 's-Gravendeel / gage f 45 p.m. werd op 2-12-1832 te Samarang 1e stuurman na het overlijden van kapitein v Ginkel. En op 6-3-1833 te St Helena werd hij kapitein na het overlijden van kapitein Pieter Kraay. In 1831 op de 1e reis van de ,,Dordtenaar,, was hij 3e stuurman). In 1841 kapitein vlag R 147.
- 3e stuurman GIJSBERT ISAAC STAM DE JONGE 24 jaar uit Westzaan / gage f 30, - p.m. werd op 2-12-1832 te Samarang 2e stuurman, na het overlijden van kapitein v Ginkel. En op 6-3-1833 te St Helena 1e stuurman na het overlijden van kapitein Pieter Kraay. In 1841 kapitein vlag D 3.
- 4e stuurman MEYNARD FREDERIK TIJDEMAN 16 jaar geb: te Harlingen / gage f 22,- p.m. werd op 2-12-1832 te Samarang 3e stuurman, na het overlijden van kapitein v Ginkel. En op 6-3-1833 te St Helena 2e stuurman na het overlijden van kapitein Pieter Kraay. In 1846 kapitein D 55/R 206.
- Docter: J. Petersen 53 jaar uit Amsterdam/ gage f 65, - p.m. (ook op 1e reis in 1831).
- Oppertimmerman: Aart Danser 25 jaar uit Dordrecht / gage f 50 p.m.
- Ondertimmerman: Otto G.Meijer 30 jaar uit Zuidbroek / gage f 32, - p.m. (overl:19-10-1832 aan de cholera).
- Bootsman: P.Williams 24 jaar uit Duinkerken/ gage f 40, -p.m.
- 1e Bootsmansmaat: Andreas Jacob Waldman 24 jaar uit Born /gage f 30, - p.m. (ook op 1e reis in 1831).
- 2e Bootsmansmaat: JOHAN PUTZER 27 jaar uit Strandziel / gage f 25, -p.m. (ook op 1e reis in 1831 werd hij op 6-5-1831 3e stuurman na het overlijden van kapitein v/d Koogh) en werd deze 2e reis op 6-3-1833 te St Helena 3e stuurman na het overlijden van kapitein Pieter Kraay.
- Zeilmaker: Cornelis Siequien 42 jaar uit Rotterdam / gage f 40, - p.m.
- Kok: Johannes Meijers 27 jaar uit Vlaardingen/ gage f 38, - p.m.
- Hofmeester: AART MIJNDERS 25 jaar uit Dordrecht geb: 11-4-1808 te Dordrecht z.v. Jan Mijnders (schipper) en Ida Stam/ gage f 25, - p.m. (op de 1e reis in 1831 werd hij op 6-5-1831 op zee 4e stuurman na het overlijden van kapitein v/d Koogh), op deze 2e reis werd hij op 2-12-1832 te Samarang 4e stuurman na het overlijden van kapitein v Ginkel. En op 6-3-1833 te St Helena blijft hij 4e stuurman na het overlijden van kapitein Pieter Kraay. Hij blijft varen tot 1850 en vestigt zich dan als makelaar voor de zeevaart te Dordrecht.
- Matroos: Johannes de Wit 41 jaar uit Dordrecht /gage f 20, - per maand (overl: 23-12-1832 aan de cholera).
- Matroos: Cornelis Boon 42 jaar uit Vlaardingen /gage f 20, -
- Matroos: Theo van Vuursen 43 jaar uit Nijmegen/ gage f 20, -
- Matroos: C.J.H. Pijbes 21 jaar uit Altena / gage f 20, -
- Matroos: Charles Thompson 27 uit Hallifax /gage f 20, - ( op 1-3-1833 ontslagen)
- Matroos: Herman Kean 19 jaar uit Boston /gage f 20, -
- Matroos: John Padrick 32 jaar uit Marbelhead /gage f 20, - (overl: 2-1-1833 aan de cholera)
- Matroos: John Albertson 20 jaar uit Norwich/gage f 20, -
- Matroos: H.K. Eelders 32 jaar uit Dordrecht /gage f 20, - (ook op 1e reis in 1831)
- Matroos: Heinrich Hagenstein 25 jaar uit Born/gage f 20, -
- Matroos: Peter Jacobs 24 jaar uit Helgoland/gage f 20, -
- Matroos: Pieter IJsenberger uit Dordrecht / gage f 20, - (overl: 16-5-1833 te Philadephia)
- Matroos: Klaas de Jonge 45 jaar uit Dordrecht /gage f 20, -
- Matroos: J Singels 43 jaar uit Dordrecht/gage f 20, -
- Matroos: Soren Sorensen 19 jaar uit Sonderbach/gage f 20, -
- Matroos: Jacob Foks 27 jaar uit Dordrecht/gage f 20, -
- Lichtmatroos: Cornelis Uitenbogaard 30 jaar uit Dordrecht /gage f 18, - per maand
- Lichtmatroos: H.H. v/d Berg 20 jaar uit Rotterdam / gage f 15, -
- Lichtmatroos: F.Ros 22 jaar uit Dordrecht / gage f 15,-
- Lichtmatroos: Fredrik.Roos 17 jaar uit Dordrecht(1815) / gage f 11, - (ook op 1e reis in 1831)
- Lichtmatroos: Willem Verhoeven 17 jaar uit Dordrecht /gage f 11, -
- Lichtmatroos: C.J. Wittjes 25 jaar uit Wageningen /gage f 15, -
- Lichtmatroos: Willem Bekkering 22 jaar uit Farmunt /gage f 18, -
- Lichtmatroos: Johannes v/d Bosche 17 jaar uit Dordrecht(1814) /gage f 12, -
- Hofmeestersmaat: Johannes Bruyninghuis 14 jaar uit Dordrecht / gage f 8, - (overl 4-1-1833 aan de gal en rotkoorts om 10 uur lijk overboord op 21.50 ZB 63.OL).
- Koksmaat: H. Meyer 30 jaar uit Oldenburg / gage f 22, - (ook op 1e reis in1831).
- Scheepsjongen: Johannes Koenraads 17 jaar uit Dordrecht / gage f 6.- (ook op 1e reis in 1831). 
- Scheepsjongen: A May van Vollenhoven 13 jaar uit Rotterdam / gage f 8, - (overl: 4-11-1832 aan de cholera).

HET LOGBOEK V/D 2E REIS FREGAT ,,DE DORDTENAAR,, 1832/1833

Op 1-5-1832 bevoorraden van het schip met brood en water en het innemen van 5 ligters ballast.
In 9 dagen van Dordrecht via Voornskanaal en Hellevoetsluis naar zee (later kwamen er stoomslepers en gingen de schepen sneller naar zee).
Op 10 mei 1832 om 5 uur in de morgen wordt het anker geligt ,,DE DORDTENAAR,, is statig uitgezeild met 21 saluutschoten vanuit Dordrecht, ankeren in de Visschersgat in de Kil.
Op16 mei 1832 ten anker bij Ooltgensplaat.
Op17 mei 1832 ,s morgens vroeg uit Ooltgensplaat vertrokken, s' avonds om 8 uur ten anker in Hellevoetsluis.
Op 18 mei 1832 de bemanning is onwillig door vermoeidheid van de laatste 2 dagen werk.
De kapitein gaat met de voornaamste belhamels: Otto Meyer 30 jaar 2e timmerman / Johan Putzer 27 jaar bootsmansmaat / de matrozen H. Eelders 32 jaar en Cornelis Pijbes 21 jaar en de ligtmatrozen Cornelis Uytenbogaard 30 jaar en H v/d Berg 20 jaar naar het wachtschip om hen daar tot de orde te roepen.
Op 19 mei 1832 s'morgens half 4 de binnenloods Willem van Twist uit Dordrecht gaat van boord. De zeeloods Klaas Ketting komt aan boord en ,,DE DORDTENAAR,, vertrekt naar zee voor een reis naar Batavia en Philadephia.
Een rampzalige reis waarbij onderweg de 2 kapiteins Frans v Ginkel en Pieter Kraay en 6 bemanningleden komen te overlijden aan o.a. de cholera.
Op 18-7-1832 is het schip bij Tristan da Kunda in zware regenbuien.
Op 5-8-1832 is het schip bij Zuid Afrika met zware zee.
Op 14-8-1832 is men bij St Paul /Indische oceaan met buiig weer.
Op 2-9-1832 aankomst bij Chrismas eiland.
Op 4-9-1832 aankomst bij Prinsen eiland.
Op 8-9-1832 aankomst in Batavia.
Op 2-10-1832 aankomst te Sourabaja .
Het scheepsvolk weigerde meer lading in te nemen. De 1e stuurman laat dit aan de kapitein weten. 6 man geven hiervan een schriftelijke verklaring.
Maandag 8-10-1832 de scheepsexpert komt aan boord.
Op 19-10-1832 om 11 uur'savonds overlijdt de 2e timmerman Otto G.Meyer aan de cholera. Hij wordt op het kerkhof in Soerabaja begraven.
Op 20-10-1832 is er inspektie van het schip. De kiel moet worden gerepareerd en nieuw koper moet worden aangebracht.
Op 23-10-1832 begin van de aanleg nieuwe kiel.
Op 4-11-1832 is de scheepsjongen A.May van Vollenhoven aan de cholera overleden.
Donderdag 15-11-1832 de kapitein is weer aan boord, het anker opgehaald en onder zeil, de kapitein is ziek.
Vrijdag 16-11-1832 het schip is vastgeraakt in een modderbank en men deed alle pogingen eraf te komen, in de nacht blijft het schip er liggen.
Zaterdag 17-11-1832 de loods W.Hunter van boord gegaan, de kapitein is nog ziek.
Maandag 19-11-1832 de kapitein is zwaar ziek.
Dinsdag 20-11-1832 ten anker gegaan bij de Japura berg.
Woensdag 21-11-1832 aankomst op de reede van Samarang, de kapitein is zwaar ziek
Donderdag 22-11-1832 de kapitein toch aan wal in Samarang met papieren om een lading koffie in te nemen.
Dinsdag 27-11-1832 1000 balen koffie geladen.
Woensdag 28-11-1832 1000 balen koffie geladen.
Vrijdag 30-11-1832 de kapitein had gedurende de nacht geen kennis meer.
Zaterdag 1-12-1832 s'morgens om 3 uur gaf de kapitein de geest. We hesen de vlaggen half stok en er werden zeven treurschoten afgevuurd. Daarna ging de hele equipage aan land en de kapitein Frans v Ginkel 30 jaar oud, werd met alle scheepceremonieen op het kerkhof te Samarang ter aarde besteld.
Pieter Kraay (1estuurman) wordt de nieuwe kapitein en Samuel van de Koppel (2e stuurman) wordt bevorderd tot 1e stuurman en hofmeester Aart Mijnders wordt 4e stuurman.

 
AANKOMST TE SINT HELENA

Op 16-2-1833 bij aankomst te Sint Helena wordt het schip door de Engelsen aan de ketting gelegd. Evenals het fregat de ,,Marco Bozzaris,, met kapitein Jacob Gerrits Adriaan. Er was een blokkade voor Hollandse schepen uitgevaardigd.
Op 23-2-1833 is de kapitein aan de wal gegaan en is bij een rit van zijn paard gevallen en zwaar gekwetst aan zijn borst, s'nachts heeft hij zware koorts.
Op zaterdag 6 maart 1833 is de kapitein buiten kennis. Hij was erg zwak en wist niet anders te zeggen dan dat hij voelde dat de tijd naderde om van ons ( de docter Petersen en 1e stuuman v/d Koppel) te moeten scheiden en na mij (1estuurman Samuel v/d Koppel ) het beheer van het schip aanbevolen te hebben. Waarna hij is gaan liggen en om half 6 s'avonds de laatste adem uitblies. Kapitein PIETER KRAAY werd 34 jaar.
De volgende dag werden de vlaggen halfstok gehangen en om 12 uur ging de gehele equipage naar de wal en ook de gehele equipage van het fregat ,,MARCO BOZZARIS,,( 376 ton /reder Udink te Amsterdam met kapitein Jacob Gerrits Adriaan vlag A 27) het lijk van de kapitein met alle scheeps en lands ceremonieen is ter aarde besteld.
Door het overlijden van de kapitein werd 1e stuurman Samuel v/d Koppel 26 jaar oud de nieuwe kapitein, door de Gouveneur en de Nederlandse consul op Sint Helena als gezagvoerder aangesteld. Hij werd door kapitein Jacob Adriaan aan de equipage voorgesteld en met algemene toestemming aan genomen.
,,DE DORDTENAAR,, was geladen met suiker en koffie op weg naar Philadephia en kreeg de jonge onervaren 1e stuurman Samuel van der Koppel (aangemonsterd als 2e stuurman) noodgedwongen en bij gebrek aan beter het gezag over het schip. Hij moest de reis voortzetten met een nu 1e stuurman Gijsbert Stam de Jonge van 24 jaar (aangemonsterd als 3e stuurman) en een 2e stuurman Meynard Tijdeman van 17 jaar (aangemonsterd als 4e stuurman). Er moest een aanvulling komen voor de functie van 3e stuurman. En er werd hiervoor gezocht naar de meest geschikte van de bemanning. Na het houden van de scheepsraad werd dat bootsmansmaat Johan Putzer 27 jaar. Aart Mijnders 25 jaar blijft 4e stuurman (aangemonstert als hofmeester).
04e_sthelena_1.jpg (93596 bytes) 04e_sthelena_2.jpg (83223 bytes) 04f_samarang_1.jpg (84511 bytes) 04f_samarang_2.jpg (117703 bytes)
(uit het logboek van de 2e reis van het fregat De Dordtenaar 1832/1833 (SAD archief 124-18))
 

Op 23-3-1833 aankomst te Acension.
Op 5-5-1833 aankomst bij de monding van de Delaware op weg naar Philadelphia. Door een fout van de loods loopt het schip op de rivier aan de grond, het anker breekt en het schip is zo beschadigd dat de gehele onderkant weer moet worden gekoperd.
Op 10-5-1833 aankomst te Philadelphia.
Op 16-5-1833 matroos Pieter IJsberger is in het hospitaal te Philadelphia overleden.
Van 18 mei t/m 21 mei 1833
De zeilmaker / 3 ligtmatrozen en een matroos worden ziek naar het hospitaal gebracht.
Op 28-5-1833 wordt 4e stuurman Aart Mijnders ziek en moet naar het hospitaal worden gebracht.
Op 4 -6-1833 voor de reparatie aan de kiel op de werf in Philadelphia moet de gehele lading van het schip overgeladen worden. Er zijn 237 balen koffie en 19 kan suiker beschadigd.
De bemanning verblijft tijdens de reparatie van het schip op het Hollandse fregat,,LOUIZA BARBERA,, (reder J.S.Walraven te Amsterdam met kapitein Foeke Hiddes Zeylstra vlag A 43). Deze kapitein Zeylstra helpt met raad en daad de jonge kapitein v/d Koppel om alles te regelen bij al deze grote problemen.
Op 24-6-1833 tegen hoge kosten wordt het schip gerepareerd en nieuw koper aangebracht aan de kiel, op een nieuw anker moet lang worden gewacht.
Op 4 -6- 1833 is bevrijdingsdag de nationale feestdag van Amerika, de vlag wordt gehesen en om 8 uur en 12 uur 6 saluutschoten ter ere van het land afgevuurd.
Op12-7-1833 is kapitein Zeylstra met de ,,Louisa Barbera,, vertrokken naar Amsterdam.
De gehele lading moet weer worden ingeladen en men kan eindelijk op weg naar Holland.
Op 7-8-1833 wordt ,,DE DORDTENAAR,, eindelijk met stoomboten uit de haven gesleept.
Op 11-8-1833 vertrekt het schip uit Philadelphia.
Op 13-9-1833 aankomst voor de kust van het eiland Schouwen.
Op 3-10-1833 komt ,,DE DORDTENAAR,, na een moeizame reis van bijn 1 ½ jaar aan in de haven te Dordrecht.
Wie denkt dat de reders enige waardering hadden voor het heel en veilig thuis brengen van het schip en lading, ondanks de jonge en onervaren kapitein en stuurlui en de vele problemen met ziekte en overlijden van 6 bemanningsleden en 2 kapiteins onderweg, en schade aan het schip en de lading komt bedrogen uit.
De brieven met de slechte berichten en problemen met ,,DE DORDTENAAR,, zijn uit Batavia, Sint Helena en Philadelphia al via de handelsagenten, scheepsexperts en de behulpzame kapiteins Adriaan en Zeylstra hun vooruit gegaan.
De directie stuurt de gehele bemanning naar huis en zij worden niet meer voor een volgende reis aangenomen. Zelfs kapitein Samuel v/d Koppel krijgt niet zijn functie van 1e stuurman terug. En ook de aangestelde 3e en 4e stuurman Johan Putzer en Aart Mijnders, die door noodzaak deze rangen naar beste kunnen hadden vervuld krijgen geen aanstelling meer op ,,DE DORDTENAAR,,. De directie vond zelfs dat de kapitein met de 1e en 2e stuurman gedisfunctioneerd hadden.
Kapitein v/d Koppel nam hier geen genoegen mee en eiste een eervolle vermelding van de directie van de rederij BLUSSÉ van Oud Alblas.

DE KAPITEINS VAN HET FREGAT ,,DE DORDTENAAR,,

DIRK VAN DER KOOGH geb: 10-7-1798 te Dordrecht /overl: 6-5-1831 op de 1e reis aan boord van zijn schip ,,De Dordtenaar,, op weg naar Batavia z.v. Hendrik v/d Koogh en Maria Huisers

FRANS VAN GINKEL (vlag D 19 / R 12) geb: 1802 te Rotterdam /overl: op 1-12-1832 te Semarang aan de cholera op de 2e reis aan boord van zijn schip ,,De Dordtenaar,, te Semarang/ Indie neemt als 1e stuurman het gezag over op het schip na het overlijden van kapitein Dirk v/d Koogh verslag v/d 2e reis mei 1832 in logboek (archief 124 nr 18 Gem Arch Dordrecht)

PIETER KRAAY geb: 1799 te Amsterdam overl:6-3-1833 te Sint Helena na een val van het paard op de 2e reis van het schip ,,De Dordtenaar,,
Hij neemt als 1e stuurman het gezag over op het schip op 1-12-1832 na het overlijden van kapitein Frans van Ginkel te Samarang.

SAMUEL V/D KOPPEL (vlag R 147/A 608) geb: 8-5-1806 s' Gravendeel neemt op de 2e reis van het schip ,,De Dordtenaar,, als jonge onervaren 1e stuurman van 26 jaar (hij had op deze 2e reis aangemonsterd als 2e stuurman) het gezag overop het schip na het overlijden van kapitein Pieter Kraay en brengt na een moeizame reis met twee maal overlijden van een kapitein eerst kapitein Frans v Ginkel op 1-12-1832 in Indie en 3 maanden later kapitein Pieter Kraay op 6-3-1833 op Sint Helena.
Onderweg overlijden aan boord 6 leden van de bemanning, hij brengt het schip naar beste kunnen via Philiadelphia weer naar Dordrecht.
De directie van de rederij vindt dat hij het er slecht van heeft afgebracht en hij mag zelfs niet meer terugkomen als 1e stuurman.
Samuel v/d Koppel neemt hier geen genoegen mee en eist , een eervolle vermelding van het onder zeer zware en onvoorziene omstandigheden voortzetten van de reis en het schip naar beste kunnen weer heelhuids terug te brengen bij de reder te Dordrecht.
In 1841 werd hij kapitein op de nieuwe bark ,,Ternate,,520 ton gebouwd op de werf van Smit te Kinderdijk voor reder H.van Rijckevorsel te Rotterdam.

HENDRIK PIETER VISSER (vlag D 37) geb: 1806 te Twello / overl 20-3-1852 te Dordrecht z.v. Juriaan Hendrik Visser en Swanide Helena Budde. Hij trouwt in 1837 te Dordrecht met Hendrika Petronella BLUSSÉ (1814 / 1888 Dordrecht) d.v. Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas reder en Jacoba Holle.
Kapitein op de 3e reis van het fregat ,,De Dordtenaar,, naar Batavia. Hij vertrekt in oktober 1833 en is terug in september 1835 na een reis van bijna 2 jaar.
Op 8-9-1835 laat kapitein H.P.Visser per brief aan de reder BLUSSÉ weten, als kapitein van het fregat ,,De Dordtenaar,, af te zien om kapitein te worden op het nieuw te bouwen fregat ,,Oud Alblas,, en het begeleiden van de bouw hiervan op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht.
In 1837 is hij cargadoor / eigenaar van de firma ,,Visser en Muller,, samen met oud kapitein Michiel Muller Stefens (vlag D 6) geb: 1786 te Emden.

JAN FREDERIK PIETER ANTHONIE ABBEMA (vlag D 41/A 439). geb: 4-3-1806 te Amsterdam z.v. Jan Frederik Abbema (uit Utrecht en militair in Batavia) en Maria Elisabeth Martin. Hij trouwt met Christina Elisabeth Valentein (1810 Amsterdam).
1e stuurman op de 3e reis van het fregat ,,De Dordtenaar,, met kapitein Hendrik Pieter Visser voor een reis naar Batavia en Nagasaki.
Kapitein van 1835 t/m 1839 op de 4e en 5e reis ,,DE DORDTENAAR,,
In 1851 verandert hij van beroep en wordt hij scheepsbouwmeester te Amsterdam.
Het schip werd op 13 april 1839 publiek verkocht te Amsterdam aan Dhr W.P.Pool v Braggen te Amsterdam voor f 47.200, -
De logboeken nrs 18 t/m 23 van 4 reizen van het fregat ,, DE DORDTENAARD,, zijn bewaard gebleven in archief 124 rederij BLUSSÉ van Oud Alblas Gem Archief Dordrecht.

EERSTE AANDEELHOUDERS VAN HET FREGAT ,,DE DORDTENAAR,, 1830

* ADOLPH BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS (1779 Dordrecht/1846 Parijs). Eigenaar van boekhandel /uitgeverij te Dordrecht z.v. Pieter BLUSSÉ en Sophia Vermeer, in 1811 getrouwd met Jacoba Holle (1788 Oost Kapelle -1839 Dordrecht).
* JOHANNA ANTONETTA BLUSSÉ -VRIESENDORP....... f 16.375,-
(1803 Dordrecht) d.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana v/der Kaa, in 1821 getrouwd met Francois Frederic BLUSSÉ (1797/1833) broer van Adolph BLUSSÉ van Oud alblas
* CORNELIS GIPS ....... f 12.550, - (1778/1843 Dordrecht) scheepsbouwer te Dordrecht z.v. Pieter Gips en Dingena van Limmen, in 1801 getrouwd met Adriana Boest
* Mr JOHANNES HERMAN HOLLE ....... f 11.295,-
(1786 Middelburg/ 1862 Gorkum) advocaat te Dordrecht z.v. Paulus Holle en Hendrika Pieternella van Beest (zwager van A. BLUSSÉ van Oud Alblas).
* SIMON VAN BRAKEL ....... f 10.040, - (1761/1830 Dordrecht) koopman te Dordrecht z.v. Gerrit v Brakelen Geertrui Salomons in 1786 getrouwd met Geertrui van Hoogstraten(1760 Dordrecht) d.v. Gerrit v Hoogstraten en Helena v Lexmond.
* DIRK VAN DER KOOGH ....... f 10.040, - (1798 Dordrecht / 1831 op zee) 1e kapitein op het fregat de ,,Dordtenaar,, z.v. Hendrik v/d Koogh en Maria Huisers, in 1830 getrouwd met Catharina J.Gips d.v. scheepsbouwer Cornelis Gips en Adriana Boest.
* HERMAN VAN DER SANDE ....... f 7.530, - (1797 Dordrecht) koopman te Dordrecht z.v. Hendriks v/d Sande en Anna Margaretha v Laren, getrouwd ca 1819 met Johanna Maria Verbeek(1796/1867 Dordrecht) d.v. Albert Jan Verbeek en Hendrika Telders.
* HENDRIK VAN DER KOOGH ....... f 7.530, - (1794 Dordrecht/1856 Amsterdam) zaagmolenaar te Dordrecht z.v. Willem v/d Koogh en Johanna Bors /ongehuwd.
* HENDRIK HOLLE ....... f 7.530, - ( 1793 Oost Kapelle) koopman te Oost Kapelle z.v. Paulus Holle en Hendrika Pieternella van Beest (zwager van A BLUSSÉ van Oud Alblas ).
* BENJAMIN COP ....... f 6.275, - (1780 Geertruidenberg) apotheker in de Voorstraat te Dordrecht, getrouwd in 1813 met Cornelia Veth (1791 Dordrecht) d.v. Jan Veth koopman te Dordrecht en Johanna Struyk.
* ABRAHAM DU BOIS en zn te Dordrecht ....... f 6.275,- (1791 Rotterdam) koopman/reder te Dordrecht.
* BOONEN en VAN HOOGSTRATEN handelsfirma te Dordrecht ....... f 5.020, -
* VOGELSANG en Co cargadoors te Dordrecht f 5.020, -
* PREMIE DER NATION EN NIJVERHEID f 13.812,33
                                                                     --------------- 
                                                          Totaal f 174.452,33

EERSTE REKENING VAN HET FREGATSCHIP DE DORDTENAAR,, 1830
Uit archief 124 / nr 17 grootboek 1830-1839 rederij BLUSSÉ van Oud Alblas te Dordrecht GAD

Aan de scheepbouwmeester (Cornelis Gips te Dordrecht) ....... f 70.000, -
Smitswerk ....... f 12.014,29
Spijkers en ijzerwerk ....... f 2.216,93
Koper voor de kiel ....... f 10.793,251/2
Lood ....... f 1.022,37
Schilder en verfwaren ....... f 1.636,06
Arbeidslonen en benodigdheden aan het tuig ....... f 4.084,28
De zeilmaker ....... f 7.873,30 1/2
Ankers en kettingen ....... f 7.518,22 1/2
Betimmerings en beeldhoud en snijwerk ....... f 3.115,02
Buitenrekeningen.......  f 1.126,30
De vlaggenmaker.......  f 205, -
Het combuis .......  f 684,57 1/2
Koks gereedschappen.......  f 31,20
Scheepsbenodigdheden....... f 206,45
Kajuitsgoederen.......  f 1.034,56
Medicijnen ....... f 1.129,781/2
Staat van wapening ....... f 1.170, -
Victualies ....... f 14.588,24
Watervaten en verder Fustagie ....... f 1.249,55
Waarloos rondhout ....... f 1.011, -
Waarloos zeildoek en linnens ....... f 1.440,941/2
Pek en seve ....... f 201,50
Zeekaarten en instrumenten ....... f 1.897,95
Assurantien.......  f 6.311,85
Kleine uitgaven ....... f 1.042,611/2
Diverse gages.......  f 3.527,58
Meet en zeebrieven en Lootsgelden.......  f 798, -
Ballast ....... f 549,45
Touwslagerswerk.......  f 10.878,80
Blokmakerswerk ....... f 1.816,
Saldo dat opvolgende rekening overbrengen ....... f 3.276,94
                                                                ------------
                                            Totaal ....... f 174.452,33

Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas werd in de rederij opgevolgd door zijn zoons Pieter en Adolph de Gebr BLUSSÉ.

MR .PIETER BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS
(1812 Dordrecht /1887 Den Haag) hij trouwt in1840 met zijn nicht Paulina Henriette Holle. (1816 Gorkum /1849 Dordrecht) d.v. mr Johannes H.Holle en Lucretia Vorster.
Hij was mede firmant van de boekdrukkerij / scheepsreder/lid 2e kamer der Staten Generaal en minister van financieen 1871/72 onder Thorbecke.

MR .ADOLPH BLUSSÉ (1815 / 1890 Dordrecht) hij trouwt met Willemina Cornelia Soek. Hij was mede firmant van de boekdrukkerij /scheepsreder/lid Gem. Raad te Dordrecht /lid 1e kamer der Staten Generaal / voorzitter Kamer van Koophandel te Dordrecht.


SCHEPEN VAN DE REDERIJ ADOLPH BLUSSÉ VAN OUD ALBLAS (en later GEBR. BLUSSÉ)
(13 schepen waarvan 12 nieuw gebouwd/ een schip vergaan)

Fregat ,,DE DORDTENAAR,, 451 last / lang 40.55 ellen/wijd 7.90 ellen/hol 5.98 ellen /bijlbrief nr 71 /25-2-1831/ werf Cornelis Gips /Kiel: 23-12-1829 /te water: 28-8-1830.
1e Kapitein: Dirk v/der Koogh (1798 Dordrecht overl: 6 mei 1831 op zee op weg naar Batavia).
2e Kapitein (onderweg) Frans v Ginkel vlag D 19 (1802 Rotterdam- 1832 a/b schip te Samarang) 
1e stuurman a/b fregat ,,De Dordtenaar,, / neemt het gezag over op 6 mei 1831 aan boord.
1e reis MRD nr 472/ 25-2-1831 / vertrekt op 25-3-1831 uit Hellevoetsluis met 44 man naar Batavia/in Batavia op 16-9-1831/ terug in Hellevoetsluis op 16-3-1832.
Het schip wordt op 13-4-1839 publiek verkocht te Amsterdam aan Dhr W.P.Pool van Braggen te Amsterdam voor f 47.200,- (4 logboeken zijn bewaard gebleven arch 124).

Fregat ,,JACOB CATS,, 405 last /bijlbrief nr 75 / 4-18-1835 /werf Cornelis Gips.
Te water: 16-3-1835.
1e Kapitein Jan Ingerman/ vlag D 40 (1786 Amsterdam)
1e reis MRD nr 736 /11-5-1835 /vertrekt op 30-6-1835 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia/terug in Holland op 28-5-1836.
Het schip maakte voor de rederij 16 reizen en werd in 1858 publiek verkocht in Batavia.

Fregat ,,OUD ALBLAS,, 401 last / bijlbrief nr 82 / 1-10-1836 /werf Cornelis Gips.
Te water: 29-8-1836.
1e Kapitein Johannes Evert Strumphler/ vlag D 37 (1805 Amsterdam-1845 Amsterdam). 
1e reis MRD nr 789 /4-10-1836/ vertrekt op 11-11-1836 uit Hellevoetsluis met 38 man naar Batavia/ terug in Holland/Amsterdam op 23 -8- 1837.
In 1842 werd het schip omgetuigd tot bark met kapitein Pieter Kley
Het schip maakt voor de rederij 14 reizen en werd in 1856 publiek verkocht.
baron van geen_2.jpg (81828 bytes)

Fregat ,,ORION,, 489 last /bijlbrief nr 94 / 9-25-1838 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Jacob v/d Linden/ vlag D 6 (1806 Krimpen a/d Lek).
1e reis MRD nr 900 /20-9-1838 /vertrekt op 18-11-1838 uit Hellevoetsluis met 42 man naar Batavia /terug in Holland op 19 augustus 1839/Amsterdam.
Het schip maakte voor de rederij 12 reizen en werd op 23-8-1859 publiek verkocht te Rotterdam.
Logboek nr 32 van de elfde reis met kapitein Cornelis Marius Borghorst vlag D 49 is bewaard gebleven (archief 124 rederij BLUSSÉ v Oud Alblas te Dordrecht GAD).

Fregat ,,ISIS,, 487 last /bijlbrief nr 99 /7-9-1839 /werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Jan Frederik Pieter Anthonie Abbema / vlag D 41(1806 Amsterdam).
1e reis MRD nr 945/6-9-1839 /vertrekt op 4-10-1839 uit Hellevoetsluis met 39 man naar Batavia /terug in Holland op 20 oktober 1840.

Bark ,,TIMOR,, 240 last / bijlbrief nr 104 / 7-5-1840 / werf Cornelis Gips.
Kiel: 15-3-1839 /te water:31-7-1840.
1e Kapitein Johannes Albertus Boning/ vlag D 49 (1813 Amsterdam-1844 Dordrecht ).
1e reis MRD nr 989 /5-5-1840 /vertrekt op 6-6-1840 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia /in Batavia op 19-9-1840 /in Holland op 17 februari 1841.
Het schip maakte voor de rederij 14 reizen en keerde de laatste reis niet terug het schip verging op 22-12-1856 in de Tafelbaai bij Robbeneiland /Zuid Afrika. Logboek nr 42 van de 14e reis in 1856 met kapitein J. T. Agema vlag D 42 is bewaard gebleven (archief 124 rederij BLUSSÉ v Oud Alblas te Dordrecht GAD).

Fregat ,,ADMIRAAL VAN HEEMSKERK,, 599 last /geen bijlbrief te Dordrecht/werf Cornelis Gips. Kiel: 4-9-1839 / te water: 31-8-1840.
1e Kapitein Johannes Evert Strumphler/ vlag D 37( 1805 Amsterdam-1845 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1027/21-1-1841 / vertrekt op 14-3-1841 uit Hellevoetsluis met 43 man naar Batavia /terug in Holland op 14 januari 1842/Amsterdam.
Het schip maakte voor de rederij 12 reizen en werd in 1862 publiek verkocht te Amsterdam.
Logboek nr 39 van de 6e reis 1850/1851 met kapitein Pieter Kley vlag D 43 is bewaard gebleven. (archief 124 rederij BLUSSÉ van Oud Alblas te Dordrecht GAD).

Bark ,,JAN VAN HOORN,, 292 last /bijlbrief nr 110/16-6-1841/ werf Cornelis Gips
Te water: 19-6-1841.
1e Kapitein Johannes Adriaan Keeman /vlag D 53 (1812 Amsterdam ).
1e reis MRD nr 1111/31-3-1842 / vertrekt op 11-4-1842 uit Hellevoetsluis met 22 man naar Batavia/in Batavia op 2-8-1842/terug in Holland 6 april 1843/Rotterdam.
Het schip maakte voor de rederij 13 reizen en werd in 1862 publiek verkocht in Schiedam
De 4 logboeken nrs 44/45/46/47/zijn bewaard gebleven van de reizen 1857/1859, met kapitein Barend Mols D 87 en de reizen 1861/1862 met kapitein Cornelis Marius Borghorst vlag D 49
(archief 124 rederij BLUSSÉ v Oud Alblas te Dordrecht GAD).
jan van hoorn.jpg (43628 bytes)

Bark ,,J.C. SCHOTEL,, / 292 last / bijlbrief nr 159 / 26-3-1849 / werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Jan de Ridder/ vlag D 56 (1818 Krimpen a/d Lek-1852 op zee).
1e reis MRD nr 1410/29-3-1849 / vertrekt op 21-5-1849 met 16 man naar New York/Batavia
Het schip maakte voor de rederij 13 reizen tijdens de laatste reis liep het schip zoveel averij op dat het op 14-1-1869 te Batavia werd verkocht.
12 logboeken nrs 49 t/m 60 van reizen zijn bewaard gebleven.
De reis 1849/1850 met kapitein Jan de Ridder vlag D 56.
De reis 1850/1852 met kapitein Johannes Pieter van Beest Holle vlag D 56.
De reis van 1862/1863 met kapitein Jurgen de Groot vlag D 89.
(archief 124 rederij BLUSSÉ v Oud Alblas te Dordrecht GAD).

Fregat ,,SUMATRA,, / 408 last/ koopbrief nr 176 /7-11-1851/ van Heinrich Rudolf T. Glasenkamp Amsterdam voor f 50.000, -
Kapitein Johannes Adriaan Keeman/ vlag D 53 (1812 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1594 /26-9-1852/ naar Australie via Liverpool.
Het schip maakte 4 reizen voor de rederij en werd in 1862 verkocht aan Zweden.

(DE ,, KOSMOPOLIET 1,, 1e MEDIUM/CLIPPER IN NEDERLAND GEBOUWD).
Medium/clipper ,,KOSMOPOLIET 1,, / 398 last/ bijlbrief nr 202 / 15-1-1855 /werf Cornelis Gips.(1e medium/clipper in Nederland gebouwd naar voorbeeld van een half model van een Amerikaanse clipper van 1200 ton van de scheepsbouwers Perrine Patterson en Stack te New York meegenomen door luitenant ter zee Marin Henri Jansen (1818 Antwerpen)) die met het marine fregat ,,Prins v Oranje,, in april 1852 te New York was en in augustus 1852 het halfmodel als geschenk gaf aan de Gebr BLUSSÉ die er een kleiner model clipper van lieten ontwerpen door Christiaan Gips DBz. kleinzoon van Cornelis Gips kosten ca f 212.000, -).
Kiel gelegd: 27 oktober 1853 / te water: 29 november 1854.
1e Kapitein Jacob Bouten /D 18 (1815 Veendam-1894 Hees) hield toezicht op de bouw van de ,,Kosmopoliet,, samen met Landsscheepsbouwmeester Hendrik Schokker aan de werf.
1e reis MRD nr 1682 / 4-4-1855 / vertrekt op 18-4-1855 uit Hellevoetsluis met 36 man Batavia /in Batavia op 15-7-1855/vertrek uit Batavia op 19-8-1855 / in 30 dagen bij de kaap en op de 44e dag bij Sint Helena / 51e dag bij de Evenaar /70e dag bij de Azoren /terug in Holland op 9 december 1855. De eerste ladig terug uit Batavia was een lading koffie en thee en 30 passagiers.
Het schip maakte 18 reizen voor de rederij en werd op 2-9-1871 verkocht naar Engeland.
Logboek nr 63 van de 17e reis 1870/1871 met kapitein Hendrik Dienske vlag D 7 is bewaard gebleven. (archief 124 rederij BLUSSÉ v Oud Alblas te Dordrecht GAD).
kosmopoliet_I.jpg (105361 bytes)

DE AANDEELHOUDERS VAN DE ,,KOSMOPOLIET 1,,IN 1853 (Uit het grootboek van de ,,Kosmopoliet 1,, archief 124/nr 62 rederij Blusse v Oud Alblas)
   GEBR BLUSSE te Dordrecht / f 66.000,-
   MEVR HENDRIKA P. BLUSSE wed.v H.P. Visser te Dordrecht /f 26.400,-
   DHR H.HOLLE te Voorst / f 13.200,-
   MEVR L.S. BLUSSE wed. Reuvers te Leiden / f 19.800,-
   MR. G. DE VRIES te Haarlem / f 6.600,-
   MR. P.J.G. VERBEEK te Deventer / f 6.600,-
   MEVR J.P. MAIZONNETwed. Blusse de Jonge te Dordrecht / f 13.200,-
   DS. W.R. BARON V HOEVELL te Den Haag/ f 6.600,-
   MR. J.R. THORBECKE te Den Haag / f 6.600,- BURGM C.MAAS GEESTRANUS te Delft / f 6.600, CORNELIS GIPS EN ZN te Dordrecht /f 13.300,-
   v HAAFTEN EN K. VISSER AZ te Sliedrecht / f 6.600,-
   MEVR BLUSSE V OUD ALBLAS geb Heringa te Dordrecht / f 6.600,-
   MEVR A.C.PROOI KLUIT geb Assink te Den Haag / f 6.600,-
   De winstuitdeling in febr 1856 bedroeg f 32.000,-

ENKELE UITGAVEN UIT HET GROOTBOEK 1853/1854
   SCHIP EN BEELDSNIJWERK f 96.979,71
   HALF MODEL V/H SCHIP f140,-
   STEENDRUK V /D TEKENING SCHIP DOOR F.BOGERf 79,40
   VERITAS EXPERTS CERTIFICAAT f 67,-
   ANKERS, KETTINGEN EN IJZEREN MASTEN TOTAAL f 13.689,36
   GROOTE MAST EN RA f 2.301,-
   FOKKEMAST f1.774,-
   ZEILEN EN VLAGGEN BIJ F.V/D HOOGEN f 12.007,-
   TOUWWERK f 11.506,89
   POMPSPIL, IJZEREN POMPEN EN LIEREN f 25.010,-
   ZEEINSTRUMENTEN AAN LT TER ZEE M.H. JANSSEN f 50,45,-
   CRONOMETER J.J. DRAAISMA f 411,25
   KAARTEN WED.KRAP V DUYN f 797,30
   KOMPASSEN A.H.V/D MEULEN f 173,50
   BAROMETER H.OLLAND EN CO f 60,-
   TOEZICHT OVER DE BOUW SCHIP, HENDRIK W.SCHOKKER f 500,-

DE BEMANNING OP DE 1E REIS VAN DE ,,KOSMOPOLIET 1,, 1855
Kapitein: Jacob Bouten /39 jaar/ te Dordrecht / gage f 150,- p.m.
1e stuurman: Willem v Wijngaarden v Rees 27 jaar/ te Urk/ gage f 70,-p.m.
2e stuurman: Jan Hoogerwerff/ 31 jaar/te Vlaardingen/gage f 50,- p.m.
3e stuurman: Raphael Gijsbert v/d Blijk /19 jaar /te Dordrecht / gage f 30,- p.m.
Dokter: J.Q. Bos / 40 jaar /te Breda/gage f 70,- p.m.
Bootsman: Johan Olderich /45 jaar/ te Rotterdam/gage f 45,- p.m.
Timmerman: Cornelis Doorn /32 jaar/te Dordrecht /gage f 60,- p.m.
Zeilmaker Heinrich Muller /24 jaar/te Bremen/gage f 34,- p.m.
Kok: Cornelis Kriens/ 31 jaar/ te Dordrecht /gage f 40,- p.m.
Koksmaat: T.H. Schnelle /39 jaar/te Rotterdam/gage f 35,- p.m.
Matroos: Pieter de Meester /20 jaar /te Vuren/gage f 25,- p.m.
Matroos: J. Schrijver/ 24 jaar/te Rotterdam/gage f 25,- p.m.
Matroos: Arnoldus Hooymaayer /26 jaar/te New York/ gage f 25,- p.m.
Matroos Olof Johnson /36 jaar te Carlham/Zweden /gage f 25,- p.m.
Matroos: Hendrik Johan roelien/25 jaar/te dordrecht / gage f 25,- p.m.
Matroos : Carl Windgren /32 jaar/te Soderham/ gage f 25,- p.m.
Matroos: Jonas Hog / 26 jaar/ te Soderham/ gage f 25,- p.m.
Matroos: Thomas Gilbertsen/32 jaar/te Wales/ gage f 25,- p.m.
Matroos: James Lyon/25 jaar/te Cornwallis/ gage f 25,- p.m.
Matroos: Jonas Eldes/20 jaar/ te Stockholm/ gage f 25,- p.m.
Matroos: E. Carson /28 jaar/te Helsingfors/ gage f 25,- p.m.
Matroos: Jacob Thune/ 42 jaar/te Lolland/ gage f 25,- p.m.
Matroos: Jurrie Flint/22 jaar/te Bremen / gage f 25,- p.m.
Ligtmatroos: Pieter Hofman/18 jaar/te Dordrecht / gage f 12,- p.m.
Ligt matroos: A.D. Rosenboom/17 jaar/te Haarlem/ gage f 12,- p.m.
Kajuitjongen: Gerrit Roelofs/ 14 jaar/te Voorst/ gage f 8,- p.m.
Kajuitjongen: G.F. van Reyn /14 jaar /te Den Bosch/ gage f 8,- p.m.
Kajuitjongen: Rudolf Frederik Cornelis Thorbecke /15 jaar /te Leiden /gage f 8,- p.m. (zoon van minister Thorbecke /mede aandeelhouder van de ,,Kosmopoliet 1,, hij ging mee voor een reis voor een heropvoeding aan boord).

Clipper ,,KOSMOPOLIET 2,, 569 last/ bijlbrief nr 248 / 3-2-1865 werf Cornelis Gips. 1e Kapitein Jacob Bouten / vlag D 18 (1815 Veendam-1894 Hees) hield toezicht op de bouw van ,,Kosmopoliet 2,,(kosten v/h schip ca f 303.300, -).
1e reis MRD nr 2132/23-3-1865 /met 36 man naar Batavia.
Het schip maakte 10 reizen voor de rederij en werd op 25-7-1876 verkocht te Rotterdam.
Het Logboek nr 65 uit 1866 met kapitein Jacob Bouten vlag D 18 is bewaard gebleven.
(archief 124 rederij BLUSSÉ v Oud Alblas te Dordrecht GAD).
kosmopoliet2.jpg (34382 bytes)

Clipper ,,KOSMOPOLIET 3,, 817 last / geen bijlbrief in Dordrecht/(1871) werf Cornelis Gips.
1e Kapitein Everhardus Martinus Chevalier/ vlag D 44( 1836 /1904 Dordrecht).
1e reis MRD nr 36 /22-7-1871 met 35 man naar Batavia.
Het schip werd verkocht op 14-8- 1879 voor f 60.000, -
Het schip maakte 6 reizen voor de rederij, en was te groot voor de wateren rond Dordrecht.
Scheepsportret van Dordtsche klipper, door van Vliet.jpg (77993 bytes) (Kunst- en Antiekveiling 4, 5 en 6 juni 2008; Scheepsportret van Dordtsche klipper, door van Vliet [http://www.makveilingen.nl])

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

- [No 1249] Wij Ondergeschreven Mr. Pieter Blusse van Oud-Alblas, scheepsreeder, mr. Adolph Blusse, Scheepsreeder, Martinus Adriaan van Nievervaart en mr Pieter Johan van Nievervaart, commissionairs,allen alhier verklaren dat Paulus van Beest Holle, particulier thans wonende te Rotterdam, van af zijne geboorte tot December 1847 alhier onafgebroken heeft gewoond en gedurende dien tijd is geweest van een goed en onbesproken gedrag.
   Dordrecht den 17 October 1850
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
02-11-1835 J.F.P.A. Abbema 451 f 6,00
22-11-1836 de Dortenaar J.F.P. Abbema 451 f 6,00

- Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigs houden, dat het Fregatschip genaamd de Dortenaar lang veertig Ellen 55 duimen en wijd 7 Ellen 90 duimen en hol 5 Ellen 98 duimen, en daar over gemeten op 451 Lasten, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips op zijne werf is gebouwd en op den 28ste Augustus 1830 te water gelaten.
       Dordt 22 Febr 1831
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1934 verklaringen over 1831]

- Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigs houden, dat het Fregatschip genaamd de Dortenaar lang veertig Ellen 55 duimen en wijd 7 Ellen 90 duimen en hol 5 Ellen 98 duimen, en daar over gemeten op 451 Lasten, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips op zijne werf is gebouwd en op den 28ste Augustus 1830 te water gelaten.
Dordt 22 Febr 1831
- Koningrijk der Nederlanden. Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie;
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 18 Maart 1831 voor hen verschenen is :
Frederik Cornelis Deking Dura als Procuratiehouder van Gerrit van Hoogstraten & Zn, Touwslagers, wonende binnen deze Stad, dewelke met slemnele Eede heeft verklaard dat zoij voornemens zijn, van hier te verzenden naar Batavia Fregatschip de Dordtenaar kapt. Dirk van der Koogh, de hieronder omschrevene goederen, alle alhier in hunne gevestigd Touwslagerij vervaardigd.
H No. 1-6 6 kabeltouwen, lang 125 vadem
    No. 1 dik 8 1/2 dm
    No. 2 dik 8 1/4 dm
    No. 3 dik 8 dm
    No. 4 dik 7 3/4 dm
    No. 5 dik 7 1/2 dm
    No. 6 dik 7 1/4 dm
H no. 7-9 3 Paardlijnen, lang 125 vadem
    No. 7 dik 4 1/2 dm
    No. 8 dik 4 dm
    No. 9 dik 3 1/2 dm
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1934 verklaringen over 1831]

- Op heden ontving ik het voor mij allersmartelijkst berigt, dat mijn Geliefde Man, DIRK VAN DER KOOGH, met wien ik naauwelijks een jaar gehuwd was, op de uitreize naar Batavia met het Fregatschip de Dortenaar, hetwelk hij als Kapitein voerde; den 6 Mei ll. tot grievende smart van mij, en van zijne verdere betrekkingen en vrienden, overleden is, in den ouderdom van ruim 32 jaren.
  C.J. GIPS Wed. D. van der Koogh
   Dordrecht, den 11 Augustus 1831.
[Dordrechtsche courant, 12-08-1831]

* (27 mrt 1832) attestatie de vita afgegeven aan Joseph Leopold Verhiest volgens gedrukt formulier ter bekoming van betaling van den aan hem toegekend Oost Indische Persoon, geb. 3 mei 1791;
* Een Certificaat de vita voor Joseph Leopold Verhiest gewezen onder commies bij de sedertaire recherche te Batavia, thans gepensionneerd mett het koopvaardijschip De Dortenaar uit de Oost geretourneerd, en zich hier bevindende zijnde zijn pas en verdere bewijzen bevattende op het Bureau van den Heer Commissaris van Politie alhier. Verzoekt de advocaat Procureur.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- DUTCH SHIP - The large Dutch ship DORDTENAAR 150 days from Batavia, which has arrived at Philadelphia, with a cargo of coffee, valuable at 500.000 - carried ten guns, and it is rated at about one thousand one hunderd tons, one of the largest and handsomest Dutch vessels, that have visited the country. She is said to have put into Philadelphia to avoid capture by a
British ship of war, and will discharge her cargo there - N.Y. Dai. Adv.
[bron: Barnstable Patriot 26 juni 1833][http://www.sturgislibrary.org/collections/barnstable-patriot]
Barnstable Patriot_dordtenaar1833.jpg (46287 bytes)

- (ca nov 1835) Een Certificaat van Oorsprong voor een kist gemerkt HS inhoudende Boekwerken en Spelen volgens bijgaanden Lijst in 90 verschillende Soorten waarvan 58 Artikelen eigen uitgave zijn van J. Zender en de overige 32 soorten bij onderscheidene Nederlandsche Boekhandelaaren zijn uitgegeven.
geddestineerd naar Batavia met het Nederlandsche Fregatschip De Dortenaar gevoerd door kapitein J.F.P.A. Abbema (ter waarde van f 952)
   voor J. Zender
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia.

Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 2 Nov 1835 voor hen is verschenen 

Joseph ZENDEN, boekhandelaar te dezen Stede Dewelke met solemnele Eede heeft verkalard
dat de kist gemerkt HSZ inhoudende volgens nevengaande lijst 90 verschillende stuks van Boekwerken en Spelen, waarvan 58 artikels zijn door hem uitgegeven en de overige 32 artikelen bij onderscheiden Nederlandsche boekhandelaren te samen ter waarde van f 952 en door hem verzonden met het Nederlandsche Fregatschip De DORTENAAR gevoerd door kapitein J.F.P.A. Abbema gedestineerd naar Batavia
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen. Ten Ordonnantie van dezelve.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- PUBLIEKE VERKOOPING.
De Notaris JAN JACOB BLUSSÉ, residerende te Dordrecht, is voornemens in het openbaar, bij opveiling en afslag, te verkoopen, ten huize van Jilles Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het Marktplein, te Dordrecht, op Zaturdag den 11 mei 1839, des middagds ten twaalf ure precies: 
Een extraordinair welbezeild, gekoperd tweedeks FREGATSCHIP, genaamd DORTENAAR, gevoerd door Kapitein Jan Frederik Pieter Anthonie Abbema, in het jaar 1830 geheel nieuw uitgehaald, en varende onder Nederlandsche vlag; volgens Nederlandsche meetbrief lang 40 ellen 55 duimen, wijd 7 ellen 90 duimen, hol 5 ellen 98 duimen, en alzoo gemeten op 451 lasten. Liggende hetzelve Schip thans te Dordrecht, in de Kalkhaven. En dat met al deszelfs Rondhouten, opstaand en loopend Want, Ankers, Kabelkettingen, Touwen, Zeilen en andere Scheepsbehoeften; alles breeder te zien bij den Inventaris, met nader onderrigt te bekomen bij voormelden Notaris BLUSSÉ, alsmede bij de Cargadoors VISSER en MULLER, op de Kalkhaven te Dordrecht.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 27-4-1839]

- Zaturdag morgen is van voor deze stad vertrokken, gesleept wordende door de Hulser stoomboot de Sea Horse, het fregatschip Dortenaar, thans gevoerd wordende door kap. J.F. Spiegelberg, gaande buitenom naar Amsterdam;
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 04-06-1839]

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-41]
20-06-1836 Jacob Cats Jan Ingerman 419 f 6,00

+

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Jacob Cats'
1 jan. t/m 5 apr. 1840 zeevaart (inkomend), W.B. Derks, Jacob Cats, Batavia, koffij suiker, 792 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), W.B. Derks, Jacob Cats, Samarang, koffij suiker, 767 Tonnen f 50,00
21 apr. t/m 12 juni 1843 zeevaart (inkomend), W. Dirks, Jacob Cats, van Batavia, koffij suiker, 866 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), W.B. Derks, Jacob Cats, Batavia, koffij & suiker, 764 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (inkomend), J.A. Keeman, Jacob Cats, Samarang, koffij etc., 786 Tonnen f 50,00
31-12-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 294 A. v.d. Windt, Jacob Cats, à 15 cent per ton, 779 Tonnen f 116,85
31-05-1856 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 26 v.d. Wind, Jacob Cats, à 15 cent per ton, 779 Tonnen f 116,85

- Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certifieren bij deze dat aan on sbekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd Jacob Cats, lang Negen en dertig Ellen, wijd zeven Ellen du: en Zestig duimen, hol vijf Ellen negen en negentig duimen en daarvan gemeten op vier honderd negentien Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en op den veertiende Maart 1835 van dezelve is van stapel te water gelopen.
     Dordt. 15 April 1835.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- Certificaat van Oorsprong.
Voor een kist en een Pakje Boeken gemerkt AB gedestineerd naar Batavia Met het Nederlandsche fregatschip Jacob Cats gevoerd door kapitein J. Ingerman inhoudende 107 verschillende Soorten van boekwerken waarvan 73 artikels eigene uitgave zijn van J. ZENDEN en de overige 34 Artikelen bij onderscheidene Nederlandsche drukkers zijn uitgegeven bedragende volgens factuur een Somma van f 604,10.
   Joseph Zenden Boekhandelaar
   Den 29 Mei 1835

[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) 5-1977 verklaringen]

- Dordrecht den 11 Februari.
Volgens berigt van Cowes is het fregatschip Jacob Cats, kap. W.B. Derks, na volbragte reparatie, den 6 dezer van daar gezeild, om deszelfs reis naar Batavia voort te zetten;
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 12 febr 1839]

- Volgens berigt uit Falmouth, van den 10 dezer, is aldaar dien dag het schip Jacob Cats, kap. W.B. Derks, wederom binnen gekomen, tot herstel van schade, hebbende den 26 Februarij op 44o 20' N. breedte en 12o 15' Westerlengte, en dus genoegzaam op gelijke hoogte waar hem het vroegere ongeluk trof, in eenen onverwachten rukwind uit het Noorden geheel zijn boven-tuig verloren;
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 16 maart 1839]

- Volgens schrijven van kap. W.B. Derks uit Falmouth van dne 6 dezer, was hij dien dag klaar gekomen, en dacht den volgenden dag de reis naar Batavia te vervorderen.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 13 april 1839]

- DORDRECHT, den 15 April.
Kap. W.B. Derks, voerende het fregatschip Jacob Cats, is, volgens brief uit Falmouth, van den 9 dezer, des morgens van dien dag met eenen allergunstigsten O.N.O. wind van daar gezeild om de reis naar Batavia te vervorderen.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 16 april 1839]

- Met het schip HEEMSKERK, kap. C.G. Blankert, den 15 dezer na posttijd in Texel binnen gekomen, en hetwelk de reis naar Batavia en terug in 6 maanden en 2 dagen volbragt heeft, zijn berigten van daar aangebragt tot den 22 September ll.
Volgens dezelve had het schip de JACOB CATS, kap. W.B. Derks, den 17 September van Batavia naar Dordrecht aangenomen, en zou het schip BROEDERTROUW, kap. J.H. Hazewinkel, den 15 te Batavia van Cheribon teruggekomen, mede onverwijld de tehuisreis aannemen. Het schip de ZWIJGER, kap. P.M. Vogelsang, was den 19 van Dordrecht in Straat Sunda, PICTURA, kap. D. Varkevisser den 12 van Batavia naar Sourabaya, en de STAD THIEL, kap. E.M. Chevalier, den 2 September van Sourabaya te Passaroeang aangekomen.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 19 december 1839]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 28-2-1841 voor hen is verschenen:
De Heer Jan Hordijk, koopman te dezer Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 12 Vaatjes Loodwit inhoudende 600 Nederl. ponden gemerkt L.N. door hem te verzenden met het Nederlandsche Schip genaamd Jacob Cats, gevoerd door kapitein W.B. Derks, gedestineerd naar Batavia; In Zijne Loodwit Fabriek alhier is gefabriceerd.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Certificaat van Oorsprong voor 200 Stuks Stolksche Kazen gemerkt N wegende 925 Nd te verzenden per het fregatschip Jacob Cats, kaptein Derks naar Batavia.
door Van Brakel & Kuijk (Cornelis Kuijk)(kooplieden)
Is Nederlandsch Product.
     3 Maart 1840.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [Certificaat van Oorsprong]
200/2 Flesschen Maag Elixter Bitter voor 't FregatSchip de Jacob Cats, capitein Derks
200/2 Flesschen Maag Elixter Bitter voor 't FregatSchip de Broedertrouw, de heer Minkman Jun.
uit de Fabriek van J. Hoppe likeurstokers te Amsterdam waar van verzoeken voor ieder Schip een Certificaat d'origine.
  Adrianus Selis voor de firma van Baks en Selis.
  (In orde gebragt en afgebotteld op Inl. flesschen)
  3 Maart 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [maart 1840; Certificaat van Oorsprong]
300 pullen inhoudende 15 Ned. Vat lijnolij te verzenden naar Oost Indien per het Neerlands Schip Jacob Cats, kaptein W.B. Derks.
300 pullen inhoudende 15 Ned. Vat lijnolij te verzenden naar Oost Indien per het Neerlands Schip Broedertrouw, kapitein W.R. Minkman Jr.
    Arend van Heck, koopman en Commissionair
[achterkant: gefabriceerd op den Olijmolen de Kat, staande op den Mijl even buiten deze stad]
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (maart 1840) De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van
12 Vaatjes loodwit inhoudende 600 Nd Gemerkt L.N.
om verzonden te worden naar Batavia per het schip Jacob Cats, kapitijn W.B. Derks.

Een Certificaat van Oorsprong voor
12 Vaatjes loodwit inhoudende 600 Nd Gemerkt L.N.
om te verzenden per het schip Broedertrouw, kaptijn W.R. Minkman Jun.
In zijne Loodwit gefabriceerd.
Jan Hordijk
+
Een Certificaat van Oorsprong voor
200 Stolkse kazen w. 1017 Nd Gemerkt N.
om te verzenden per het Schip Broedertrouw, kaptijn W.R. Minkman Jun naar Batavia.
P. & J. Hordijk
voor de firma van P. & J. Hordijk zal ook Jan Hordijk de Eed doen.
Is Nederl. Product.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- [buitenlands paspoort] Wij B en WW etc certificeren bij deze ten verzoeken van den heer Gerrit Lebret, van beroep kantoorbediende,  geboren en wonende alhier,  oud 20 jaren, hebbende blond haar, dito wenkbraauwen en bruine oogen, ordinair neus, blonde baard en zijnde land 1 El 7 palm 7 duimen, voornemend zijnde om met het Fregatschip Jacob Cats te vertrekken naar Batavia, waartoe hij benoodigd heeft een buitenl. paspoort, dat kan ons geene redenen bekend zijn, waarom aan dezelven Gerrit LEBRET tot het doen aan dezelve zien, zoodanig een paspoort, oude hebben te worden geweigerd. En vooral ziet om dat deszelfs vader Arij LEBRET gewild vezoek zelf heeft geapprorieerd.
       Dordrecht 21 Maart 1842
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [certificaat van oorsprong] Pieter Selis, winkelier verzendt met het fregatschip Jacob Cats, kapitein W.B. Derks na Batavia.
Een honderd kruiken te samen inhoudende Een Duizend kannen Bier Azijn, gemerkt [..]
En verklaard dat gemelde Azijn is gefabriceerd in de Azijnmakerij de Haas, toebehoorende aan de Heeren Olij en de Bergen Azijnmakers te Rotterdam en wonende aldaar.
     den 24 Maart 1842
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [certificaat van oorsprong] per het fregat schip Jacob Cats, kapitein W.B. Derks doen Hendrik de Jongh, Brander te verzenden
100 kelders inh(oudende) 1988 kannen binnenl. ged. 94% gemerkt HDI B
In zijne Branderij [=wijk C Voorstraat No. 535] zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen.
    Den 19 Maart 1842
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van de hieronder vermelde inlandsche Hammen voor Negotie naar de Oost of Neerlands Indien.
Ik ondergeteekende verklare voor Negotie naar de Oost of Neerlands Indien uittevoeren, met het Fregatschip Jacob Cats gevoerd bij Kapitein W.B. Derks, veertig stuks Inlandsche gerookte Hammen weegende Netto Een Honders drie en negentig nederlandsche ponden alle geemballeerd en gemerkt met de Letters I als zijnde deze Hammen Nederlandsch Product.
   Dordrecht den 18 Maart 1842
   Adrianus Faasen

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden de Negende Maart 1842 voor hen is verschenen de Heer Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht. Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard dat de
* 50 Vaatjes Delfse Boter in dubbelde fust inhoudende elk 6 ld gemerkt D en de
* 30 Vaatjes Loodwit inhoudende elk 50 l gemerkt H, den hun te verzenden met het Nederlandsche schip genaamd Jakob Cats, gevoerd door Kapitein W.B. Derks, gedestineerd naar Batavia, Is Hollandsch Product, wat het eerstgemelde betreft in het laatstgemelde in hunne Loodwit fabriek alhier [=Wijk D Voorstraat No. 255-256] gefabriceerd.
Dit ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad, en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
        Ter Ordonnantie van dezelve.
- Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
50 Vaatjes delfse Boter in dubbelde fust inhoudende elk 6 ld Gem(erkt) D
30 Vaatjes Loodwit inhoudende elk 50 d Gemt. H.
om te verzenden naar Batavia per het schip Jakob Cats gevoerd bij kapitein W.B. Derks.
     den 7 Maart 1842 
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [certificaat van oorsprong] Hugo van Sluisdam
  120 Stuks gerookte Hammen
  12 Stukken Rook Vleesch
  geemballeerd en gemerkt met de Letter D
te verzenden met het fregat schip Jacob Cats, kapitein W.B. Derks naar Batavia.
En welke gerookte Hammen en Vleesch, is Nederlandsch Product.
    Den 16 Maart 1842.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (mrt 1844) H. van Sluisdam verzoek certificaat van oorsprong van
50 Stuks geemballeerde hammen wegende 350 gemerk D
20 Vatjes gerooktte worst wegende 120 gemerk WORST
5 Vatjes Saucijsen wegende 30 gemerk SAUCIJSEN
10 Vatjes Rolpens wegende 60 ROLPENS
om te verzenden naar Batavia met het Ned. schip Jacob Cats, deheer kapt. W.B. Derks
Is Nederl. product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mrt/apr 1848) Verzoek certificaat van Oorsprong van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd. netto 247 Nlb naar Batavia per Schip Jacob Cats kapt. Keman. Gemerk B.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1850) Certificaat van Oorsprong van 100 Stuks geemballeerde hammen wgd. 498 Nld gemerkt H VAN SLUISDAM DORDRECHT te verzenden naar Batavia per Nederl. schip Jeannette & Cornelia, Kapitein F.K. Veltman.
+
Nog Een van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd. 238 Nld gemerkt H VAN SLUISDAM DORDRECHT
25 vatjes Rolpens wgd 100 Nld gem. ROLPENS
5 watjes saucijs Bologne wgd. 35 Nld. gem. B.B.
te verzenden naar Batavia met het Nederl. Schip Jacob Cats, kapt. J.A. Keeman.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- [INZENDINGSBILJET] Mr. P. Blusse van Oud-Alblas, Wolwevershaven
F.J. v.d. Blijk - Schepen op de rede van Oudorp, schilderij [VERVALT]
   +
[BRIEF AAN PICTURA] D(ordrech)t 6-9-1924 Amice,
Het stuk van [F.J.] VAN DER BLIJK is paneel olieverf, breed met lijst 126 hoog met lijst 104. gesigneerd 1848.
De lijst (verguld) is stuk, en zeer teer (vol krullen) kan niet op den grond gezet daar door het stuk ornament breekt (door ondervinding...wijs).
Het stuk geeft weer de reede van Oudorp met verschillende schepen en bemanning. In de verte de Jacob Cats (O. Indie vaarder) der Gebrs. Blusse reederij te D(ordrech)t.
Steeds ... , Boot
[Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 206, inventarisnummer 310 (jubileumtentoonstelling 1925 150-jarig bestaan Pictura]

*

- [mei 1840] p(er) Fregatschip Oud Alblas, Cap. P. Kleij
4 mandens gem.t L, Inh. 200 halve flesjes Bitter
    +
- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 20-5-1840 voor hen is verschenen:
De Heer Nicolaas LOOS, Brander te dezer Stede
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 4(8) mandens gemerkt L Inhoudende Twee(Vier) Honderd halve Fleskes Bitter door hem te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip(Barkschip) genaamd Oud-Alblas(Timor), gevoerd door kapitein P. Kleij(P. Böning), gedestineerd naar Batavia, Is Hollandsch Fabricaat, door hem in orde gebragt en afgebotteld op Inlandsche flesjes.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stade en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
(get.) J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle
Ter ordonnantie van dezelve
(get.) S.H. Lotsij
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfendertig Kisten wijn inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen te vervoeren naar Batavia met het Nederl. Fregatschip Oud-Alblas, Kapt. P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
   Dordrecht 10 Julij 1840.
   Adrianus Schotman
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van
twintig kisten inhoudende een duizend flesschen of acht honderd Kannen Roode wijn te verzenden naar Batavia met het Nederlandsch Barkschip Oud-Alblas Kapitein P. Kleij, welke kisten gemerkt AS WYN N 1 a 20
   Dordrecht 30 Meij 1842
   A. Schotman
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong zijn gevuld geworden.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeke Certificaat van oorsprong van Bewerking van twintig kisten inhoudende 1000 flesschen of 770 kannen en Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 1 a 20 te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Oud-Alblas, kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
   Dordrecht 25 maart 1844
   A. Schotman (Adrianus)
(In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flessen van Nederl. oorsprong afgebotteld)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van vijftien Kisten inhoudende 750 flesschen of 600 kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 1-15
te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Barkschip Oud-Alblas kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
   Dordt 30 Augustus 1845
   A. Schotman en Zoon
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van tien Kisten inhoudende 500 flesschen of 400 kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 15-25
twee Kistjes en 48 flesschen of 21 kannen Rijnwijn gemerkt AS WYN R
Een Kistje en 24 flesschen of 10 kannen Madera wijn gemerkt AS WYN M
te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Barkschip Oud-Alblas kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
    Dordt 30 Augustus 1845
    A. Schotman en Zoon (Mijndert Schotman)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke certificaat van oorsprong van bewerking van tien Kisten inhoudende vijf honderd flesschen op vier honderd Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N. 25-35 te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsche Barschip Oud-Alblas kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
  Dordrecht den 29 October 1845.
  A. Schotman en Zoon (Mijndert)(M. Schotman compareert voor de firma)
  In hunne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van dertig Kisten inhoudende vijftien honderd flesschen of twaalf honderd Kannen Roode wijn van de moer aangevragt van Frankrijk met vrij Ned. Schip te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Oud-Alblas, Kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
de Kisten zijn gemertk AS WYN N. 1 a 30
   Dordrecht den 3 Meij 1847
   A. Schotman en Zoon
(deze dertig kisten op twee certificaten te stellen 1 a 5 kisten en 1 a 25 kisten)
(hoeveel is den inhoud der 5 kisten. inhoudende 250 fl of 200 kannen)
(hoeveel is den inhoud en der 25 kisten. inhoudende 1250 fl of 1000 kannen)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van dertig Kisten inhoudende vijftien honderd flesschen of twaalfhonderd kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 30 te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Barkschip Oud-Alblas kapt. P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
    Dordt 28 April 1848.
    A. Schotman & Zoon
(Compareert Adrianus Schotman)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Orion'
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), J. v.d. Linden, Orion, Samarang, koffij suiker, 915 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 21 apr. 1845 zeevaart (inkomend), J. v.d. Linden, Orion, Batavia, koffij & suiker, 915 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 31 mrt. 1849 zeevaart (ingaand), Borghorst, Orion, Batavia, Koffij & Suijker, 915 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (uitgaand), P. Borghorst, Orion, Batavia, Steenkolen, 915 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (inkomend), C.M. Borghorst, Orion, Indramago, suijker etc, 915 Tonnen f 50,00
31-05-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 92 Borghorst, Orion, à 15 cent per ton, 924 Tonnen f 138,60

- Wij B. en W.W. etc Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd Orion, lang 42 Ellen 74 duimen, wijd 8 Ellen 35 duimen en hol 5 Ellen 77 duimen en daar over gemeten op 483 Lasten, hebbende Twee dekken en drie Masten, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Cornelis Gips en Zoonen geheel nieuw is gebouwd en op den 4 Sept. 1838, van dezelve is van Stapel gelaten.
   Dordrecht den 19 Sept. 1838.
   B & WW voornoemd

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekende verzoekt Certificaat d volgen(?)
naar 25 Kisten wijn gemerkt GVOS No. 1-25 inhoudende ieder 50 bott wijn dus 1250 bottels (1150 kannen) om te verzenden naar de Oost Indien met het schip de Oeion Kapiteijn van der Linden.
  Corneille Adrien [Vriesendorp]
  gebotteld en in orde gebragt
  den 7 Novb. 1838
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [certificaat van oorsprong]
30 Hammen wegende 180 Ned lb gemerk N.H.
10 Vatjes worst wegende 50 Ned. lb gemerk N.W.
  Huibert van Sluisdam, varkens slagter
   Is Nederl. Product
   met de Orion, den 25 Oct [1838]
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- [certificaat van oorsprong] Adrianus Selis voor de Firma Bax & Selis, Wijnkoopers
20 douzijn halve Flesjes Likeur gepakt in 4 Mandens gemerkt N.B. te varende met het Nederl. Fregat Schip De Orion, Kapitein J. van der Linden, gedestineerd naar Batavia.
Zijn gestookt door de Fabrikant P. Hoppe te Amsterdam.
   +
Cornelis Kuijk voor de Firma van Van Brakel en Kuijk, kooplieden
100 Vaatjes Boter gemerkt DB/N inh. ieder zes Nederlandsche ponden, te varende met het Nederl. Fregat Schip de Orion, Kapitein J. van der Linden, gedestineerd naar Batavia.
   Is Nederlandsch Product.
   den 25 October 1838
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergeteekenden verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
 200 Stolksche kazen 925 Nd ongemerkt
 20 Stolksche kazen 101,5 Nd          ) Gem(erk)t N
 50 kl. Ed(am)m(er) kazen 86,5 Nd   )
te verzenden naar Batavia per het Schip Orion, kapitein J. van der Linden.
   Dordrecht 22 October 1838
   Pieter & Jan Hordijk

Jan Hordijk zal de eed doen.
Is Nederlandsch Product.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Volgens berigt van kap. J. van der Linden, den 18 November met het fregatschip Orion uit Hellevoetsluis in zee gezeild, was hij, de eerste van de sedert 12 November van daar gezeilde schepen, den 19 Februarij te Batavia aangekomen, met de geheele equipage in welstand, en dacht den 24 naar Sourabaya te vertrekken.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 28 mei 1839]

- Volgens berigt van Batavia, van den 11 April, was aldaar den 7 in den besten staat en alles wel aan boord aangekomen het fregatschip Oud-Alblas, kap. J.E. Strumphler van deze stad. het fregatschip Orion, kap. J. van der linden, werd dagelijks van den oosthoek te Batavia teruggewacht. 
Omtrent de cultuur op Java luiden de jongste berigten niet gunstig; dezelve was zeer slecht geweest.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 23 juli 1839]

- Volgens berigt van kap. J. van der Linden, uit Passoeroean van den 29 Maart, was de Orion daags te voren volgeladen, en dacht hij dien nacht met gezegden bodem de terugreis benoorden Madura om en over Batavia naar Amsterdam aan te nemen.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 3 augustus 1839]

- Volgens brief van kap. J. van der Linden, voerende het fregatschip Orion, had hij, na des morgens van den 14 April van Batavia vertrokken te zijn, veel met buijen, stilten en omloopende winden moeten sukkelen, eerst in Straat Sunda, waar de westermousson toen nog aanhield, en vervolgens in den Indische Oceaan, waar hij eerst den 5 mei de wind Zuid-Oost kreeg, doch flauw en met aanhoudend in gunstig weer; waardoor hij eerst den 22 Junij te St. Helena aankwam.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 20 augustus 1839]

- Volgens gisteren avond alhier ontvangen berigt, is den 19 dezer behouden in Texel binnengekomen het fregatschip Orion, kap. Jacob van der Linden, komende van Batavia, en beladen met 8275 balen koffij, 2887 kanassers suiker en 1093 schuitjes tin, voor de N.H.M.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 22 augustus 1839]

- Paulus Jan Lotsij voor zijne firma van Nievervaart & Lotsij verzendt per 't Schip ORION, kapitein v.d. Linden, naar Batavia.
12 kisten Roode wijn inh. 600 vlesschen of 468 Ned. kann wijn gemerkt O 1# tot 12#
12 kisten Rhijnwijn inh. 144 Vleesch en of 117 Ned. kann gemerkt O 1 tot 12
In hunne alhier gevestigde wijnkooperij en Entrepot zijn in orde gebragt en afgebotteld op Vlesschen van Nederl. Oorsprong.
    3 Decb. 1841.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van de hier ondervermelde inlandsche Hammen en Stukken gerookt vleesch voor negotie naar de Oost Indien.
Ik ondergeteekende verklaart voor negotie naar de Oost Indien uittevoeren met het Fregatschip IRION Kaptein van der Linden, twaalf stuks inlandsche gerookte Hammen wegende Netto 65 nederlandsche ponden en zes stuks gerookt vleesch (mede inlandsch) gemerkt GEROOKT VLEESCH wegende netto 37 nederlandsche ponden en vijf onc, alle geëmballeerd en gemerkt met Letters HAM en M.
    Dordrecht den 2 December 1841
   A. Faasen
(Twaalf stuks gerookte Hammen, wegende Netto 65 Nederlandsche ponden, geëmballeerd en gemerkt met Letters HAM en M)
(Zes Stukken gerookte vleesch, wegende Netto 37 Nederlandsche ponden en 5 once, mede geëmballeerd en gemerkt met Letters GEROOKT VLEESCH en M)
(En elke gerookte Hammen en vleesch is Nederlandsch Product)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor
200 Stolksche kazen 1000 lb Gem. V
12 Stolksche kazen 65 lb Gem. N
24/16 Delflandsche Boter in dubbelde fust inhoudende 240 lb Gem. DB M
om te verzenden na Batavia per het Schip ORION, kapitein J. van der Linden.
    Dordrecht 24 November 1841
    Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
(Is Nederlandsch Product)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN, Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar de Indien-Eiland Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat opheden den 23-11-1841 voor hen verschenen is H. Lagerweij, Boekhandelaar en Boekdrukker, wonende binnen deze Stad, wel met solemnele ede, heeft verklaard, dat hij voornemens is van hier te verzenden om naar het Eiland java te worden uitgevoerd per Schip Orion, kaptein Jakob van der Linden, de hier onder omschreven goederen, zijnde alles van Nederlandschen oorsprong en grootendeels ten zijnen Drukkerij gedrukt en vervaardigd.
100 zegge honderd Nieuw spel en lusboekjes van Wester [..] stukjes
400 zegge bierhonderd a.b.c. boekjes van Wester
50 zegge vijftig Christomatie van de Keizer
50 zegge vijftig Lagerweij Grinden de bij perkamt. 3 stukjes
2 zegge twee Riem best iets papier
1/2 zegge een halve Riem goud papier
2 zegge twee Riem Schoolpoe..ten
25 zegge vijfentwintig Van der Barsche Geschiedenis door Muijt
20 zegge twintig Riem Zaanlandsch Schijfpapier
10 zegge tien boek zwaar kardoes papier
20 zegge twintig Schoolatlassen uitgev. van Baedeker te Rotterdam
25 zegge vijfentwintig Nieuw Tes. en Gezangen, Amst.
[40 zegge veertig ..]
20 zegge twintig Pieter Spa te Amsterdam
[4 zegge vier ..]
4 zegge vier de Stem des Bloeds 2 deelen
4 zegge vier de Intriganten
4 zegge vier de Wilde Jager. 2 deelen
4 zegge vier de Kaleidoskoop, door Jonas.
4 zegge vier Stemmen uit het graf van eene Christen door Prof Nieuwenhuis. 2 deelen
12 zegge twaalf Handleiding tot de Nederduitsche Spelling
12 zegge twaalf Handleiding tot het aanleeren van het maten en gewigten Stelsel.
100 zegge honderd Europa Verzameing van letter midelen
100 zegge honderd Steendrukplaten bij Duegerois te Amsterdam
Des ter Oirkonde hebben wij deze, met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (nov. 1841) Ter verzoeke een Certificaat voor Twee Maahoni houte linder stoele met sijn Toebehoort naa Bataavia Met het Schip de Orion, Captijn Van der Linde.
  Christiaan, C. van Attenhoven
gepakt of omwold in Moscovische Matten, met Pak linnen daar voor met het Merk A No. 1 en A no. 2
+
 (Certificaat van Oorsprong) Christiaan van Attenhoven, schrijnwerker en Stoelemaker, verzendt per het Nederlandsche fregat schip de Orion, gevoerd door kaptein van der Linde, gedestineerd naar Batavia.
Twee mahoni houte Stoelen gevuld met Inlandsen bewerkt haar en bekleed met Inlandsch gefabriceerd haar doek, gepakt of omwold in moscovische Matten met Pak linnen daar over met het Merk A No. 1 en A N. 2.
Door hem alhier in zijne werkplaats zijn vervaardigd.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- 100 Kelders waarin elk vijftien flesschen inhoudende 2250 kan Jenever van 94% gem. K
met het Nederl. schip Orion, kapt. C.M. Borghorst naar Batavia.
    Hendrik de Jongh
    voor zijn firma van H. de Jongh & Comp, Branders alhier
   den 30 April 1850.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- De ondergeteekende verzoekt Certificaat van Oorsprong voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, van 200 Stolksche kazen wegende 1000 lb Nederl. in kistjes gemerkt P&JH om te verzenden naar Nederlandsche Indien per het schip Orion, Kapt. C.M. Borghorst.
   Dordrecht 30 April 1850
   Jan Hordijk
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (april 1850) Morgen ogtend om 10 Ure te gaan naar het Secretarie en te vragen om Certificaat van Oorsprong van
B no. 1 Een Mahonie Boekkast
B no. 2 Een Mahonie Linnekast
B no. 3 twee Mahonie Fauteuils
te verzenden met het Fregatschip Orion, kapt. C.M. Borghorst naar Oost Indien
  Willem Frederik Husen
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (april 1850) Morgen ogtend om 10 Ure te gaan naar het Secretarie en te vragen om Certificaat van Oorsprong van
B no. 4 Een Mahonie Linnekast en
B no. 5 Een Mahonie Boekekast
te verzenden met het Fregatschip Orion, kapt. C.M. Borghorst naar Oost Indien
  Willem Krafft, Schrijnwerker
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Isis'
1 juni t/m 18 juli 1841 zeevaart (uitgaand), J.F.B.P. Abbema, Isis, na Batavia, leeg met ballast, 750 Tonnen f 16,67
29 mei t/m 18 juli 1842 zeevaart (inkomend), J.T.B.A. Abbema, Isis, Batavia, koffij suiker, 923 Tonnen f 50,00

- Zaturdag morgen omstreeks 9 ure werd alhier van de werf De Merwede, van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen, met het beste gevolg te water gelaten, het fregatschip ISIS; en zijn onmiddelijk daarna, voor dezelfde reederij, onder directie van de heeren A. Blusse van Oud-Alblas, Herman van der Sande HZoon, F. van Wageningen en Mr. P. Blussé, de kielen gelegd voor een fregatschip, genaamd Admiraal van Heemskerk, en voor een barkschip genaamd Timor.
[bron: SAD 569-45 Dordrechtsche Courant 03-09-1839]

- Wij B. en W.W. etc. Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is er wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Isis, lang 42 Ellen 85 duimen, wijd 8 Ellen 44 duimen en hol 5 Ellen 74 duimen, en daar over gemeten op 487 Lasten, alhier op de Werf genaamd de Merwede van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips en Zoonen geheel nieuw is gebouwd en op den 31 Aug. 1839 van stapel en te water gelopen.
     Dordt den 4 Sept. 1839.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- De ondergetekende van Rossen & Co zullen afleveren uit het fregat Schip Isis capt. J.F.P.A. Abbema naar Batavia
een hoeveelheid van 200 Roode Kelders of 3000 fles Klare Jansen zamen 3933 Kannen à 94% welke verklaren gefabriceerd te zijne distileerderij afgebotteld in Nld gefabriceerde flessen
    Dordt 19 7br 1839
    van Rossen & Co
    Johan Baptist Petrus

Gemerk van 1 tot 200 N.G.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Te Dordrecht ligt in lading
Naar Batavia, om den 30 September te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te liggen, het nieuw gebouwd kopervast Fregatschip ISIS, kap. J.F.P.A. ABBEMA, voorzien van ruime en uitmuntende inrigtingen voor Passagiers, en van een bekwaam Scheepsdoctor. Adres voor Goederen en Passagiers ten kantore van KUYPER, VAN DAM en SMEER te Rotterdam, of bij de Heeren Visser en Muller, te Dordrecht;
- Een bekwaam SCHEEPSDOCTOR, van goede getuigenissen voorzien, en genegen om zich, tegen het einde van deze maand, op de Koopvaardij-Fregat te engageren tot de reis naar Oost-Indie en terug, gelieve zich, hoe eer zoo beter, te adresseren aan de Scheepsmakelaars Visser en Muller te Dordrecht;
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 5 sept 1839]

- Het naar Batavia bestemde fregatschip ISIS, kap. Abbema, Maandag morgen ten 9 ure van hier vertrokken, is des namiddags tusschen 3 en half 4 ure ter reede van Hellevoetsluis aangekomen.
[bron: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 3 oktober 1839]

- Kap. F.H. Eddes, voerende het kofschip Concordia, den 13 dezer voor deze stad gearriveerd, rapporteert op Vrijdag den 4 October, op de hoogte van het eiland Wight gepraaid te hebben, het barkschip Catrina, kap. F. Rietmeijer, zijnde 1o 8" West van Greenwich, en op 50o 32 " NB.
Nog passeerde dezelve op Maandag den 7 dito, in het kanaal op 51o 9" NB en 0,23 Oost van Greenwich, de fregatschepen Isis, kap. Abbema, en Hendrika, kap. Admiraal alsmede het barkschip Jaccatra, kap. Velthoven, toonende de Rotterdamsche nommervlag no. 118.
[BRON: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 15 oktober 1839]

- [april 1845] Certificaat voor 25 kisten Roode wijn inhoudende 1250 bottels of 975 gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-12 en No. 1-18 om te verzenden naar Oost Indien per kapitein W.B. Derks liggende ter reede van Amsterdam, het schip Isis.
     Corneille Adrien Vr.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- 10 Nederl. vaten in 200 Pullen Lijn Olij
Arend van Heck
Capit. Abbema, Fregat Schip ISIS
Arend van Heck, koopman en Commissionair
gefabriceerd op den Olij Molen de Kat, staande op de Mijl even buiten dezer Stad.
      Den 1 Mei 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van oorsprong voor 25 kisten Roode wijn Zamen inhoudende 1250 Bottels of 975 Kan gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-13 # & No. 1-12 om te verzenden naar Oost Indie met het schip Isis kapitein W.B. Derks, liggende ter reede van Amsterdam.
   Dordrecht 6 September 1847.
   C.A. Vriesendorp (v.d. Veen)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Certificaat van Oorsprong
de Ondergeteekende verklare uit zijn Pakhuis uittevoeren voor Negotie naar Buitenslands zeven en tachtig Stuks geemballeerde Hammen gem. D en wegende netto vijf Honderd Acht en dertig ned. ponden om te worden overgebragt per het Ned. Schip Isis, kapt. W.B. Derks naar Java.
en zijnde deze hammen van Nederlandschen Oorsprong.
   Dordrecht den Junij 1849.
   O.O. Faasen Azn
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (juni 1849 ?Goudoever de Jongh?) 203 Vaatjes Boter wegende samen 1218 Nlb
20 Kelders inh: 300 flesschen gedroogde vruchten Gemerkt G.I.
om te verzenden per het Fregatschip ISIS na Java, kapt. W.B. Derks
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Timor'
1 jan. t/m 11 apr. 1841 zeevaart (inkomend), J.A. Bohning, Timor, van Batavia, koffij suiker, 55 Tonnen f 50,00
12 sept. t/m 7 nov. 1842 zeevaart (inkomend), J.A. Bojing, Timor, Tellaschap, koffij suiker, 455 Tonnen f 50,00
29 juni t/m 30 aug. 1844 zeevaart (inkomend), A.J. Boning, Timor, Batavia, koffij & suiker, 450 Tonnen f 50,00
30 juni t/m 7 aug. 1845 zeevaart (inkomend), P.M. Borghorst, Timor, Batavia, koffij & suiker, 450 Tonnen f 50,00
1 tot 30 sept. 1846 zeevaart, C.M. Borghorst, Timor, Batavia, koffij & suijker, 450 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 31 juli 1847 zeevaart, C.M. Borghorst, Hamborg, Ballast, 454 Tonnen f 16,67
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), J. Koning, Timor, batavia, Koffij & Suijker, 450 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (inkomend), J. Koning, Timor, Passaroeang, Koffij & Suijker, 450 Tonnen f 50,00
1 jan. t/m 30 apr. 1850 zeevaart (uitgaand), J. Koning, Timor, Valparuso, Diverse stukgoederen, 450 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (inkomend), J. Koning, Timor, Batavia, koffij & suijker, 450 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 31 mei 1853 zeevaart (inkomend), F. Agema, Timor, Tjettatjap, koffij, 446 Tonnen f 50,00
29-02-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 6 F. Agama, Timor, à 15 cent per ton, 441 Tonnen f 66,15
30-04-1856 zeevaart (uitgaand), z.i. 23 F. Agema, Timor, à 15 cent per ton, 441 Tonnen f 66,15

- [1214] Wij B en WW etc. Certificeren bij deze, dat aan on sbekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip TIMOR, lang 32 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 70 duimen en hol 4 Ellen 68 duimen en daar over gemeten op 240 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips & Zoonen voor rekening van de heer Adolph Blussé van Oud Alblas te Dordrecht geheel is nieuw gebouwd en op den 30 April 1840, van dezelve is van Stapel gelaten.
   Dordrecht den 2 Mei 1840
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De ondergeteekende J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars te Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verklaren, dat de zes kisten Roode wijn in flesschen gemerkt I.V.O. WIJN I.V.O., uit hunne magazijnen herkomstig zijn [aldaar in ord egrabragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld] en op heden aan boord van het Schip Timor, Kapitein A.J. Boning zijn ingeladen.
    Dordrecht den 21 Mei 1840.
    J. van Oldenborgh & Zonen
(Johannes van Oldenborgh voor zijne firma van J. van Oldenborgh & Zonen)
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Geexamineerd en geregisteerd bij het Departement van Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de Nationale Nijverheid) onder No. 1261/6, om bij lossing te Batavia uit het Schip Timor, kapitein J.A. Böning, die voorregten te genieten welke aan goederen van Nederlandschen oorsprong of bewerking bij derzelve invoer in 's Rijks Oostindische bezittingen zijn toegekend.
    's Gravenhage den 15 Mei 1840
    De Administrateur voor de Nationale Nijverheid
   (get.) Hetscher
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- 8 Mandens gem.t L Inhoudende Vier Honderd halve Flesjes Bitter, te verzenden naar de Oost Indien, per het Nederlandsche Barkschip Timor gevoerd wordende bij Captein J.A. Böning door N. Loos wordt vcan bovenstaande verzogt bewijs van oorsprong, als zijne Hollandsch Fabricaat.
   Nicolaas Loos
(In orde gebragt en afgebotteld op inl. flesschen)
12 Mei 1840.
   +
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 20-5-1840 voor hen is verschenen:
De Heer Nicolaas LOOS, Brander te dezer Stede
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 4(8) mandens gemerkt L Inhoudende Twee(Vier) Honderd halve Fleskes Bitter door hem te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip(Barkschip) genaamd Oud-Alblas(Timor), gevoerd door kapitein P. Kleij(P. Böning), gedestineerd naar Batavia, Is Hollandsch Fabricaat, door hem in orde gebragt en afgebotteld op Inlandsche flesjes.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stade en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
(get.) J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle
Ter ordonnantie van dezelve
(get.) S.H. Lotsij
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht vezoeken 1 Certificaat van oorsprong van 200 Stolkse kazen wegende 951 Ned ponden Gem. N (Jan Hordijk zal de Eed doen)
te vervoeren na Batavia per het Schip Timor, kapitijn J.A. Böning.
   14 Sept. 1841
   Is Nederl. product.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van oorsprong van Bewerking van veertien kisten inhoudende 700 flesschen of 560 Kannen roode wijn te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Timor, Kaptein J.A. Böning welke Kisten gemerkt zijn A.S. WYN N. 1-14.
   Dordt den 10 September 1841
   Adrianus Schotman
In zijne wijnkoperij alhier zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld.
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- 200 Stuks hammen wgd. N(ett)o 974 N ld Gemerk F:v:W: S
2 kinsten gerookt spek wgd. No. 160 N ld gemerk F:v:W: S
10 Vatjes Rolpens wgd. No 40 N ld gemerk ROLPENS F:v:W: S
6 Vatjes gezouten worst wgd. Netto 30 Ned. lb gemerk WORST F:v:W: S
om te verzenden met Barkschip Timor kapt C.M. Borghorst
   Hugo van Sluisdam, varkensslagter.
   is Nederl. product.
   14 Augs. 1844
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- 1500 N lb Siroop in 100 bevlochte kruiken per 't Barkschip Timor kapt Cornelis Marius Borghorst naar Java.
  Pieter Selis, koopman
   Is Nederl. Prod.
   14 Augs. 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (aug. 1844) 1 Mand gemerkt
inh. 24 Luiwagens
inh. 24 witkwasten?
en los
24 Raagshoofden
24 verken
72 korenschapper
Geladen met het Barkschip TIMOR kap. C.M. Borghorst naar de Kaap de Goede Hoop of Batavia.
    Borstelfabrikant.
    Cornelis Holtmark

[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Verzoeke een bewijs van Oorsprong der navolgende partij Boeken te verzenden per het Barkschip TIMOR kapitein C.M. Borghorst, naar de Kaap de Goede Hoop, als:
1 kist gemerkt PJ 195 inhoudende de navolgende Boekwerken, te weten:
6 Exempl. Kist onderwerpen 6 deelen
12 Exempl. Kist Geweten
6 Exempl. Kist onthaal
12 Exempl. Kist Godsdeugden
6 Exempl. Glatz Tafreelen
6 Exempl. Gellerts fabelen
4 Exempl. Meeuwe Christensreis
25 Exempl. Holtrops Eng. Disctionary 2 deelen
25 Exempl. Janson Eng. Disctionary 2 deelen
12 Exempl. Weelands Spraakkunst
20 Exempl. Broes peisende cristen
6 Exempl. Hes leven van Jezus 4 deelen
2 Exempl. Kramer navolging van Jezus Christus
Verklarende dat alle deze opgenoemde Boeken op eene Nederlandsche Drukkerij en voor Nederlandsche rekening zijn gedrukt en dus van Nederlandsche oorsprong, hetwelk nog des gevorderd, bereid zijn met acte te staven.
    Dordrecht den 13 Augustus 1844
    P. Blusse, Boekdrukker
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (fabrikant Metaal en koperwerken)
Gerardus Jacobus Molenaar, verzend naar Oost Indiën eenig koperwerk bestaande in:
Ketels, broederspannen, stelbandspanne en gepakt in drie manden gemerkt G.J.M. te verzenden met het schip Timor kapitein C.M. Borghorst.  Onder zijn directie alhier te lande zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
     Den 13 Augs. 1844. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- A. Faasen verzoeke Certificaat van Oorsprong van tien vatjes Rolpens wegende netto NL ponden en zes vatjes gezoute worst wegende netto dertig Nl ponden, zijnde Nederlandsch Product en gemerkt F.v.W. en voor Negotie naar Batavia of Nederlandsch Indie uit te voeren met het schip TIMOR Kapt. Cornelis Marius Borghorst.
    Dordrecht 12 Augs. 1844.
    A. Faasen
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Pieter & Jan Hordijk verzoeken certificaat van oorsprong van
400 Goudsche Kazen 2000 Nld
300 Leidsche Kazen 2300 Nld
960 Edame kaasjes 1550 in 40 kisten
250 Vaatjes Delfse Boter inhoudende 2500 Nld
250 Vaatjes Delfse Boter inhoudende 1500 Nld
alles gemerkt F.v.W. om te verzenden per Het schip Timor, kaptijn C.M. Borghorst naar Batavia.
Jan Hordijk zal compareeren.
    Dordrecht 12 Augs. 1844
    Pieter & Jan Hordijk
(Jacobus)(Is Nederlandsch Product)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- A. Faasen.
Verzoeke Certificaat van Oorsprong van 250 stuks geemballeerde gerookte Hammen wegende twaalf honderd negentig Nedl. ponden betto uit te voeren met het schip Timor Capt. Cornelis Marius Borghorst.
Voor Negotie naar Batavia als zijnde deze Hammen gemerkt F.v.W. en nederlandsch Product.
   Dordrecht 9 Augustus 1844.
   A. Faasen (O.O. Faasen Az)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Hendrik de Jongh voor de firma van H. de Jongh & Co
500 kelders bev(attende) 7500 flesschen inh(oudende) 101 vat9en) en 31 kannen Binnenl. ged. (94%) gemerkt HDI & Co F.v.W.
met het Barkschip Timor Cap. C.M. Borghorst
uit graanen gestookt in hunne branderij in gereedheid gebragt en afgeb(otteld) op Inl. flesschen
      den 9 Aug. 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Willem Hordijk voor de firma Hordijk & Gips
500 Kelders bevattende 75 flesschen inh. 100 Vaten 79 Kannen Binnenlands gedisteleerd 94% gemkt. (vogel)H&C F.v.W.
Granen om te verzenden naar Batavia met het Barkschip Timor Kap C.M. Borghorst
    uit granen gestookt in hunne branderij in gereedheid gebragt en afgebotteld op Ned. flesschen
    8 Augs. 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- Johan van Beusekom, koperslager verzendt per het Barkschip Timor, Capitein C.M. Borghorst gedestineerd naar Batavia.
Zeven kopere figuur Pannen, gepakt in .. mand, gemerkt VB
   Door hem gemaakt.
   den 8 Augustus 1844.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- A. Faasen.
Verzoeke certificaat van oorsprong van Twee honderd vijfentwintig Stuks geemballeerd hammen gemerkt F.v.W. en wegende Netto Eenduizend Zesenvijftig Ned. ponden welke Hammen zullen worden uitgevoerd met het Barkschip TIMOR kapt C.M. Borghorst voor negotie naar Nederlandsch Indie als zijnde deze hammen Nederlandsch Product.
   Dordrecht 10 September 1845
    Per A. Faasen (O.O Faasen Az)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

- [1385] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregat Schip genaamd Admiraal van Heemskerk lang 45 Ellen 7 duimen, wijd 9 ellen 3 duimen, en hol 6 Ellen 27 duimen en daat over gemeten op 599 Lasten, alhier op de Werf van de Scheepbouwmeesters Cornelis Gips & Zonen is gebouwd voor Rekening van Nederlandsche Rheeders en op den 9 Augs. 1840 van dezelve is te water gelaten.
  Dordrecht den 9 October 1840.
  Burgemeester en Wethouders voorn.d
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 30-1-1841 voor hen is verschenen:
De Heer Nicolaas Loos, Brander te dezer Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de vier Manden gemerkt L Inlandsch Twee Hondert halve bottels Bitter, door hem te vervoeren met het Nederlandsche Schip genaamd Admiraal van Heemskerk, gevoerd door kapitein J.E. Strumphler gedestineerd naar Batavia; Is Hollandsch Fabricaat, door hem in Ord egebragt en afgebotteld op Inlandsche Bottels.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Jan Hordijk verzoekt voor zijn firma Pieter & Jan Hordijk een Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche Kazen wegende 894 lb gemerkt N te verzenden naar Batavia per het Schip de Admiraal van Heemskerk, gevoerd bij kaptijn E.J. Strumpler.
   Dordrecht 22 Februarij 1841.
   Jan Hordijk
Is Nederlandsch Product.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Per het Schip Admiraal van Heemskerk, kapitein J.E. Strumphler naar Java:
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#01-20
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#21-40
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#41-60
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#61-80
10 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#81-90
gemaakt door P. Hofman & Co alhier
Herman van den Sande Hzn voor zijne firma van P. Hofman & Co, Grofsmid.
In zijne Grofsmederij zijn vervaardigd.
     Den 23 Febr. 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- Lijst van Plaatwerken bestemd ter verzending naar de Oost-Indiën met het Fregatschip Admiraal van Heemskerk, Kapitein J.E. Strumphler verpakt in ééne Kist gemerkt B No. 3.

te weten:
18 Eere Monument voor den H. Willibrordus
50 De vijf Bouworden volgens Vignola
14 Landgezigten door A.K. de Koningh
14 Met Landschap Eene volgreeks van 36 oorspronkelijke Landschaps Indiën door C.C. Huysmans
15 Geschenk voor jonge Kunstvrienden x Landschapjes
5 dito gekleurd
21 dito 23 Stukje VIII Watergezigtjes
15 Kleine Busten studiën
15 Bloemstudiën
15 Paarden naar V. Adam
14 Teekenbundel bevattende 42 voorbeelden
14 Grond beginselen der teekenkunde
Alle de Bovenstaande Plaatwerken door hem zijn vervaardigd & gedrukt ter steendrukkerij van den ondergeteekende [Hilmar Johannes Backer] binnen Dordrecht terwijl de Korte Tixten En letterdruk bij Sommigen gevoegd, gedrukt zijn op de Boekdrukkerijen van de Heeren van Gulick & Hermans & Broese & Co te Breda.
    Dordrecht 24 Februarij 1841.
   H.J. Backer
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (Arend van Heck, koopman en Commissionair)
Lijn Olij, 10 Vat in 200 Pullen naar Java
per het Schip Admiraal van Heemskerk, kapitein J.E. Strumphler, door den Heer A. van Heck verzonden.
   27 febr. 1841.
(gefabriceerd op den Olij Molen de Kat, staande op de Mijl even buiten deze Stad. De Kat)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

NB.
De eigenaren van oliemolen De Kat zijn o.a.:
na 1670 - voor 1686      Gilles Jansz van Helmondt
voor 1686 - 23-8-1686  Jan van Helmont en zijn vrouw Sophia Deijlman
23-8-1686 - 22-8-1696   Paulus Jans van Esch ½
23-8-1686 - ca. 1714      Lodewijk Terwen ½
22-8-1696 - ca. 1714      Lodewijk Terwen ½
  ca. 1714 - 1740             Cornelis Terwe
        1740 - 17-12-1740  Zegerina Terwe
17-12-1740 -                    Adam Stratenus
in 1787                            Anthonij Stratenus
in 1818                            Johan Gerhard Tulling van Oldenbarnevelt genaamd Witte
in 1856                            Fa. Jac. De Haan


- (april 1841) N. Loos Distalateur, levert af naar Batavia met 't Schip Admiraal van Heemskerk gevoerd wordende door J.E. Strumphler Vier Mandens gemerkt L Inh. 200 halve bottels Bitters door Hemzelve vervaardigd.
(Is Hollandsch Fabricaat, door hem in Orde gebragt en afgebotteld op Inlandsche Bottels)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- De ondergeteekenden verzoeken Certificaat van Oorsprong, voor wijnen die in hun particulier Entrepot C959 [=Munt] in bottels zijn gebragt en door hun zijn behandeldt in vier Kisten gemerkt A:O: inhoudende Een honderd vijf en vijftig Kannen rode wijn in Een honderd en tachtig flesschen en verzonden per het Nederlands fregatschip Admiraal Heemskerk, kapt. J.E. Strumphler, bestemd na Batavia of elders op Eiland Java.
  Dordt. 26 Nov. 1842
  André & Obreen
  Alexander Adriaan Obreen

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Verzoeken Certificaat van Oorsprong van
150 vaatjes delfsche Boter inhoudende 900 lb in dubbelde fust en
50 Stuks Stolksche kazen wegende 282 lb
te verzenden door Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht, met het Schip de Admiraal Heemskerk, kapt. J.F.P.A. Abbema bestemd naar Batavia; alles gemerkt S.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
    Dordrecht 3 oct 1844
    Pieter & Jan Hordijk
(Ned. Product)
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)

- (juni 1846) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong van 100 Stuks geemballeerde hammen wgd. No. 493 N lb en gemerkt S.
20 vatjes Rolpens wgd. No. 100 Nlb gemerkt ROLPENS
50 vatjes Saucijsen wgd. No. 125 Nlb gemerkt SAUCYSEN
20 vatjes Tongen wgd. No. 75 Nlb gemerkt TONGEN
om te verzenden naar Batavia met het fregatschip Admiraal van Heemskerk, kapt. J.F.P.A. Abbema.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (juni 1846) Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong voor
100 vaatjes inhoudende 600 N d delfsche Boter in dubbelde fust.
50 Stolksche Kazen 240 N d, om te vervoeren na Batavia per het Schip de Admiraal van Heemskerk, gevoerd den Kapitijn J.P.F.A. Abbema
Jan Hordijk zal de Eed doen.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

- (mei 1848) de wed. H. van Sluisdam verzoek certificaat van oorsprong van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd netto 224 Nld gemerk S
Schip Admiraal van Heemskerk Kapt. J.F.P.A. Abbema 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (mei 1848) Pieter & Jan Hordijk verzoeken Certificaat van Oorsprong van Honderd Vaatjes Delfsche Boter in houdende elk 6 Nld in dubbeld fust gemerkt S te verzenden met het fregatschip Admiraal van Heemskerk kaptijn J.F.P.A. Abbema 
Jan Hordijk zal compareeren.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig Kisten gemerkt AS WYN N 1 a 25 inhoudende 1250 flesschen of 1000 kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Fregatschip Admiraal van Heemskerk gevoerd door kapitein P. Kleij.
   Dordt den 10 Meij 1850.
   A. Schotman en Zoon
Compareert Meijndert Schotman over de firma.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Jan van Hoorn'
12 juni t/m 6 aug. 1843 zeevaart (uitgaand), A.J. Keeman, Jan van Hoorn, na Batavia, goederen, 560 Tonnen f 25,00
7 aug. t/m 17 sept. 1845 zeevaart (inkomend), J. Bouten, Jan van Hoorn, Batavia, koffij & suiker, 558 Tonnen f 50,00
1 juni t/m 31 juli 1847 zeevaart, J. Boute, Jan van Hoorn, Banjow, Koffij Etc, 558 Tonnen f 50,00
1 april t/m 31 mei 1848 zeevaart, J. Bouten, Jan van Hoorn, Batavia, reist etc., 558 Tonnen f 50,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (inkomend), J. Bouten, Jan van Hoorn, Batavia, koffij Etc, 558 Tonnen f 50,00
1 apr. t/m 31 mei 1849 zeevaart (uitgaand), J. Bouten, Jan van Hoorn, Valparezo, Stukgoed, 558 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (inkomend), J. Bouten, Jan van Hoorn, Batavia, rijst, 559 Tonnen f 33,33
1 jan. t/m 30 apr. 1851 zeevaart (uitgaand), J. Bouten, Jan van Hoorn, Batavia, kolen, 559 Tonnen f 25,00
1 jan. t/m 30 april 1852 zeevaart (inkomend), J. Bouten, Jan van Hoorn, Java, suijker etc., 559 Tonnen f 50,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (uitgaand), J. Bouten, Jan van Hoorn, San Francisco, deverse, 559 Tonnen f 25,00
31-10-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 257 H. Logger, Jan van Hoorn, à 15 cent per ton, 579 Tonnen f 86,85

- (1841) [1678] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Jan van Hoorn lang 35 Ellen 21 duimen, wijd 6 Ellen 83 duimen en hol 5 Ellen 18 duimen en over zulks gemeten op 292 Lasten, alhier op de Werf van de Scheepbouwmeesters Cornelis Gips & Zonen is gebouwd en op den 19 Junij 1841 van hunne Werf is te water gelaten.
     Dordrecht 30 Junij 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

- (1842) 120 Vaatjes Spijkers wegende 1800 Ned. gemerkt # 1-120 naar Java.
per het schip Jan van Hoorn, kapitein J.A. Keeman, door P. Hofman en Co.
      4 April 1842
Herman van der Sande Hzn voor zijn firma van P. Hofman en Co
In hunne fabriek alhier zijn vervaardigd.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- (1843) DORDRECHT den 25 januarij - Volgens particuliere berigten uit Java, was het bark- schip Jan van Hoorn, kap. J.A. Keeman, den 24 September van Sourabaya vertrokken om te Probolingo suiker in te nemen. 
Het fregatschip Orion, kap J. van der Linden, na geruimen tijd te Sourabaya te hebben moeten vertoeven tot het inzetten van eene nieuwe fokkemast en herstel van andere zeeschade, zou den 25 September van daar naar Samarang verzeilen, tot complementering zijner lading.
[Dordrechtse_Courant_1843-01-26_002 ]

- (1848)Te Dordrecht ligt in lading
Naar BATAVIA, om in den loop dezer maand te vertrekken, het snelzeilend, nieuw gekoperd en kopervast BARKSCHIP JAN VAN HOORN, Kapitein J. BOUTEN, hebbende zeer goede Inrigtingen voor Passagiers, en voerende eenen bekwamen Scheepsdoctor. Adres voor Passagiers en Goederen bij de Cargadoors Visser en van der Sande, of bij den Kapitein aan boord.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-07-11_004.pdf]

- (juli 1848) Certificaat van Oorsprong
voor 28 Kistjes Rijnwijn ieder inh. 12 flesschen en alzoo zamen inh. 336 flesschen of 289 Kan gemerkt CA VRIESENDORP No. 1-14 & # 1-4 om te verzenden naar Oost-Indien per het schip Jan van Hoorn, Kap. J. Bouten.
       Corneille Adrien Vriesendorp.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (1849) Een Certificaat van Oorsprong van
50 Vaatjes Boter Gemerkt B inhoudende netto 300 Ned lb om met het Schip Jan van Hoorn Gezagvoerder J. Bouten na Java te worden vervoerd.
UE Dienaar J. van Goudoever de Jongh
   Dordt 20 Junij 1849.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

- (1855) Melbourne - arrivals Januarij 9 - Jan van Hoorn and Macclesfield, from Hull;
[The Maitland Mercury & Hunter River General Advertiser Saturday 20 January 1855]

- (1855) Januarij 10 - JAN VAN HOORN, barque, 532 tons, M.J. Logger from Hull 10th September. Twelve passengers. Bright Brothers and co, agents.
[The Argus (Melbourne, Vic. : 1848-1954) Thursday 11 January 1855] [http://newspapers.nla.gov.au/ndp/del/article/4802964]

- (1855) February 9.- Jan Van Hoorn, ship, 544 tons, Martin Logger, for Batavia. Bright Brothers and co, agents.
- February 9.- Jan Van Hoorn, for Batavia: 10 cases silks &c, 9 cases fruits in syrup, 7 cases handkerchiefs, 4 cases chinaware;
[The Argus (Melbourne, Vic. : 1848-1954) Saturday 10 February 1855]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'J.C. Schotel'
1 aug. t/m 31 okt. 1850 zeevaart (inkomend), J. d. Ridder, J.C. Schotel, Samarang, koffij, 632 Tonnen f 50,00
1 nov. t/m 31 dec. 1850 zeevaart (uitgaand), J. de Ridder, J.C. Schotel, Volparaiso, dieverze, 632 Tonnen f 25,00
1 juli t/m 31 okt. 1852 zeevaart (inkomend), Holle, J.C. Schotel, Surabaya, koffij & suijker, 613 Tonnen f 50,00
1 okt. t/m 31 dec. 1853 zeevaart (inkomend), J.P. van Beest Holle, J.C. Schotel, Rossaroeang, koffij, 613 Tonnen f 50,00
30-04-1856 zeevaart (inkomend), z.i. 61 J.P. van Beest Holle, J.C. Schotel, à 15 cent per ton, 613 Tonnen f 91,85
02-05-1859 zeevaart (inkomend), z.i. no. 50 J.P. van Beest Holle, J.C. Schotel, à 15 cent per ton, 613 Tonnen f 91,95
31-01-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 4 J. de Groot, J.C. Schotel, à 12 cent per ton, 614 Tonnen f 73,68
31-01-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 2 J. de Groot, J.C. Schotel, à 15 cent per ton, 632 Tonnen f 94,80

- SCHEEPSTIJDINGEN.
* BROUWERSHAVEN 9 Maart.
Aangekomen: 'Graaf Dirk III', Rotgans, Hellevoet;
Uit zee terug: 'Eersteling', de Zeeuw, Baggus, n. Batavia (wegens tegenwind)(W-W.N.W.)
* HELLEVOET 29 Maart.
Aangekomen: 'Linea', Jönsson, Landscrous;
Alpha, Gerdes, Hamburg;
Emanuel, Jansen, dito;
Irene, Antonsisen, Kopenhagen;
Mina, Hoogerwerf, Lissabon;
Ceres, Ohlsen, Malmoe;
Osprey, M'Allen, Cette;
Emanuel, Bjerkeness, Holmerstrand; (W-W.N.W.)
* SOERABAIJA 31 Jan. Aangekomen: 
Sophia Kon. der Nederl., Klein, Samarang;
1 Febr. Calypso, Poolman, Batavia;
3 Admiraal de Ruyter, Stapert, dito;
4 Graaf van Heiden Reinest, Wamsteker, dito;
Vertr. 26 Jan : Maria Catharina, de Bos, Amsterdam; Maria Christina, Voss, Nederland; 29 het Goede Vertrouwen, Kraan, dito;
* BANJOEWANGIE 29 Jan Aangeko. : 
J.C. Schotel, van Beest Holle, Pasoeroan (vert. 1 Febr n. Rott.);
30 Henricus Gerardus, van der Zee, dito;
Broedertrouw, Rotgans, dito;
Vert. 20 Jan : Tonia, Zeeman, Rott.; Willem de Zwijger, v.d. Driest, Middelburg;
* SHANGHAI 30 Jan Aangekomen :  Jacobus Martinus, Meppelder, Amoy;
* NAGASAKI 22 Jan Aangekomen: Baron Forstner van Dambenoy, Kruymel, Shanghai;
* NEWCASTLE 26 Maart Aangekomen: Fire Södkende, Sartz, Dordt
* ROTTERDAM 29 Maart.
Volgens particulier berigt, is den 22 Januarij ll bij St. Paul en Amsterdam gepraaid het barkschip Vesta, kapit. J.P.C. Gerrebrands, van Rotterdam n. Padang, alles wel aan boord;
Volgens brief van kapit. M. Kimmerer, voeren het schip Constance, in dato 3 febr., was hij van Probolingo te Banjoewangie aangekomen, en zou 4 Febr. van daar naar Rotterdam vertrekken.
- PER TELEGRAAF.
Belfast 28 Maart gearriveerd; 
Merwestroom, kapit H. de Goede, van Dordrecht, alles wel;
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 april 1861]

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Sumatra'
1 juni t/m 30 sept. 1853 zeevaart (inkomend), J.A. Keeman, Sumatra, Passarorang, koffij etc., 747 Tonnen f 50,00
17-05-1862 zeevaart (uitgaand), z.u. no. 38 J. Dalberg, Sumatra, à 10 cent per ton, 745 Tonnen f 74,50

*

Havengeld Dordrecht voor de schepen 'Kosmopoliet I, II, III'
31-12-1855 zeevaart (inkomend), z.i. no. 295 J. Bouten, Kosmopoliet, à 15 cent per ton, 754 Tonnen f 113,10
30-09-1856 zeevaart (inkomend), z.i. no. 211 J. Bouten, Kosmopoliet, à 15 cent per ton, 754 Tonnen f 113,10
25-03-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 9 J. Bouten, Kosmopoliet, à 15 cent per ton, 753 Tonnen f 112,95
31-03-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 41 J. Bouten, Kosmopoliet II, à 12 cent per ton, 1078 Tonnen f 129,36
25-03-1861 zeevaart (inkomend), z.i. no. 9 J. Bouten, Kosmopoliet, à 6 cent per ton, 753 Tonnen f 112,95
31-01-1862 zeevaart (inkomend), z.i. no. 1 J. Bouten, Kosmopoliet, à 15 cent per ton, 753 Tonnen f 112,95
31-03-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 25 J. Koning, Kosmopoliet, à 12 cent per ton, 754 Tonnen f 90,48
30-11-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 336 J. Bouten, Kosmopoliet II, à 12 cent per ton, 1078 Tonnen f 129,36
31-03-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 026 J. de Groot, Kosmopoliet, à 12 cent per ton, 754 Tonnen f 90,48
29-04-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 051 H. Dienski, Kosmopoliet, à 12 cent per ton, 754 Tonnen f 90,48
31-07-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 182 E.M. Chevalier, Kosmopoliet III, à 12 cent per ton, 1548 Tonnen f 185,76

- Dordrecht, den 28 October.
Gisteren is alhier van de werf van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen met goed gevolg te water gelaten het barkschip Maria Jacoba, groot 280 lasten, gebouwd voor rekening eener reederij onder directie van den heer J. van Wageningen Dz, en zullende gevoerd worden door kap. K.F. Lammerts. onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een medium clipperschip, genaamd Kosmopoliet, berekend op 400 lasten, voor rekening eener reederij onder directie van de Geb. Blussé.
[bron: Dordrechtsche Courant 29-10-1853]

- Indien het Water de vereischte hoogte bereikt, zullen de Scheepmakers Corns. Gips en Zonen, aanstaanden Zaturdag den 18 dezer maand, des namiddags ten half vier, van hunnen Werf "de Merwede" alhier, te water latren het medium clipperschip Kosmopoliet
    Dordrecht, den 17 November 1854.
[bron: Dordrechtsche Courant 18-11-1854]

- DORDRECHT, den 13 September. Volgens telegrafisch berigt van Brouwershaven is het clipper-schip Kosmopoliet, kap. J. Bouten, heden van Batavia binnengekomen. In weerwil van de min voorspoedige tehuisreis, veroorzaakt door zwaar stormweder tot op de hoogte van de Kaap en daarop gevolgde aanhoudende windstilte van af de N.O. passant tot aan het Engelsch kanaal, heeft die bodem de uit- en tehuisreis van Java binnen den buitengewoon korten tijd van 7 maanden volbragt. Alles wel.
[bron: Dordrechtsche Courant 16-9-1856]

- Volgens particulier berigt, is het schip Kosmopoliet den 6 Maart te Batavia aangekomen, hebbende 81 dagen reis van Hellevoetsluis en 74 dagen van het Kanaal naar Straat Sunda. De troepen waren in den besten welstand ontscheept en hadden, hoewel uit allerlei natiën samengesteld, gedurende de reis niet de minste moeijelijkheid opgeleverd.
Deze reis is de Kaap op 43 ZB gepasseerd; de gezaghebber was voornemens geweest de grootste cirkeltrek te nemen, doch door de Zuidelijke winden die hij daar ontmoette tot op 43 ZB teruggebragt; zijnde twee graden zuidelijker dan de vorige reis, hetgeen evenwel veel minder voordeelige gelegenheid heeft opgeleverd.
[bron: Dordrechtsche Courant 30-4-1857]

- Gisteren morgen ten 11 ure is te Rotterdam, per Holl. spoortrein, aangekomen een detachement suppletie-treopen, sterk 140 man, onder kommando van den Kapt. F.J. Belle en begeleid door de 1e luits P.A. Janssen en jhr. H. Bouvier en den Apotheker 3de klasse J.C. Bernelot Moens. Dit detachement is onverwijld ingescheept aan boord van het clipperschip Kosmopoliet, kap. J. Bouten, ten einde naar Oost-Indie te worde getransporteerd. Heden nacht is gemeld schip naar Brouwershaven vertrokken. Nog vertrekken met gemelden bodem als passagiers naar Oost-Indie de Heeren:
F.A.F. van der Valk, echtgenoote, drie kinderen en Javaansche bediende;
Wolf;
mr. H.D. Levyssohn Norman;
J.P. Metman;
A.P. Haastert;
J.N. Zelisse;
en W.H. Everts;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.64/Dordrechtse_Courant_1858-08-12_001.pdf]

- Vertrokken naar Batavia, per Kosmopoliet, kap. J. Bouten
de heer J. Kuyt, met echtgenoote en 2 jonge jufvrouwen;
de heer A.H. Beijer en echtgenoote
dr. C.L. Vlaanderen, met echtgenoote en 4 kinderen;
de Heer Nolthenius en echtgenoote;
de Dames Bakhoven
P.C. Bakker en H.L. Hupscher;
de heeren F.H. de Famars Testas
mr. A. Leus;
J.H. Vorstman
G.A. Ritsema
J.L. de Haan
mr. M. van den Heuvel
H. Olie
E.J. Parese
twee Heeren Enschedé
en twee Javaansche bedienden van den heer van Heeckeren van Walien
;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.65/Dordrechtse_Courant_1859-06-21_006.pdf]

- Lemsterstoomboot-reeder, de stoomboot STAD SNEEK;
- De clipper Kosmopoliet Kapitein J. Bouten ligt in lading naar Batavia.
Adres voor Passagiers en Goederen bij de Reeders Gebr. Blusse te Dordrecht;
[bron: Leeuwarder Courant 27-4-1860]

- De bekende CLIPPER KOSMOPOLIET Gezagvoerder J. Koning zal in de tweede helft van mei naar BATAVIA vertrekken. Gemelde bodem voert nog steeds denzelfden bekwamen Geneesheer, terwijl ook eene Melkgevende Koe aan boord zal  bevinden.
Adres voor Goederen en Passagiers te Amsterdam bij J. Daniels & Zn & Arbman, te 's Hage bij Vriesendorp & Gaade, te Rotterdam bij Visser & van der Sande, en te Dordrecht bij Visser & van der Sande en de Reeders Gebroeders Blusse.
[bron: Leeuwarder Courant 14-4-1863][http://www.archiefleeuwardercourant.nl]

- DORDRECHT den 29 Maart. Met het clipperschip Kosmopoliet II, kap. J. Bouten, naar Java bestemd, heden van deze gegaan, vertrekken de volgende passagiers:
de HH G. Schilthuis, met echtgenoot, twee kinderen en Jav. vr. bediende;
V. Prot, met echtgenoot;
W.J. Döderlein de Win, met echtgenoot, drie kinderen en Jav. vr. bediende;
A.K. van Deventer, met echtgenoot en Jav. vr. bediende;
H.M. Botter en zoon;
mevr. de wed. Quant;
mej. E.A. Soetens;
freule van Hoëvell
mej. T.A.G. Hana(?);
mej. H.C. Cramer;
de HH. L.F. Botter;
C.F. Remy;
E.J. Remy;
L.M. van Onselen;
L.F.C. Seelking;
W. Hanegraaff;
C.H.S. Pastor;
P.F. van Wage;
W. Geertsema;
J.R.F.L. Molenbroek;
H. Blogg;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.71/Dordrechtse_Courant_1865-03-30_003.pdf]

- Gisteren namiddag is van Rotterdam vertrokken met bestemming naar Batavia, het schip Kosmopoliet, kap. J. Koning, aan boord hebbende een detachement suppletie-troepen sterk 150 man, onder het kommando van den kap. der inf van het O.I. leger H.A.A. Niclou, en medegeleide van de 1e luits der inf van gemeld leger E.J.E. Cokart en H.A. Reijers en den 2e luit W.J.E. Kalshoven.
met dit schip vertrokken voorts:
Dr. J. Einthoven met echtgenoot, acht kinderen en twee javaansche bedienden
F. Davidt met echtgenoot en kind
de dames M. van den Broek
C. Pruys van der Hoeven
B. van Kempen
de heeren J. van der Quast
M. Plate
A. Cupaerus
J. Guerin
J.S. Roels, kap der O.I. inf
A.H.A.C. van Nistolrooij, 2e luit. der O.I. inf., met echtgenoot
K.J.A. Pape, 2e luit der O.I. art.;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.71/Dordrechtse_Courant_1865-06-15_001.pdf]

- Dordrecht,d en 23 Februarij. Op den 10 Maart e.k. zal zich te Rotterdam aan boord van het clipperschip Kosmopoliet II, gezagv. J. Bouten, naar Batavia embarqueren een detachement suppletietroepen, sterk 150 man, waaronder 12 onderofficeren, onder het kommando van den met verlof terugkeerende kap. de rinf. van het O.I. leger H.F. THISSEN en medegeleide van den 1e luit der O.I. inf. H. van Medefoort en den 2e luit der O.I. inf. A.C. Bellaart;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.72/Dordrechtse_Courant_1866-02-24_001.pdf]

- Het overvoer naar Java van een detachement militairen, sterk 125 man, onder geleide van eenige officieren, is toegewezen aan het klipperschip Kosmopoliet, kapitein J. de Groot; embarkement tegen het einde dezer maand;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.72/Dordrechtse_Courant_1866-06-12_001.pdf]

- Volgens telegr. berigt is heden uit Brouwershaven naar Batavia vertrokken het clipperschip Kosmopoliet II, kap. J. Bouten. Als passagiers vertrekken met dit schip de HH.
mr. H.N. Grobbee, echtgen. en kind;
P.C. Wijnmalen, echtgen. en 2 kinderen en baboe;
H. van Berkel, echtgen. en 3 kinderen;
H.J.G. Aars, echtgen. en 2 kinderen;
L.R. Priester, echtgen. en 3 kinderen;
'T.E. Senn van Basel en echtgen.;
J. van Velzen en echtgen.;
J.M. v.d. Burg Jr en echtgen.;
baron C. van Heerdt, echtgen. en 2 kinderen;
 mevr. de wed. M. Kobold-de Val;
de dames E.M.C.C. en J.M.L. Kobold;
Y. Wybrandi;
L. Bergmann;
E. van der Burg;
de HH. C. Prey;
J. Kroll;
G. Beek;
V.F. Priester;
G.A. Elenbaas, echtgen. en 4 kinderen;
J. Weidner en echtgen;
en. mej. P.E. van Lynschoten;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-02-16_003.pdf]

- DORDRECHT, den 4 Maart. Van Batavia vertrokken, 15 Januarij, Kosmopoliet, J. de Groot, naar Rotterdam. Alles wel aan boord. Met dezen bodem keeren naar Nederland terug als passagiers:
de HH. Goteling Vinnis, echtgen. en 3 kinderen;
A. Brondgeest, echtgen. en 4 kinderen;
Ulfers, echtgen. en 4 kinderen;
Ketting Olivier en 3 kinderen;
G. Hoeven;
E. Byleveld;
Soetens;
de Casembroot;
Milaar;
Lanoy;
benevens 3 onderofficieren en 17 soldaten;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-03-05_001.pdf]

- Dordrecht, 28 Junij. Gisteren zijn van Rotterdam per Kosmopoliet, kapt. J. de Groot, naar Batavia vertrokken de hh.
D. Bodde met echtgenoot, vijf kinderen en bonne;
E.J.P. Privé met echtgenoot en kind
J.J.H. Popta met echtgneoot en twee kinderen
mevr. W.C. v.d. Hegge Spies-Maas Geesteranus met twee kinderen en Javaansche vrouwelijke bediende;
mevr. M.L. Dessauvagie-de Wit en kind
mejufvr. H. van Keulen;
mej. E. Stevens
de hh A.K.F. Schieke met kind en Javaansche bediende;
S.M. Hummel
mr. H.A. van de Poel
J.J. Schoonenberg Kegel
Raeside
J.A.P. Reinders van der Veer, kapt der inf van het O.I. Leger, komm van het detachement
jhr A.F.C. Meijer, 1e luit der inf
F.W.H.J.M. Hustinx, 23 luit der inf
en een detachement militairen sterk 150 man, waaronder 9 onderofficieren
;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.73/Dordrechtse_Courant_1867-06-29_003.pdf]

- Port Elisabeth (Mauritius) 18 Dec. Het schip 'Philips van Marnix', kapt. Langenberg, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is in het drooge dok geplaatst en moet koperen. Het heeft 14800 balen koffij gelost, waarvan 1350 balen zijn verkocht, wegens zeeschade à $12,50 a 60 de 100 pond. Blijvende nog over circa 300 balen, welke eerstdaags zullen verkocht worden en circa 1800 kranjangs suiker. Aan boord van genoemde bodem bevinden zich de volgende passagiers:
de heer Klinkhamer en echtgenoot, vertrekken op dato over land naar Europa;
de heeren Borst Verdoorn, van Wageningen, Hazenberg, Clarkson, de Klopper, Willink Ketjen en Clarkson, luit t/z 1de kl., Lok Orel, ambten. en Boelen, 1e luit O.I. leger;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.74/Dordrechtse_Courant_1868-01-21_001.pdf]

- Per het clipperschip 'Kosmopoliet II', kap. J. Bouten, zijn naar Java vertrokken de volgende passagiers, als:
  de HH W.J.J. Docters van Leeuwen, met echtgenoote en 4 kinderen;
  E.D.C. Middelaer, met echtgenoote en 3 kinderen;
  A.L.C. Stadtke en echtgenoote;
  W.A.A. de Sturler;
  A.J. Crommelin;
  J. Trumpi;
  S.C.A. Lens;
  V.M.J. van der Mark;
  H.L. Kilian;
  detachements-kommandant met echtgenoote en 3 kinderen en Javaansche bediende;
  J. Vogelsang, 1e luit. der inf.;
  P.J. Vos, 2e luit, der inf.;
  benevens een detachement militairen, sterk 150 man, waaronder 9 onderofficieren;

[bron: Dordrechtsche Courant do 2-4-1868 (SAD 569-74)]

- Dordrecht, 25 November. Het clipperschip Kosmopoliet II, gezagv. J. Bouten, gisteren namiddag te Brouwershaven van Batavia binnengekomen, legde de reis af in 78 dagen, hebbende een dag vertoefd te St. Helena. Met genoemden bodem zijn de volgende passagiers in Nederland aangekomen:
de HH [=heeren] Heijman en echtg.,
  J.C. Eck en bediende,
  Verheggen,
  Vredenburg,
  Bloem en echtg. en 4 kinderen,
  Pol,
  de Bruin,
  Angenent en echtg, en 6 kinderen,
  mej. Heijman,
  mevr. Spaan en zoon,
  mevr. de wed. van Rijn van Alkemade
,
  benevens 5 onder-officieren en 48 militairen.
De heer Zoutmaat Brugman was gedurende de reis overleden.
[bron: Dordrechtsche Courant 26-11-1868]
kosmopoliet_DC_1868-11-26.jpg (101175 bytes)

- DORDRECHT, 19 April. Zaturdag heeft zich te Rotterdam aan boord van het schip Kosmopoliet II, gezagvoerder E.M. Chevalier, ingescheept met bestemming naar Batavia, een detachement suppletie-troepen, sterk 150 man, waaronder 7 onderofficieren, onder bevel van den kap. der art. van het O.I. leger W.A. van Son, en het medegeleide van den 2den luit der inf W.J.N. Bosboom.
Met gemelden bodem vertrekken ook de volgende passagiers:
de heeren mr. A. Lens, met echtgenoot, drie kinderen en Javaansche bediende;
N.D. Lammers van Toorenburg, met echtgenoot, drie kinderen en Javaansche bediende;
A.J.J. Hanse, met echtgenoot en zes kinderen;
R.F.O.T. Bloem, met echtgenoot en vier kinderen;
J.J. Fonteyn, met echtgenoot en kind;
G. Koldewijn en Echtgenoot;
de dames Säager;
Arnold;
C.M.C. Begeman;
H. van Heeckeren van Brandsenburg;
M. Mulder;
Wichers;
Tak;
de heeren J. Knaap;
Reimer;
W.F.G.L. Haanstra;
F.B. Nunnink;
J.F. Mulder;
J.M. Muller;
J.P. van der Ploeg;
C.J. van der Wolk;
H.J. Wigman;
G.B. Hesseling;
R.Th. Nyland;
H.W.R. Gonggrijp
;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.75/Dordrechtsche_Courant_1869-04-20_003.pdf]

- DORDRECHT, 31 Julij. Hedennamiddag omstreeks 4 ure, is alhier van Harderwijk aangekomen en heeft zich aan boord van het schip Kosmopoliet, gezagvoerder J. de Groot, naar Batavia ingescheept een detachement suppletietroepen sterk 125 man, waaronder 6 onderofficieren onder het kommando van den luit kolonel der inf van het O.I. leger P.F.L. von Hombracht en medegeleide van den 2den luit der genie en sappeurs E.I.C. Heiligers en den 2den luit der inf. J. van der Maaden, beiden van gemeld leger.
Met voornoemd schip vertrekken voorts de volgende passagiers:
mevr. von Hombracht, met 6 kinderen en Jav. bediende;
mevr. Heiligers en kind;
mevr. de wed. E.K. van de Ven-Neys met 6 kinderen en Jav. bediende;
de dames A. Keller en A.L.C.J. Casteren van Cattenburch;
de heeren J.P. Maasveld en echtgenoot;
J.M. Admiraal met echtgenoot en kind;
H.G. Baumgarte met echtgenoot en 3 kinderen;
F.G. Leidelmeijer ;
en P.J. Pauwels
;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.75/Dordrechtsche_Courant_1869-08-01+02_001.pdf]

-
DORDRECHT 30 April. Hedennamiddag, ten ruim half 4 is van Rotterdam vertrokken, met bestemming naar Batavia het clipperschip Kosmopoliet II, kapt. E.M. Chevalier, aan boord hebbende een detachement militairen, sterk 125 man, waaronder 6 onderofficieren, onder bevel van den van verlof derwaarts terugkeerende 1e luit der inf van het leger in Ned Indie C.F. Engelhard en het medegeleide van den 2e luit der inf. H.F.B. Logeman.
Als passagiers vertrokken met dienzelfden bodem nog de heeren:
Kollman met echtgenoot en dochter
R.N.  Reuvekamp Gille met echtgenoot en zuster
J.C. Schoggers met echtgenoot en zoon;
H.A. Klerks met echtgenoot en 5 kinderen
P.A. Klerks met echtgenoot en 2 kinderen
W.J.  van Lindt en dochter;
Mevr. Wolff, 4 kinderen en vrouwelijke Javaansche bediende
A.C.C. Engelhard geb. Blommestein en vrouwelijke Javaansche bediende
Logeman
Loos geb Schumacher
Cramer
Rusman en kind
de dames M. Kroezen
Creman
de hh K.F. Hordijk
J. Palm 
J.W.M. van der Palm
H. Buning
J.M.W. van der Hoeven
T. van Aerde
J. van Selms
J.G. Milius
J.G. Kuster
H.F. Leemker en echtgenoot en kind

[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-05-01+02_001.pdf]

- Per Kosmopoliet, kapt. H. Dienske, vertrekken naar Batavia de volgende passagiers:
de heeren A.C.H. Ahn met echtgenoot en 4 kinderen;
J.W.E. Schadee van der Doest en echtgenoot;
E. van Hengel met echtgenoot, 2 kinderen en Javaansche bediende;
C.J. van Coeverden en echtgenoot;
H.C. Bogaardt met echtgenoot en 3 kinderen;
B.L. Agerbeek met echtgenoot, een kind en Javaansche bediende;
mevrouw S.C. van Duren geb. Kloeth met 2 kinderen:
twee dames Grim,
en de dames M. Epp en Bogaardt;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-08-14_002.pdf]

- DORDRECHT, 20 Mei. Uit Londen ontvangen wij heden het noodlottig betigt (zie telegrammen) dat het nieuw gebouwde stoomschip Willem III, kapt. Oort, toebehoorende aan de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, dat eergisteren uit Nieuwediep via Suez kanaal naar Java is vertrokken, in het Engelsche kanaal is verbrand.
Behalve 90 man Equipage bevond zich aan boord een detachement suppletieroepen sterk 125 onderoff en manschappen, onder het bevel van den kapt der O.I. Inf, H. van Heyningen en medegeleider van O.I. W.J.F. von Lindenfels, luit der O.I. kav met echtg, kind en gouv., E.K.A. de Neve, H. Ovink luit der inf, M.L. Ritsema, offic van gez 3e klasse, benevens de volgende passagiers:
de heeren P. Harting met echtg
mr. F. Pahud met 2 dames en kind
J. Roser en 2 dames
C. Henkel & Zoon
J.G.J. Bregman en docht.,
P. v.d. Velden Erdbrinck
W. Wille en echtg.
Z. v.d. Kley
jhr. F.W. Schmidt auf Altenstadt en docht.
H. Derks
J. Dijkstra
R.H. van Olden
J.H. de Groot
E.C. Ruys en broed.
H. Blume en echtg.;
A.R. de Wendt
H.J.J. Kempe
E.H.W. Wijnmalen
W.F. Wesselink
M.J.C. Lucardie
A.P. Tadema
A. Mohr
V. Gantz
C. van Pabst met echtg. en 4 kind
G.A. ter Linden
F. Soesman
H.G. Maks met echtg en 4 kind
J. Hubert
mevr. Blankert 4 kind en bonne
mevr. de Smidt geb Poulviquest
mej. M.A.C. Willink Ketjen
en C.C. van Geuns;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-05-21+22_001.pdf]

- Per het schip Kosmopoliet II, kapt. T. Huizer, zijn naar Batavia als passagiers vertrokken, de heeren:
J.G. Coorengel met echtgenoot, 6 kinderen en 2 Jav. bedienden;
jhr J.C.F. van der Willige von Schmidt auf Altenstadt met echtgenoot en 1 kind;
C. de Klopper;
F.J.D. Noordhoek Hegt met echtgenoot en 5 kinderen
mej. Jansen
de heeren C. van der Meulen en echtgenoot
G.W. ten Brummeler met echtgenoot, 3 kinderen en Jav. bediende;
H.M. A.J.J. Voigt en kind
H.W. Wijsman
C.J.G. de Bruin, detachemenrs-kommandant met echtgenoot en 2 kinderen en een Jav. bediende
J.G.H. van der Dussen
F.G. Smits
Voorts een detachement militairen, sterk 125 man, waaronder 6 onderofficeren benevens nog 2 militairen;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-07-18_002.pdf]

- Per Kosmopoliet I, kapt. H. Dienske, zijn gisteren van Rotterdam naar Batavia vertrokken de volgende passagiers:
mr. H.B.E.C.N. Baermeyer von Barienkhoven met echtgenoot en vijf kinderen;
D. Kerrebijn met echtgenoot, zuster en een kind;
Bosch en zoon;
mr. J.H. Verbeek en echtgenoot;
G.J. Blumberger en echtgenoot;
mr. C. Wybrandi;
K.F. van Swieten;
L.K. Turk;
J.R. de Caluwe met echtgenooten kind;
mevr. Tyndall de Veer-Beth;
de dames S. Kortz, M. Kortz, C. Kortz, Wybrandi;

[bron: Dordrechtsche courant, 12-10-1871]

- Heden namiddag is van Harderwijk te Rotterdam aangekomen een detachement suppletietroepen, sterk 125 man, onder bevel van den 1en luit der inf. van het O.I. leger L.E. Zegers en het medegeleide van den 2en luit der O.I. Kav. G.C.W.C. van der Schoot.
Het heeft zich onmiddellijk ingescheept aan boord van het aldaar liggend clipperschip Kosmopoliet II, kapt T. Huizer, ten einde met dien bodem naar Java te worden overgevoerd.
Veder vertrekken nog met dit schip 
de heer Y. Strikwerda, met echtgeoot, gouvernante en vier kinderen, benevens baboe;
mevr. Dijkstra, met drie kinderen
twee dames Dijkstra;
mevr. J.L. Verbeek en echtgenoot
de heer J.Th. Orisius;

[http://files.archieven.nl/46/f/569.78/Dordrechtsche_Courant_1872-07-28+29_002.pdf]

- Vertrokken passagiers naar Batavia per Kosmopoliet III, kapt Dienske
de heer H. de Haas en echtg
mejufvr Blokziel
de heeren A.H. Siermans, echtg, twee kind en eene Jav. bediende;
A. Luymes, echtg. en twee kind
M.Th. Perelaer, echtg, vier kind en twee Jav. bedienden
J.A. Oudorp Kortebrand, echtg., twee kind en eene Jav. bediende;
F.H.A. Flory en echtg.
J.A. Willer, echtg. en eene Jav. bediende
J.A.F. Cramer, echtg. en kind
J. Koning Jr
L.C.A.F. Lange
C.J. de Jaager
C.H.W. van der Moore
J.M.G.H. Theunissen
E. Greve
G. Landzaat, echtg. en twee kinderen

[http://files.archieven.nl/46/f/569.78/Dordrechtsche_Courant_1872-10-15_001.pdf]

CORRESPONDENTIE:

---- Original Message -----
From: Ewoud Voogd
To: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
Cc: E. Voogd
Sent: Friday, July 11, 2014 9:47 AM
Subject: RE: Re: Fregat Jacob Cats

Beste heer Blokland,

Dank voor uw uitgebreide antwoord. Ik zal kijken of ik nog iets boven water kan krijgen.

Zoals u zich verdiept in schepen die uit Dordrecht vertrokken, verdiep ik me o.a. in het leven van Franz Junghuhn. Hij heeft de reis met de Jacob Cats beschreven in zijn boek „Topographische und naturwissenschaftliche Reisen durch Java“ waarvan ik een transcriptie probeer te maken (of een vertaling wat misschien nog makkelijker is). De reisbeschrijving had ik graag vergeleken met het logboek, wat er helaas niet meer is. De reizen van Junghuhn wil ik geleidelijk aan op mijn website zetten, geprojecteerd op Google Earth en Google Maps. Maar zoals u uit eigen ervaring weet zijn dergelijke klussen zeer tijdrovend. En nu ik nog jong ben (nog geen 50) will ik ook nog verschillende bergen op Java beklimmen die door Junghuhn beschreven zijn. Ondanks dat ik al veel informatie heb verzameld heb ik nog niet de tijd gehad dit te verwerken en op mijn website te zetten (www.junghuhn.com). Wat er op staat is dus nog maar zeer beperkt.

Uiteraard heb ik in het Dordts Archief al veel gegevens over de Jacob Cats gefotografeerd, maar volgens mij niet alles wat u in uw e-mail noemt. Dit kijk ik op een rustiger moment na.

Ik moet nu verder met mijn werk.
Met vriendelijke groet,
Ewoud Voogd
-------- Origineel bericht --------
Onderwerp:
Re: Fregat Jacob Cats
Datum: Fri, 11 Jul 2014 00:00:42 +0200
Van: van Blokland
Aan: E. Voogd <...>

Aan Ewoud Voogd
Ik ben even in mijn eigen archief gedoken en moet tot mijn zeggen dat fan het fregatschip ,,De Jacob Cats,, geen logboek/journaal bewaard is gebleven.
In archief 124/rederij Blusse v Oud-Alblas zijn wel aantekeningen over het schip bewaard gebleven
Archeif 124 /nr 14 register v aan tekeningen 1829-1840 van o.a. ,,De Jacob Cats,,
Archief 124/nr 15 voorschotten o.a. ,,De Jacob Cats,, het is zeker mogelijk dat er aantekeningen zijn gemaakt van de wisseling van scheepsarts Jan koning uit Schiedam die toen nog maar 17 jaar was en een soort snel opleiding medicijnen had gedaan
Hij monsterde een jaar later op 4-10-1836 te dordrecht aan als scheepsarts aan boord van het fregatschip ,,De Oud Alblas,, van reder Blusse v Oud-Alblas van deze reis is een journaal van geneesmiddelen bewaard gebleven aangeteken door de scheepsarts J.Koning 2 van zijn broers hebben trouwens ook als beginnend scheepsarts op schepen uit Dordrecht gevaren en zijn later verder gaan studeren als huisarts.
Een scheepsarts vediende voor die tijd best veel een gage van 50 gulden en Franz Wilhelm Junghuhn was 26 jaar en had al medicijnen gestudeerd het was voorschrift dat als er boven een gemiddeld aantal passagiers meeging naar Batavia dat er een scheepsarts aan boord was.
het is mij niet bekend dat er monsterrollen zijn afgegeven in Hellevoetsluis
Ik ben wel benieuwd waar u de gegevens voor nodig heeft Franz Wilhelm Junghuhn is toch geschiedkundig een bekend persoon!
vr gr H.W.G. van Blokland-Visser Papendrecht
----- Original Message -----
From: "E. Voogd" <
To: <hwg.blokland-visser@ziggo.nl>
Sent: Thursday, July 10, 2014 6:26 PM
Subject: Fregat Jacob Cats

Beste heer Blokland,
Gisteren ben ik naar het archief in Dordrecht geweest om daar monsterrollen van o.a. de Jacob Cats te bekijken.
Op de daar aanwezige monsterrol van de eerste reis van de Jacob Cats wordt als dokter de naam de Koning genoemd. Volgens mij is deze persoon in Hellevoetsluis weer van boord gegaan, omdat een schip slechts één dokter nodig had. In Hellevoetsluis is dokter Franz Wilhelm Junghuhn aan boord gegaan. Hij was met een ander schip via Dordrecht naar Hellevoetsluis gegaan. Op 7 juni 1835 gaat Junghuhn aan boord van de Jacob Cats en vaart hij vervolgens mee naar Batavia. Omdat Junghuhn pas in Hellevoetsluis aan boord is gegaan is het logisch dat hij niet op de Dordtse monsterrol wordt vermeld. Weet u ook of er in Hellevoetsluis weer een monsterrol is gemaakt, en zo ja, waar ik die kan vinden? Uiteraard vraag ik me af of het logboek van de eerste reis van de Jacob Cats behouden is gebleven. In het Dordts Archief ben ik het in ieder geval niet tegengekomen. Ongetwijfeld weet u meer, omdat u zich goed in deze materie heeft verdiept.
Als u me meer informatie kunt geven zou u me een groot plezier doen, daarom hoop ik spoedig iets van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Ewoud Voogd
(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-mei 2009 EvD