SUIKERRAFFINADERIJ
SPIJKERMAND (Kuipershaven)

(Gegevens van de suikerraffinaderij ,,De Spijkermand,,/ ORA archief 9/1290/A / Weduwe Christoffel Duffer /archief 9/1290 /B o.a. bestellingenboek van de suikerraffinaderij 1800 t/m 1803 van de firma Duffer & zn/ Stadsarchief te Dordrecht)

 

SUIKERRAFFINADERIJ,,DE SPIJKERMAND,, KUIPERSHAVEN 105 TE DORDRECHT
Deze suikerraffinaderij werd genoemd naar het pakhuis ,,DE SPIJKERMAND,, aan de Kuipershaven /hoek schrijversstraat (gebouwd in 1715 door de ijzerhandelaar Jacob Jacobse uit Luyk) dat in 1749 door de Duits/Lutherse broers en mr suikerbakkers CHRISTOFFEL WERNER DUFFER en PIETER HEINRICH DUFFER van de Duvelhof te Barum/ Hannover voor f 10.000,- werd aangekocht samen met hun compagnons
ARENT DE HEER
DIRK VAN ANDEL
EGBERT V HARSSEVOORT
met het voornemen er een suikerraffinaderij in te vestigen.
Het werd een suikerraffinaderij met 3 ziedpannen en in 1765 koopt de Firma Duffer & v Andel en co 1/5 deel van het kofschip,,juffrouwen Catharina en Johanna,, voor f 2.600,- (archief 9/1620 Waterschout te Dordrecht SAD)
Eigenaren waren
1749/1758
* CHRISTOFFEL WERNER DUFFER (DUVEL)
(ca 1710 Barum/hannover /Dtsl/Luth/ 27-12-1785 Dordrecht) z.v. Franz Heinrich Duvel en Ilseborg Anna Leurs
Hij tr Luthers in 1751 te Dordrecht met Anna Dorothea Dorges (1725 Hildesheim) d.v. Michiel Dorges
(zij was een zuster van Maria Catharina Dorges getrouwd met Jan Melchior Dam (suikerraffinadeur ,,De Toelast,, te Dordrecht)
Getuige van de bruid: oom Jan Coenraad Rokool
Getuige van de bruidegom: oom Jan Leurs (suikerraffinadeur in de Kolffstraat te Dordrecht)
Op 9-6-1742 legt hij de burgereed af te Dordrecht
Kinderen te Dordrecht:
1752 JOHANNES tr met ?
1753 FRANCOIS tr in 1794 te Dordrecht met Catharina Dam
1755 JOHANNA MARIA tr in 1772 te Dordrecht met Adolph Stephan Rueb
*
PIETER HEINRICH DUFFER (DUVEL) (ca 1710 Barum/Hannover/Dtsl/Luth/ 11-1-1792 Dordrecht) z.v. Franz Heinrich Duvel en Ilseborg Anna Leurs
Hij tr 1e in ca 1744 met Magdalena Hagelberg
Hij tr 2e in 1767 te Dordrecht met Maria Agneta Sprong d.v. Jacob Sprong en Sybilla Wilkens
In 1744 komt hij met attest uit Duitsland naar Dordrecht
*
DIRK VAN ANDEL (ca 1703 Woudrichem/ voor 1758 Dordrecht) z.v. Willem v Andel /Hij woont bij de Wijnbrug te Dordrecht. Hij tr in 1733 te Dordrecht met Jenneke van Gemert d.v. Johannes v Gemert
Kinderen te Dordrecht:
1735 JOHANNES
1734 SOPHIA CORNELIA tr in 1763 te Dordrecht met Isaac Morje
*
ARENT DE HEER (ca 1700 Rotterdam / 1769 Dordrecht )
Hijtr 1e in 1722 te Dordrecht met Cornelia v Leusden
Hij tr 2e in 1731 te Dordrecht met Teuntje van de Linden (ca 1705 Rotterdam/ na 1772 Dordrecht) weduwe van Alexander Brakelman
*
EGBERT VAN HARSSEVOORT (ca 1710) z.v. Johan Harssevoort. Hij tr in 1736 te Dordrecht met Judik Beenhakker d,v, Adriaan Beenhakker

1758/1785
* CRISTOFFEL DUFFER (overl 1785)
* WEDUWE DIRK V ANDEL JENNEKE V GEMERT
* ARENT DE HEER (overl 1769)
* ISAAC MORJE (overl 1779) ( 1734/1779 Dordrecht) z.v. Isaac Morje en Francina Vriesendorp. Hij tr in 1763 te Dordrecht met Sophia Cornelia v Andel (1734 Dordrecht) d.v. Dirk v Andel en Jenneke v Gemert

1785/1792
* JOHANNES DUFFER (1752 Dordrecht) z.v. Christoffel Werner Duffer en Anna Dorothea Dorges
*  PIETER MORJE (1749/1802 Dordrecht) z.v. Isaac Morje en Francina Vriesendorp. Hij tr in 1777 te Dordrecht met Johanna Maria Verbeek (ca 1755 Wageningen/1810 Dordrecht)
*  HENDRIK CORNELIS VAN MAANEN

1792/1810
* JOHANNES DUFFER
* FRANCOIS DUFFER (1753 Dordrecht) z.v. Christoffel Werner Duffer en Anna Dorothea Dorges. Hij tr in 1794 te Dordrecht met Catharina Dam uit Dordrecht
* ZEEGER MORJE (1781 Dordrecht) z.v. Pieter Morje en Johanna Maria Verbeek. Hij tr in 1805 te Dordrecht met Huberta Adriana van Eijk
*  DAVID CHRISTIAAN KOHN (overl: 30-8-1812 Dordrecht)

 

suiker11_spijkermand_01.jpg (81785 bytes)

afbeelding 1
Verkoop van 1/5e deel van het kofschip "Juffrouwen Catharina en Johanna". Op 10 mei 1765 (archief 9/1620 A nr 85 / nr 86 Waterschout SAD)
Mede eigenaar van de Suikerraffinaderij "De Spijkermand' te Dordrecht ISAAC MORJÉ JR coopman binnen deze stad (Dordrecht) geb. 1734 te Dordrecht / overl. 1792 te Dordrecht z.v. Isaac Morjé en Francina Vriesendorp. In 1763 getrouwd met Sophia Cornelia van Andel geb. 1734 te Dordrecht d.v. Dirk van Andel (suikerraffinadeur te Dordrecht) en Jenneke van Gemert. Hij verkoopt zijn 1/5e deel van het kofschip "De Juffrouwen Catharina en Johanna" voor f 2.600 aan de andere eigenaren v.d. suikerraffinaderij "De Spijkermand" weduwe Dirk van Andel (Jenneke van Gemert), Aart van der Kaa, Arent de Heer en Christoffel Duffer. 

* * *
- Datering 16-12-1732 Soort akte hypotheek
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onderpand spijkermand
Straatnaam nieuwe haven
Buur jan koole, kuiper / Geurt servaesse (erfgenamen van de weduwe van)
Schuldenaar jacob jacobsz, koopman / jan jacobsz, koopman / andries jacobsz, koopman / Balthazar jacobsz, koopman / elisabeth maria perou
Erflater jenneke jacobs (overleden)
Overige personen ewout bosveld, majoor der stad / Jacob braats (overleden) / isaaq perou (overleden)
Bedrag f 5000
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 817 Folionummer 83v Aktenummer 1

- 9.822 (25-2-1749) folio 87vs
Dat voor ons kwam Reijnier Vermeulen, borger deser stad als last en procuratie hebbende vande gesamentlijke Erffgenamen van wijle de Heer Jacob JACOBSE,
als eerstelijk van Juffr Maria Therese Bonhon wed en geinstitueerde Erffgenaam van wijle Anthonie LATOUR Coopvrouw te Luijk voor de helfte,
en van Ambroise Louis LATOUR nog voor een halff vierdepart voor sijnen Broeder Guiljaume Latour als hebbende van sijn voors Broeder procuratie gepasseert voor den Notaris lambert Simon in dato 23 Maart 1748 alles blijkende bijde voorgemelte procuratie gepasseert voor den notaris G. De Bleret en seekere getuijgen tot Luijk in dato den 26 Januarij 1749 ons schepenen verthoont,
Ende nog als last en procuratie hebbende van Hendrik Diesens Borger en mr zilversmith te Maastricht ende sijne Huijsvrouw Jenneton LATOUR voor het laaste eenvierdepart, mede blijkende bij de procuratie gepasseert voor de notaris Leonard Thielen en getuijge tot Maastrigt residerende in dato den 27 Januarij 1749 mede ons Schepenen Verthoont
Ende verclaarde den Comparant wegens sijn voors(chreven) principaalen te cederen transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Arent de Heer, Dirk vanden Andel, Christoffel Duffers en Egbert Harssevoort, Coopluijden binnen dese stad
Een Pakhuijs en Erff genaempt de Spijkermandt staande en gelegen op[ de Nieuwe Haven omtrent de Schrijversstraat binnen dsese stad belent het Pakhuijs vande Erffgenamen van wijle de wed Geurt Servaasse aande eene ende het Huijs van Cornelis COOLE aande andere zijde, ende dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van muijren, goten, ligten, waterloopen als anders als het voors. pakhuijs en erff hebbende end elijdende is, volgens de oude brieven en beschijden daervan sijnde, bekennende den Comparant vande kooppeningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van f 10.000 Guldens gereet ende Contant gelt, Belovende Comparant wegens sijn voors. principaale het voors Pakhuijs en Erff te sulle waren ende Vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onde rverband van sijn principale persoonen en goederen dezelve stellende ten bedwange van allen Heere Hove Regten ende Regteren, in oriconde.

- 9.826 2-5-1758 (folio 97)
Dat voor kwam Egbert Harssevoort, Coopman binnen dese Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen en transporteren en in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van Arent de Heer, Jenneke van Gemert wed Dirk van Andel, en Christoffel Duffers, Suijker Raffinadeurs in Comp binnen dese stad,
Sijn een vierde part [1/4] inde Suijker Raffinaderije van drie pannen genaampt SPIJKERMAND staande op de Drappierskade [=Kuipershaven] aan de zuijdzijde binnen dese stad, met alle desselfs vaste gereedschappen, belend het Pakhuijs van Juffr Catharina Geurse aan de eene ende het huijs van de kuijper KOOL aende andre zijde ende dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als de voors(chreven) Raffinaderije hebbende en lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daervan sijnde (waarvan de overige 3/4 parten de koopers competeert) bekennende den Comparant van de koppeningen vandien voldaan, ende betaalt te sijn den laaste penning metten eersten en dat met een Somma van f 4.525 Guldens, ende nog tot Rantsoen f 100 twee stuijvers en agt penningen en sulx te same f 4638:2:8 gereet ende contant gelt, belovend den Comparant voors 1/4 part inde voors Raffinaderij te sulle waaren ende vrijen als een vrij goet, alle kommer ende aanthaal onder verband als na regten in oirconde.
    +
 9.826 2-5-1758 (folio 97vs)
Dat voor kwam Egbert Harssevoort, Coopman binnen dese Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen en transporteren en in vollen vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van Arent de Heer, Jenneke van Gemert wed Dirk van Andel, en Christoffel Duffers, Suijker Raffinadeurs in Comp binnen dese stad,
Een vierde part in ene huijs en erf met een wijn kelder daeronder staande ende gelegen op de Verkemarkt bij de Roobrug binnen dese stad, belent het huijs van Anthonij vander Streng aende eene en t huijs van Pieter Kuijpers aende andere ...etc

- (1772) attestatie (no. 81) 31 juli 1772 
Christoffel DUFFER en Isaac MORJE, koopluiden raffinadeurs, wonende binnen deze stat dewelke verklaarden ten verzoeken van de Heer Cornelis LINDT, wonende te Rotterdam, en ten behoeven van die zulks meerder aangaan mogt dat JAN HENDRIK LOOS, zoon van Hendrik LOOS, wonende te Rotterdam aan hen lieden Comparanten, negotierende op de naam van VAN ANDEL, DUFFER EN COMP, in de maant Julij 1772 heeft geboden vijf stuivers voor de zak schuim en vervolgens met de Compagnie van hun Comparanten is geaccordeert, om alle de Schuim, in die RAFFINADERIJ twe Jaren lang, te vallen, voor vijf stuivers de zak te zullen nemen, volgens gemaakt en door hem onderteekent schriftelik accoort waar van hij JAN HENDRIK LOOS dan ook reets twe vaten heeft ontvangen.
Gevens voor redenen van wetenschap, bij het gedane Bot en gemaakt Accoort present te zijn geweest, en bereit zijnde hun Getuigde des noots et Eden te bevestigen. Aldus verleden te Dordrecht, in tegenwoordigheid van Pieter Roos en Abraham Adrianus van den Oever, Notaris-klerkken, als getuigen.
[20-1163 notaris P.J. van Steenbergen]

GENOEMD ALS BELENDING
- 9.833 5-9-1776 (folio 78v)
Actujm den 5 September 1776.
Dat voor ons kwam Anthonij Bax, Notaris volmagt den derden September 1776 voor de Notaris Abraham Adrianus van den Oever en twee getuigen verleden, gemagtigt van Elizabeth Maria van ATTENHOVEN meerderjarig en ongehuwt, wonende mede binnen deze stadt zo voor haar zelve en nog als executrice van den Testamente van haar vader, wijlen Pieter van ATTENHOVEN gewoont hebbende en den 6 Desember 1778 overleden alhier, volgens het zelve testament den 16 Junij 1773 voor bovengenoemde Anthonij Bax als notaris te Dordrecht en twee getuigen verleden denwelke verklaarde in die qualiteit te cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van Vrouwe Johanna Everwijn weduwe van wijlen de Heer Burgemeester Adriaan Stoop vrouwe van Brantwijk en Gijbelant etc.etc. wonende binnen dese stadt
Een Pakhuis en Erf genaamt HET SPIJKER-HUIS staande en gelegen op de Wollewevershaven aan de zuitzijde tusschen de Robrug en Schrijversstraat, binnen de Stadt, belent de stal en koetshuis van welgemelte vrouwe van Brandwijk aan den eene, en de Raffinarij van VAN ANDEL, DUFFER EN COMPAGNIE aan de andere zijde, involgen het zelve bij openbare verkoping den 26 febr 1776 ten overstaan van meergemelte Notaris S Anthonij Bax en twee getuigen gedaan en gehouden is verkogt en voorts met zodanige vrijdommen, servituren en geregitigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als t voorts Pakhuis en Erf hebbende ende lijdens is volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennden den comparant in qualité voors van de Kooppeningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somme van f 5.600 en over een halven stuiver Rantsoen een hondert veertig guldens, en dus te samen...etc.

- (1779) 9.834 19-1-1779 (folio 127)
Actum uts.
Dat voor ons kwamen Johan van ANDEL wonende binnen dese Stad, als Last en procuratie hebbende van zijne moeder Jufvrouw Jenneken van GEMERT weduwe en boedelhoudster van wijlen Dirk van Andel, inhoudende deselve Procuratie omme verkogte, ofte verkopene vaste en andere goederen, en Effecten daar, en zoon behoort over te dragen, en Kooppeningen te ontvangen belofte van vrijwaringe doen, en daar voor en daar, en soo meer Vereischen mogt haar perzoon en goederen te verbinden, breeder in deselve Procuratie op den Eersten October 1773 voor den Notaris Petrus Johannes van Steenbergen en getuigen alhier ter steede gepasseert geexpresseert ons schepenen vertoont, en verklaarde den Comparant in zijn voorschreve qualiteit voor twee zesde parten, Ende Isaac MORJÉ in zijn Prive voor een zesde part, en dus beide voor de helfte, te cederen Transporteren ende in vollen vrijen eigendom overtedragen, aan Christoffel DUFFER
De Raffinaderij genaamt DE SPIJKERMANDE, woonhuis daar naast, en Pakhuis, met alle de vaste gereedschappen en t geen daar in aart en nagelvast bevonden is, staande ende gelegen op de Wolewevershaven binnen dese stadt belent 't Pakhuis van Mevrouw de wed wijlen den welEd Gestr Heer Burgemeester Stoop aan de eene, en de gang van Stads Leenbank aan de andere zijde, of zodanig die verder of anders belent mogte zijn, mitsgaders de helfte van alle de losse gereedschappen van wat aart en natuur die bevonden werden, in allen 't welke den Kooper de wederhelfte was Competerende, en zulx door deze Transport van gemelde RAFFINADERIJ, woonhuis en gereedschappen geheel Eigenaar is geworden,
En dat met sodanige vrijdommen, servituten en geregtigheden zo van muuren, goten, ligten, waterlopen als anders, als 't voors(chreven) getransporteerde hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, bekennden zij beide Companrenten van de Kooppeningen van voormelte helfte der Taffinaderij en woonhuis met de vaste Gereedschappen voldaan te zijn met een Somma f 7.750 guldens ende nog wegens voorn losse Gereedschappen ter Somma van f 5000 guldens en zulx te samen met f 12.750 gereet en contant gelt, belovende den eersten Comparatn in zijn voormelde qualiteit en den tweden Comparant in zijn prive, het voors getransporteerde te zullen vrijen ende waaren als regt is, onder verband van derzelver Princiapel als Prive Perzoonen, en goederen die stellende ten bedwange als na Regten, In oirconde.

- otr Dordrecht 27-5-1785 (geboden Amsterdam in de Luterse Kerk)
Johannis Bonckes Jansz, j.m. geboren en woont te Amsterdam met schriftelijk conzent van zijn vader Jan Bonckes, met
Susanna Duffer, j.d. geboren te Dordrecht woont op de Kuijpershaven geassisteert met haar vader Christoffel Duffer volgens Procuratie gepasseert voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen en getuigen in dato 25 Mei 1785
(tr 13 junij 1785)

- ona 1203 (1795)
no. 95 Christina Regina Verger huisvr Joh. Backer (27 juli)(boedel naar kinderen)
no. 59 Christoffel Franciscus Duffer, Pieter Morje en Hend. Corn. van Maenen en Comp / Anth. Kisselius en A.S. Rueb (accoord 8/5) 
no. 133 Pieter Morje, Dirk Dupper, inventaris boedel Cornelis logger (15/9)
no. 66 Salomon Rubens (obligatie 1/6)
- ona 1206 (1798)
no 155 H.J. Backer voor H.J. Backer en Comp;
no. 33 Anth. Kisselius qq rekening aan Josina Kimijzer;
no. 7 Mozes Levie en Mietje Polak (huwelijkse voorwaarden) (12/1)
- ona 1207 (1799)
no. 166 W.J. de Bruijn de Neve, Heegman te Rijssel;
no. 32 Francois Duffer, A.S. Rueb getrouwd met Suzanna Duffer en A. Kisselius, acte van acqui (3/3);
- ona 1208 (1800)
no 10 C.F. Backer, Ap. Burmester (testament)
no 70 C.F. Backer, Backer en Van der Elst (verklaring 31/5)
no 106 C.F. Backer, H.C. Forsman (acte van scheiding 11/9)

- (1792) 9.840 (23-2-1792) folio 221
Actum den 23 Febr 1791
Dat voor ons kwam Arnoldus Kolster eerste klerk ter secretarie dezer stad, als last en procuratie hebbende van Anna Dorothea Dorges weduwe en Boedelhouderesse van wijlen Christoffel Duffer wonende binnen dese Stad, volgens dezelve Procuratie daar van zijnde gepasseerd voor den Notaris Jan Hendrik Schultz van haegen en zekere gtuigen binnen dese stad residerende in dato den 4 Febr 1792 ons Schepenen vertoont den welke verklaarde in die qualiteit te Cederen transporteren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan en ten behoeve van de Heer PIETER MORJÉ mede alhier woonagtig
Drie Twaalfde Parten [3/12] in zijn Principale Raffinarij genaamt DE SPIJKERMANDE en nevenstaande Huis en Erve, beide staande en gelegen op de Nieuwe of Kuipershaven binnen deze stad, belent met de gang van de Leenbank dezer stad aan de eene en het Pakhuis van de Erve van wijlen mevrouw Stoop aan de andere zijde, En dat met zodanige vrijdommen, Servituten en geregtigheden zo van Muren, goten ligten, waterlopen als anders ald de voors RAFFINARIJ, Huis en Erve hebbende en lijdende zijn, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde Bekennende den Comparant in qualite voorsz van de kooppeningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van f 4.000 guldens gereet en contant geld, bij zijne principale reeds ontvangen Belovende den Comparant in qualite voors het voors getransportreede te zullen waren en vrijen als een vrij goed van allen kommer en aanthaal onder verband van zijn princiapale persoon en goederen als van regten In oirconde.
+
Actum uts.
Denzelven cedeert nog in qualite voors aan Hendrik Cornelis van Maanen, mede alhier woonagtig
Vier Twaalfde Parten [4/12] in zijn Princiapel Raffinarij genaamt de Spijkermande en nevenstaande Huis en Erve beide staande en gelegen op de Nieuwe of Kuipershaven binnen deze stad, belent met de gang van de Leenbank dezer stad aan de eene en het Pakhuis van de Erven van wijlen Mevrouw Stoop aan de andere zijde en dat met zodanige vrijdommen ......f 5.333 en zeven stuivers gereet en contant geld...etc

- Quotisatie ca 1800 (SAD 4-374) <--- met oude wijk- en huisnummers!

Zege Morje, B074, klasse 33, belasting = 20-0-0
d'wed. Morje, B074, klasse 31, belasting = 40-0-0 (op los papier : af f 10)

- (nr. 17) 15-1-1806 Hendrik Wertsing, oud 63 jaren, overleden den 12 dezer, in de Raffinaderij de Spijkermand B303, ongehuwd (bidder Vogel);
[bron: 99 Register houdende aantekening van de aangegeven lijken, 1806 - 1811]

- Quotisatie ca 1808 (SAD 4-375)

B032 rafinaderij
B046 rafinaderij
B127/129 rafinaderijen
B281/282 rafinaderij & pakhuis
B284/285 rafinaderij & Stal
B297/298 rafinaderij & pakhuis
C0163 rafinaderij
D0151/152 rafinaderijen
D0793 rafinaderij

DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Zeger Morjé
Woonplaats : B065 geheel
Beroep : koopman
Belasting : 300
Folionummer : 04

Naam : Francois Duffer Cz
Woonplaats : B283 geheel
Beroep : rafinadeur
Belasting : 300
Folionummer : 14

Naam : wed. David Christian (geb. Petronella Burmeister) Kohn
Woonplaats : D0286 geheel
Beroep : rentenierster
Belasting : 100
Folionummer : 14


NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- (1809)
(folio 9) H.J. Backer, firma H.J. Backer en Co, -, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 11) 30-1-1809 A. Kisselius (verboekt op A. Kisselius en Zoon), B50, hebbende een suikerraffinaderij; 1-17-0, f 20-1-0 + f 6-10-0;
(folio 28) 3-2-1809 M. van Meteren, firma van Meteren, B35, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 40) 7-2-1809 F. Duffer, firma Duffer, Morje en Kohn, B303, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 71) 16-2-1809 David Hordijk, firma Willem Hordijk en Comp, D853, hebbende een suikerraffinaderij;
(folio 151) 13-3-1809 Jacob van der Elst, firma Joh van der Elst en Zoon, D155, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 154) 13-3-1809 Johannes Rombouts, firma Backer en Rombouts, D175, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
(folio 159) W.J. de Bruijn  de Neve, firma W.J. de Bruijn de Neve en Comp, B300, hebbende een suikerraffinaderij; f 27-18-0
[BRON: Nationaal Archief 3.01.29, inv.nr. 594 (patenten Dordrecht van 26 oktober 1808-1809)]


Raffinaderijen te Dordrecht (1832)

kadaster wijk eigenaar     kad.
legger
 
G 35 C 163 de gebroeders van der Elst - Dordrecht 404 suikerraffinaderij
F 76 A 496 Hendrik Selis en Consort. suikerraffinadeur Maartensgat 1398 raffinaderij
F 749 B 297 Maria Dam wed. Hilmar Johannes Backer - Dordrecht 290 suikerraffinaderij ... en gebouw
F 845 B 46, 42 Johannes Kisselius suikerraffinadeur Wijnstraat 737 suikerraffinaderij
E 18 D 168 Wed. Christoffel Frederik Backer en Cons. - Dordrecht 38 suikerraffinaderij, geb:, huis

(c) Dordrecht EvD / Papendrecht H.W.G. van Blokland 2009.